Här hittar du våra artiklar om olika sorters investeringar. Det kan vara alltifrån aktier, fonder, optioner till terminer och ETF’er.

Vad är ett PEG Tal? (Räkna ut nyckeltalet – Med Enkla Exempel)

Börsen är fylld av affärsmöjligheter för likväl investerare som traders, och PEG talet kan användas för att göra bra köp av aktier. PEG talet är ett nyckeltal, och PEG är en förkortning av Price Earnings by Growth. Likt så många andra nyckeltal för aktier används PEG talet av investerare som försöker generera en skattning av värdet på ett bolag. Det görs genom så kallad fundamentala analys av företaget likväl som makroekonomin i sin helhet. PEG-talet visar kort sagt hur bolagets vinsttillväxt värderas. 
För nya investerare som önskar lära sig hur man beräknar PEG talet har vi därför skapat denna artikel. Vi kommer att besvara många vanliga frågor, bland annat hur det tolkas. Några av de ämnen som berörs är

 • Vad betyder PEG tal
 • Vad är PEG tal
 • Hur räknar man ut PEG tal
 • Hur Tolkas PEG Tal
 • Vad är ett bra PEG tal
 • Tolka ett lågt PEG tal
 • Vad är ett normalt PEG tal
Det som får denna artikel att sticka ut ur mängden av de texter du säkert har läst om fundamental analys på internet är att vi inkluderar exempel. Vi kommer alltså att beräkna PEG talet med exempel, för att du ska få en klar bild av hur du genomför dina egna kalkyler. Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om hur du beräknar, tolkar och använder PEG talet för att värdera ett aktiebolag.

Vad är PEG Tal

Det första du behöver veta rörande PEG tal är vad det faktiskt är. PEG är en förkortning av tre engelska termer. Dessa är

 • P = Price (Pris)
 • E = Earnings (Vinst)
 • G = Growth (vinsttillväxt)

Med andra ord, pris, införtjäning, tillväxt talet. Detta nyckeltal används för att identifiera billig tillväxt, något som alla långsiktiga investerare är intresserade av. Om man dividerar P/E-talet på en aktie med bolagets vinsttillväxt i procent får man fram PEG-talet. Genom att hitta aktier som är lågt värderade i förhållande till tillväxten, kan investerare generera positiv avkastning på sina placeringar. Det beror på att ett företag som har en god tillväxt i framtiden kommer att kunna ge utdelning, eller skapa värdeökning genom återinvestering, för sina aktieägare. PEG-talet alltså tar hänsyn till hur snabbt vinsten i bolaget växer och tar med detta i beräkningen.
Ett bolag kan generera tillväxt på två olika sätt. Antingen kan de göra förvärv av andra företag och på så sätt öka vinsten. Det andra sättet är att knyta nya, bättre avtal, eller på annat sätt expandera försäljningen. Det sistnämnda sättet benämns som organisk tillväxt. I regel växer bolag genom att kombinera de båda tillväxtmetoderna.
 

Hitta Tillväxt Med PEG Tal
Hitta Tillväxt Med PEG Tal

Tolka PEG Tal

Att veta vad ett PEG tal är och hur det beräknas är inte mycket värt för någon som inte vet hur det tolkas. Vad är en rimlig värdering av en aktie? Innan vi går in på beräkningar och exempel måste vi gå igenom vad talet betyder. Du måste kunna tolka PEG talet för att kunna använda det i din egen bolaganalys.
Så, detta nyckeltal används för att beräkna hur mycket du som köpare betalar för företagets tillväxt. Formeln som används för att generera kvoten är som följer:
PEG Tal = P E tal / Growth
Growth = vinsttillväxten
I nämnaren återfinns P E-talet, ett annat nyckeltal som vi kommer att introducera strax. I nämnaren ser du vinsttillväxten. Så, tolkningen av detta är att ett lägre värde på kvoten, teoretiskt sett, är gynnsamt för dig som investerare. Det beror på att du betalar ett lägre pris per enhet av tillväxt i takt med att värdet på PEG kvoten faller.

Ett lågt PEG Tal är inte alltid bäst

Du har nu lärt dig att ett lågt tal i regel är gynnsamt när du letar efter bolag på aktiebörsen att investera i. Men är så alltid fallet?
Precis som allt annat på aktiebörsen så kommer experterna att säga ”allt annat lika” så är det så. Men när du utvärderar ett bolag, kombinerar du flera nyckeltal, och det kan visa sig att det låga PEG talet var missvisande. För att värdera kvoten måste du ta i beaktning de faktorer som föranlett att kvoten är låg.
Det finns två sätt för kvoten att justeras nedåt. Antingen minskar täljaren, det vill säga P E talet sjunker. Det andra är att tillväxten har vuxit snabbare än priset på aktien har utvecklats, alltså har nämnaren stigit.
Eftersom det finns flera olika faktorer som kan föranleda att aktiekursen sjunker, måste du utvärdera dem. Exempelvis kan vi titta på spelmarknaden, där flera aktörer såg sina aktiekurser sjunka i samband med utannonseringen av den nya spellicensen i Sverige.
Givet att vinsttillväxten var oförändrad, skulle det medföra att PEG talet sjunk. Men hur skulle du tolka PEG talet i en sådan situation? Poängen är att det finns många faktorer som har inverkan på företagen listade på aktiebörsen. Således kan det vara farligt att stirra sig blind på en kvot.

Beräkna PEG Talet med exempel

Vi har nu introducerat dig som läsare till vad ett PEG tal är. Det har blivit dags att ta tag i de praktiska aspekterna och gå igenom ett exempel för hur du räknar ut PEG talet.
Det första som behövs för att räkna ut talet är så klart formeln som vi angav ovan.
PEG Tal = P E / Growth
En av inputvariablerna som återfinns i formeln, det som utgör täljaren, är P E-talet. För att göra beräkningen lite enklare bryter vi därför ner den i två delar. Låt oss börja med att beräkna P E talet för ett givet företag.

Beräkna PEG Tal
Beräkna PEG Tal

Hur beräknas P E talet?

P E talet är ett av de mest, för att inte säga det mest, fundamentala nyckeltalen. Likväl Avanza som Nordnet erbjuder sina kunder detta nyckeltal direkt i informationen kring företagen vars aktier de erbjuder handel i på aktiebörsen. Nyckeltalet P/E visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie.
P E talet, Price / Earnings, är en indikator som ger en bild av hur mycket du som investerar i en aktie betalar för din andel av vinsten. Så för att identifiera P/E talet behöver vi helt enkelt vända oss till vår utvalda börsmäklare på nätet, och klicka in på aktien.
Om du istället vill beräkna nyckeltalet P E tal själv, kan du vända dig till bolagets finansiella rapporter. Där återfinns den nödvändiga data som behövs för att själv genomföra kalkylerna.

Räkna ut PEG Tal – Exempel Byggmax

För att ge dig ett tydligt exempel på hur du själv kan beräkna det tar vi ett exempel med Byggmax. Företaget finns listat på Stockholm Mid Cap, så den finansiella informationen som du behöver kan du utvinna ur dess årsredovisning. Beräkningarna nedan grundas på information som inhämtas från Nordnet samt Byggmax egen hemsida.

Steg 1: Identifiera P/E talet

När du öppnar webbportalen på Nordnet.se kan du enkelt hitta Byggmax genom att använda sökfunktionen. Väl där redovisas några centrala nyckeltal, bland annat P/E talet som vi behöver för att beräkna PEG kvoten.

Data PEG Tal
Data PEG Tal
Som du kan se så har kvoten price / earnings beräknats till 18.42SEK per aktie. Där med har värdet på den första input variabeln vi behöver för vår beräkning identifierats.
Nästa steg är att lägga slag på Byggmax omsättning och beräkna tillväxten.

Steg 2: Hitta omsättningen

För att beräkna tillväxten som skett i Byggmax måste vi öppna årsredovisningen. Den återfinns under fliken på hemsidan rörande finansiell information. När du öppnar årsrapporten för 2019 återfinns den information vi eftersöker på sida 47.

Exempel Beräkna PEG Kvot
Exempel Beräkna PEG Kvot
Som du ser uppgick omsättningen i Byggmax koncernen till 5277.4 miljoner kronor per aktie under 2019. Motsvarande siffra 2018 var 5107.8 miljoner.

Steg 3: Beräkna PEG Talet per aktie

För att beräkna tillväxten använder du följande formel:
Vinsttillväxt% = (Omsättningt / Omsättningt-1) – 1
Om vi applicerar formeln för vinsttillväxt på Byggmax ser vi en vinsttillväxt som motsvarar lite drygt 3%.
Vinsttillväxt Byggmax 2019 = (5277.4 / 5107.8) – 1 = 0.03 = 3%
Vi har nu identifierat de input variabler vi behöver för att kunna beräkna Byggmax PEG tal på ett korrekt sätt. För att generera kvoten vinsttillväxt, behöver vi helt enkelt dividera P E talet med tillväxten.
PEG Tal Byggmax = 18.42 / 3 = 6.14
Beräkningen i vårt exempel visar att Byggmax för år 2019 har ett PEG tal som motsvarar 6.14. Men vad gör du då med kvoten? Är PEG kvoten hög eller låg? Du undrar säkert, ”vad är ett lågt PEG tal?” eller ”vad är ett normalt PEG tal?”.
Svaret på dessa frågor kommer vi att diskutera längre i fortsättningen av denna artikel rörande vad ett PEG tal är.

Vad är ett normalt PEG Tal?

Vi har nu kommit fram till att talet hos Byggmax är 6.14. Men kvoten i sig är en aning intetsägande, och för att du ska kunna använda det i din bolagsanalys krävs det att kvoten ställs i relation till något.
Därför är det en bra idé att jämföra värdet på kvoten mot andra jämförbara företag. I Byggmax fall skulle det kunna röra sig om företag som exempelvis Claess Ohlsson. Poängen är att du bör jämföra PEG talet mellan olika företag som är aktiva inom samma bransch. Därmed får du en bra överblick rörande vad som är ett normalt PEG tal, och om bolaget av intresse har ett lågt värde på PEG kvoten.

PEG talet lämpar sig inte för alla bolag

Att göra en fundamental analys av ett företag är viktigt för att du ska kunna göra långsiktigt lönsamma investeringar. Men, varje bransch har olika förutsättningar och krav. Därför varierar nyckeltalen som lämpar sig för bolagsanalys mellan företag i diverse branscher.
PEG talet är exempelvis inte lämpligt för företag som är aktiva inom finansiella investeringar. De bolag som åsyftas är investmentbolagen. Dessa företag är speciella, då deras affärsidé är att köpa andelar i andra företag, aktivt driva dem och ta del av framtida avkastning. För många är dessa bolag ett bra substitut till aktivt förvaltade fonder.
Om du vill utvärdera ett investmentbolag bör du inte använda PEG talet, utan andra mer lämpliga nyckeltal. Ett lysande exempel är substansvärdet samt substansrabatten som är unika för denna typ av företag.

Vad innebär ett högt PEG tal?

Vi har hittills slagit fast att ett lågt värde på kvoten i regel är att föredra. Så, vad innebär det egentligen att detta är högt i förhållande till konkurrenterna på aktiebörsen? Det finns två tolkningar av ett högt PEG tal. Precis som med så mycket annat på aktiemarknaden finns det två sidor av myntet.
Den första tolkningen av att värdet på PEG kvoten är högt är att du som investerare betalar ett högt pris för tillväxten i företaget. Med andra ord är sannolikheten inte särskilt hög att du kommer att få en god kursutveckling på investeringar som görs i företag vars PEG tal är högt. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte stirra sig blind på endast ett nyckeltal.
Den alternativa tolkningen är att företaget är väletablerat och har tagit sig förbi tillväxtfasen. Det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt för en köpare. Framförallt inte om du söker ett företag med goda möjligheter att ge aktieutdelning. I allmänhet är dessa företag kända som kassakor, och de har stabila kassaflöden. Det är tack vare att vinsten är stabil som bolagen står väl rustade att dela ut vinst till sina aktieägare.
Det tål alltså att understrykas att ett högt PEG tal inte per definition är dåligt, även om du som köpare troligtvis vill se lägre tal om du söker tillväxtaktier.

Slutsats beräkna PEG tal med exempel

I denna artikel har du lärt dig besvara några av de allra vanligaste frågorna kring nyckeltalet PEG tal. Ett PEG tal är kvoten mellan P/E-talet och tillväxten per aktie. Investerare använder nyckeltalet när de utför den fundamentala analysen av et företag innan de placerar sina pengar.
Kvoten indikerar hur mycket du som köpare betalar för din andel av företagets tillväxt. Således är det, allt annat lika, fördelaktigt om kvoten är så låg som möjligt. För att veta om kvoten är låg jämförs den med andra konkurrenter inom samma sektor. Annars är det svårt att tolka PEG talet, precis som andra nyckeltal. Det ska dock sägas att ett högt värde per definition inte är negativt. Högre tal indikerar absolut en lägre tillväxt, men det kan vara bra för dig som söker investeringar i utdelningsaktier.
Formeln för att beräkna PEG talet lyder enligt nedan:
PEG Tal = PE / Growth (vinsttillväxt)

Fortsätt läsa Vad är ett PEG Tal? (Räkna ut nyckeltalet – Med Enkla Exempel)

Börsen under Covid-19 – liknar den stora depressionen?

Börsen har varit minst sagt dramatisk sedan i februari i år. Efter en månad av skräck och fritt fall har den återhämtat sig med nästan samma stryka. Är denna V-formade återhämtning kanske för bra för att vara sann? Kan utvecklingen snarare komma att bli L-formad som under den stora depressionen?

Kan det finnas likheter med 1930-talets depression?

Gary Shilling, en veteran bland amerikanska finansanalytiker, varnar nu för att börsen kanske kan komma att gå samma öda tillmötes som under den stora depressionen. Om det stämmer kan vi glömma V-formade aktiegrafer.
Först ett par ord om Gary Shilling. Denna analytiker har ofta dykt upp i The New York Times, Forbes Magazine och The Wall Street Journal. Han är styrelsemedlem i japanska The Nikkei (tidigare The Nihon Keizai Shimbun), världens största finanstidning. Det är en inte obetydlig röst i finansvärlden.
Enligt Gary Shilling kan vi förvänta oss att börsen kommer att utvecklas i L-form snarare än V-form de närmsta åren. Han menar att den optimistiskt V-formade börsutvecklingen sedan februari i själva verket är en gigantisk börsbubbla. President Trump, menar Shilling, ignorerar de miljontals förlorade jobben i Covid-19:s spår. Istället twittrar presidenten ”Nasdaq på All Time High”. Hans främsta intresse är givetvis presidentvalet i november 2020. Samtidigt fortsätter FED att pumpa ut pengar.
Allt detta skapar en bubbla. När den spricker kan börsen komma att falla 30 – 40 procent, menar Gary Shilling.

Då och nu – likheter

Gary Shilling påpekade att folk underskattade det verkliga hotet i början av 1930-talets depression. Analytikerna på den tiden insåg inte hur mycket börsen kunde falla och hur långdragen den ekonomiska krisen skulle komma att bli.
När han intervjuades på CNBC visade han upp ett diagram som visade hur börsen utvecklades efter börskraschen 1929, innan den stora depressionen tog fart på allvar. Efter att börsen burit av söderut 1929 studsade den upp i en V-formation som är spöklikt lik dagens börs (se diagrammet nedan).

Börsen under Covid 19 vs den stora depressionen
Finns det likheter mellan börsen under Covid-19-pandemin och under den stora depressionen? Källa: Gary Shilling
Shilling observerar att det verkar råda en allmän övertygelse om att vi kommer att bemästra viruset och att finanspolitiska och penningpolitiska stimuli kommer att lösa krisen.
Frågan är – hur smidig kan egentligen återhämtningen bli när verkliga jobb försvinner? Inga jobb, ingen konsumtion. Ingen konsumtion, ingen tillväxt. Sedan kan centralbanker stimulera hur mycket de vill – finns otillräcklig underliggande tillväxt håller börsfesten inte i längden.

2020 är inte 1929?

Som alltid ska vi också ta prognoser från analytiker med en nypa salt. Det kostar inget att ställa en prognos. Att anpassa sig efter en felaktigt gjord analys kan däremot bli kostsamt.
Enligt CBS News har Gary Shilling bara haft rätt i 38 procent av sina prognoser, trots att han är en så pass framstående analytiker. Många andra analytiker har liknande siffror. Om uppgiften fortfarande stämmer finns det med andra ord en överhängande sannolikhet att börsen inte alls går i den stora depressionens spår.
En annan aspekt är att det kan vara farligt att dra en parallell mellan börsen 2020 och 1929. Mycket vatten har flutit under broarna. Världen ser annorlunda ut. Börserna har utvecklats. Historien måste inte nödvändigtvis upprepa sig.
Givetvis är det ingen som vet var börsen står om en månad, ett år eller om tre år. Att Covid-19 är ett riskmoment är det dock få som tvivlar på.
Huruvida Gary Shilling får rätt eller inte återstår alltså att se. Likväl är det en tankeväckare. Oavsett övertygelse gäller det som vanligt att sprida på riskerna och att ha en plan. Det gäller alltid, med eller utan Covid-19 i världsekonomin.

Fortsätt läsa Börsen under Covid-19 – liknar den stora depressionen?

Hur Fungerar Guldfonder? (Tips På Bra Guldfonder)

Diversifiering av aktieportföljer är grunden till framgångsrika investeringar, och du kan förbättra din diversifiering genom att placera i guldfonder. Intresset för att köpa tillgångar som är kopplade till guldpriset är stort, likväl i Sverige som globalt. Det finns olika tillvägagångssätt att exponera en värdepappersportfölj mot tillgången, du kan köpa fysiskt guld, certifikat, gruvbolag eller guldfonder.
Den senaste tidens oroligheter i har ökat intresset för guldfonder, och guldpriset har fått sig ett ordentligt lyft. I denna artikel kommer vi att ge tips på några bra guldfonder. Dessutom går vi igenom vad du bör tänka på när du bestämmer dig för att investera i en guldfond. Läs vidare för att lära dig mer om följande ämnen:

 • Vad är en guldfond?
 • Vart handlar jag guldfonder?
 • Tips på bra guldfonder
 • Diversifiering med hjälp av guld
 • Varför äga guld?

Olika guldinvesteringar

Att handla med ädelmetaller i allmänhet och guld i synnerhet kan göras på flera olika sätt. De olika metoderna som finns att tillgå medför olika fördelar respektive nackdelar.
Du kan köpa fysiskt guld och förvara det själv. Denna metod har så klart fördelen att du gör dig av med motpartsrisken när guldet väl är i dina händer. Dessvärre har det visat sig svårt och krångligt att försäkra fysiskt guld i hemmet.
Ett alternativ är att köpa terminskontrakt eller certifikat som är tänkta att följa guldprisets utveckling. Detta är dock en aning mer komplicerat och kräver djupare kunskaper om terminsbörsen än att investera i aktier.
För att på ett enkelt sätt handla råvaran väljer många att vända sig mot aktiebörsens olika guldproducenter. Dessa har dock en historia av att vara väldigt volatila och i hög utsträckning har resultaten inte levt upp till förhoppningarna. Exempel på dessa är Nordic Mines som tvingades ansöka om likvidering 31 december 2019.
Ett enkelt sätt som ger dig som småsparare en väg mot en enklare guldinvestering för dig som småsparare är guldfonder. Dessa förekommer i flera olika varianter. Somliga erbjuder en exponering mot fysiskt guld som förvaras i ett bankvalv. Andra investerar i flera olika guldutvinnande gruvbolag och ger dig därigenom en bra diversifiering mot dessa bolag samtidigt som du får in guldpriset i din aktieportfölj.

Så handlar du guldfonder

När du beslutat dig för att addera en guld fond till din aktieportfölj är det dags att bestämma vilken fond typ. Likväl Avanza som Nordnet erbjuder sina kunder att handla de senaste guldfonderna. Hos Nordnet finns dock ett större utbud av ETF:er som utvecklas med guldets värde.
Rörande traditionella fonder så hittar du dem enkelt genom att söka efter termen ”gold” på respektive företags fondlista. Sök är ett enkelt sätt att snabbt identifiera de fonder du är intresserad av. En av de fonder som då kommer upp är ”BGF World Gold A2 USD” samt ”Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU”.
Det som är viktigt att tänka på är att undersöka vilket fondbolag som är ansvarig utgivare av fonden du vill handla. Läs mer om det i fondens faktablad, även om mycket information finns tillgänglig direkt via din nätmäklare. Tänk på att du godkänner förvaltarnas villkor när du placerar dina besparingar hos dem. En fördel är att det är gratis att handla fonder hos dessa.

Hur investera i guld

Många undrar hur man kan investera i guld, och fondplaceringar är ett bra alternativ. Både för att du slipper göra efterforskning själv. Dessutom kan du automatisera sparandet när det passar dig i månaden, exempelvis när lönen betalas. Genom att spara per månad, kan du få dina pengar att växa på ett stadig sätt utan att aktivt göra något. Det automatiska sparandet tar också bort känslorna som kan påverka investeringsbeslut.

Tips på bra guldfonder

De flesta är väl medvetna om att det är fördelaktigt att ha delar av sin aktieportfölj placerad i guldfonder. Men det är inte lätt att veta vilken som är den bästa guldfonden. Därför ger vi nedan några tips som du kan kika närmare på.
Det första du måste bestämma är om du föredrar att investera i en traditionell fond eller en ETF. Som vi nämnt tidigare finns det många att välja på hos likväl Avanza som Nordnet. Ha i åtanke när du handlar med dessa att de använder cookies för att ge dig en bättre kundupplevelse. Med det sagt, här följer några bra tips.

BGF World Gold A2 USD

BGF World Gold A2 är en fond med BlackRocks som ansvarig utgivare, världens största fondbolag. BlacRock har enligt DI under de senaste åren intagit andra plats rörande de största ägarna på Stockholmsbörsen. I skrivande stund är detta den största fonden i termer av ägare på Avanza, med 5801 registrerade ägare. En föridel med detta investeringsobjekt är att du kan placera pensionsbesparingarna här med hjälp av PPMs hemsida.
Denna fond har en högre riskprofil än vad det innebär att investera direkt i råvaran guld. Det beror på att fonden inte äger råvaran direkt, utan istället fokuserar sina investeringar mot gruvbolag. Självklart är dessa gruvbolag i hög utsträckning aktiva inom guldutvinning. Detta till trots har de tillskrivit sig rätten att även investera i andra metall samt gruvrelaterade aktier.
De företag som utgör aktieportföljen återfinns i de traditionellt stora gruvländerna så som Kanada, Australien och Sydafrika samt Ryssland. Fullständig information återfinns i faktabladet. Här återfinns även information rörande avgiftsstrukturen och riskprofilen.

WisdomTree Physical Swiss Gold

För dig som är mer intresserad av att äga fysiskt guld, och föredrar att göra det genom en riktigt bra guldfond är detta ett alternativ. WisdomTree Physical Swiss Gold är en fond som ger dig som innehavare en exponering mot den fysiska råvaran då de äger guldtackor i sina guldfonder.
 
Guldfond med guldtackor
Bolaget bakom fonden, WisdomTree Metal Securities Ltd är övervakade av tillsynsmyndigheten på Jersey. Detta är en fond som handlas direkt över börsen, en så kallad Exchange Traded Fund. Priset på denna fond nomineras i Euro, vilket skiljer den åt från många konkurrenter. Dessa handlas nämligen, i regel, i dollar.
Du som är intresserad av att handla fonden kan vända dig till Nordnet som erbjuder produkten till sina kunder. Visst kan man tänka sig att även Avanza erbjuder produkten till sina kunder, men i skrivande stund är så ej fallet.

Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU

Precis som många andra guldfonder i guld segmentet, riktar denna godbit in sig på investeringar i gruvbolag som bryter guld. Således får du som investerar en bra riskspridning på dina guldinvesteringar, även om du inte äger själva råvaran. Innehavsbolagen återfinns i hög utsträckning i Kanada, lite drygt 50% av portföljbolagen är hemmahörande där. Även företag från USA, Australien, Sydafrika samt några till återfinns i aktieportföljen.
Fonden drivs av Amundi Asset Management med säte i Luxemburg. Viktig information kring villkor, regler och avgifter hittar du i fondens faktablad.

Diversifiering med hjälp av guldfonder

Vi har nu gått igenom några av de guldfonder som du kan handla via de stora svenska börsmäklarna online. Dessa erbjuder bra villkor, men fonden tar ut en procent sats på avkastningen i avgift. Det har nu blivit dags att förklara varför det är så bra att placera delar av din aktieportfölj i guldfonder.
I regel rör sig guldpriset i motsatt riktning till aktier. Den tekniska termen för detta fenomen är att guld fonder och aktier är negativt korrelerade. Men det är inte bara med aktier som den negativa korrelationen förekommer. Även andra populära investeringar, så som fastigheter, tenderar att ha en värdeutveckling som avviker från guldpriset.
Så genom att inkludera fonder som beror följer guldprisets utveckling, kan du skapa en motrörelse i din aktieportfölj vid ett börsras. Med andra ord ökar du diversifieringen i din aktieportfölj om du investerar delar i guldfonder. Diversifiering är en term som lärs ut på introduktionskursen i finans på världens universitet. Alltså är det en väldigt viktig del av investeringar.

Guldfond ökar diversifieringen
Guldfonder ökar diversifieringen

Guldfonder diversifierar valutarisken i aktieportföljen

Utöver att få en diversifiering från aktier med hjälp av investeringar i guldfonder, får du även ökad spridning på valutarisken. Det innebär att du kan dra nytta av att den svenska kronan försvagas, eftersom dessa fonder ofta handlas i USD eller Euro.
Att ha en god diversifiering i termer av valutor i din aktieportfölj innebär att du står bättre rustad för att ha bra riskjusterad avkastning när räntorna förändras. Detta gäller oavsett om du handlar aktier baserat på tekniska indikatorer, eller fundamental analys.
Samtidigt innebär det givetvis en risk att ha utländska valutor i din aktieportfölj. Skulle din investering stiga i värde är det givetvis bra. Men om den valuta som fonden är nominerad i minskar i värde gentemot kronan, förlorar du delar av din avkastning.

Därför ska du äga guld

Många undrar varför man ska exponera sig mot guld. Ett motargument som ofta lyfts fram är att guld inte genererar någon direktavkastning, och faktiskt inte är något annat än en fin metall. Detta kan dock bemötas med att guld är en utmärkt värdebevarare.
Det är guldets förmåga att bevara värde över tid som gör det till en attraktiv investering. Framför allt med tanke på den senaste tidens expansiva penningpolitik som med hög sannolikhet kommer leda till ökad inflation. Guldets förmåga att bevara ett värde innebär alltså att det är en bra försäkring mot just inflation som urvattnar värdet på besparingar.
Men, det faktum att guld är en bra placering för dig som vill bevara pengarnas köpkraft ändrar inte på att det inte genererar någon direktavkastning. Skulle du investera i någon av de tidigare nämnda guldfonderna kan du få utdelning från bolagen.
Så att äga guld ger dig ökad diversifiering av din aktieportfölj, samtidigt som det skyddar mot inflation. Ett alternativ till guldfonder som vuxit sig starkare på senare tid är Bitcoins. Dessa har dock inte samma historiska trovärdighet som guld.

Guldfond eller Bitcoin?
Bitcoin

Risker med guldinvesteringar

Man kan också köpa aktier i ett gruvbolag som producerar guld om man vill exponera sig mot guld. Värdet av dessa guldaktier och guldfonder kommer att vara mycket beroende av guldpriset i detta fall. Men inte bara guldpriset blir relevant utan även företagets ledning, geopolitiska risker och annat kommer att öka dina risker.

Börshandlade guld-fonder (EFT)

Börshandlade fonder kan handlas som vanliga aktier hos mäklare som Avanza och Nordnet. Det finns flera att välja på och några av dessa ETFér och börshandlade guldfonder är:

Alternativ placering för exponering mot guld – Tracker

Summering av guldfonder

Guldfonder handlas antingen som traditionella fonder, eller som ETF. Några av de mest populära guldfonderna finns att köpa guld Avanza eller Nordnet. Guldfonder är attraktiva investeringar då de skyddar din portfölj mot inflation, samtidigt som de ger dig en ökad diversifiering. Därigenom kan du minska risken i din aktieportfölj. Ytterligare en fördel till att äga fonder är att de, till skillnad från råvaran, kan generera utdelning om företagen går med vinst.
Vill du läsa fler artiklar om aktier, investeringar och trading, kan du kika här.

Fortsätt läsa Hur Fungerar Guldfonder? (Tips På Bra Guldfonder)
Vad betyder EBITDA? – Hur man använder och räknar ut
EBITDA

Vad betyder EBITDA? – Hur man använder och räknar ut

EBITDA står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Det är ett nyckeltal som visar företagets resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.

Så räknar du ut EBITDA

Följande delar ingår i nyckeltalet:
E: Earnings = Rörelseresultatet
B: Before
I: Interest = Företagets räntekostnader
T: Taxes = Skatt som företaget måste betala. Skatten varierar ofta från land till land.
D: Depreciation = Avskrivningar på materiella tillgångar. Här hittar vi till exempel värdeminskningen på företagets fastigheter.
A: Amortization = Avskrivningar på immateriella tillgångar. Detta innefattar så kallat goodwill.
Så här räknar du:
EBITDA = Bruttovinst – övriga kostnader
 Bruttovinst = Intäkter – tillverkningskostnader
Övriga kostnader = forskning, utveckling, administrativa kostnader med mera

Hur används EBITDA?

EBITDA används ofta när man vill analysera ett visst företag eller jämföra det med andra bolag. Många aktieanalytiker gillar EBITDA när de gör en fundamental analys eftersom det ger användbar information kring hur bra verksamheten går utan onödigt ”brus” från kostnader som skatt, räntor och avskrivningar.
EBITDA kan vara särskilt användbart om du vill jämföra olika bolag inom sektorer som är särskilt kapitalintensiva, till exempel inom tillverkningsindustrin. Företag kan dessutom ha olika mängd skuld och lånevillkoren kan variera. Därför kan det vara lättare att jämföra hur lönsam verksamheten är om dessa faktorer plockas bort från ekvationen.
Nyckeltalet kan även användas som del av andra nyckeltal. Ett av de vanligaste är EV/EBITDA som är ett sätt att värdera företag. EV står då för Enterprise Value (aktiernas marknadsvärde plus skulder men minus likvida medel). Det är ett värderingsmått som har fördelen gentemot t.ex. P/E genom att det även tar hänsyn till skuldsättningen.

EBITDA
EBITDA

Nackdelar med EBITDA

Risken med att använda EBITDA är att det kan ge en falsk bild av hur bra det egentligen går för företaget. Syftet är att inte låta diverse kostnader som skatt, ränta och avskrivningar störa analysen. Samtidigt är det ju företaget och ingen annan som ska betala för alla dessa kostnader. Resultatet kan se utmärkt ut enligt EBITDA men när företaget har betalat för alla de kostnader som exkluderats kanske vinsten inte är så bra ändå. För aktieägarna kan det till exempel innebära att det inte blir så mycket utdelningar, trots att EBITDA är bra.

Sammanfattning

EBITDA visar företagets resultat innan räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar gjorts. Det är ett populärt nyckeltal bland aktieanalytiker för att bedöma ett företags kassaflöde. Det är även en mycket vanligt förekommande term i bokföringssammanhang. Med hjälp av EBITDA är det lätt att jämföra olika bolag, trots skillnader i beskattning och lånevillkor. Nackdelen är att nyckeltalet kan ge en skev bild av det verkliga resultatet eftersom det i slutändan ändå kommer att belastas med dessa utgifter.

Fortsätt läsa Vad betyder EBITDA? – Hur man använder och räknar ut
PPM fonder – Vilken är bästa pension fond 2020? | (GUIDE)
ppm fonder

PPM fonder – Vilken är bästa pension fond 2020? | (GUIDE)

Om du vill du lära dig mer om PPM fonder och förbättra din premiepension, ja då har du hittat rätt. I denna artikeln går vi igenom allt från om premiepension och listar även de bästa PPM fonderna 2020.
Din premiepension eller PPM som det också kallas är den del av din allmänna pension som du själv kan styra över. Varje år sätter Pensionsmyndigheten undan 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till PPM. Du kan själv välja upp till fem PPM fonder och det är gratis att byta fonder.
Vi går här igenom bästa PPM fonder med låg avgift och allt som är värt att känna till om pensionsfonder 2020.

Kort om PPM fonder

 • Premiepensionen är en viktig del av den allmänna pensionen
 • Du väljer själv vilka PPM fonder du ska ha – det finns ca 500 stycken
 • Genom att välja bra PPM fonder får du mer i pension

Vilken är den bästa PPM portföljen? I vårt investerarmedlemskap ingår två PPM portföljer – Offensiv och Balans med tips på fonder att köpa. Sedan 2010 har de slagit index med en bred marginal.

PPM-listor att välja PPM fonder ifrån

Här hittar du en del listor som du kan leta fonder bland. Vi börjar med en lista där du kan se de bästa PPM fonderna om vi ser till avkastning för de senaste 3 åren.

Bäst avkastning senaste 3 åren

Namn på PPM fond kod för PPM fonden 3 år %
BGF World Technology A2 446088 109,4
Skandia Time Global 439471 98,2
UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 614966 90,7
Swedbank Robur Technology 283408 87,7
Öhman Global Growth 785618 83,6
MS INVF US Growth A 355231 81,5
Evli Ryssland B 889386 78,5
Pictet-Russian Equities R USD 925099 77,7
Lannebo Vision 771030 76,4
PriorNilsson Realinvest A 487108 69,3

 

Bäst avkastning i år

Namn PPM fonder kod för PPM fonden I år %
MS INVF US Growth A 355231 35,0
BGF World Technology A2 446088 31,4
Franklin US Opportunities A(acc)USD 384107 28,4
UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc 626945 27,4
MS INVF US Advantage A 391060 26,5
Öhman Global Growth 785618 25,9
UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 614966 25,6
Swedbank Robur Technology 283408 25,5
Lannebo Vision 771030 24,9
BMO F&C US Smaller Companies A 116822 24,2

 
 

Bästa PPM fonder med låg avgift

Vilka är de bästa pensionsfonderna? Oavsett om frågan gäller PPM eller andra pensionsfonder är svaret ofta: de fonder som har lägst avgift. Här är alla fonder med en låg avgift på under 0,2 %, sorterat på vilka som gått bäst de senaste fem åren:

PPM fond Kategori  Avgift % Risk Värdeutveckling, snitt 5 år %
Handelsbanken USA Index Criteria A1 USA och Nordamerika 0.16 Mycket hög 11.1
AMF Aktiefond Nordamerika USA och Nordamerika 0.18 Hög 11.1
SPP Aktiefond USA A SEK USA och Nordamerika 0.16 Mycket hög 10.5
Länsförsäkringar USA Indexnära USA och Nordamerika 0.16 Mycket hög 10.3
AMF Aktiefond Småbolag Sverige småbolag 0.18 Mycket hög 10.2
Skandia Nordamerika Exponering USA och Nordamerika 0.17 Mycket hög 9.6
AMF Aktiefond Global Global 0.18 Hög 7.7
Handelsbanken Global Index Criteria A1 Global 0.18 Hög 6.9
Länsförsäkringar Global Indexnära Global 0.16 Hög 6.8
Skandia Global Exponering A Global 0.17 Hög 6.8
Folksam LO Världen Global 0.18 Hög 6.8
AP7 Aktiefond Global 0.08 Mycket hög 6.7
DNB Global Indeks Global 0.19 Hög 6.5
SPP Aktiefond Global A SEK Global 0.17 Hög 6.4
AMF Aktiefond Asien Stilla Havet Asien 0.18 Hög 5.2
Nordea Generationsfond 60-tal Pension om mer än 10 år 0.19 Hög 5.2
Nordea Generationsfond 70-tal Pension om mer än 10 år 0.19 Hög 5.1
Nordea Generationsfond 80-tal Pension om mer än 10 år 0.19 Hög 5.1
Nordea Generationsfond 90-tal Pension om mer än 10 år 0.19 Hög 5
Länsförsäkringar Japan Indexnära Japan 0.16 Hög 4.6

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

PPM portföljer på Samuelssons Rapport

På Samuelssons Rapport erbjuder vi enkla strategier och fondportföljer som gör det lätt för dig att välja fonder som vi tror på och som har bra historik. Välj PPM fonder efter hur lång tid du har kvar till pensionen och hur mycket risk du vill ta. Har du lång tid kvar tid till pensionen rekommenderar vi att du tar lite högre risk. Ska du snart gå i pension bör du ha pengarna i alternativ med lägre risk. Viktigt att du väljer en risknivå på dina PPM fonder som du känner dig trygg med oavsett ålder.
Samuelssons Rapport erbjuder strategier oavsett vilken ålder du har. Är du osäker på vad du skall välja så kontakta oss så hjälper vi till.
Här hittar du de strategier som vi erbjuder idag. Du kan läsa mer om dessa genom att klicka på länkarna eller genom att scrolla ner och läsa längre ner i artikeln.
PPM Offensiv
PPM Balans
Resultat och avkastning för portföljerna sedan 2010.

Vad är premiepension?

Din premiepension är en del av din allmänna pension. Det är den del som du själv kan påverka genom att välja vilka fonder du ska spara i. Alla som är födda 1938 eller senare har premiepension.
Den allmänna pensionen består av två delar:

 • Inkomstpension: Finansieras genom löpande pensionsavgifter. 16 % av din pensionsgrundande inkomst går hit.
 • Premiepension: Finansieras genom ett livslångt sparande i fonder – fonder. 2,5 % av din pensionsgrundande inkomst går till din premiepension.

Inkomstpensionen och premiepensionen – den allmänna pensionen – är själva basen i din pension. För de allra flesta svenskar kommer dessa två delar att utgöra större delen av pensionen. Utöver den allmänna pensionen finns tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande.
Din pension består av tre eller fyra delar. Premiepensionen är tillsammans med inkomstpensionen en del av den allmänna pensionen. Det är basen i din framtida pension.

Skillnad mellan inkomstpension och premiepension

Både din inkomstpension och premiepension är inkomstgrundande. Hur många år du jobbat och hur mycket du tjänat påverkar hur mycket du får i pension.
Däremot finns en stor skillnad mellan inkomstpensionen och premiepensionen. Inkomstpensionen är nämligen inget som sparas undan åt dig på ett konto någonstans. När du går i pension kommer din inkomstpension direkt från skatteinbetalningar från dem som arbetar.
Premiepensionen och PPM pension systemet däremot är fonderat. Det betyder att det endast är de pengar som finns i systemet som utgör dess tillgångar. När du arbetar sätts 2,5 procent av din inkomst av till PPM varje år.
Vad står PPM för? PPM är en förkortning av Premiepensionsmyndigheten. Det var namnet på föregångaren till Pensionsmyndigheten, den myndighet som bl.a. har hand om premiepensionerna. Sedan dess har PPM blivit synonymt med sparandet i fonder inom ramarna för premiepensionen.

Du får själv välja fonder

Det intressanta med premiepensionen är att du själv får välja hur pengarna ska förvaltas. På ditt konto hos Pensionsmyndigheten kan du välja bland runt 500 aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder. PPM login finns på pensionsmyndigheten.se.
Alla pensionsfonder finns på det som kallas för aktietorget. Där kan du söka och filtrera resultaten tills du hittar fonder som du tycker passar din riskprofil, smak och strategi.
Du kan välja upp till fem olika PPMfonder att placera pengarna i. Vill du endast ha en enda fond går det också bra. Gör du inget aktivt val placeras alla dina PPM pengar i fonden AP7 Såfa. Det är en statligt förvaltad generationsfond. I den ändras förhållandet mellan räntepapper och aktier gradvis i takt med att du blir äldre.

Efterlevnadsskydd i din premiepension

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension kan du lägga till ett efterlevnadsskydd om du vill. Det innebär att din maka/make får din premiepension under resten av livet. För att finansiera efterlevnadsskyddet blir din premiepension utbetalning mindre. Dessutom får du lägre tilldelning av arvsvinster. Om du inte tecknar efterlevandeskydd får dödsboet endast pensionen för den månad då dödsfallet inträffade.

Därför ska du välja  fonder med låg avgift

En förvaltningsavgift på 1 procent låter kanske inte så farligt. Men faktum är att det påverkar pensionen ganska mycket. Vi kan ta det exempel som Pensionsmyndigheten själv lyfter fram:

 • Tänk dig att du har en inkomst på 25 000 kronor i månaden.
 • Du spar i PPM fonder i 30 år.
 • Efter 30 år har du 72 000 kronor mindre i pension jämfört med om du inte haft någon avgift alls.

72 000 kronor kanske inte heller låter så mycket, men tänk efter. Om vi räknar på en pensionsålder på 65 år och en livslängd på 82 år (medellivslängden i Sverige) innebär det 350 kronor extra i månaden att leva på – i 17 år! Då har vi inte räknat på att dina fonder troligtvis kommer att fortsätta att stiga ganska mycket i värde även efter att du gått i pension och att förvaltningsavgiften räknas även under den perioden.

Därför är PPM viktigt

Det är viktigare än vad många tror att tänka på den del av pensionen som du själv styr över genom PPM fonder. Här är våra bästa argument:

1. En stor del av pensionen

Det är lätt hänt att man tänker att de 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten som går till PPM inte är så mycket. Men det är fel! Till att börja med är det inte 2,5 procent av de pengar som går till pensionen som avsätts, utan av hela din pensionsgrundande inkomst. Till den allmänna pensionen avsätts 18,5 procent varav premiepensionen är 2,5 procentenheter. Med andra ord: PPM utgör ungefär 13,5 procent av de pengar som avsätts till din allmänna pension, ”basen” i pensionspyramiden. Det är anledning nog att bry sig om sitt PPM sparande.

2. Möjlighet till bra avkastning – mer i pension

För det andra har du möjlighet att få mycket bättre avkastning på premiepensionen än på den övriga allmänna pensionen. Eller rättare sagt – oändligt bättre avkastning eftersom inkomstpensionen är en pension som finansieras genom de löpande pensionsavgifterna.
Den allmänna pensionen består av inkomstpension plus premiepension. Inkomstpensionen kan du inte påverka annat än genom att tjäna mer pengar under ditt yrkesliv.
Premiepensionen däremot kan du påverka både genom att tjäna mer pengar och genom att placera pengarna på ett bra sätt. När pensionen ligger ganska långt bort har du en utmärkt chans att tjäna stora pengar på att placera dina PPM i aktier, eller snarare aktie fonder. Det är inte orimligt att anta att avkastningen kommer att bli i runda svängar 6 – 10 procent i snitt.

3. Ränta på ränta ger enorm effekt

Även om du inte känner att 8 – 10 procent känns så mycket blir effekten på dina PPM fonder enorm genom åren. Orsaken är något som kallas för ränta på ränta. Det innebär att du varje år får ränta på all den avkastning som du tidigare haft. Avkastningen stiger med andra ord mer och mer för varje år.
Låt oss illustrera det med ett exempel:

 • Vi antar att du tjänar 30 000 kronor i månaden och du arbetar från 25 års ålder.
 • Du arbetar i 40 år tills du fyller 65. Din årliga löneökning är 2 %.
 • Vi jämför tre typer av avkastning: 0 %, 3 % och 8 %.

I grafen ser du hur värdet på dina PPM-fonder ökat otroligt mycket mer när den årliga avkastningen var 8 % jämfört med både 3 % och ingen avkastning alls.
På ett konto med noll procent avkastning ökar värdet endast som ett resultat av större insättningar varje år till följd av löneökningarna. Efter 40 år har du sparat ihop en dryg halv miljon kronor i premiepension.
På vårt fiktiva konto med 3 % årlig avkastning har det börjat hända saker med din avkastning. Det totala värdet på premiepensionen efter 40 års arbete är här nästan det dubbla: drygt 900 000 kronor. Det är en ganska bra ökning med tanke på den blygsamma avkastningen.
Allra mest intressant blir det i det tredje fallet. Med en årlig avkastning på 8 % kommer det totala värdet på ditt PPM att vara nästan 3 miljoner kronor efter 40 år. Det är 6 gånger så mycket som ett PPM konto utan avkastning. Orsaken till att pensionspengarna har kunnat växa så mycket är ränta på ränta.
Du får inte bara avkastning på de pengar som sparas åt dig genom premiepensionen. Du får även avkastning på avkastningen. Varje år får du avkastning på årets insättningar, alla tidigare insättningar och all tidigare avkastning. Det blir en massiv effekt för ditt pensionssparande.
Kan man räkna med 8 % avkastning? Nej, självklart finns det inga garantier. Samtidigt är det ungefär så mycket som börsen har vuxit i snitt under en mycket lång tid. Vårt exempel visar hur viktigt det är att ta PPM på allvar. Genom att välja bra PPM fonder kan du se fram emot en betydligt rikare pension.
En annan lärdom från exemplet är att inte vara för försiktig när du väljer fonder. Om du har gott om tid kvar till pension är det bra att ha en ganska hög risk i sina PPM fonder. Välj aktiefonder istället för räntefonder eller blandfonder. Vi ska strax gå in lite mer på hur risk fungerar. Tänk också på att bara välja fonder med låg avgift!

Så räknas premiepensionen ut

Varje år sätter pensionsmyndigheten undan 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till premiepensionen.
Vad är pensionsgrundande inkomst? Det är Skatteverket som räknar ut din pensionsgrundande inkomst (PGI). I de allra flesta fall bygger den på uppgifterna i inkomstdeklarationen.
PGI baseras på:

 • Inkomst av anställning.
 • Inkomst av annat förvärvsarbete.
 • Inkomster från socialförsäkringen samt arbetslöshetsersättning.

PGI räknas på inkomster upp till inkomsttaket som är 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom den allmänna pensionsavgiften på 7 procent ska dras av först blir inkomsttaket i praktiken 8,07 inkomstbasbelopp. Det är också endast den inkomst som är större än 42,3 procent av prisbasbeloppet för året.

Så mycket avsätts till PPMfonder

Hur mycket som Pensionsmyndigheten sätter undan åt dig till dina PPM fonder varje månad är med andra ord:
Din pensionsgrundande inkomst – 7 % pensionsavgift x 2,5 % PPM
Om du har en pensionsgrundande inkomst på 30 000 kronor per månad blir det belopp som sparas i PPM varje år:
30 000 kronor x 12 månader – 7 % x 2,5 % = 8370 kr / år
Tips: Om du loggar in på ditt pensionskonto hos Pensionsmyndigheten hittar du uträkning av underlaget för PPM under ”Mina pensionskonton”. Tänk bara på pensionsavgiften redan dragits av på den pensionsgrundande inkomst som visas där.

Köpa och byta fonder i PPM

Det är mycket lätt att köpa och byta premiepensionsfonder. Så här gör du:

 1. Besök pensionsmyndigheten.se
 2. Klicka på ”logga in”. Du kan använda BankID, Mobilt BankID, Freja eID+ och Foreign eID för att logga in på dina sidor hos Pensionsmyndigheten.
 3. Klicka på ”byt fonder”.
 4. Nu ser du din fondportfölj. På samma sida kan du söka och sortera bland alla fonder. För att välja en fond klickar du på ”+” i anslutning till fonden i fråga.
 5. Du kan lägga in upp till 5 PPM fonder. Dessutom kan du ange hur stor andel av portföljen varje innehav ska utgöra.

Hitta premiepensionsfonder på fondtorget

Den sida där du kan söka och filtrera fram olika PPM fonder hos Pensionsmyndigheten kallas för fondtorget. Här hittar du runt 500 fonder att välja bland. Det kan verka överväldigande men det finns olika PPM tips för att hitta de bästa pensionsfonderna.
Så här ser det ut på fondtorget:
På fondtorget på ditt konto hos Pensionsmyndigheten kan du välja bland nästan 500 PPM fonder.
Det mesta är ganska lätt att förstå. Du kan söka och filtrera bland alla fonder. När du har angett en sökterm eller använt ett filter visas automatiskt resultaten i listan nedanför.
Här är en sammanfattning av alternativen:

 • Sök: I rutan sök kan du söka på valfri text, t.ex. namnet på en fond.
 • Fondtyp: Välj mellan aktiefonder, generationsfonder, blandfonder och räntefonder.
 • Kategori: Ett stort antal kategorier som sorterats efter fondtyp. För aktiefonder hittar du exempelvis kategorier som Sverige, Norden, USA och Asien. För räntefonder finns bl.a. Sverige kortränta eller Sverige lång och realränta o.s.v.
 • Fondbolag: Om du känner speciellt för en viss PPM förvaltare kan du välja det här.
 • Risknivå: Välj en eller flera av fem risknivåer – mycket låg, låg, medel, hög, mycket hög.
 • Oönskade produkter och tjänster: Här kan du välja en eller flera av ett antal känsliga kategorier av verksamhet. Du kan t.ex. sortera bort fonder med aktier i bolag som har med kärnvapen, uran, alkohol eller tobak att göra. Med detta filter kan du få fram etiska fonder. Gäller endast bolag med mer än 5 procent av verksamheten inom valt område.
 • Aktivt förvaltade fonder: Fonder där fondförvaltaren tar ett aktivt beslut i vilka aktier som ska köpas, säljas eller behållas.
 • Indexfonder: PPM fonder som följer ett index. Dessa fonder är passivt förvaltade och mycket billigare än de aktivt förvaltade PPM fonderna.
 • Hållbarhetsfonder: Fonder som uppfyller ett antal villkor för hållbarhet. Bl.a. enligt riktlinjer från Etiska nämnden för fondmarknadsföring. Hållbarhet är avgörande för fondförvaltarens val av aktier och har låg CO2-risk. Filtret är inte absolut utan uppdateras löpande av Pensionsmyndigheten.
 • Fonder med låg CO2-risk: PPM fonder som har låg risk att drabbas av omställningen till ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp, inklusive mindre användning av fossila bränslen.

Detaljerad information om fonderna

Om du klickar på någon av fonderna kommer du till en sida med mer detaljerad information. Här kan du läsa på mer om fonden och dess villkor innan du bestämmer dig för att köpa den eller inte.
En stor del av informationen kommer direkt från fondbolaget. Pensionsmyndigheten presenterar sina egna mått på risk och värdeutveckling.
Hos Pensionsmyndigheten finns detaljerad information om alla Fonder. Här hittar du bland annat vilka sektorer fonden investerar i, vilka de största innehaven är och hur hållbar PPM fonden är.
 
Pensionsmyndigheten har samlat följande information om varje fond:

 • Placeringsinriktning: Kort information om PPM fonden, vilket fondbolag som står bakom, typ av fond, inriktning och valuta. Här finns även info om fondförvaltare och hens förvaltningserfarenhet. En viktig detalj är fondavgiften inklusive den rabatt som du får genom Pensionsmyndigheten.
 • Övriga förhållanden: Annat som kan vara bra att känna till om fonden. Detta kan vara sådana argument som fondbolaget vill lyfta fram för att du ska välja just denna fond.
 • Typ av värdepapper: Vilken typ av värdepapper som fonden främst investerar i.
 • Målgrupp: Vem fonden riktar sig till. Det kan t.ex. vara någon som letar en fond att fungera som grundbult i PPM portföljen eller någon som vill ha bred exponering mot en viss marknad.
 • Mål med placeringen: Detta kan t.ex. vara att följa ett visst index (indexfonder) eller att slå ett jämförelseindex till en lägre risk.
 • Innehav: Här visas en graf med vilka sektorer som fonden investerar i. Pensionsmyndigheten presenterar även vilka de tio största innehaven (vilka värdepapper) som finns i fonden.
 • Värdeutveckling för investerade 100 kr: Graf som visar hur 100 kronor skulle ha utvecklats om de placerades i fonden jämfört med lämpligt jämförelseindex.
 • Övrig information: Under grafen för värdeutveckling finns information om genomsnittlig utveckling med och utan PPM rabatt. Här ser du snittet för 5 år och 10 år samt för de senaste två åren. Längre ner finns en ruta som visar den riskjusterade avkastningen, Sharpekvot för 36 månader, 5 år och 10 år. Dessutom presenterar Pensionsmyndigheten sitt eget värde för risk här.

Stort fokus på etiska och hållbara fonder

Allt fler fond sparare vill köpa PPM fonder som är rättvisa, hållbara och etiska. Därför tillägnar Pensionsmyndigheten en stor del av faktabladet för varje PPM-fond åt dessa aspekter. Du hittar denna info genom att scrolla ner på sidan.
Pensionsmyndigheten får information om hållbarhet från tre källor:

 • Fondbolagen: Den information om hållbarhet som fondbolagen själva lämnat.
 • Morningstar: Världens största databas med fonder. Från Morningstar hämtar Pensionsmyndigheten data om hållbarhetsrisk och CO2-risk.
 • Sustainalytics: Världsledande inom data för miljö, socialt ansvar och ledning. Pensionsmyndigheten låter Sustainalytics göra innehavsanalysen.

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde på en skala från 0 till 100. Detta värde visar hur bra de aktier som ingår i PPM fonden matchar finansiell risk i förhållande till ESG. I klarspråk innebär det ett värde på hur stor risken för finansiella problem är om det dyker upp problem med miljö, arbetsförhållanden eller ägarfrågor. Ju lägre värde på hållbarhetsrisken desto bättre är det. Värdet för hållbarhetsrisken uppdateras varje månad för varje PPM fond.

Hållbarhetsaspekter

Faktabladet visar vilka hållbarhetsaspekter som beaktas för varje fond. Här finns tre kategorier. Om fonden beaktar en viss kategori är den markerad med ett OK-tecken. Dessa kategorier finns:

 • Miljöaspekter: Tar fonden hänsyn till vilken effekt på miljö och klimat innehaven har?
 • Sociala aspekter: Här finns aspekter som arbetstagarrättigheter, mänskliga rättigheter och lika behandling med.
 • Bolagsstyrningsaspekter: Handlar bl.a. om hur företag handskas med korruption, vilka rättigheter aktieägarna har och ersättningsfrågor.

Låg CO2-risk

CO2-risk står för koldioxidrisk. Det är ett mått som Moringstar presenterar för varje fond. CO2 risk visar vilken risk ett innehav i fonden har inför kommande omställningar till en världsekonomi där koldioxidutsläppen är lägre. Denna indikator gäller främst för aktie fonder. Data uppdateras en gång i kvartalet.

Uteslutna sektorer

Pensionsmyndigheten har identifierat ett antal sektorer som ofta anses vara extra känsliga. Det är sektorer som man av en eller annan anledning helst kanske undviker att placera sina pensionspengar i. Valet är dock ditt och därför visas tydligt vilka sektorer som varje fond väljer bort.
Standardgränsen är att inget innehav i fonden får ha mer än 5 % av sin omsättning från någon av de nämnda sektorerna. På faktabladet för varje PPM fond finns ibland även en kommentar från fondförvaltaren. Där kan man t.ex. läsa ifall fonden har nolltolerans. Det kan till exempel handla om att inget av innehaven får ha någon som helst produktion inom en viss känslig sektor.
Följande känsliga sektorer finns med som filter:

 • Personminor och klusterbomber
 • Biologiska och kemiska vapen
 • Kärnvapen
 • Krigsmateriel och / eller vapen
 • Tobak
 • Alkohol
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen, d.v.s. kol, gas eller olja
 • Kol
 • Övriga känsliga sektorer (här kan fondbolaget själv ange sektor – kan t.ex. vara cannabis eller fossila reserver)

Dessutom får fondförvaltaren bocka för ifall fonden lever upp till internationella normer,  konventioner, lagar och överenskommelser. Här finns t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN Global Compact.
Slutligen har varje fondförvaltare en chans att ange andra aspekter av hållbarhet och etik som fondbolaget lever upp till. Här kan vi t.ex. hitta information om att fonden väljer bort bolag som ägnar sig åt framställning av palmolja eller företag som tillverkar hälsofarliga produkter.

Fondförvaltarens möjlighet att påverka

En intressant aspekt på faktabladet för PPM fonder är att du även hittar information där kring vilken roll varje fond har för att påverka. En investerare behöver nämligen inte vara en passiv ägare. Ägare kan påverka aktiebolag genom rösträtten. Här kan vi se om förvaltaren av PPM fonden på ett eller annat sätt försöker göra sitt för att påverka bolagen i en mer hållbar riktning.
Det finns fem frågor som varje fondförvaltare får svara på. Du hittar alltså svaren på faktabladet för respektive fond:

 • Bolagspåverkan i egen regi: Detta handlar om vad fondförvaltaren gör för att i direkt kontakt med företagen som finns bland innehaven kunna påverka. Här handlar det ofta om en att en dialog förs med de bolag som ingår i fonden.
 • Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare: Även om en PPM fond är stor är det ofta den är en nästan obetydlig ägare i vissa bolag i förhållande till övriga investerare. Då kan chansen vara större att påverka tillsammans med andra fonder och ägare.
 • Bolagspåverkan genom externa leverantörer eller konsulter: Många fonder använder externa konsulter och bolag för att påverka innehaven i hållbarhetsfrågor. Här kan man ibland hitta t.ex. Sustainalytics och ISS.
 • Röstar på bolagsstämmor: PPM fonder som har ett betydande ägande i olika bolag går ofta och röstar på bolagsstämmorna. Det är ett sätt att påverka direkt i ett antal frågor, även kring miljö, socialt ansvarstagande, etik m.m.
 • Annan bolagspåverkan: Här kan varje fondförvaltare själv ange på vilka andra sätt de påverkar innehaven i hållbarhetsfrågor.

OBS: Listan som visar hur PPM fonden påverkar de olika innehaven visar endast när fonden matchar något av alternativen. I de fall då fonden inte påverkar på ett visst sätt visas detta helt enkelt inte i listan (du ser varken att det är förbockat eller bortkryssat).

Antalet fonder minskar

Pensionsmyndigheten har lagt ner stor kraft på att skapa ett fondtorg som är lätt att förstå. Här hittar du runt 500 fonder i olika kategorier. För något år sedan fanns runt 800 fonder att välja bland. Tack vare en rejäl uppstädning försvann många fonder och fondbolag som inte levde upp till kraven. Det finns förslag på att banta fonttorget ytterligare. Enligt detta förslag kan vi räkna med att ha runt 150 – 200 fonder att välja bland från och med 2021.
På det nya fondtorget är förvalet, precis som nu, AP7 Såfa. När du loggar in kommer du sedan att få ta ställning till om du vill justera upp risken eller justera ner den. Detta är grundtanken. Känner du att du klarar av att fatta mer detaljerade beslut kan du själv ta ansvaret för din placering och välja fonder ungefär som nu men alltså med ett mer begränsat urval.
Även när det nya fondtorget sjösätts har du mycket att tjäna i form av högre pension genom att sätta dig in i ditt PPM val.

Risk i premiepensionsfonder

Oavsett om du sparar till pension genom PPM / premiepensionsfonder eller om du sparar i andra aktie fonder, aktier, räntefonder eller investerar pengar på annat sätt finns en risk.
Generellt sett kan man säga att man måste ta en högre risk för att få en högre avkastning. Vill du inte ta någon risk alls kan du inte heller förvänta dig någon vidare hög avkastning.
Samtidigt vill du som spar till pension givetvis inte ta en större risk för en viss förväntad avkastning. Du vill ha så hög avkastning som möjligt men till lägsta möjliga risk.
När du sparar i PPM fonder och har lång tid kvar till pension finns all anledning att ta en lite större risk. Tar du för låg risk finns en mycket stor sannolikhet att du inte kommer att få någon bra avkastning på dina pengar. Det leder till en betydligt lägre pension.

Risk enligt Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten anger risken för alla PPM fonder. Det är ett värde som de själv räknar ut för varje fond. Värdet bygger på hur mycket värdet på en fond varierat i snitt under de senaste 36 månaderna (tre år). Ett annat namn för detta sätt att mäta risk är standardavvikelse.
Alla fonder får ett värde för risk som ligger någonstans mellan 0 och 30. Följande riskkategorier finns för PPM fonder:

Risknivå Färgskala 36 månaders risk
Mycket låg Mycket låg = 0 – 1
Låg Låg = 2 – 5
Medel Medel = 6 – 10
Hög Hög = 10 – 15
Mycket hög Mycket hög = 16+

 
Förenklat kan man säga att om det svänger mycket i en fond blir värdet för risk högt. Om skillnaden mellan toppar och bottnar inte är så stor klassas risken som låg enligt denna skala.

Olika risk för olika typer av fonder

I praktiken innebär skalan för risk att olika typer av fonder medför olika risk. Grovt förenklat skulle man kunna illustrera risken på följande sätt:

 • Mycket låg risk: Korträntefonder, vissa obligationsfonder
 • Låg risk: Obligationsfonder, realräntefonder
 • Medel risk: Företagsobligationer, många blandfonder
 • Hög risk: Aktiefonder, high-yield-obligationer
 • Mycket hög risk: Aktie fonder

Generationsfonder har varierande risk

Generationsfonder hamnar någonstans på skalan mellan låg risk och hög risk. Det beror på att risken i generationsfonder varierar beroende på hur gammal du är. Ju äldre du är desto större andel räntepapper ingår i denna typ av fonder. Då blir också risken lägre.

Risken varierar inom samma kategori fonder

Det finns även en variation i risk mellan olika fonder inom samma kategori. Bland aktiefonderna är det till exempel betydligt högre risk i en Sverigefond jämfört med i en globalfond. Orsaken är att innehaven i Sverigefonden är koncentrede till en marknad. I globalfonden är däremot innehaven utspridda över ett stort antal marknader.

Högst risk är inte alltid bäst

Särskilt hög risk är det i riktigt nischade aktie fonder. Hit hör till exempel energifonder, utvecklingsländer, tillväxtmarknader, Östeuropafonder, Rysslandsfonder och liknande.
Det går alltså inte att säga att man ska ta största möjliga risk bara för att det är långt kvar till pension. Det är med stor sannolikhet sundare att basera sin PPM portfölj på en globalfond, en Sverigefond och ytterligare någon fond från mognare marknader än att satsa på en högriskfond på någon osäker marknad. Visst – det kan gå riktigt bra, men hög risk är inte alltid detsamma som hög avkastning. Det är bäst att försöka hitta en balans.

Typer och fördelning av PPM fonder

När du väljer fonder har du möjlighet att lägga in upp till fem olika fonder. Det ger dig goda möjligheter att bestämma exakt den fördelning du vill ha mellan olika typer av fonder.
Det finns fyra typer av fonder:

 • Aktiefonder: Innehåller nästan uteslutande aktier.
 • Räntefonder: PPM fonder med räntepapper i stat och kommun, ibland även i form av företagsobligationer eller bostadsobligationer.
 • Blandfonder: Fonder som består av en blandning av aktier och räntebärande papper.
 • Generationsfonder: En sorts blandfond där fördelningen mellan aktier och räntepapper förändras beroende på din ålder. Ju högre ålder desto lägre risk.

Många typer av aktiefonder i PPM

Aktiefonder bör vara grundbulten i varje långsiktigt pensionssparande. PPM aktie fonder är i de flesta fall helt vanliga aktiefonder. De enda skillnaderna är att de godkänts av Pensionsmyndigheten och att de har en lägre avgift än de aktie fonder som du kan köpa hos en nätmäklare eller på banken.
Det finns över 350 aktiefonder på PPM fondtorg hos Pensionsmyndigheten. Dessa utgör med andra ord en klar majoritet av alla PPM fonder som du kan välja bland. För att du lättare ska kunna hitta rätt typ av aktiefond har Pensionsmyndigheten delat in dem i olika kategorier.
Aktie fonderna som du kan välja bland på ditt PPM konto hos Pensionsmyndigheten är indelade i tre kategorier:

 • Geografiska
 • Sektorer / branscher
 • Geografiska med särskild inriktning

Geografiska kategorier bland PPM aktie fonder:

 • Asien
 • Europa
 • Global
 • Global och Sverige
 • Indien
 • Japan
 • Kina
 • Latinamerika
 • Norden
 • Nya marknader
 • Ryssland
 • Sverige
 • USA och Nordamerika
 • Östeuropa
 • Övriga länder

Sektorer / branscher för PPM aktiefonder:

 • Fastighet
 • IT och kommunikation
 • Läkemedel och bioteknik
 • Råvaror och energi
 • Övriga branscher

Geografiska aktiefonder med särskild inriktning:

 • Europa småbolag
 • Sverige småbolag

Välj PPM aktiefonder utan krångel

Hur gör man egentligen för att hitta bästa ppm fonder när utbudet är så enormt? Visst är det bra med valmöjligheter, men för den genomsnittlige pensionsspararen är det svårt att greppa vilka aktie fonder som är bra att ha i PPM portföljen.
Istället för att börja läsa på om var och en av de hundratals fonderna kan det underlätta att lägga fram ett antal principer att följa:

 • Bara billiga fonder: Det är mycket viktigt att bara välja billiga PPM fonder. Om du väljer fonder med hög förvaltningsavgift gröper avgiften ur en stor del av din pension. En halv procent per år låter inte mycket, men skillnaden blir stor den dagen då du ska börja ta ut din pension.
 • Diversifiera: Se till att diversifiera ditt sparande över flera marknader. Har du bara exponering mot en enda marknad och den får problem kommer ditt pensionssparande att drabbas.
 • Gör det enkelt: Visst låter det spännande med Ryssland, Thailand eller naturresurser, men grunden i ditt premiepensionssparande bör helst vara lite ”tråkigare”. En bra start kan vara en globalfond, en Sverigefond och kanske även en Europafond. Sedan kan du förstås krydda med spännande marknader om du vill.
 • Du måste inte välja fem fonder: Du kan välja upp till fem fonder i PPM men det innebär inte att du måste välja så många fonder. Om en, två eller tre PPM fonder uppfyller dina krav på diversifiering räcker det.

Indexfonder är ofta ett bra val för PPM

Det hela mynnar ut i att de bästa PPM fonderna ofta är olika indexfonder för ett fåtal väl utvalda marknader. Indexfonder är fonder som följer ett visst index. De är passivt förvaltade vilket innebär att fondförvaltaren inte är inblandad i en massa beslut om vilka aktier fonden ska köpa och när. Därför är indexfonder också oftast mycket billigare än aktivt förvaltade fonder. En annan anledning att välja indexfonder till PPM är att de aktivt förvaltade fonderna ändå sällan slår index.
Av de drygt 350 aktiefonderna på fondtorget är:

 • 50 indexfonder
 • 307 aktivt förvaltade fonder

Den genomsnittliga förvaltningsavgifterna bland aktivt förvaltade PPM fonder är 0,53 % per år. För PPM indexfonder är den genomsnittliga förvaltningsavgiften mindre än 0,19 %. Det finns till och med en indexfond som är helt gratis!
Oavsett om du räknar på ett livslångt pensionssparande eller tio år kommer skillnaden i kostnad mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder troligtvis att göra ganska stor skillnad i form av mer pension varje månad resten av livet efter att du gått i pension.

Vilka aktiefonder i PPM?

Vilken typ av aktiefonder ska man då välja till sin PPM portfölj? Vi kan skapa ett par olika PPM portföljer utifrån våra riktlinjer:
PPM portfölj 1:

 • 70 % global PPM fond
 • 15 % PPM fond Sverige
 • 15 % PPM fond tillväxtmarknader och Asien

Detta är en ganska grundläggande men mycket effektiv allokering för PPM. Du får ett brett sparande som täcker in några av de viktigaste marknaderna i världen. Samtidigt får du exponering mot Sverige, vilket känns naturligt eftersom det är vår hemmamarknad. En liten mängd tillväxtmarknader och Asien fungerar som krydda och ger möjlighet till lite extra avkastning på sikt.
Vi kan även tänka oss följande variant på vår PPM portfölj:
PPM portfölj 2:

 • 40 % global PPM fond
 • 25 % PPM fond Sverige
 • 25 % PPM fond Europa
 • 10 % PPM fond tillväxtmarknader

Globala fonder innehåller en ganska stor andel USA. Vill du inte att USA ska utgöra en så stor del av ditt pensionssparande kan du minska andelen globalfond i PPM portföljen. Istället har vi lagt till en Europafond och ökat innehavet i Sverigefonden. Även denna fond har en liten andel tillväxtmarknader.
Om du är lite äventyrligt lagt och vill satsa en del på en smalare sektor eller mer spännande marknad kan du förslagsvis lägga in den fonden istället för tillväxtmarknader.
Tips: Det finns metoder för att få bättre avkastning i PPM än index. I vårt investerarmedlemskap ingår två PPM portföljer som slagit index sedan 2010. Bli medlem för 99 kronor per månad!

Stor andel aktie fonder

Om du har långt kvar till pension bör du överväga att ha en stor del av ditt sparande i aktie fonder. De har högst risk men det gör inte så mycket att det svänger upp och ner när du har en lång sparhorisont.
Vad innebär ”långt kvar till pension” och vad är ”en stor del av sparandet”? Vi kan ta statliga Sjunde AP-fondens metod för hur de förvaltar AP7 Såfa (se eget avsnitt nedan) som måttstock. Följer vi denna metod kan du grovt räknat ha alla dina PPM fonder i form av aktie fonder fram tills du fyller 60.
Därefter kan du gradvis varva ner och blanda aktiefonder med räntefonder. Från 60 års ålder kan du ha runt 80 % aktiefonder för att sedan endast ha 30 – 35 procent aktie fonder i PPM portföljen då du fyller 75. Sedan kan du behålla den fördelningen livet ut.

Motiverat med högre risk

Denna fördelning mellan aktie fonder och räntefonder är inte särskilt konservativ. Orsaken är att du kan ha råd att ta en lite högre risk eftersom du ändå har åtminstone inkomstpensionen som också är en del av den allmänna pensionen.
Om du ändå vill ha en mer konservativ fördelning med lägre risk i din PPM portfölj kan du följa tumregeln att ha lika mycket räntefonder i procent som du är gammal. Är du 30 år har du 30 % räntefonder och 70 % aktie fonder. Är du 60 år har du 60 % räntefonder och 40 % aktiefonder.
Enligt oss är detta en allt för försiktig strategi för ett PPM sparande. Du får förvisso en låg risk men på bekostnad av avkastningen. Med stor sannolikhet blir din pension lägre med denna fördelning.

Räntefonder ändå viktiga

Om aktiefonderna har en så viktig roll att spela – hur är det då med räntefonderna? De har en viktig funktion genom att de kan sänka risken i PPM portföljen.
Det finns sju typer av räntefonder i PPM:

 • Europa ränta
 • Global ränta
 • Norden ränta
 • Sverige kortränta
 • Sverige lång realränta
 • Tillväxtmarknad ränta
 • Övriga räntefonder

Gemensamt för alla räntefonder är att de innehåller olika former av räntebärande papper. Beroende på fondens inriktning rör det sig ofta av en blandning av:

 • Statsobligationer
 • Bostadsobligationer
 • Räntebärande papper utgivna av kommun
 • Företagsobligationer
 • Penningmarknadsinstrument

Denna typ av placeringar studsar vanligtvis inte upp och ner så mycket. De är ganska stabila. Å andra sidan är avkastningen begränsad, speciellt på lång sikt.
Det kan vara intressant att öka andelen räntefonder i din PPM portfölj ju äldre du blir. Eftersom börsen då och då går in i sämre perioder med negativ utveckling fungerar räntefonderna som en stötdämpare.
Har du bara några år kvar till pension eller om du redan gått i pension kan räntefonder göra så att du inte behöver ta ut så mycket medel från dina PPM aktie fonder under en period då de råkar gå dåligt.
Samtidigt brukar de flesta dåliga perioder på börsen vara över efter några år. Därför är det bra att inte ha en allt för stor andel av sitt sparande i räntefonder, ens då man redan gått i pension.
Tips: Om du väljer att ha en andel räntefonder i din PPM portfölj bör du vara extra noga med att balansera om innehaven regelbundet, t.ex. en gång om året. Eftersom utvecklingen på aktiefonderna kommer att vara mycket bättre under vissa perioder behöver du sälja av en del av dem och köpa räntefonder för pengarna. På så sätt ligger risken kvar på samma nivå.
Var särskilt noga med att endast köpa billiga PPM fonder när du köper räntefonder. Eftersom den förväntade avkastningen per år är mycket lägre än för aktie fonder är det extra viktigt att förvaltningsavgiften är låg. Det finns sällan anledning att betala mycket mer än 0,10 % i förvaltningsavgift för en PPM räntefond.

Blandfonder som alternativ till aktiefonder och räntefonder

Att välja blandfonder kan vara ett alternativ till att själv allokera PPM portföljen mellan aktiefonder och räntefonder.
Man kan säga att det finns två typer av blandfonder:

 • Fasta: Dessa blandfonder har alltid en bestämd fördelning mellan aktier och räntepapper. AP7 Försiktig, Balanserad och Offensiv är tre exempel. På PPM fondtorget kan du välja mellan tre typer av fasta blandfonder: försiktig, balanserad och aggressiv.
 • Varierande: Fondförvaltaren i dessa blandfonder har frihet att bestämma hur proportionen mellan räntepapper och aktier ska vara. Ofta finns ett intervall som måste respekteras, t.ex. att räntepapper ska utgöra mellan 25 och 75 %. Förvaltaren kan ofta anpassa allokeringen efter hur läget utvecklas på aktie- och räntemarknaderna.

Det kan vara lockande att lägga allt sitt PPM pensionssparande i blandfonder och inte själv behöva tänka på fördelningen mellan aktier och räntepapper. Men tänk efter! Här är några argument till varför det är bättre att själv göra jobbet:

 • Onödigt försiktigt: Nästan alla räntefonder har en allt för låg risk för dig som inte redan gått i pension. Det är dåligt för avkastningen.
 • Dyrt: De 20 billigaste blandfonderna kostar i snitt ca 0,27 % i förvaltningsavgift. Det är ganska dyrt för en fond med låg risk. Motsvarande siffra för räntefonder är 0,11 % och för aktiefonder 0,144 %.
 • Enkelt är ofta bättre: Endast några få förvaltare av aktivt förvaltade räntefonder lyckas hitta en optimal fördelning mellan aktier och räntepapper. Då är det bättre att själv köpa billiga PPM fonder och göra en enkel allokering mellan aktiefonder och räntefonder.

Generationsfonder som alternativ

Generationsfonder är ofta bättre än blandfonder som bekvämt alternativ till aktiefonder och räntefonder. En generationsfond är i princip en typ av blandfond. Till skillnad från vanliga blandfonder förändras fördelningen mellan aktier och räntepapper över tid beroende på din ålder.
Tanken med generationsfonder är att du ska få ett bekvämt PPM sparande där risken successivt minskar i takt med att du blir äldre. När du är ung och börjar spara i PPM är det mest aktier i generationsfonden. När du närmar dig pension eller redan gått i pension kommer räntepapper att väga tyngre. Risken minskar med tiden.
På PPM fondtorget hos Pensionsmyndigheten finns tre typer av generationsfonder:

 • Pension om mer än 10 år: Generationsfonder med medelhög till hög risk för dig som har en bit kvar till pension.
 • Pension om mindre än 10 år: Generationsfonder med låg till medel risk för dig som inte har så långt kvar till pension.
 • Åldersanpassad: Endast AP7 Såfa klassas som åldersanpassad. Se avsnitt längre ner om hur allokeringen i AP7 Såfa (PPM Soffan) fungerar.

Många av generationsfonderna är utformade med en generation från ett visst årtionde som målgrupp. Det kan till exempel vara 50-tal, 60-tal, 70-tal eller 80-tal. Ibland anges istället tidpunkten för den förväntade pensioneringen.
Många generationsfonder är så kallad fond-i-fond. Det innebär att den inte har ett direkt ägande i aktier och räntepapper. Istället äger fonden andelar i diverse aktiefonder och räntefonder.
Generationsfonder är betydligt billigare än blandfonder. Den genomsnittliga förvaltningsavgiften för de 20 billigaste PPM generationsfonderna är 0,16 %. Det är inte särskilt dyrt, men det är ändå dyrare än om du själv väljer aktie fonder och räntefonder för ditt PPM konto.

Sammanfattning av olika typer av PPM fonder

Låt oss sammanfatta hur du kan tänka kring fördelningen mellan olika typer av fonder i din PPM portfölj:

 • När du har långt kvar till pension kan du gott ha nästan allt eller allt sitt sparande i PPM aktie fonder.
 • När du fyller 60 kan du gradvis börja byta fonder. Byt då en del av aktiefonderna mot räntefonder. Till exempel kan du börja med 80 % aktier och 20 % räntefonder.
 • Ett mål kan vara att ha skiftat ner till 30 – 35 % aktie fonder då du fyller 75. Resten i räntefonder.
 • Låt gärna dina aktie fonder vara billiga indexfonder med en förvaltningsavgift som inte är högre än 0,15 – 0,20 %.
 • Det kan vara klokt att ha en globalfond, en Sverigefond och eventuellt en tillväxtmarknadsfond bland aktiefonderna. Svårare än så behöver det inte vara!
 • Var extra noga med avgiften när du väljer räntefonder. Max 0,10 % i förvaltningsavgift kan vara ett bra riktmärke.

Bra pensionsfonder – PPM aktie fonder

Det är inte helt lätt att hitta rätt bland de hundratals pensionsfonder att välja bland för PPM hos Pensionsmyndigheten. Här är tre sätt att hitta bra PPM aktie fonder.

Aktie fonder – bra val

 • Avanza Zero: Den enda aktiefond i PPM som är helt gratis. Enkel indexfond som följer Stockholmsbörsens OMXS30.
 • AP7 Aktiefond: Sjunde AP-Fondens egen fond. Globalfond med mycket låg avgift (0,08 %) som dessutom har hävstång för att få bättre avkastning.
 • Avanza Global: Globalfond från Avanza som endast kostar 0,08 %. Lämpar sig för dig som vill ha en billig globalfond men utan den hävstång som AP7 Aktiefond har.
 • Handelsbanken Europa Index Criteria A1: Ansvarstagande PPM Europafond till en låg förvaltningsavgift (0,16 %). Investerar i de största europeiska bolagen.
 • Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1: Indexfond som investerar i de 100 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Har inga innehav i bolag som inte uppfyller hållbarhetskriterierna. Låg förvaltningsavgift.

PPM aktiefonder med lägst avgift

En strategi är att endast fokusera på de akti fonder som har lägst avgift inom varje kategori. Till exempel kan du köpa den billigaste globala fonden, den billigaste Sverigefonden och den billigaste Europafonden.
PPM fonder lista: Här är topp 10 PPM fonder med lägst avgift 2020:

PPM fond Kategori  Avgift Värdeutveckling, snitt 5 år
Avanza Zero Sverige 0,00 % 1,3 %
AP7 Aktiefond Global 0,08 % 6,7 %
Avanza Global Global 0,08 %
Handelsbanken Europa Index Criteria A1 Europa 0,16 % 1,6 %
Handelsbanken Sverige 100 Index Criteria A1 Sverige 0,16 % 2,5 %
Handelsbanken USA Index Criteria A1 USA och Nordamerika 0,16 % 11,1 %
Länsförsäkringar Europa Indexnära Europa 0,16 % 1,4 %
Länsförsäkringar Global Indexnära Global 0,16 % 6,8 %
Länsförsäkringar Japan Indexnära Japan 0,16 % 4,6 %
Länsförsäkringar Sverige Indexnära Sverige 0,16 % 2,6 %

 

PPM aktie fonder med högst avkastning 5 år

Vi kan också titta i backspegeln och undersöka vilka fonder som uppvisat bäst historisk avkastning. Det finns dock en fara med denna metod eftersom historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.
Dessa PPM aktiefonder har haft högst genomsnittlig avkastning per år de senaste fem åren:

PPM fond Snitt 5 år efter PPM rabatt
BlackRock – World Technology A2 21,3 %
Lannebo Teknik 18,9 %
Swedbank Robur Technology A 18,7 %
Skandia Time Global 18,4 %
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China P-acc 17,9 %
DNB Teknologi A 17,9 %
UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity P-acc 17,4 %
SEB Teknologifond 14,5 %
Prior & Nilsson Realinvest A 14,4 %
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 14,3 %

 
I tabellen ser vi att teknikfonder och teknologifonder gått särskilt bra de senaste fem åren. Att satsa alla sina PPM pengar på teknikfonder i hopp om att det ska fortsätta gå bra är dock inte rätt. Det är allt för hög risk. Dessutom tenderar olika sektorer att gå bra i etapper. Därefter sker ofta så kallad sektorsrotering när investerare byter från en sektor till en annan. En bättre strategi är att sprida ut riskerna på flera sektorer och geografiska områden.

Högst riskjusterad avkastning bland aktie fonder

På PPM Mina sidor kan du även filtrera fram aktie fonder som har bäst riskjusterad avkastning. Du hittar detta värde under Avgift, i kolumnen Sharpe. Detta värde visar hur bra avkastningen var i förhållande till den risk som fonden hade. Sharpekvoten baserar sig på de senaste tre årens avkastning och risk.
Dessa PPM fonder (aktier) har bäst riskjusterad avkastning i skrivande stund:

PPM fond Sharpe 
Prior & Nilsson Realinvest A 1,1
Lannebo Teknik 1,0
DNB Teknologi A 1,0
BlackRock – World Technology 1,0
Franklin Technology Fund A 1,0
Skandia Time Global 1,0
Swedbank Robur Technology A 0,9
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China P-acc 0,9
UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity P-acc 0,8
NN (L) Smart Connectivity P 0,8
Fidelity – European Dynamic Growth Fund A 0,8

 
I tabellen ser vi att teknikfonderna dominerar. Det beror på att de haft en otroligt hög avkastning de senaste åren. Detta exempel visar att det är lätt att bli missledd av Sharpekvoten. Teknikfonder har nämligen en mycket hög risk i förhållande till exempelvis globala fonder.

Bästa PPM fonder – räntefonder

Det finns drygt 70 räntefonder att välja bland i PPM. Vi ska titta på tre olika mått för att bedöma vilka räntefonder som är bäst.

Bra räntefonder PPM

 • AP7 Räntefond: Mycket billig räntefond av statliga Sjunde AP-Fonden. Placerar i långa räntepapper i och är av typen realränta. En stor andel av fonden är bostadskrediter. AP7 Räntefonden är en av grunderna i AP7 Såfa.
 • AMF Räntefond Kort: Kort räntefond som har räntebärande papper med hög kreditvärdighet. Lämpar sig bra för dig som vill ha minimal risk och sparhorisont i upp till ett år. Avgiften på 0,10 % är låg.
 • AMF Räntefond Lång: Obligationsfond med mycket låg förvaltningsavgift på endast 0,10 %. Lämpar sig för dig som har lite längre sparhorisont men ändå inte vill ta så stor risk.
 • Spiltan Räntefond Sverige: Populär PPM räntefond med låg avgift på endast 0,10 %. Investerar i företagsobligationer och företagscertifikat.
 • SPP Obligationsfond: Räntefond med obligationer (realränta). Här finns statsobligationer, kommunobligationer, bostadsobligationer och företagsobligationer med högt kreditvärde. Har länge slagit sitt jämförelseindex men tar för den sakens skull inte ut någon stor avgift (0,11 %).

Räntefonder med låg avgift

För räntefonder är det extra viktigt att leta efter fonder som har en låg avgift. Den förväntade avkastningen för räntefonder är nämligen mycket lägre än för aktie fonder.
Här är topp 10 räntefonder med lägst avgift 2020:

PPM fond Kategori  Avgift Värdeutveckling snitt 5 år
AP7 Räntefond Sverige lång och realränta 0,04 % 0,1 %
AMF Räntefond Kort Sverige kortränta 0,10 % −0,3 %
AMF Räntefond Lång Sverige lång och realränta 0,10 % 0,8 %
AMF Räntefond Mix Sverige lång och realränta 0,10 % 0,7 %
Spiltan Räntefond Sverige Sverige kortränta 0,10 % 0,6 %
Swedbank Robur Räntefond Kort A Sverige kortränta 0,10 % −0,2 %
Öhman Kort Ränta A Sverige kortränta 0,10 % −0,6 %
Handelsbanken Kortränta A Sverige kortränta 0,11 % −0,1 %
SPP Korträntefond Sverige kortränta 0,11 % −0,2 %
SPP Obligationsfond Sverige lång och realränta 0,11 % 1,0 %

 
Vi ser i tabellen att det finns räntefonder både av typen kortränta och lång- och realränta. Samtliga av de billigaste räntefonderna är i Sverige.
Det kan vara klokt att välja räntefonder Sverige även av en annan anledning. Du får nämligen ingen valutarisk om du köper räntefonder som är noterade i svenska kronor. Köper du utländska räntefonder kan de gå både bättre och sämre än själva utvecklingen på fonden på grund av valutafluktuationer.

Räntefonder med bäst avkastning

Hög avkastning är aldrig det främsta målet med räntefonder. Man väljer räntefonder i PPM för att sänka risken i portföljen. Självklart är det ändå intressant att få så hög avkastning som möjligt på sina räntefonder.
Dessa räntefonder i PPM har haft högst genomsnittlig avkastning per år de senaste fem åren:

PPM fond Snitt 5 år efter PPM rabatt
Pictet Global Bonds R 6,5 %
BL – Bond Dollar B 6,1 %
Pictet Global Emerging Debt R 5,5 %
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible (EUR hedged) P-acc 5,0 %
Pictet EUR Bonds R 4,9 %
Aberdeen Standard – Select Emerging Markets Bond Fund A 4,7 %
Seligson & Co Euroobligation A 4,6 %
Allianz Euro High Yield Bond A 4,5 %
Aberdeen Standard – Select Euro High Yield Bond A 4,1 %
Ålandsbanken Euro High Yield B Placeringsfond 3,9 %

 
Tabellen visar att det visst går att få ganska hög avkastning även i räntefonder. Det ska tilläggas att samtliga av räntefonderna i tabellen har risknivå medel förutom Aberdeen Standard – Select Emerging Markets Bond Fund A som har risknivå hög.
De räntefonder som gått bäst i PPM i snitt de senaste fem åren är samtliga i utländsk valuta. Den höga avkastningen är en effekt av den försvagade kronan. Detta kan fungera som en lärdom eftersom utvecklingen lika gärna hade kunnat gå åt andra hållet. Då hade det blivit en ganska stor förlust.
Flera av räntefonderna är av typen high yield bonds. Det är räntebärande papper med hög ränta men också med hög risk. Denna typ av räntefonder köper räntepapper av företag och stater som har sämre kreditbetyg. Det är ganska riskabelt att köpa den typen av räntefonder.

Räntefonder med högst riskjusterad avkastning

Det går även att jämföra räntefonder efter vilka som har högst riskjusterad avkastning eller Sharpe kvot.
Så här ser topp 10 ut 2020:

PPM fond Avgift  Sharpe 
UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible (EUR hedged) P-acc 0,32 % 0,8
Seligson & Co Euroobligation A 0,15 % 0,8
Pictet Global Bonds R 0,37 % 0,7
Pictet EUR Bonds R 0,37 % 0,7
Evli Short Corporate Bond Placeringsfonden B 0,23 % 0,7
SPP Obligationsfond 0,11 % 0,7
AP7 Räntefond 0,04 % 0,6
BL – Bond Dollar B 0,32 % 0,6
AMF Räntefond Lång 0,10 % 0,6
Öhman Obligationsfond A 0,11 % 0,6

 
Flera av räntefonderna i tabellen är noterade i Euro eller USD. Det blir lite riskabelt att jämföra Sharpe kvoten för dessa eftersom valutaförändringarna påverkat värdena.
I listan finns dock fyra fonder med hög Sharpekvot som är noterade i svenska kronor:

 • SPP Obligationsfond
 • AP7 Räntefond
 • AMF Räntefond Lång
 • Öhman Obligationsfond A

Samtliga fyra har dessutom mycket låg förvaltningsavgift. Kombinationen hög riskjusterad avkastning och låg förvaltningsavgift gör dessa räntefonder till bra val.

Bästa PPM blandfonder

Det finns knappt 40 PPM blandfonder att välja bland. Dessa marknadsförs som bekväma alternativ och en kompromiss mellan aktier som har hög risk och räntepapper som har låg risk.

Blandfonder – bra val

 • AP7 Försiktig: En mycket billig blandfond (0,05 % avgift) som har 67 % räntepapper och 33 % aktier (genom en globalfond). Förvaltas av Sjunde AP-Fonden. Balanseras om i december varje år.
 • AP7 Balanserad: En blandfond från Sjunde AP-Fonden som har 50 % räntepapper och 50 % aktier. Rebalansering i december varje år.
 • AP7 Offensiv: Blandfond som är tungt viktad i globala aktier (75 %). Mycket låg avgift på 0,07 %.
 • Sensor Sverige Select: Med en relativt hög prestandabaserad förvaltningsavgift är Sensor Sverige Select knappast en billig bland fond. Men den bör nämnas då den lyckats med högst genomsnittlig avkastning av alla blandfonder och det till en begränsad risk. Det har man lyckats med genom en kombination av makroekonomiskt, fundamental och teknisk analys. Mängden räntepapper varierar från 0 till 100 % beroende på marknadsklimat.
 • KPA Etisk Blandfond 2: En relativt billig blandfond som har en tredjedel i svenska aktier, en tredjedel i utländska och en tredjedel i räntepapper. En blandfond med låg CO2 risk.
 • Swedbank Robur Mixfond Pension: Prisvärd blandfond med minst 30 % svenska aktier. Placerar även i utländska aktier och både svenska och utländska räntebärande papper. Har lyckats få hög riskjusterad avkastning.

Billigaste blandfonderna inom PPM

Blandfonder är ofta betydligt dyrare än både räntefonder och aktie fonder. Därför kan det vara smartare att köpa aktie fonder och räntefonder separat istället för att välja en blandfond. Samtidigt finns det ett antal blandfonder som är relativt billiga.
Här är topp 10 billigaste blandfonderna inom PPM:

PPM fond Kategori  Avgift Värdeutveckling snitt 5 år
AP7 Försiktig Försiktig 0,05 %
AP7 Balanserad Balanserad 0,06 %
AP7 Offensiv Aggressiv 0,07 %
AMF Balansfond Varierande 0,18 % 2,1 %
KPA Etisk Blandfond 2 Varierande 0,18 % 3,0 %
Swedbank Robur Mixfond Pension Varierande 0,18 % 2,8 %
Lärarfond 45-58 år Varierande 0,23 % 3,4 %
Lärarfond 59+ Varierande 0,23 % 0,9 %
SEB Asset Selection Fund C Varierande 0,29 % −3,2 %
Skandia Smart Försiktig Försiktig 0,29 % 0,4 %

 
I tabellen ser vi att det faktiskt finns ett antal PPM blandfonder som har en ganska låg förvaltningsavgift. De tre billigaste blandfonderna kommer från Sjunde AP-fonden. De har en förvaltningsavgift på 0,05 – 0,07 % per år. Mer än så ska du inte behöva betala för en blandfond i ditt pensionssparande.

Blandfonder med bäst avkastning

Blandfonder har möjlighet att få en mycket bättre avkastning på sikt än räntefonder. Samtidigt är det sällan blandfonder slår rena aktiefonder.
Här är det 10 blandfonderna som haft bäst avkastning i snitt de senaste fem åren:

Fond Snitt 5 år efter rabatt
Sensor Sverige Select 7,5 %
Naventi Offensiv Flex 6,5 %
BL – Global Flexible B 6,3 %
BL – Global 75 B 6,2 %
BL – Global 50 B 5,5 %
BlackRock – Global Allocation A2 5,4 %
BL – Global 30 B 4,4 %
Carnegie Strategifond A 4,2 %
Naventi Balanserad Flex 4,0 %
Lärarfond 45-58 år 3,8 %

 
I tabellen ser vi att det faktiskt finns exempel på blandfonder som presterar bra trots den något lägre risken än i en ren aktiefond. Här måste vi dock tänka på att vissa av blandfonderna gått bra de senaste åren eftersom de är noterade i utländsk valuta samtidigt som kronan försvagats. Det är i dessa fall inte fonden i sig som gått bra.
Följande blandfonder har gått bra även utan valutaeffekt:

 • Sensor Sverige Select
 • Naventi Offensiv Flex
 • Carnegie Strategifond A
 • Naventi Balanserad Flex
 • Lärarfond 45 – 58 år

Blandfonder med högst riskjusterad avkastning

Det kan vara särskilt intressant att titta på vilka blandfonder som haft bäst riskjusterad avkastning i PPM. Det främsta säljargumentet för dessa fonder är nämligen avkastning till begränsad risk.
Blandfonder i PPM med högst riskjusterad avkastning:

PPM fond Avgift  Sharpe 
BL – Global 50 B 0,54 % 0,8
BL – Global 75 B 0,54 % 0,7
Sensor Sverige Select 0,53 % 0,7
BL – Global 30 B 0,55 % 0,7
BL – Global Flexible B 0,53 % 0,7
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A 0,62 % 0,6
Swedbank Robur Mixfond Pension 0,18 % 0,5
BlackRock – Global Allocation A2 0,45 % 0,5
Naventi Offensiv Flex 0,53 % 0,5
NN (L) First Class Protection P 0,44 % 0,4

 
Det finns flera blandfonder som har en hög riskjusterad avkastning mätt som Sharpekvot. Här måste vi komma ihåg att många av dessa fonder haft en så pass god avkastning tack varje att de är noterade i utländsk valuta. Under mätperioden (36 månader) har svenska kronan gradvis försvagats vilket gjort att kurserna ser starkare ut än vad de egentligen är.
Följande blandfonder har hög riskjusterad avkastning utan valutaeffekt:

 • Sensor Sverige Select
 • Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A
 • Swedbank Robur Mixfond Pension
 • Naventi Offensiv Flex

Generationsfonder

Det finns knappt 30 generationsfonder att välja bland på fondtorget PPM. Dessa fonder är bekväma val för dig som inte vill fundera så mycket på PPM. I takt med att du blir äldre ändras förhållandet mellan aktier och räntepapper automatiskt.

Generationsfonder – bra val

 • Handelsbanken Pension: Handelsbanken föregår med gott exempel och har noll kronor i avgift för sina generationsfonder. Dessa följer svenska, nordiska och globala aktieindex samt innehåller svenska räntepapper.
 • AP7 Såfa: Sjunde AP-fondens egen generationsfond. Detta är den fond du får automatiskt om du inte gör något val. Består av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Aktiefonden är en globalfond som har en hävstång på 1,25 X. En billig generationsfond som är ett bra val för många. Relativt låg andel räntepapper, även vid högre ålder.
 • SPP Generation: SPP har ett antal generationsfonder som har en relativt låg förvaltningsavgift på 0,18 % per år. Består av svenska och utländska aktier, ETF:er och svenska räntebärande papper.
 • Nordea Generationsfond: Nordeas generationsfond bygger på globala och svenska aktier samt räntepapper, främst svenska. Dessa generationsfonder har varit särskilt bra på att uppvisa god avkastning. Högre förvaltningsavgift än övriga generationsfonder i vårt urval men med 0,19 % är avgiften ändå OK.

Billigaste generationsfonderna i PPM

Generationsfonder är ofta billigare än blandfonder trots att de faktiskt också är ett bekvämare val. Fördelningen mellan räntepapper och aktier fördelas nämligen automatiskt i förhållande till din ålder.
Dessa är de topp 10 billigaste generationsfonderna 2020:

PPM fond Kategori  Avgift Värdeutveckling snitt 5 år
Handelsbanken Pension 40 A12 Pension om mindre än 10 år 0,00 % 1,9 %
Handelsbanken Pension 50 A12 Pension om mindre än 10 år 0,00 % 3,3 %
Handelsbanken Pension 60 A12 Pension om mer än 10 år 0,00 % 4,7 %
Handelsbanken Pension 70 A12 Pension om mer än 10 år 0,00 % 5,0 %
Handelsbanken Pension 80 A12 Pension om mer än 10 år 0,00 % 5,1 %
AP7 Såfa Åldersanpassad 0,04-0,08 %
SPP Generation 40-tal Pension om mindre än 10 år 0,18 % 1,2 %
SPP Generation 50-tal Pension om mindre än 10 år 0,18 % 2,1 %
SPP Generation 60-tal Pension om mer än 10 år 0,18 % 3,9 %
SPP Generation 70-tal Pension om mer än 10 år 0,18 % 4,1 %

 

Generationsfonder med bäst genomsnittlig avkastning 5 år

Vilka generationsfonder har gått bäst de senaste fem åren? Denna typ av PPM fond har fördelen att de har mer stötdämpare i form av räntefonder när pensionen börjar närma sig (eller då den redan påbörjats). Det är fördelaktigt om det råkar bli stökigt på aktiemarknaden just då.
Generationsfonder i PPM med högst genomsnittlig avkastning fem år:

PPM fond Snitt 5 år efter rabatt
Nordea Generationsfond 60-tal 5,2 %
Nordea Generationsfond 70-tal 5,1 %
Nordea Generationsfond 80-tal 5,1 %
Handelsbanken Pension 80 A12 5,1 %
Handelsbanken Pension 70 A12 5,0 %
Nordea Generationsfond 90-tal 5,0 %
Handelsbanken Pension 60 A12 4,7 %
SPP Generation 80-tal 4,4 %
Länsförsäkringar Sparmål 2045 4,4 %
SPP Generation 70-tal 4,4 %

 
Tabellen visar att det finns flera exempel på generationsfonder från 60-tal till 90-tal som har haft en god genomsnittlig avkastning de senaste fem åren. En avkastning på 4 till 5 procent per år är förvisso mindre än den genomsnittliga avkastningen för börsen på sikt. Under den valda tidsperioden var avkastningen i generationsfonderna dock mycket bättre än börsen som låg på 1,2 % per år i snitt på grund av börsraset i början av 2020. För de äldre generationerna beror det delvis på andelen räntepapper. För samtliga har mängden globalfonder i utländsk valuta påverkat resultatet positivt.

Generationsfonder med hög riskjusterad avkastning

Den riskjusterade avkastningen stiger om den totala avkastningen kan stiga till en relativt låg risk. Här borde generationsfonder ha god chans att uppvisa bra resultat.
Generationsfonder med hög riskjusterad avkastning:

PPM fond Avgift  Sharpe 
Handelsbanken Pension 40 A12 0,00 % 0,6
Handelsbanken Pension 50 A12 0,00 % 0,5
Swedbank Robur Transfer 50 0,19 % 0,5
Nordea Generationsfond 60-tal 0,19 % 0,4
Handelsbanken Pension 60 A12 0,00 % 0,4
Handelsbanken Pension 80 A12 0,00 % 0,4
Nordea Generationsfond 70-tal 0,19 % 0,4
Nordea Generationsfond 80-tal 0,19 % 0,4
Handelsbanken Pension 70 A12 0,00 % 0,4
Nordea Generationsfond 90-tal 0,19 % 0,4

 
När vi tittar på vilka generationsfonder i PPM som har högst riskjusterad avkastning dyker det upp en intressant detalj. De fonder som haft högst Sharpekvot var också de billigaste, nämligen Handelsbanken Pension generationsfonder. Nordea Generationsfonder har också haft en ganska hög riskjusterad avkastning till en ganska låg avgift.

Soffliggarfonden AP7 Såfa

Statens egna sparalternativ för premiepensionen, AP7 Såfa, kallas i folkmun för ”soffliggarfonden”. PPM-soffan är ett annat namn. Gör du inget aktivt val i PPM hamnar dina pengar i AP7 Såfa. Till mångas glädje har soffliggarna genom detta icke-val slagit många av dem som valt att aktivt välja PPM fonder de senaste åren.
Så här ser utvecklingen ut för AP7 Såfa – PPM soffan:
AP7 Såfa har utvecklats bättre än många privata fonder. Källa: AP7.se

Så fungerar AP7 Såfa

AP7 är egentligen en fondportfölj, inte en enda fond. Man skulle kunna kalla det för fond i fond om man vill.  Det är Sjunde AP-fonden som förvaltar AP7 Såfa, därav AP7 i namnet.
”Såfa” står för ”Statens årskullsförvaltningsalternativ”. Det innebär att innehållet – och risken – i fondportföljen ändras automatiskt beroende på din ålder. PPM soffan gör det genom att ändra fördelningen mellan en aktiefond och en räntefond beroende på hur gammal du är. Enkelt men genialt.
Så här ändras fördelningen mellan aktiefond och räntefond i AP7 Såfa:

Ålder Aktiefond Räntefond
0 – 55 år 100 % 0 %
56 – 59 år 97 % 3 %
60 – 64 år 83 % 17 %
65 – 69 år 67 % 33 %
70 – 74 år 50 % 50 %
75+ år 33 % 67 %

 
Även om PPM soffan är balanserar mellan en aktiefond och en räntefond, väger som du ser aktiefonden mycket tyngre en stor del av livet.
Innan du fyller 56 ligger 100 % av pengarna i aktier genom en aktiefond. Det är ett rimligt val eftersom aktier ger mycket högre avkastning än räntepapper på sikt. Vid 55 års ålder är det fortfarande relativt långt kvar till pension. Eftersom lägsta pensionsålder är 62 år är det minst 7 år kvar till pension. De allra flesta väljer dessutom att gå i pension senare. För ett sparande i aktier är en tumregel att sparhorisonten ska vara minst 5 år och så blir det med AP7 Såfa, dessutom med en hel del marginal.
I takt med att du närmar dig din pensionering justerar AP7 Såfa automatiskt dina innehav så att du får en större andel räntepapper. Ändå är det ingen drastisk förändring. Vid 65 – 69 år, en ålder som de flesta väljer att gå i pension, är det fortfarande 67 % aktier i fondportföljen. Logiken är att alla pengarna från ditt PPM inte kommer att tas ut på en gång.

Hävstång ger bättre genomsnittlig avkastning

Aktiefonden i AP7 Såfa är en globalfond. Den har innehav i några av världens största bolag i USA, Europa, Japan och andra viktiga marknader. Denna typ av fond har en ganska låg risk jämfört med exempelvis Stockholmsbörsen.
För att öka möjligheten till god avkastning använder AP7 Aktiefond en hävstång som i dagsläget ligger på 25 % eller 1,25 gånger. Det innebär att om det globala aktieindexet går upp med 1 procent kommer fonden att stiga med 1,25 procent. Skulle världsindex stiga med 8 procent ökar värdet på fonden med 10 procent.
När aktiemarknaderna går dåligt kommer AP7 Såfa att tappa mer i värde än indexet. Men eftersom aktiemarknaden på lång sikt går upp blir det ändå troligtvis en mycket god affär för dig som spar i PPM.

Kombinera PPM Soffan med andra PPM fonder

AP7 Såfa (PPM Soffan) kan mycket väl kombineras med andra fonder. Det är förvisso förvalet för den som inte själv vill välja PPM fonder men fungerar även bra som aktivt val. AP7 Såfa har låg avgift, relativt låg risk utan att vara onödigt försiktig. Som sådan är det en utmärkt bas i en PPM portfölj.
Eftersom AP7 Såfa nästan inte innehåller några svenska aktier alls kan det vara intressant att komplettera den med en svensk indexfond. Dessutom kanske du vill krydda med en liten del mer ”spännande” marknader eller sektorer, till exempel tillväxtmarknader eller en nischad fond som t.ex. IT fond eller läkemedelsfond.

Frågor och svar om PPM fonder

Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna om premiepension och PPM fonder.

Vad är premiepension?

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du ska placera. Pensionsmyndigheten sätter automatiskt av 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst till PPM.

Vad är PPM?

PPM är detsamma som premiepensionen. PPM är en förkortning av Premiepensionsmyndigheten, det gamla namnet för Pensionsmyndigheten.

Hur länge räcker premiepensionen?

Premiepensionen räcker livet ut. När du dör fördelas din premiepension mellan alla som fortfarande lever genom så kallade arvsvinster.

Vad kostar det att byta fonder?

Det kostar inget att byta pensionsfonder. Däremot måste du vara noga med att kontrollera förvaltningsavgiften på dina nya fonder.

Hur ofta kan jag byta fonder?

Du kan byta fonder hur ofta du vill.

Vad händer om jag inte väljer PPM fonder?

Om du inte väljer PPM fonder placeras alla dina premiepensionspengar i fonden AP7 Såfa.

Kan man flytta premiepension?

Nej. Din premiepension hanteras av Pensionsmyndigheten. Däremot kan du själv välja vilka premiepension fonder du ska ha och du kan byta fonder när du vill.

När kan jag ta ut premiepension?

Du kan ta ut premiepension tidigast när du fyller 62 år som är den lägsta pensionsåldern i Sverige.

Kan man ta ut premiepension i förtid?

Nej. Du kan inte ta ut premiepension innan du fyllt 62 år.

Betalar man skatt på premiepensionen?

Du betalar endast skatt på premiepensionen den dag då du tar ut den. Under den tid premiepensionen ligger på ditt PPM konto tas ingen skatt ut. Du betalar ingen vinstskatt på premiepensionen.

Hur hittar jag PPM fonder som gått bäst?

Gå till din PPM inloggning på Pensionsmyndigheten.se. Därefter klickar du på ”Byt fonder”. Där ser du alla fonder på PPM. Klicka på värdeutveckling. Där kan du sortera på värdeutveckling i 3 månader, 6 månader, 12 månader och så vidare.

Hur gör jag för att byta PPM fonder?

Logga in hos Pensionsmyndigheten och klicka på ”byt fonder”. Klicka på soptunnan som finns vid sidan av den fond du vill byta bort. Därefter letar du fram en PPM fond som du vill lägga till och klickar på ”+” vid sidan av fonden. Slutligen kan du ange vilken fördelning du vill ha mellan fonderna.

Guldfonder PPM – finns det sådana?

Det finns ingen ren PPM fond guld. Däremot finns det PPM fonder som investerar i guldbolag, t.ex. BlackRock – World Gold A2 och Amundi Funds CPR Global Gold Mines.

Hur får jag ny PPM kod för telefon och självbetjäning?

Ring Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 och beställ PPM kod.

Vad är PPM rådgivare?

PPM rådgivare är ett företag eller en privatperson som ger råd om vilka PPM fonder man ska välja mot en avgift.

Fortsätt läsa PPM fonder – Vilken är bästa pension fond 2020? | (GUIDE)