April 4

Aktiebolagslagen – En enkel förklaring av ABL

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktiebolagslagen (ABL)

I vårt samhälle finns det regler och lagar för att reglera vad som får utföras och vad du inte kan göra. Med det sagt finns det också något som kallas för aktiebolagslagen. Denna lag berör alla som antingen startar, är delägare eller styrelsemedlem i ett aktiebolag. Här handlar det då om vad ett aktiebolag får och inte får göra samt vad det också enligt lag är skyldigt att göra. Aktiebolagslagen är till för att skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter och innehåller alla de bestämmelser som reglerar ett aktiebolag. Detta gällande allt från den initiala bolagsordningen och bolagets regler samt hur dess styrelse ska vara formad och fungera, till regler för årliga möten och revisor.
Aktiebolagslagen reglerar hur och vad som gäller när man registrerar ett aktiebolag, driver ett aktiebolag samt hur räkenskaper ska hanteras. Och detta är bara ett axplock av den information som ingår i denna lag. Nedan ser du några stora punkter av vad ABL, som är förkortningen av denna lag tar upp och behandlar:

  • Vad som ska finnas med i bolagsordningen.
  • Hantering av aktier, aktiebok och aktiebrev.
  • Formalia för bolagsstämma och vad som där ska beslutas.
  • Hur bolagets ledning ska se ut och krav på ledningen.
  • Revision och krav på revisor.
  • Vilka regler som gäller vid en delning av aktiebolaget, vid fusion eller vid överlåtelse av aktiebolaget

För dig som vill förkovra dig djupare i denna lag, kan du läsa mer om aktiebolagslagen på Sveriges Riksdags hemsida. Här hittar du också en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Hur och när upprättas en bolagsordning?

Något viktigt och grundläggande för ett aktiebolag är bolagsordningen. Denna ska upprättas och skickas in till Bolagsverket i samband med aktiebolagets registrering. Här ska det finnas information om aktiekapital, bolagets styrelse och aktieägare. Enligt ABL lagen ska det också finnas information om bolagets behov av revisor, samt mycket mer. Bolagslagen beskriver allt från hur det går till att starta ett aktiebolag och upprättande av bolagsordning. Det finns också information om vad som gäller aktieägare, aktier och delning av ett bolag. Allt detta kan också stå i en bolagsordning.

Bolagsstämma – Kallelse och genomförande

De som kallar till bolagsstämma och även andra möten är bolagets styrelse. Här gäller det att företag följer uppsatta regler för detta. Hur denna stämma går till och vad som gäller som styrelseledamot, för verkställande direktör, styrelsens övriga ansvar och samt aktieägarnas rättigheter? Ja det kan du läsa mera om genom att klicka i punktlistan ovan. På en bolagsstämman ska företaget uppvisa allt från årsredovisning, ta beslut om verksamheten, uppvisa bolagets aktiekapital samt även godkänna styrelsen och dess övriga arbete.

Hantering av aktier

För att, bland annat, alla i ett aktiebolag, aktiebolaget och myndigheter samt delägare ska ha kontroll på vilka personer som innehar andelar i ett aktiebolag måste det finnas bevis på detta. För att kontrollera och säkerställa innehav av aktier i bolaget, finns aktiebrev, aktiebok och mycket annat. På så sätt kan både ett bolag och alla aktieägare ha bevis på fördelning och innehav av aktier i bolaget. Detta är också något som är ett krav enligt gällande abl lag.

Hur aktiebolag får säljas eller delas

Vad som får göras med ett aktiebolag är också något som står i denna mycket omfattande lag. Bland annat gäller det allt som rör uppdelning, sammanslagning samt eventuell försäljning och överlåtelse av ett aktiebolag. På så sätt skyddar aktiebolagslagen alla inblandade och ser till att alla kan få sin rätt prövad i alla lägen. Delning, fusion eller överlåtelse är dock något mycket står där det finns många regler, vilket gör att det alltid är bra att läsa lagen för aktiebolag och hur de får drivas innan man står inför denna situation.

När aktiebolag måste ha revisor

Ett privat företag som du är personligt ansvarig för, måste sällan ha en revisor. Detta då de oftast inte kommer upp till de ekonomiska beloppen rörande omsättning och antalet anställda som kräver detta. Annat är det med företagsformen AB. Aktiebolag får drivas utan revisorer, men måste i vissa fall ha dessa. All information om detta finns också tydligt beskriven i gällande aktiebolagslag. Här är det omsättning och antalet anställda som fastställer detta behov.

Brott mot aktiebolagslagen

Att bryta mot aktiebolagslagen är ett ganska så allvarligt brott. Precis som med andra brott finns det allvarliga och milda varianter. Vissa gånger kan ett sådant brott enbart leda till skadestånd eller annan mildare dom. Detta medan det andra gånger kan leda till rättegång och fängelse. Att bryta mot en aktiebolagslag är likställt med att bryta mot den svenska lagen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering