April 4

Hur många kunder har Avanza? Användarstatistik – April 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Avanza är Sveriges största plattform för handel med aktier och fonder på nätet. Här hittar du den senaste statistiken om bolaget – inkluderat antal kunder, instrument, intäkter och mycket mer. 

Svenska folkets mesta favoritmäklare när det kommer till sparande och olika former av kapitalplacering fortsätter att växa så det knakar. Med fjolårets böcker på väg att stängas och ett nytt investeringsår framför oss, har Samuelssons Rapport gjort en djupdykning i de senaste siffrorna för företagets användar- och tillväxtstatistik.

I artikeln nedan kan du läsa om:

 • Övergripande statistik – viktiga nyckeltal
 • Information om Avanza
 • Så många användare har plattformen
 • Användartillväxt i procent
 • Antal tillgängliga instrument
 • Avanza som organisation – hur många arbetar på företaget?
 • Intäkter och finansiell tillväxt
 • Sammanfattning

Övergripande statistik – viktiga nyckeltal

 • Avanza hade vid den senaste mätningen 1 660 100 kunder
 • Under 2021 utökades antalet kunder med 379 800 personer
 • Nettoinflödet av kapital var under hela 2021 89 800 miljoner kronor (december 2021 var nettoinflödet 4 130 miljoner kronor)
 • På plattformen finns totalt 11 640 olika aktier – såväl svenska som utländska
 • I fondutbudet finns för närvarande 1316 fonder, också dessa en blandning av svenska och utländska
 • Kundernas totala sparkapital uppgick per sista december 2021 till 810 miljarder SEK
 • Avanzas börsvärde är 52 miljarder
 • Totala intäkterna för 2021 landade enligt den nyligen publicerade årsredovisningen på 3301 miljoner svenska kronor

Information om Avanza

Avanza är Sveriges största nätbaserade mäklare för handel med olika typer av finansiella instrument – framförallt aktier och fonder men även ETF:er (börshandlade fonder), warranter, terminer och andra certifikat. Bolaget grundades 1999 och hette från början HQ AB, men bytte 2001 till Avanza i samband med att man fusionerades med just företaget Avanza, vilket i sin tur grundades 1998. Sammanslagningen inkluderade förutom HQ AB och Avanza även Aktiespar och Aktiespararna Fondkommission.

Idag är Avanza en koncern i vilken moderbolaget Avanza AB finns, liksom dotterbolagen Avanza Pension, Avanza Bank, Avanza Fonder samt Placera Media Stockholm AB. Företaget har inte mindre än 12 år i rad utnämnts till att ha Sveriges nöjdaste sparkunder, enligt undersökningar gjorda av Svenskt Kvalitetsindex.

Avanzas primära verksamhet handlar om att tillgängliggöra finansiell handel för fler. Med en användarvänlig plattform, vilken finns tillgänglig såväl på webben som i en mobilapp för iOS respektive Android, erbjuder man ett brett sortiment av aktier, fonder, ETF:er samt andra instrument för kunder att investera långsiktigt i, såväl som handla kortsiktigt. Kunder kan sedan några år tillbaka också flytta sina bolån till Avanza.

År 2021 beräknades Avanzas verksamhet stå för omkring 6,6% av den totala svenska sparmarknaden.

Så många användare har plattformen

Avanza hade enligt den senaste månadsrapporten, vilken avsåg december 2021, 1 660 100 kunder. Därmed är man störst i Sverige inom sin genre – nätbaserad bank och aktiemäklare.

Användarantalet växer i snitt med 1% per månad, men den totala uppgången för 2021 landade på 30% jämfört med året innan. I dagsläget har man en marknadsandel på 6,6% i Sverige, men siktet är enligt årsredovisningen att nå 10% vid slutet av 2025. Per den sista december 2021 hade 15% av Sveriges vuxna befolkning konto hos Avanza.

Användartillväxt i procent

Användartillväxten har som nämnts ovan legat på i genomsnitt 1% per månad. Under 2021 sågs emellertid en större tillströmning av nya kunder – årstotalen landade på hela 30% kundtillväxt från slutet av 2020 till slutet av 2021. Fjolåret var också det år då Avanza slog sitt eget rekord i antal nytillkommande kunder.

I tabellerna nedan visas antal användare för de senaste fem åren, samt nykundsantalet för samma år.

År Antal användare
2017 710 600
2018 837 100
2019 976 400
2020 1 280 300
2021 1 660 100

 

År Nykundsinflöde
2017 140 000
2018 126 500
2019 139 300
2020 303 900
2021 379 800

Användartillväxt kopplat till olika demografiska faktorer

I den nyligen publicerade årsredovisningen belyses användarstatistiken också utifrån ett antal demografiska faktorer. Av dessa kan vi utläsa att Avanzas starkaste bas återfinns i storstäderna – som exempel kan nämnas att marknadsandelen i Stockholm ligger på över 40% – samt att den mest representerade ålderskategorin bland kunderna är 20-39 år.

Statistik visar också att Avanzas kunder generellt är yngre än genomsnittet i Sverige. Medianåldern bland aktiesparare hos Avanza är 37 år, medan den i Sverige som helhet ligger på 48 år. Ännu en intressant siffra är den om kundomsättningen – vilken de senaste åren konsekvent legat under 2%. Kundnöjdheten tycks således vara utbredd, med väldigt få som lämnar plattformen när de väl registrerat sig.

Vidare är de manliga kunderna fler än de kvinnliga – men tillströmningen av nya kvinnliga kunder ökar. I Sverige generellt är 6 av 10 aktiesparare fortfarande män, men andelen kvinnliga har tredubblats bara under 2020-2021.

I tabellen jämförs andelen kvinnliga aktiesparare hos Avanza för år 2011, 2016 och 2021.

Kategori 2011 2016 2021
Män 72% 71% 66%
Kvinnor 25% 26% 32%
Företag 3% 3% 2%

 

Sett till nytillkomna kunder har andelen kvinnor bland dessa och stigit något under de senaste fem åren, även om viss fluktuation har förekommit.

År
Nya kunder – andel kvinnor i %
2017 38%
2018 40%
2019 43%
2020 39%
2021 41%

Antal tillgängliga instrument

Avanza erbjuder ett brett sortiment av tillgångar lämpliga för såväl långsiktiga investeringar som kortsiktig trading. På plattformen finns både aktier, fonder, börshandlade fonder (ETF:er), warranter, optioner, terminer samt certifikat för bland annat kryptovalutor.

Totalt finns en bra bit över 10 000 instrument tillgängliga för mäklarens kunder att välja och vraka bland.

Av samtliga instrument är aktier och fonder de två största tillgångskategorierna. Per den sista december 2021 fanns följande antal instrument tillgängliga i respektive kategori:

 • Aktier: 11 640 st
 • Fonder: 1316 st

Jämfört med största konkurrenten Nordnet har Avanza ett par tusen färre aktier, såväl svenska som utländska. Antal tillgängliga marknader är däremot betydligt fler . Medan Nordnet har aktier från totalt sju olika marknader – Sverige, Norge, Finland, Danmark, USA, Kanada och Tyskland – finns på Avanza hela tolv.

Hos Avanza kan kunder sälja och köpa aktier på börser i:

 • Sverige
 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • USA
 • Kanada
 • Tyskland
 • Italien
 • Portugal
 • Nederländerna
 • Belgien
 • Frankrike

Fondutbudet består av såväl globalfonder som regions- och landsfonder samt olika typer av branschfonder.

Avanza som organisation – hur många arbetar på företaget?

Genomsnittligt antal anställda var under 2021 på Avanza 560 personer. Liksom omsättningen, antal kunder, resultatet samt utbudet av tjänster och instrument har vuxit de senaste åren, har så även organisationen och antalet som arbetar i den. Majoriteten av alla anställda jobbar på Avanzas huvudkontor i centrala Stockholm.

Med 2021 års årsredovisning som källa har vi nedan sammanställt ett antal nyckeltal relaterade till personalorganisationen inom Avanza.

Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Antal anställda (genomsnitt) 560 478 429 406 383
Andel kvinnliga anställda i % 36 36% 36% 36 35
Genomsnittsålder 36 36% 36% 36 35
Andel kvinnor i ledningen och på chefspositioner 46 47 46 45 40
Genomsnittlig måndslön män 49 800 47 000 48 000 45 000
Genomsnittliga månadslön kvinnor 48 000 46 000 46 000 42 000

 

Varför medianlönen per månad är lägre för kvinnliga anställda på Avanza än för män uppger organisationen beror på att 40% av männen jobbar inom IT-sektorn, där brist råder och efterfrågan på kompetens är stor.

Intäkter och finansiell tillväxt

Avanzas rörelseintäkter ökade med omkring 41% under 2021 jämfört med 2020. Det sammanlagda rörelseresultatet ökade med 55% 2021 jämfört med året innan. De senaste fem åren har koncernen stadigt ökat sina intäkter från strax under en miljard kronor till en bra bit över tre miljarder kronor.

Följande visar de sammanlagda rörelseintäkterna för räkenskapsåren 2017-2021:

År
Rörelseintäkter i MSEK
2017 957
2018 1049
2019 1193
2020 2349
2021 3301

 

Resultatmässigt har de senaste åren också varit en framgångsrik resa. Ett stadigt inflöde av nya kunder, lansering av fler tjänster, generellt bra börsklimat och ett ökat totalt sparkapital bland kunderna har bidragit till att Avanza lyckats förbättra sitt resultat markant för varje år de senaste fem åren. Enda undantaget var 2018, då resultatet blev något sämre än året innan.

Nedan visas Avanza-koncernens resultat efter skatt för 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021:

År
Resultat efter skatt i MSEK
2017 379
2018 349
2019 447
2020 1335
2021 2047

 

Slutligen kan också börsvärdet vara intressant att redovisa, vilket även det stigit avsevärt de senaste fem åren. I Avanzas årsredovisning, vilken finns tillgänglig på webben, finns mängder av andra finansiella nyckeltal att förkovra sig i – men för att inte bli allt för långrandiga har vi valt att sammanställa utvecklingen av börsvärdet mellan 2017-2021. En siffra som tydligt visar bolagets starka tillväxt.

År
Börsvärde i MSEK
2017 10 300
2018 12 800
2019 15 000
2020 36 100
2021 51 700

 

Från 2020 till 2021 steg Avanzas börsvärde från 31 600 MSEK till 51 700 MSEK – det vill säga 49,3%.

Sammanfattning

Avanzas nyligen färdigställda årsredovisning för 2021 visar ett bolag med stark tillväxt, likväl som en stabil grund. Företaget har under de dryga tjugo åren man funnits på marknaden gått från att vara en nätbaserad aktie- och fondmäklare till Sveriges mest populära plattform för finansiell handel, en licensierad bank och den aktör i branschen som har flest nöjda kunder hela tolv år i rad.

Samuelssons Rapport hoppas att den ovan samlade informationen om bolaget har givit dig en bra insikt i koncernen bakom succéplattformen Avanza.

Fler statistikartiklar om kända företag hittar du här:

Hur många kunder har Nordnet? Användar- & tillväxtstatistik 2022

TikTok antal användare – Användarstatistik för – Februari 2022

Spotify Antal Användare (Uppdaterad i jan 2022) – Användarstatistik

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK