April 5

Arrende, vad är det? – Hur fungerar arrenden?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett arrende är ett avtal om nyttjanderätt av mark mellan den som hyr och fastighetsägare. Nyttjanderätten definieras i jordabalkens regler och för bostads- och markarrende kan du hitta lagarna i 10-11 kap. Arrende är alltså när en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt till exempelvis jord mot vederlag, det vill säga ersättning i form av ett penningvärde, natura eller dagsverke. Den som arrenderar kallas arrendator.
Arrendatorer kallades tidigare ofta brukare, särskilt i jordbrukssammanhang. I historiska sammanhang kan titeln förpaktare användas för dem som t.ex. arrenderade en viss verksamhet i utbyte mot inkomsten av verksamheten, t.ex. av bergslag eller kronoskatter.

När en upplåtelse räknas som arrende

En upplåtelse räknas som arrende om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Parterna har ingått ett avtal om upplåtelse av jord.
  • Arrendatorn har rätt att aktivt använda jorden.
  • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.
  • Arrendatorn har egen besittning till det upplåtna området.
  • Om avtalet gäller för jordbruks-, bostads-, eller anläggningsarrende ska det dessutom vara skriftligt.

Hur jorden ska användas bestämmer vilken form av arrende det är.

De olika arrendetyperna

Det finns fyra olika typer av arrende:

  • Jordbruksarrende är en upplåtelse av jordbruks-, betes- eller åkermark mot ersättning. Ett jordbruksarrende delas upp i gårds- eller sidoarrende.
  • Bostadsarrende är en upplåtelse av mark mot ersättning med rätt att uppföra eller behålla ett befintligt bostadshus med syfte att bo på marken.
  • Anläggningsarrende är en upplåtelse av mark för att bedriva verksamhet mot ersättning. En eller flera byggnader som har betydelse för verksamheten finns på marken.
  • Lägenhetsarrende är en upplåtelse av mark som inte uppfyller kriterierna för ovanstående.

Arrende och hyra

Arrende och hyra är en särskild form av ett nyttjanderättsavtal. Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistret inskrivningsdel om det inte sägs annat i avtalet. Det finns olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Du ansöker om inskrivning av arrende på samma sätt som nyttjanderätt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren