Terminer, Vad är det? Definition och förklaring

Terminer, Vad är det? Definition och förklaring

Nedan text gäller för OMX terminer.

Med termin avses ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt till ett pris som bestämdes i samband med upprättandet av kontraktet. Terminer kan användas för att spekulera i både uppgång nedgång i priset på den underliggande tillgång som terminskontraktet handlar om.

Terminer handlas i kontrakt. Ett kontrakt motsvarar normalt 100 stycken  underliggande och handelsposten för exv. OMX-terminer och aktieterminer är 1 kontrakt. Terminshandeln sker liksom optionshandeln då via OM:s elektroniska handelssystem. Terminshandeln för OMX-terminer pågår börsdagar mellan 09.00-17.25. Förhandel för OMX-terminer pågår mellan 8.30-8.55 följt av en öpningscall på 5 minuter. OMX-terminerna avslutas med en stängningscall som pågår från kl. 17.25 och avslutas slumpvis mellan kl. 17.27.30 och 17.28.00. Därefter sker efterhandel från 17.29 fram till 18.00. Notera att det endast är möjligt att handla i efterhandeln i terminen via mäklare.

En terminsaffär fungerar egentligen som en vanlig aktieaffär men med en stor skillnad, du skjuter nämligen på både betalning och leverans till lösentidpunkten. Det innebär att köpare och säljare idag kommer överens om ett pris som skall gälla i framtiden. Köper du t.ex. OMX på termin i april, förbinder du dig att köpa indexet till terminspriset tredje fredagen i april (slutdag). Du behöver inte på något sätt inneha din termin till lösendagen, utan kan när som helst avsluta affären genom att sälja lika mycket på termin. Du har då ”nettat” din position och är tillbaka på noll.

Eftersom terminsaffärer är bindande för både köpare och säljare, kommer både köpta och sålda terminer att belasta ditt konto med ett säkerhetskrav. Detta till skillnad från optioner där det endast är den part som har utfärdat optioner som har en skyldighet mot köparen och därigenom belastas med ett säkerhetskrav.

Namnet på terminen följer samma logik som namnet på optioner. Observera dock att det endast finns en termin för respektive månad som handlas, dvs. det finns inga köp-eller säljterminer. OMX-terminer följer namnsättningen för köpoptioner (A-L), medan aktieterminer följer säljoptionernas namn (M-X). En OMX-termin för december 2009 heter alltså OMXS309L och motsvarande termin i Ericsson B heter ERICB9X.

 

OMX-terminer
Aktieterminer
A januari
M januari
B februari
N februari
C mars
O mars
D april
P april
E maj
Q maj
F juni
R juni
G juli
S juli
H augusti
T augusti
I september
U september
J oktober
V oktober
K november
W november
L december
X december

Orderläggning

När en order kommer in till OM rangordnas den i första hand med avseende på pris och i andra hand på tid, det vill säga hur länge ordern har legat inne i förhållande till andra order på samma prisnivå. Ändras orderns pris betraktas den som ny i systemet och förlorar därmed sin prioritet. Ändras orderns volym beror det på om den ökas eller minskas om ordern får behålla sin prioritet eller inte. Minskas volymen behåller ordern sin prioritet, ökas volymen förlorar den sin prioritet. Alla order som läggs in i handelssystemet är dagsorder. En terminsorder är även en limitorder, vilket innebär att köp- eller säljkurs måste anges. Avslut i OM:s automatiserade handelssystem sker på samma sätt som i SAXESS, det vill säga genom att en köporder matchas med en säljorder.

Köp- och säljorder läggs in via webbtjänst.

Slutdagen för terminer är den tredje fredagen i slutmånaden. Om denna dag inte är en bankdag infaller slutdagen på närmast föregående bankdag. Slutdagen för OMX- och aktieterminer är den tredje fredagen i slutmånaden. Om denna dag inte är en bankdag infaller slutdagen på närmast föregående bankdag.

Precis på samma sätt som för aktier kan kursen vid orderläggning anges med olika antal decimaler. Nedan redovisas de minsta intervall som kan användas vid orderläggning, beroende på den kurs som anges.

Kurs (kronor)
Minsta intervall (kronor)
– 0,1
0,01
0,1 – 4,0
0,05
4,0 –
0,25

Risker och säkerhetskrav

Eftersom du vid handel med terminer har en skyldighet att fullfölja din affär, belastas ditt konto av ett säkerhetskrav. Säkerhetskravet är ett teoretiskt framräknat pris på terminerna om det underliggande instrumentet utvecklas negativt i jämförelse med din position.

För de fall då belåningsvärdet inte täcker säkerhetskravet från OM, och så kallad säkerhetsbrist uppstår, är det upp till dig som kund att själv åtgärda säkerhetsbristen omgående. Om du av någon anledning inte gör det omedelbart kan Avanza komma att gå in, och utan att kontakta dig, korrigera säkerhetsbristen genom försäljningar av värdepapper eller stängning av derivatpositioner. I och med att du har ingått avtal med Avanza har du åtagit dig att stå för de konsekvenser som den handel du bedriver medför.

Handel med terminer är till viss del spekulativ verksamhet och därmed förenat med relativt stor risk. Prissvängningarna i terminer är större än i de underliggande instrumenten. Detta innebär att handel i terminer har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument men även att förlustriskerna är större.

Källa Avanza

Skillnad mellan termin och option

  • Båda parter är skyldiga att fullgöra affären
  • Det finns ingen annan kostnad än transaktionskostnaden vilket är detsamma som courtage

Hur långa är terminer?

Terminer har en ändlig livslängd som slutar vid en förinställd utgångsdatum men ofta är kontrakten korta. Köparen av ett kontrakt håller en lång position, säljaren av ett kontrakt håller en kort position.

Man skiljer mellan:

  • Positiv terminsrullning (backwardation) innebär en fallande terminskurva och att investeraren tjänar på terminsrullning.
  • Negativ terminsrullning (contango) innebär en stigande terminskurva och att investeraren förlorar på terminsrullningen.

Ovan info kommer från Wikipedia

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.