Category

fundamental analys

BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

Vad betyder rörelsemarginal?

Ett företags rörelsemarginal visar hur stor del av omsättningen som blir kvar för skatt, räntor och vinst efter att samtliga kostnader täckts. Det är ett finansiellt nyckeltal som används för att bedöma lönsamheten i ett bolag. På engelska heter rörelsemarginal Operating margin. Så beräknar du rörelsemarginalen Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättningen Rörelseresultatet, EBIT, är företags vinst före räntor och skatter. Du kan räkna fram detta nyckeltal med hjälp av resultaträkningen. Rörelsemarginalen anges i procent. Om rörelsemarginalen är negativ innebär det att företaget går med förlust. Exempel: Företagets intäkter: 5 000 000 kronor Rörelseresultat: 1 500 000 kronor Rörelsemarginal: 1 500 000 / 5 000 000 = 0,3 => Bolagets rörelsemarginal är 30 procent.   Rörelsemarginal   Ett mått på lönsamheten i företaget Rörelsemarginalen kan användas som ett mått på hur lönsamt ett företag är. Dessutom ger rörelsemarginalen en indikation på hur mycket prispress på varor eller tjänster ett företag kan klara av. Vad som är en god rörelsemarginal beror på vad man jämför med. Rörelsemarginalen kan jämföras inom ett företag för att studera hur lönsamheten utvecklats från år till år. Detta nyckeltal kan även användas för att jämföra hur lönsamt ett företag är i förhållande till konkurrenterna. Däremot är det riskabelt att jämföra rörelsemarginalen mellan företag i olika branscher eftersom varje bransch har sina unika förutsättningar. Så kan ett företag förbättra rörelsemarginalen Det kan finnas flera syften med att försöka förbättra rörelsemarginalen. Kanske vill man skapa en stabilare grund och göra företaget mindre känsligt, att minska risken i bolaget. Eftersom en större rörelsemarginal innebär att det blir mer pengar över till vinst kan ägarna ha ett intresse att öka marginalen för att kunna motivera större utdelningar. Det finns i grund och botten två sätt att förbättra rörelsemarginalen i ett företag: Öka intäkterna genom att sälja mer eller höja priserna. Minska kostnaderna och eventuellt även avskrivningarna. Förslagsvis kan företaget försöka sälja mer av de produkter som förknippas med minst antal omkostnader. Sammanfattning Rörelsemarginalen visar hur mycket av omsättningen som är kvar för räntor, skatt och vinst när företaget betalat sina utgifter. Detta nyckeltal kan användas som mått på företagets lönsamhet. Det ger även en indikation om hur mycket prispress ett bolag kan klara av. Rörelsemarginalen kan jämföras inom bolaget från år till år eller mellan olika bolag inom samma bransch.
BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

Vad betyder EBIT?

EBIT är ett nyckeltal som visar ett företags rörelseresultat. Det står för Earnings Before Interest and Taxes, det vill säga företagets rörelseresultat före räntor och skatt. Så räknar du ut EBIT Låt oss först titta på beståndsdelarna: E: Earnings = Rörelseresultatet B: Before I: Interest = Räntekostnaden för företagets lån T: Taxes = Den skatt som bolaget får betala. Skatten kan variera från land till land. Sifferuppgifterna återfinns i företagets resultaträkning. Så här kan du räkna: EBIT = Intäkter – tillverkningskostnader – övriga kostnader – avskrivningar – amorteringar Du kan även tänka så här: EBIT = EBITDA – avskrivningar – amorteringar EBITDA = Bruttovinst – övriga kostnader (forskning, administrativa kostnader, utveckling m.m.) Bruttovinst = Intäkter – tillverkningskostnader Så kan du använda EBIT Eftersom EBIT utesluter alla kostnader för skatt och ränta visar detta nyckeltal företagets förmåga att generera avkastning på verksamheten. Man kan säga att det visar på hur bra bolaget är på att skapa vinst inom sitt område. Därefter tillkommer skatt och ränta, två faktorer som företaget inte direkt rår på. Ett stort EBIT-värde visar att företaget har förmåga att generera vinst som kan användas för att betala av skulder och finansiera verksamheten med. Detta nyckeltal är även användbart för att jämföra ett eller flera bolags verksamhet i olika länder. Eftersom skattetrycket varierar mellan olika länder kan man få en falsk bild av hur väl verksamheten sköts ifall man tar med skatterna i kalkylen. Ett företag kan till exempel förefalla ha ett mycket bättre resultat än ett annat som ett resultat av att det fått uppskov på beskattningen. Med EBIT är det lättare att fokusera på verksamhetens resultat.   Vad betyder EBIT   Samma logik kan användas för företagens skulder. En viss skuldsättning krävs för att företag ska kunna genomföra tillräckligt med investeringar, speciellt bland industribolagen. Mängden skuld varierar mellan olika bolag, liksom de villkor som företagen får på sina lån. Genom att jämföra resultatet utan att ta med räntekostnaderna i beräkningen är det möjligt att analysera hur bra kärnverksamheten går. EBIT eller EBITDA? Det går att vidareutveckla nyckeltalet och även räkna bort nedskrivningar och avskrivningar. Då talar vi om EBITDA istället (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Det är liksom EBIT ett nyckeltal som kan användas för aktieanalys. Dessutom används det när man räknar ut gränser för ränteavdrag. Ett företag som är kapitalintensivt och har stora skulder kan ha intresse av att använda EBITDA för att resultatet ska se bättre ut. Man kan dock hävda att det är att skönmåla verkligheten eftersom företaget självklart själv måste står för kostnaden för amorteringar och avskrivningar. Då kan EBIT vara mer rättvisande. Sammanfattning EBIT visar företagets rörelseresultat innan skatter och räntekostnader. Nyckeltalet bygger på uppgifter från resultaträkningen. Det används för att visa ett företags förmåga att genera vinst inom sitt område.
Ekonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

