April 5

Vad betyder avkastning?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder avkastning?

Avkastning visar hur värdet på en tillgång förändrats över en given tidsperiod i procent. Man kan också säga att det visar hur mycket vinst man fått för en viss kapitalinsats över tid. När avkastningen varit positiv har värdet ökat. Om den är negativ har värdet minskat. På engelska kallas avkastningen för Yield.

Avkastning på aktier

Avkastning är en bred ekonomisk term som kan användas i diverse sammanhang. Ofta hör vi begreppet nämnas då vi diskuterar hur bra en investering eller ett sparande utvecklats över tid. Man kan säga att din avkastning är vad du tjänar på din investering.
För att jämföra hur bra en investering gått är det vanligt att jämföra avkastningen mot ett jämförelseindex. Vanliga index är OMXS30, OMXSPI, S&P500 och Dow Jones. Det är inte ovanligt att aktieinvesteringar stiger med mellan 6 och 12 procent per år i snitt.
Avkastningen anges alltid i förhållande till en viss tidsperiod. Vilken tidsperiod man väljer att titta på har att göra med det tidsperspektiv man har för investeringarna.
En investerare kan exempelvis titta på avkastningen under ett, fem eller tio års tid. Många börssidor och ekonominyheter refererar till börsens utveckling sedan början av året.
En trader kan vara mer intresserad av att studera avkastningen på enskilda affärer, oavsett om de varade i fem minuter, en dag eller en vecka.

Ränta på ränta – det åttonde underverket?

Albert Einstein lär ha sagt att ränta på ränta är världens 8:e underverk. Ränta på ränta handlar om att avkastningen på en investering blir större och större ju längre tid som går eftersom du får ränta även på den ränta som du redan fått. Tack vare ränta på ränta kan ett relativt litet kapital växa till sig genom åren.
Vi kan till exempel tänka oss en investering på 10 000 kronor som ger 10 procent i ränta varje år. Om vi behåller investeringen i 30 år gör ränta på ränta-effekten att våra pengar kommer att växa till 174 494 kronor. Utan ränta på ränta (till exempel om vi varje år hade plockat ut räntan) hade beloppet bara blivit 40 000 kronor. Tack vare ränta på ränta-effekten får vi 336 procent mer i avkastning.

Används i flera nyckeltal

Avkastning förekommer dessutom som del av flera olika nyckeltal. Några av de vanligaste är:

Avkastning på investering

Kallas för Return on Investment (ROI) på engelska. Detta nyckeltal kan användas för att jämföra olika investeringar och ska som regel alltid vara positivt. Tjusningen med detta nyckeltal är dess enkelhet. Samtidigt kan det också ses som en begränsning eftersom man riskerar att missa viktiga detaljer i sin jämförelse. Så här räknas avkastningen på investeringen ut:
ROI = (Investeringens nuvarande värde – investeringens kostnad) / investeringens kostnad

Avkastning på eget kapital

På engelska: Return on Equity (ROE). Detta nyckeltal visar hur god avkastningen varit i förhållande till företagets egna kapital. ROE bör vara högre än bankräntan för att det ska vara värt att låna pengar för att finansiera verksamheten. Så här räknar du ut ROE:
ROE = Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Avkastningen på företagets totala tillgångar visar hur effektivt bolaget är oberoende av finansieringsmetod. Här räknas alltså både det egna kapitalet och skulderna in. På engelska kallas detta för Return on Assets (ROA). Så här räknas det ut:
ROA = (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / totalt resultat

Sammanfattning

Avkastningen visar hur mycket värdet på en tillgång förändrats över en viss tidsperiod. Det är ett vanligt mått för att bedöma hur en investering har gått. Dessutom ingår avkastning i flera nyckeltal som exempelvis ROI, ROE och ROA.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition