April 4

Vad menas med A-skattsedel?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad menas med A-skattsedel?

 A-skattsedel betyder anställnings-skattsedel. A-skattsedeln visar att en person har rätt att inneha en anställning i Sverige och att denne är godkänd att betala anställningsskatt. Av A-skattsedeln framgår vilken skattesats som arbetsgivaren ska utgå från. Sedan görs inkomstskatteavdrag från en lön eller ersättning med samma skattesats.
Svenska medborgare behöver normalt inte ansöka särskilt om A-skattsedel. Utländska medborgare som arbetar i Sverige kan dock behöva göra en ansökan för att få beslut om rätt till A-skattsedel.

A-skattsedelns innehåll

Alla som är godkända för att betala anställningsskatt i Sverige har rätt att begära ut en A-skattsedel. Detta görs från Skatteverket.
Av A-skattsedeln framgår den skattskyldiges personnummer, namn och adress. Det framgår i vilken kommun och i vilket län den skattskyldige är skriven. Det framgår även vilken skattetabell som ska tillämpas, till exempel ”Skattetabell 32”. Tillämplig skattetabell är olika för olika skattskyldiga då skattesatsen skiljer sig mellan Sveriges kommuner.

A-skattsedelns funktion

En arbetsgivare som betalar ut lön till en anställd är skyldig att göra avdrag för skatt och sociala avgifter. Då skattesatsen skiljer sig beroende på var den anställde bor kan arbetsgivaren behöva se A-skattsedeln för att veta vilken skatt som ska dras. Avdragen A-skatt betalar arbetsgivaren in till Skatteverket för den skattskyldiges räkning.
Det avdrag som arbetsgivaren gör är ett preliminärt skatteavdrag. Först när den tillämpliga skatten fastställts slutligt, vet man hur stor den slutliga skatten blev. Detta vet man efter att den skattskyldige inlämnat skattedeklaration. Den skattskyldige kan därefter få skatteåterbäring eller tvingas göra en kompletterande skatteinbetalning.

A-skattsedel
A-skattsedel

 

Jämkning

Den skattskyldige kan begära jämkning hos Skatteverket. Jämkning begär man till exempel om man har haft flera olika arbetsgivare under skatteåret. Man kan också begära jämkning om man har stora avdragsgilla kostnader, eller om man har flyttat mellan kommuner med avvikande skattesatser. Om Skatteverket fattar beslut om jämkning får den skatteskyldige ett beslut om detta. Beslutet visar en annan tillämplig skattesats som arbetsgivaren ska använda vid det preliminära skatteavdraget. Då så sätt kan man undvika att få restskatt vid slutet av året.

Andra typer av skattsedlar

 Som ovan nämnts har den som innehar rätt att inneha en anställning i Sverige rätt att erhålla en A-skattsedel. Även de flesta pensionärer i Sverige innehar A-skattsedel. Andra typer av skattsedlar förekommer, varav de två vanligast är följande.

F-skattsedel

Den som driver en enskild firma kan ansöka om F-skattsedel. Det innebär att det är den enskilde själv som ansvarar för att betala in sina skatter och sociala avgifter. För den som anlitar en enskild firma är det viktigt att kontrollera att företagaren har F-skattsedel. I annat fall kan uppdragsgivaren (du) bli skyldig att betala skatt och sociala avgifter.

FA-skattsedel

Den som både driver en enskild firma och erhåller ersättning från en anställning kan ansöka om en FA-skattsedel. I dessa fall avgörs vem som är skyldig att göra skatteavdragen om ett uppdrag utförs som anställd eller som företagare.

Sammanfattning

 A-skattsedel innehas av den som har rätt att inneha en anställning i Sverige. A-skattsedeln kan begäras ut från Skatteverket. Av A-skattsedeln framgår vilken skattesats arbetsgivaren ska tillämpa. Skattesatsen avgör storleken på de lagenliga avdragen för preliminär skatt och sociala avgifter. Dessa dras innan lön eller annan ersättning betalas ut till den anställda. Andra typer av skattsedlar förekommer, framför allt för företagare. Den som innehar F-skattsedel är själv skyldig att göra avdrag för preliminär skatt från sina inkomster.

Vad betyder diskontering?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)