dåligt med kapitalism

Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Kapitalism är ett ekonomiskt system som bygger på privat ägande av kapital, produktionsmedel och produktionsfaktorer. Dåliga saker med kapitalism är bland annat ekonomisk tillväxt, konkurrens mellan privata aktörer, ojämlikhet, finanskriser och ekologisk ohållbarhet.

Varför är kapitalism dåligt? – 5 orsaker enkelt och kortfattat

1) Ekonomisk Tillväxt – Energi och Miljö

 Den ekonomiska tillväxten bygger, i ett kapitalistiskt samhälle, på att öka den ekonomiska aktiviteten i ett land. I vissa fall brukar detta förklaras som ökad produktion och konsumtion, och mäts i form av BNP. Då ökad produktion kräver mer energi såväl som naturresurser betyder det också att systemet blir ohållbart om produktionsökningen överskrider tillgången på detta.
Ekonomisk tillväxt kan i viss utsträckning leda till en högre levnadsstandard, vilket underförstått innebär en västerländsk standard. Samtidigt innebär det en ojämn fördelning av resurser, är ofta förenat med negativ miljöpåverkan och fattigdom på en global nivå. Detta är faktorer som inte tas hänsyn till när man mäter den ekonomiska tillväxten, då fokuset vid BNP-mätningar är just ekonomisk tillväxt.

dåliga saker med kapitalism
dåliga saker med kapitalism

 

2) Konkurrens som leder till privata monopol och oligopol

Inom ett system av kapitalism är det möjligt att äga produktionsmedel, verksamheter och företag privat. När flera aktörer skapar verksamheter inom samma nisch eller bransch uppstår konkurrens. Konkurrensen kan leda till att företag strävar efter att växa i form av exempelvis ökad ekonomisk aktivitet, produktion och antal anställda. Större företag har ofta ett större ekonomiskt kapital och därmed också större inflytande på marknaden. Detta gör det möjligt för dem att utkonkurrera mindre företag. Vilket i sin tur leder till privata monopol, alternativt privata oligopol.

3) Ekonomisk, social och politisk ojämlikhet

Då kapitalism som system baseras på privat ägande, istället för exempelvis gemensamt ägande, betyder det att resurser, kapital och samhällsposition kommer skilja sig åt. Detta visar sig genom olika förutsättningar; vad som blir möjligt och omöjligt för varje individ att göra och vara.
I praktiken yttrar det sig bland annat genom ekonomisk, social och politisk ojämlikhet. Det kan handla om klass, där vissa äger produktionsmedel och går i vinst genom produktion – medan andra behöver sälja sin arbetskraft. Det kan också handla om vilket inflytande personer har i olika domäner, men också om olika skillnadsskapande processer som äger rum. Andra kategorier som kan innefattas i detta är exempelvis kultur, genus och etnicitet. Ojämlikheten grundas i en organiserande struktur där vissa saker, personer och egenskaper premieras och framhävs medan andra exkluderas och osynliggörs.

4) Finanskriser

Finanskriser är när värdet på de nominella tillgångarna sjunker drastiskt. Det finns flera orsaker till att finanskriser uppstår. Det kan exempelvis handla om räntehöjningar, instabilitet på finansmarknaden, värdeminskning på tillgångar eller valuta, ökad skuldsättning samt bankkriser. Finanskriser leder ofta till flera effekter som påverkar privatpersoner och deras ekonomiska och sociala levnadsförhållanden. Det kan exempelvis handla om ökad arbetslöshet, marginalisering och fattigdom.
Anledningen till att finanskriser ofta hänger ihop med kapitalism är just för att det som orsakar finanskriser generellt är en del av det ekonomiska systemet som råder under kapitalism. Då olika verksamheter kan styras av globala aktörer som är integrerade inom flera branscher, länder och världsdelar, blir också effekten när någonting går dåligt för dem påtagligt. På grund av dess omfattning blir också effekterna ofta märkbara och påverkar på både individuell och strukturell nivå, såväl som nationellt och internationellt.

5) Ekologisk ohållbarhet

Ekologisk ohållbarhet blir ofta en konsekvens av kapitalism. Problemet med kapitalism är att den ökade produktionen kräver nya råvaror, vilket är en ändlig resurs. Samtidigt som befintliga återvinningssystem inte är lika effektiva som alla produktionssystem som finns. Ett system som baseras på nyttjande av naturresurser i högre utsträckning än vad jorden klarar av blir ohållbart. Detta gäller både för naturen och kretsloppen, men också för klimatet på en övergripande nivå.

Sammanfattning

Kapitalism är ett ekonomiskt system som har sin utgångspunkt i kapital och produktion av detta. Det innebär att vissa äger produktionsmedel, medan andra inte gör det och behöver lönearbeta. Det är vanligt att BNP förstås som mått på levnadsstandard, trots att det som mäts med BNP är den ekonomiska tillväxten. En sak som är problematiska med kapitalism är att den kräver ekonomisk tillväxt, vilket mäts genom ekonomisk aktivitet. Då produktion kräver råvaror och naturresurser, vilket i många fall kan vara ändliga resurser, blir också systemet ekologiskt ohållbart. Utöver det tenderar systemet att mynna ut i ekonomisk, social och politisk ojämlikhet.
Läs gärna också:
5 fantastiska saker du måste veta om kapitalism
5 fantastiska saker du måste veta om socialism
5 dåliga saker du måste veta om socialism

Följ Oss På Twitter