April 4

Börsbolag, vad är det – förklaring och definition av börsbolagen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

När ett privat aktiebolag vill göra företagets aktier tillgängliga för publik handel, måste de först bli godkända för en börsnotering. Publik handel sker på reglerade marknadsplatser, även kallade börser, varför dessa bolag benämns som just börsbolag. I samband med själva noteringen görs ett visst antal aktier initialt tillgängliga för köp till ett fast pris, innan börsintroduktionen avslutas och vanlig handel inleds. I denna artikel tittar vi närmare på hur en börsnotering går till, vad som krävs och hur man som investerare kan ges möjlighet att delta. Dessutom listas vilka tolv som är världens största börsnoterade bolag.

Ett börsbolag har fler krav på sig vad gäller formalia och transparens än vad ett privat börsbolag har, varför processen med att börsnotera ett företag innefattar en hel del steg och är både tidskrävande och omfattande. I det inledande skedet hålls ofta samtal med finansiella rådgivare och revisorer, vilka grundligt ser över förutsättningarna för att godkännas för en notering. Därefter tas kontakt med börsen (NASDAQ Stockholm eller NGM Equity i Sverige), där börsbolagets ledning lämnar in en formell förfrågan om att inleda en noteringsprocess. Börsbolag heter översatt till engelska “listed companies”.

Så noteras börsbolag i Sverige

När noteringsprocessen väl påbörjas utses en extern börsrevisor som får i uppdrag att granska börsbolaget och bedöma huruvida kraven för en börsnotering uppfylls. Granskningen innefattar bland annat kontroll av ekonomistyrning och redovisningsprinciper, finansiella resultat, styrelsens sammansättning och likviditet. Börsrevisorn tittar också på bolagsledningens förmåga att driva företaget på ett lämpligt sätt samt om det finns underlag för en fungerande publik aktiehandel.
Efter avslutad granskning sammanställs all information i en rapport till den aktuella börsens noteringskommité, som är den instans där det slutgiltiga beslutet om en notering fattas. Innan ett sådant beslut kan tas, återstår emellertid fortfarande fler steg i processen. En legal rådgivare ska också göra en granskning, genom vilken man tittar på om det föreligger några legala risker som kan innebära ett hinder för en notering. Likt börsrevisorns granskning, sammanställs innehållet till en rapport som också den ligger till grund för noteringskommiténs beslut.

Sammanställning av prospekt och godkännande av FI

Parallellt med den finansiella och legala granskningen, förbereds det prospekt som ska presentera börsbolaget för allmänheten. Innehållet i prospektet avser visa potentiella investerare såväl information om börsbolaget, som vilka villkor som måste uppfyllas för att få ta del av noteringen (exempelvis pris och minsta köpvolym). Det färdiga prospektet skickas sedan till Finansinspektionen, där det måste godkännas innan börskommitén kan fatta sitt beslut. Ett blivande börsbolag måste förstås också värderas, i syfte att kunna göra en korrekt prissättning på företagets aktier. I samband med värderingen tas också beslut om en nyemission med nytt kapital och fler aktier ska göras.
Slutligen fattar börsrevisorn ett beslut om att rekommendera eller inte rekommendera en börsnotering, med underlag av granskningarna och beslutet från Finansinspektionen. Börskomittén använder sedan rekommendationen som grund för sitt beslut – vilket också är det avgörande och slutgiltiga. Vid ett godkännande fastställs prissättningen och processen med att marknadsföra noteringen och ge allmänheten tillgång till att vara med inleds.

Ta del av en börsnotering

Nu börjar det intressanta skedet för dig som investerare – den så kallade anmälningsperioden. Anmälningsperioden varar ofta i ett par veckor, och är den tid då allmänheten ges möjlighet att anmäla sitt intresse för att teckna aktier innan den vanliga handeln tar vid. Detta sker via bank eller mäklare. Vid periodens slut fördelas aktierna av bolagets styrelse, enligt de villkor som anges i prospektet. Observera att anmält intresse dock inte är någon garanti för att man faktiskt tilldelas några aktier att köpa – är intresset exempelvis väldigt stort kan man också bli utan. Viktigt är också att säkerställa att man kan visa tillräcklig täckning på det konto man använder för handel.
Avslutningsvis blir bolagets aktier tillgängliga på marknaden, vanlig handel tar vid och börsnoteringen är därmed färdig.

Lista över världens största börsbolag

Svenska börsnoterade företag är listade på NASDAQ Stockholm eller NGM Equity, på vilka både privata och institutionella investerare kan köpa och sälja aktier. Det kalls även stockholmsbörsen. Precis som på utländska börser, finns här företag med verksamhet inom både varor och tjänster. Är det någon skillnad på börsen för svenska börsbolag respektive utländska? Egentligen inte. För dig som investerare sker handeln på precis samma sätt, men med valutaväxling och en annan exponering. Merparten av de största börsbolagen (listed companies) i världen är amerikanska, men flera svenska jättar tog också plats på Forbes senaste lista över världens största börsnoterade företag 2018 och 2019.
Världens tolv största börsbolag är:

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser