Socialism

Last Updated on 22 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Socialism är ett ekonomiskt och socialt system som har sin utgångspunkt i det kollektiva. Det kan bland annat handla om gemensamt ägande av produktionsmedel och styrelseformer baserade på kooperativa idéer. Fördelar är samhällelig omorganisering, ökad jämlikhet och långsiktig hållbarhet.

Varför är socialism bra? – 5 orsaker enkelt och kortfattat

1) Samhällelig omorganisering.

Socialism handlar om en fundamental omorganisering av samhällsordningen. Medan det kapitalistiska samhällssystemet och dess ekonomi gynnar kapitalet och kapitalägarna, så har det socialistiska systemet och dess ekonomi sin utgångspunkt i människors sociala behov. Till detta hör bland annat att socialism strävar efter en demokratisering av resurser. Detta kan bland annat syfta till ett gemensamt ägande av produktionsmedel, allmänningar och kooperativt styrande av verksamheter.

bra med socialism
bra med socialism

2) Minskad relativ fattigdom.

Relativ fattigdom syftar till när en persons inkomststandard är betydligt lägre än befolkningsgenomsnittets. En lägre inkomststandard anses ofta påverka den allmänna livsstilen och standarden på denna. Generellt brukar en person anses leva i relativ fattigdom om hens nettoinkomster är längre än 60 procent av landets medianinkomst. En låg ekonomisk standard behöver inte vara synonymt med fattigdom.
I ett system som styrs med socialism anses ofta den relativa fattigdomen kunna minska. Detta handlar om att finansiella medel kommer fördelas mer jämlikt under socialism, vilket i teorin innebär att fattigdomen kommer kunna minskas.

3) Långsiktig hållbarhet.

När ekonomin regleras utifrån socialism och strävar efter att uppnå värden som gemensam välfärd, kan också samhällsordningen i sig förstås som hållbar på längre sikt. Detta kan jämföras med kapitalism där ekonomin strävar efter ökad ekonomisk aktivitet, produktion och konsumtion, vilket ofta kan ske på bekostnad av sociala värden. När det primära inte är produktion för tillväxtens skull, kan det också ses som en hänsyn till de naturresurser som finns, såväl som en hushållning med andra typer av kapital.

4) Ökad jämlikhet.

Socialism strävar efter ett jämlikare samhällssystem, såväl ekonomiskt som socialt och politiskt. Ofta förstås jämlikhet utifrån ett intersektionellt perspektiv, där olika kategorier anses befinna sig i relation till varandra och som någonting som både korsar och genomsyrar varandra. Däremot brukar klass traditionellt förstås som den aspekt som leder till ojämlikhet på flera nivåer och inom flera sfärer. När den ekonomiska fördelningen i ett samhälle blir mer jämn, och när människor arbetar gemensamt snarare än för eller mot varandra, anses det också ofta kunna leda till ökad jämlikhet inom andra områden.

5) Gemensam disponering av produktionsmedlen.

I ett samhälle baserat på socialism finns ofta en disponering av produktionsmedlen. Det kan handla om att de ägs gemensamt – antingen decentraliserat, i kooperativa verksamheter eller via staten. När produktionsmedlen i någon omfattning ägs och förvaltas gemensamt kommer verksamheterna heller inte behöva konkurrera med varandra på samma sätt som under en kapitalism, utan kan istället samverka och samexistera.

Sammanfattning

Socialism är ett styrelseskick som syftar till en strävan efter kollektiv jämlikhet. Detta anses kunna uppnås bland annat genom gemensam disponering av produktionsmedel, omorganisering av samhället och ett fokus på långsiktig hållbarhet.

Läs gärna också:
5 fantastiska saker du måste veta om kapitalism
5 dåliga saker du måste veta om kapitalism
5 dåliga saker du måste veta om socialism

Följ Oss På Twitter