April 4

Vad betyder bokföring? – Hur länge skall man spara bokföring?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder bokföring?

Bokföring, vad är det egentligen? Alla, möjligen med undantag för den extreme slarvern, har behov av att hålla koll på sina utgifter och övervaka att intäkterna löpande är tillräckliga för att betala dessa. Detta kan förvisso ske i de mest enkla former, men det man faktiskt gör då man för anteckningar över intäkter och utgifter är att föra bokföring. Syftet med all redovisning är att matcha intäkter mot utgifter och (förhoppningsvis) summera till ett positivt saldo. De som inte ens kan redovisa sin privatekonomi är de som hamnar hos lyxfällan på TV.

Hur länge skall man spara bokföring

Bokföring måste sparas i 7 år efter kalenderåret då räkenskapsåret avslutades. Man kan läsa om hur länge man måste spara bokföringen i 7 kap. bokföringslagen. Det här innebär alltså att du måste spara alla all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden.

Skyldighet att föra bokföring

För den som bedriver näringsverksamhet finns dessutom skyldighet att föra bokföring. Redovisningen, som redogör för verksamhetens ekonomiska ställning, ligger till grund för alla ekonomiska beslut i bolaget. Brister i denna kan leda till straffansvar för bolagets ställföreträdare. Om ett företag vill börsnoteras, ska gå samman med ett annat företag, säljas eller går i konkurs är det helt avgörande att det finns en korrekt bokföring.
Ett bolags bokföring ligger dessutom till grund för beskattningen av bolaget.
 

Vad betyder bokföring
Vad betyder bokföring
 

Vad säger lagen?

Den som bedriver en näringsverksamhet måste enligt lag föra bokföring. Bokföringsplikten gäller för aktiebolag, handelsbolag och de flesta former av enskilda firmor, ekonomiska föreningar och stiftelser. En korrekt redovisning består av flera olika delar.

Resultaträkning

Av redovisningen ska framgå vilka intäkter och utgifter verksamheten har och vilket överskott (vinst) eller underskott (förlust) verksamheten inbringar under ett bokföringsår. Denna del av redovisningen benämns resultaträkning.

Balansräkning

Av redovisningen ska vidare framgå vilka tillgångar och skulder som finns i verksamheten. Detta benämns balansräkning. I balansräkningen ska resultaträkningens slutresultat plus eller minus finnas med som en tillgång eller skuld.

Årsredovisning

Bokföringen sammanfattas för varje räkenskapsår i en så kallad årsredovisning. Den ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Den ligger även till grund för beskattningen av bolaget.

Vad händer om jag inte sköter min bokföring?

Om redovisningen inte är korrekt, eller helt saknas, kan den som bedriver näringsverksamheten dömas för bokföringsbrott. Ansvaret åligger i första hand styrelsen. Detta är ett så kallat artbrott som, liksom skattebrott, bestraffas extra hårt i Sverige.

Bokföringshjälpmedel

För enklare typer av verksamhet kan de flesta åstadkomma en tillfredsställande redovisning i Excel efter några få timmars träning. Numera finns dessutom både enklare former av bokföringsprogram, liksom mer avancerade former avsedda för större verksamheter, att tillgå.
Den enklaste formen av redovisningshjälpmedel för privatekonomin är kontoutdraget från banken.

Bokföringsbyråer

För den som inte klarar av att själv hantera sin redovisning finns en mängd bokföringsbyråer tillgängliga att anlita. Härvid bör man göra skillnad på det bokföringsuppdrag som utförs av en bokföringsbyrå på uppdrag av ett bolag, och den revision som lagen ställer krav på.
Bokföringsuppdraget består i att kontoföra tillgångar och skulder, intäkter och utgifter. Revisionsuppdraget består i att oberoende granska denna redovisning. Dock är det i många fall samma revisionsbyråer som biträder med löpande bokföring och granskning (revision) av densamma.

Sammanfattning

Syftet med redovisning är att övervaka tillgångar och skulder, utgifter och intäkter. Givetvis behöver alla ha någon form av enklare kontroll över detta i sin privatekonomi. För den som bedriver näringsverksamhet finns dessutom ett lagstadgat krav på att föra bokföring och även, i vissa fall, att denna ska granskas.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition