February 14

Vad innebär avskrivning?

Last Updated on 18 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Företag gör avskrivningar för att fördela kostnaden av tillgångar under deras ekonomiska livslängd. Dessutom använder man sig av avskrivningar med hänsyn till att tillgångar åldras och minskar i värde. Varje år minskas värdet på tillgången genom balansräkningen till dess att tillgången är avskriven.

Fördela kostnaden över en längre period

När ett företag köper in en tillgång, till exempel datorutrustning eller fordon, betalar det ofta varan på en gång. Man säger att företaget har en utgift för varan. Utgift är inte samma sak som kostnad eftersom kostnaden uppstår först när företaget förbrukar tillgången.
Bokföringsmässigt finns möjligheten att fördela kostnaden över en längre period, till exempel under flera år, genom att avskriva värdet. På så vis belastas inte årets resultat med hela kostnaden utan den sprids ut över flera år.
Förutom att avskrivningar gör att kostnaderna i bokföringen blir jämnare bidrar de till en mer representativ bild av värdeminskningen för de tillgångar som företaget har.
 

avskrivning
avskrivning
 

Inte för alla tillgångar

För att göra avskrivningar på en tillgång måste den ha ett tillräckligt stort ekonomiskt värde, så kallat substantiellt värde. Dessutom måste livslängden för tillgången vara begränsad.

Substantiellt värde

En tillgång har ett substantiellt värde när inköpspriset är större än ett halvt prisbasbelopp. Ifall de införskaffade inventarierna är billigare än ett halvt prisbasbelopp ska de bokföras som en kostnad direkt.
Exempel:

  • Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.
  • Ett företag köper datorutrustning för 25 000 kronor. Eftersom priset är mindre än prisbasbeloppet ska datorutrustningen inte avskrivas utan den ska bokföras som en kostnad direkt.
  • Företaget köper en ny transportbil för 250 000 kronor. Eftersom priset är högre än prisbasbeloppet får kostnaden för transportbilen fördelas över en längre period.

Begränsad ekonomisk livslängd

Det andra villkoret för att man ska få göra avskrivningar på en tillgång är att dess ekonomiska livslängd är begränsad, men ändå inte allt för kort.
Livslängden ska vara minst tre år för att det ska räknas som en tillgång och inte som förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier ska bokföras i sin helhet vid inköpstillfället oavsett hur mycket man betalade för dem.
Tillgången måste samtidigt ha en begränsad ekonomisk livslängd, det vill säga att värdet minskar med tiden. Det går med andra ord inte att tillämpa avskrivningar på mark, byggnader, konst och finansiella tillgångar eftersom deras värde inte minskar med tiden (även om priset kan fluktuera på kort sikt).

Så fungerar avskrivningar

Låt oss anta att företaget köper en tillgång för 50 000 kronor. Denna tillgång bedöms ha en livslängd på 5 år. Med en avskrivning enligt plan som är linjär innebär det att tillgången skrivs av med samma belopp varje år. I vårt fall blir det 10 000 kronor per år. Det är denna kostnad som redovisas i resultaträkningen varje år. Efter 5 år kommer balansräkningen att visa att företagets tillgång är värd 0 kronor. Den är då helt avskriven.

Sammanfattning

Avskrivning är att fördela en kostnad för en tillgång över flera år. Det görs för att företaget ska slippa belasta resultaträkningen med en stor kostnad ett år för en tillgång som ska användas i flera år. Dessutom återspeglar avskrivningar till viss mån tillgångarnas värdeminskning. Det är endast tillgångar som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp som kan avskrivas. Dessutom ska de ha en viss, men begränsad, ekonomisk livslängd.

Related Posts

Vad betyder avkastning?

Vad betyder avkastning?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder reskontra?

Vad betyder reskontra?

Vilken SNI-kod ska jag använda?

Vilken SNI-kod ska jag använda?