varning för bolån

Last Updated on 21 oktober, 2020 by Håkan Samuelsson

Varför du inte skall ta ett bolån!

Bolån är en vanlig låneform att använda sig av som privatperson när man vill investera i en bostad. Innan man beslutar sig för att ta ett bolån bör man vara medveten om riskerna som kan finnas. Riskerna kan vara värdeförändringar, omprövningar av lånelöfte, missvisande erbjudanden och skuldsättning.

DÄRFÖR SKALL DU INTE TA ETT BOLÅN


Nedan följer en lista, utan inbördes ordning, över tio anledningar till varför du INTE skall ta ett bolån.

  1. Amortering

Den 1 mars 2018 kom Finansinspektionen att skärpa amorteringskravet som finns för låntagare. Detta beskrevs som en metod för att minska skuldsättningen hos privatpersoner som tagit bolån, och för att minska riskerna som finns förbundna med bolån. Rent konkret innebär amorteringskravet följande:
– Bolån motsvarande mellan 50 och 70 procent av värdet på bostaden = Amortering på minst 1 procent per år.
– Bolån motsvarande 70 procent av värdet på bostaden = Amortering på minst 2 procent per år.
Om du tar ett bolån motsvarande mer än 4,5 gånger din årsinkomst (brutto) kommer ett amorteringstillägg. Detta innebär att du ska amortera 1 procent till av det totala lånebeloppet per år.

varning för bolån
varning för bolån

 

  1. Räntehöjning.

Ränta kan vara både bunden eller rörlig. Vad som är att föredra beror helt på det rådande ränteläget, men också hur stort bolån man har tänkt ta. Detta kan bli extra viktigt att tänka på om man har ett bolån med längre löptid, då det kan röra sig om större summor på lång sikt. En risk som finns är alltid att det sker en räntehöjning, vilket innebär att du kommer behöva betala en högre avgift för lånet.
I vissa fall rekommenderas det att man väljer rörlig ränta för bolån. Detta motiveras exempelvis med att det är mer fördelaktigt om man vill säga upp lånet i förväg. Det kan till exempel handla om att man behöver flytta från bostaden eller dylikt. Om man i dessa fall har bunden ränta innebär det ofta att man blir tvungen att betala för räntan som banken ”går miste” om när du betalar tillbaka i förtid.

  1. Bolånekalkyl.

En bolånekalkyl är en kalkyl man kan göra för att få en uppfattning om vilka kostnader ett nytt boende skulle innebära. Hit räknas samtliga kostnader kopplade till boendet: amortering, ränta, förväntad månadskostnad och driftkostnad. I vissa fall kan det vara svårt att veta vilka utgifter det faktiskt rör sig om. Detta kan göra att man missbedömer vilka kostnader det kan komma att innebära. Det i sin tur kan göra att man exempelvis får högre kostnader än man hade räknat med, vilket i vissa fall kan vara svårt att betala.

  1. Värdeförändringar.

Värdeförändringar kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om att bostadspriser sjunker kraftigt. Detta kan komma att påverka en oavsett om det är ett hus man har tagit bolån för, eller om man köpt in sig i en bostadsrättsförening. Om man exempelvis bor i en bostadsrätt kan föreningen både vara skuldsatt, men den kan också genomföra en räntehöjning. Det påverkar personerna som bor där, i form av ökade avgifter.

  1. Förändrade privatekonomiska förutsättningar.

Ibland händer oväntade saker, vilket kan ha stor inverkan i ens liv. Det kan till exempel handla om saker som arbetslöshet, förändrad inkomst, förändrad relationsstatus eller sjukdom. I vissa fall kan den typen av faktorer – såväl som andra faktorer – påverka ens möjlighet att återbetala ett lån. Då saker kan ske väldigt drastiskt är det ofta svårt att förutse vad som komma skall. Däremot utgör det likväl en risk för dig som låntagare.

  1. Bostaden som säkerhet.

När man tar ett bolån är det vanligt att man har bostaden som säkerhet. Detta kan förstås som att långivaren äger en viss andel av bostaden (motsvarande lånet) fram tills lånet har återbetalats. Om du inte kan betala tillbaka lånet enligt överenskommelse och har bostaden som säkerhet kan det innebära att du kan komma att bli av med bostaden. ”Säkerhet” i det här fallet syftar med andra ord på långivarens säkerhet – inte på låntagarens säkerhet.

  1. Omprövning av lånelöfte.

Ett lånelöfte från en långivare behöver inte vara en garanti för att lånet godkänns. Det kan till exempel handla om att långivaren gör en omprövning av lånelöftet innan lånet betalas ut. Anledningen till att de kan vilja göra det kan handla om att det har gått lång tid från att det tidigare lånelöftet beviljades. Om så är fallet kan det anses finnas en sannolikhet för att ens ekonomiska situation har förändrats sedan dess. Det kan också handla om att låneansökaren har tagit många privatlån eller dylikt och därmed får en sämre kreditvärdighet.

bolån varning risk
bolån varning risk

 

  1. Missvisande erbjudanden.

Hos vissa långivare förekommer det att de presenterar erbjudanden som låter otroligt bra. Det kan handla om väldigt låga räntor, kortare bindningstid och liknande. Problemet ligger dock i att den typen av lån inte per automatik behöver bli billigare för dig som låntagare. Tvärtom kan det i många fall visa sig vara mer riskabelt att ta den typen av bolån.
En risk som finns är att när bindningstiden för ditt bolån har löpt ut har inte långivaren någon skyldighet att förlänga lånet. Om du vid den tidpunkten har kvar skuld att betala av kan det bli problematiskt, då du blir skyldig att betala tillbaka resten av lånet med kort varsel. I vissa fall kan det hanteras genom att man ansöker om bolån hos en annan långivare. Men då det inte finns någon garanti att bli beviljad bolån kan det innebära en osäker situation för dig som låntagare. Det kan i vissa fall innebära att du blir tvungen att sälja din bostad, som  tog ett bolån för att köpa.

  1. Löptid för bolån.

När man tecknar ett bolån kommer låneavtalet innefatta beslut om löptid. Löptiden syftar till tiden mellan lånets startdatum och slutdatumet då lånet ska vara återbetalt. Vilken löptid som gäller för olika bolån kan variera. Det finns ingen löptid som är bättre eller sämre, däremot bör man vara medveten om vad olika löptider innebär för dig som låntagare.
Korta löptider kan innebära en risk då du – i synnerhet om du har lånat en större summa – kommer behöva betala tillbaka skulden snabbare. Det kan innebära en risk om du behöver betala tillbaka mer än du har möjlighet till under den givna tidsperioden.
Även längre löptider kan utgöra en potentiell risk. Risken här består huvudsakligen i att ens ekonomiska förutsättningar kan förändras över tid. Samtidigt ska man kunna betala tillbaka sitt bolån. Problemet som kan uppstå här är, precis som i fallet av korta löptider, att man helt enkelt saknar förmåga att betala tillbaka.

  1. Skuldsättning.

Oavsett vilken inställning man har till lån så är det ett faktum att låntagaren alltid står i skuld till långivaren. Finansinspektionens bolåneundersökning från 2019 visar att många personer med bolån har en hög skuld i relation till bostadens värde eller till sin inkomst. Skuldsättningen, såväl som skulderna, kan innebära risker för både låntagaren och långivaren. Det är också viktigt att komma ihåg vad Ernst Wigforss sa 1932. ”Den som står i skuld är inte fri.”

Sammanfattning

När man har tänkt ansöka om ett bolån bör man alltid vara medveten om riskerna som finns med bolån. Å ena sidan kan ett lån innebära möjlighet att köpa – eller åtminstone belåna – sig ett hus. Å andra sidan kan det innebära en mängd potentiella risker. Exempelvis amorteringskrav, räntehöjning, bolånekalkyl, värdeförändringar, förändrade privatekonomiska förutsättningar, bostaden som säkerhet, omprövning av lånelöfte, missvisande erbjudanden, löptid eller skuldsättning. Ovan text är en samling av anledningar till varför du bör se upp innan du tar ett stort bolån.