Volatilitet, vad är det? Förklaring och definition

Volatilitet, eller ”volla” i dagligt tal, är ett uttryck för aktiers kursrörelse. Begreppet volatilitet indikerar hur mycket priset på en tillgång fluktuerar kring sitt medelvärde. Hög volatilitet betyder snabba och stora svängningar i en akties börskurs. Volatilitet är ett riskmått som anger hur stora rörelserna varit i en aktie, uttryckt i procent.

En hög volatilitet indikerar därmed att en akties pris tenderar att röra på sig mycket över en kort tid. Låg volatilitet innebär att aktien inte fluktuerat så mycket och rört sig med små prisrörelser.

Måttet baseras på aktiens utveckling de senaste 30 dagarna och mäter skillnaden mellan aktiens högsta och lägsta kurs under perioden i förhållande till medelvärdet. Det kan vara intressant att titta dels på marknadens volatilitet, dels på en enskild akties volatilitet. Volatilitet visar hur mycket en aktie svänger medan nyckeltalet beta mäter hur mycket aktien har svängt i förhållande till börsen.

Volatilitet handlar alltså inte om riktningen, utan om variationen i priset på den underliggande tillgången.

När en aktie har en hög volatilitet innebär det priset tenderar att röra sig kraftigt på en kort tid. Med låg volatilitet innebär det alltså att aktien inte fluktuerat så mycket med små prisrörelser.

Volatilitet är ett begrepp inom finansvärlden för prisrörligheten hos aktier och andra finansiella tillgångar. Enkelt uttryckt beskriver volatilitet hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar. Ju mer tillgångens värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången.

Volatilitet är standardavvikelse på tillgångens avkastning. Volatilitet används som mått för att mäta marknadsrisken hos en finansiell tillgång.

Betrakta följande diagram.

volatilitet

volatilitet

Den svara kurvan visar på låg volatilitet och den blå på hög volatilitet.

volatilt

volatilt

Volatilitet mäts som standardavvikelsen i en tillgångs avkastning. För att beräkna standardavvikelsen tar man genomsnittet dividerat med kvadraten av avvikelserna från medelvärdet, följt av roten ur detta uttryck.

Volatilitet används också för att mäta den riskjusterade avkastningen i en portföljs- eller för en fonds sharpekvot.

Volatiliteten är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Måttet beräknas på årsbasis och anges i procent. En hög volatilitet innebär en högre risk, men samtidigt är möjligheten till hög avkastning ofta större än för sparalternativen med lägre variationer. Beroende på vad man vill kolla på så finns det olika typer av volatilitet. Allt ifrån prognoser till aktuella volatiliteter.

  • Aktuell volatilitet – Aktuell volatilitet visar volatiliteten för en viss period, exempelvis 30 dagar, där man kollar på historiska priser under perioden med den sista observationen på senaste priset.
  • Historisk volatilitet – Historisk volatilitet är väldigt lik aktuell volatilitet: Skillnaden är att den senaste pris-observationen är ett tidigare datum.
  • Framtida volatilitet – Här kollar man på prognosen för priset framöver: Viktigt att komma ihåg är att detta enbart är marknadens förväntningar då ingen vet hur börsen kommer utvecklas framöver.

Volatiliteten mäts vanligtvis på årsbasis.

Skilj också på volatilitet och betavärde. Volatiliteten indikerar hur mycket en aktiekurs teoretiskt sett kan avvika från sitt eget medelvärde, medan betavärdet visar hur mycket aktiekursen varierar i förhållande till ett index.

Historisk volatilitet – Forex

Här kan du hitta historisk volatilitet på Forex.