Vad menas med kassalikviditet?

Kassalikviditet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Det består av företagets omsättningstillgångar minus lager och pågående arbeten som en procentsats av de kortfristiga skulderna. Kassalikviditet kallas för Quick ratio på engelska. Så räknar du ut kassalikviditet Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder  Omsättningstillgångar är tillgångar som säljs, förbrukas eller omsätts löpande. Hit hör varulager, pågående arbeten, kundfordringar och likvida medel. Omsättningstillgångar återfinns på tillgångssidan i balansräkningen. När vi räknar på kassalikviditeten bortser vi alltså bort varulager och pågående arbeten. Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom kort. Som regel brukar man räkna alla skulder som ska betalas av inom ett år till de kortfristiga skulderna. De kortfristiga skulderna återfinns på skuldsidan in balansräkningen.  Nyckeltalet kassalikviditet kan anges i decimalform, till exempel 0,8 eller 1,2, eller som procentsats, alltså 80 procent eller 120 procent.   kassalikviditet Att tolka nyckeltalet Generellt sett är det bra när kassalikviditeten är över 1 (över 100 procent). Då innebär det att alla omsättningstillgångar förutom varulager och pågående arbeten är större än företagets kortfristiga skulder. Det är ett tecken på god betalningsförmåga eftersom företaget kan betala sina skulder direkt givet att det kan sälja sina omsättningstillgångar. Vad som räknas som bra kassalikviditet beror på verksamhetens natur. Generellt sett brukar man anse att kassalikviditeten åtminstone bör vara mer än 1 (100 procent). En god likviditet är bra eftersom det gör att bolaget lätt kan betala sina skulder. Risken för att företaget ska hamna i ekonomisk knipa minskar när kassalikviditeten är hög. Om kassalikviditeten är mindre än 1 (mindre än 100 procent) är det ett varningstecken. Det kan innebära att företaget behöver ta långfristiga lån eller sälja anläggningstillgångar för att kunna betala sina kortfristiga skulder. Samtidigt vill man inte att kassalikviditeten ska vara allt för hög. Ett allt för högt värde kan vara ett tecken på att företaget inte utnyttjar sina resurser (omsättningstillgångar) på ett effektivt sätt. Det kan vara nyttigt med en viss mängd skuld för att kunna utnyttja de möjligheter som marknaden erbjuder och låta företaget utvecklas i takt med eller bättre än konkurrenterna. Kassalikviditet kan vara lämpligare än balanslikviditet Det finns även ett annat mått på likviditet: balanslikviditet. Detta nyckeltal tar även hänsyn till varulagret. Eftersom det kan vara svårt att sälja ett varulager för ett vettigt pris när företaget behöver betala av kortfristiga skulder är det ofta bättre att använda kassalikviditet som mått på företagets verkliga likviditet. Sammanfattning Kassalikviditeten visar företagets förmåga att betala kortfristiga skulder. Generellt sett vill man se ett värde på minst 1 (100 procent). Om värdet är mindre än så är det ett varningstecken. Företaget kan då få problem med att betala sina skulder på kort sikt. Kassalikviditeten får inte heller vara allt för stor eftersom det kan betyda att företaget inte utnyttjar sin fulla potential.
BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analys

Vad betyder EBITDA?

Vad betyder EBITDA? EBIDT står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Det är ett nyckeltal som visar företagets resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. Så räknar du ut EBITDA Följande delar ingår i nyckeltalet: E: Earnings = Rörelseresultatet B: Before I: Interest = Företagets räntekostnader T: Taxes = Skatt som företaget måste betala. Skatten varierar ofta från land till land. D: Depreciation = Avskrivningar på materiella tillgångar. Här hittar vi till exempel värdeminskningen på företagets fastigheter. A: Amortization = Avskrivningar på immateriella tillgångar. Detta innefattar så kallat goodwill. Så här räknar du: EBITDA = Bruttovinst – övriga kostnader  Bruttovinst = Intäkter – tillverkningskostnader Övriga kostnader = forskning, utveckling, administrativa kostnader med mera Hur används EBITDA? EBITDA används ofta när man vill analysera ett visst företag eller jämföra det med andra bolag. Många aktieanalytiker gillar EBITDA när de gör en fundamental analys eftersom det ger användbar information kring hur bra verksamheten går utan onödigt ”brus” från kostnader som skatt, räntor och avskrivningar. EBITDA kan vara särskilt användbart om du vill jämföra olika bolag inom sektorer som är särskilt kapitalintensiva, till exempel inom tillverkningsindustrin. Företag kan dessutom ha olika mängd skuld och lånevillkoren kan variera. Därför kan det vara lättare att jämföra hur lönsam verksamheten är om dessa faktorer plockas bort från ekvationen. Nyckeltalet kan även användas som del av andra nyckeltal. Ett av de vanligaste är EV/EBITDA som är ett sätt att värdera företag. EV står då för Enterprise Value (aktiernas marknadsvärde plus skulder men minus likvida medel). Det är ett värderingsmått som har fördelen gentemot t.ex. P/E genom att det även tar hänsyn till skuldsättningen. EBITDA Nackdelar med EBITDA Risken med att använda EBITDA är att det kan ge en falsk bild av hur bra det egentligen går för företaget. Syftet är att inte låta diverse kostnader som skatt, ränta och avskrivningar störa analysen. Samtidigt är det ju företaget och ingen annan som ska betala för alla dessa kostnader. Resultatet kan se utmärkt ut enligt EBITDA men när företaget har betalat för alla de kostnader som exkluderats kanske vinsten inte är så bra ändå. För aktieägarna kan det till exempel innebära att det inte blir så mycket utdelningar, trots att EBITDA är bra. Sammanfattning EBITDA visar företagets resultat innan räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar gjorts. Det är ett populärt nyckeltal bland aktieanalytiker för att bedöma ett företags kassaflöde. Det är även en mycket vanligt förekommande term i bokföringssammanhang. Med hjälp av EBITDA är det lätt att jämföra olika bolag, trots skillnader i beskattning och lånevillkor. Nackdelen är att nyckeltalet kan ge en skev bild av det verkliga resultatet eftersom det i slutändan ändå kommer att belastas med dessa utgifter.
BörsbloggEkonomisk Ordlista - Trading Ordlistafundamental analysInvestera

Fundamental analys – Vad är det och hur använder man fundamental analys?

Fundamental Analys Fundamental analys - tillsammans med den tekniska analysen en av två de stora analysmetoderna när det kommer till aktiehandel. Här ska vi titta närmare på definitionen av själva begreppet, hur det används samt övergripande se på vilka nyckeltal vi kan använda oss utav. Lång och kort sikt - fundamental analys För att förstå begreppen bättre inom fundamental analys måste vi börja med att definiera vad som är kort- och långsiktiga investeringar. Kortsiktiga investeringar syftar till att dra fördel av de svängningar som uppstår på marknaden på grund av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer kan vara allt som påverkar den stora skalan investerare, så som nyhetsflöden, trender, rykten, osv. Långsiktiga investeringar påverkas inte lika mycket utav dessa kortsiktiga svängningar, utan syftar mer till att tjäna pengar genom stabila och långsiktiga avkastningar. Det är här som fundamental analys kommer in och kommer till anvädning. Den skola som behandlar kortsiktiga investeringars analys kallas för teknisk analys. Här tittar man på mönster och cykler i kursrörelserna i syfte att kunna förutspå hur kursen kommer att röra sig på kort sikt. På lång sikt är det alltså fundamental analys som gäller. Teknisk analys kan dock vara till hjälp även för långsiktiga investeringar då det gäller att hitta ett bra läge att gå in i en aktie. Vad är fundamental analys? Fundamental analys kan ses som en form av företagsvärdering, där man tittar på ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera i ett försök att förutspå dess framtida utveckling. Den fundamentala analysen tar inte hänsyn till marknadens förväntningar på bolagets utveckling utan tittar bolagets bedömda ekonomiska prestation. En fundamental analys kan inte användas för kortsiktiga investeringar då analysens tittar på vad som kommer ske minst ett halvår framåt i tiden.   fundamental analys   Den fundamentala analysen beståndsdelar Den fundamentala analysen består av strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys. I strategisk analys tittar vi på företagets strategi och hur väl rustat det står inför framtiden. Vilka svagheter har företaget och vilka hot står det inför? Samt vilka är företagets styrkor och möjligheter? Redovisningsanalysen tittar på de redovisade nyckeltalen så som omsättning och vinst. I finansiell analys tittar man på kassaflöden och tolkar de finansiella rapporter och bokslut som företaget tagit fram. Nyckeltal - fundamental analys Inom fundamental analys finns det en rad olika nyckeltal som man tittar på i sin bedömning av ett företag. De absolut vanligaste nyckeltalen inom fundamental analys är P/E-tal och P/S-tal. P/E-tal står för price per ernings och betyder alltså pris per vinst. Denna kvot visar alltså hur billig eller dyr en aktie är i förhållande till den redovisade vinsten. Med hjälp av nyckeltalet kan man alltså ställa bolag bredvid varandra och, oberoende av deras storlek, jämföra dom mot varandra. Om vinsten är hög i ett bolag så bör alltså P/E-talet bli lägre. Börsnoterade företag med en jämn och stabil vinst brukar ha ett P/E-tal på mellan 10-15. Nyckeltalet säger även något om hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering. Om en aktie till exempel kostar 50 kr och vinsten per aktie efter skatt är 5 kr så får man ett P/E-tal på 10. Det bör då rimligen ta 10 år innan investeringen återbetalat sig. Detta är naturligtvis bara ett av flera nyckeltal man bör använda sig av i fundamental analys. Det andra vanliga nyckeltalet är P/S-tal. Här tittar man också på priset på aktie men delar det med företagets försäljning per aktie. Nyckeltalet är lämpligt att använda om man jämför företag inom samma bransch. Detta på grund av att försäljningens påverkan på resultaten är mycket beroende på de marginaler som finns inom branscherna. Vilka rapporter tittar man på i fundamental analys? Börsbolagen lämnar ut en hel del rapporter under ett kalenderår. Dessa kan tyckas komplexa och tråkiga. De innehåller en hel del information men med små enkla knep kan man lära sig var man ska titta. Har man läst många årsredovisningar så hittar man enkelt de siffror man vill titta på, oavsett vilket bolag man undersöker. Resultaträkningen är den del där företaget presenterar sitt resultat. Här kan man se en sammanställning av företagets intäkter och kostnader och på sista raden om det blev en vins eller förlust. Man ska som analytiker tänka på att ett företag kan styra sin vinst med enkla medel för att hålla förväntningar på rätt nivå samt ur skatteteknisk synvinkel. Genom att till exempel lägga in större investering på ena eller andra sidan av räkenskapsåret påverkas siffrorna på sista raden. Balansräkningen är den del av årsredovisningen där man tittar på tillgångar och skulder. Här ser man balansen mellan tillgångar och skulder. Dessa ställs på varsin sida i balansräkningen. På samma sida som skulder sätter man upp eget kapital och båda sidorna är sedan lika stora. Detta på grund av att posten “eget kapital” är differensen mellan tillgångarna och skulderna. Andra värden Den fundamentala analysen tittar inte bara på hårda siffror. Man tittar även på vilka som är huvudägare i bolaget, vilka sitter i styrelsen. Vad har dom själva för engagemang i bolaget? Har VD:n egna aktier i bolaget? Att en VD går in köper mer aktier i det bolag hen jobbar i brukar vara ett tecken som får både den tekniska och fundamentala analytikerns uppmärksamhet. Det visar att personen tror på företaget personligen och är beredd att satsa sitt egna privata kapital i dess framtid. Detta är så klart ett starkt tecken på långsiktighet i ledningen. Och långsiktighet är ju just det som den fundamentala analytikern strävar efter. Kända investerare som använder fundamental analys Låt oss börja med världens mest kända investerare, alla kategorier - Warren Buffet. Han har gjort sig känd som en stor förespråkare för den fundamentala analysen. Han använder tolv olika områden i sin analys och ser mycket långsiktigt på sina investeringar. Den fundamentala analysens fader anses annars vara Benjamin Graham (1894-1976). Warren Buffet har i intervjuer sagt att han anammat Grahams strategier rakt av till 85%. Grahamns bok “The Intelligent Investor” är enligt Buffet “den bästa bok som någonsin skrivits”. Kom igång Det är enkelt att börja jämföra företag genom att…