Category

Privatekonomi

aktiemarknaden

Aktiemarknaden (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen 2020

By | Börsblogg, Investera, Privatekonomi, trading | No Comments

Aktiemarknaden och börsen handlas numer i modern tid oftast på elektroniska handelsplatser. Aktier har bytt ägare sedan 1600-talet. Då handlades de på kafé och därefter på börshus. Vad dessa tidsepoker har gemensamt är att de gett alla individer en möjlighet att bygga upp ett välstånd. Det har möjliggjorts genom att handla med aktier i olika bolag.

Aktiemarknaden är en av, för att inte säga den enskilt, mest betydelsefulla variabeln i ekonomin. Länder runt om hela världen förlitar sig på aktiemarknaden för ekonomisk tillväxt. Eftersom det är en sådan fundamental byggsten för att skapa välfärd, har vi skapat en komplett guide för hur du navigerar och förstår aktiemarknaden.

Artikelns Innehåll

Låt oss inte slösa tid utan starta direkt!

Vad Är Aktiemarknaden?

Aktiemarknaden är en handelsplats där köpare och säljare möts. De handlar aktier i enskilda bolag, men andra finansiella produkter finns tillgängliga. Dessa möjliggör handel med bland annat index, mer om det senare. En aktie är en ägarandel i ett bolag. Den medför att du som innehavare har rösträtt på bolagsstämman och du kan sälja den vidare på aktiemarknaden.

Det finns olika aktiemarknader runt om i världen och det är viktigt att ha det i åtanke när man läser om aktier. Exempelvis erbjuder Nasdaq flera olika aktielistor och handelsplatser i flera olika länder, bland annat Sverige, Norge och Finland.

Ett bra exempel är den amerikanska aktiemarknaden. Den utgörs av alla olika listor och handelsplatser som finns i USA. Det vill säga, New York Stock Exchange (NYSE), the Better Alternative Trading System (BATS), Nasdaq och många där till.

Finansiella handelsplatser är centrala för ekonomin i diverse länder. Det beror på flera olika anledningar, nedan listar vi några.

 • Det är ett billigt och enkelt alternativ för företag att finansiera diverse projekt. Detta genom att sälja andelar i företaget.
 • Det ger individer en möjlighet att köpa andelar i bolag och därigenom bygga upp en personlig förmögenhet.
 • Det ger investerare en handelsplattform som de kan använda för att sälja aktier för att frigöra kapital för personliga behov.

Men när utformades aktiemarknaden? Låt oss studera dess bakgrund och historia.

Aktiemarknadens och Börsens Historia I Korthet

De första finansiella handelsplatserna återfanns så tidigt som 1100 – 1500-talet i Frankrike, Belgien samt Italien. Dock fanns det inte några aktier att handla vid denna tidpunkt, utan istället handeln var isolerad till statsobligationer. Det var först 1602 som världens första aktiemarknad öppnade. Det skedde i Nederländerna där Nederländska Ostindiska Kompaniets aktier kunde handlas av allmänheten via aktiebörsen i Amsterdam.

 

aktiemarknaden - Nederländska Ostindiska Kompaniet

Nederländska Ostindiska Kompaniet

 

Det är alltså Amsterdams aktiebörs, numera benämnd som Euronext Amsterdam, som är den äldsta aktiemarknaden i världen. Efter att ha inspirerats av Nederländska Ostindiska Kompaniets framgångskoncept tog det inte lång tid innan andra liknande företag baserade i grannländerna tog efter. Det medförde att Paris likväl som London snart hade sina egna aktiemarknader där allmän handel pågick.

Investerare kunde bestämma träff på olika kafé där de genomförde affärer. Senare byggdes en uttalad handelsplats för aktier i Paris. Det skedde 1724 och låg till grund till vad vi idag känner till som Paris Stock Exchange. Därefter öppnades Philadelphia Stock Exchange 1790, följt av motsvarigheten i London 1801 samt i New York 1817.

Inledningsvis skedde all handel med fysiska papper, så kallade aktiebrev. Men i takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt har all handel övergått till att vara automatiserad och elektronisk. Dessutom är det inte bara aktier som handlas på dessa handelsplatser i dag. Andra finansiella produkter har tillkommit längs med vägen och byter händer varje dag.

Populära Finansiella Produkter

Aktiemarknaden är givetvis primärt en plattform för handel med aktier. Men det är inte bara aktier som handlas. Vanliga Finansiella produkter som byter ägare via dessa handelsplattformar på daglig basis är

Aktier

Aktierna i ett företag utgör andelar i det samma. En aktie är en andel i bolaget. Att äga en aktie i ett givet bolag kan brytas ner till två fördelar. Den första, och mest självklara är att du som aktieägare är berättigad att ta del av framtida vinster. Detta sker ofta genom utdelning, även om andra tillvägagångssätt finns att tillgå. Skulle bolaget gå i konkurs har du dessutom rätt att ta del av pengarna som delas. Den andra fördelen som kommer med att äga aktier är att du som aktieinnehavare har rösträtt på bolagsstämman. Angående rösträtt finns det två typer av aktier.

Stamaktier, de aktier du ser på Avanza & Nordnet som A, B och C aktier är de aktier som ger innehavaren rösträtt. Aktieinnehavaren har rätt att rösta angående bland annat utformningen av styrelsen. Dessvärre får stamaktieinnehavarna rätt till utdelning först efter att ägarna av preferensaktier fått sin utdelning. I händelse av konkurs är stamaktieägarna de sista att tilldelas andelar av företagets tillgångar.

 

Aktiemarknaden - stamaktier

 

Preferensaktier ger inte rösträtt till innehavaren. Istället har de förtur till utdelningen framför stamaktierna. Samma sak gäller rörande rangordningen om bolaget skulle behöva likvideras. De individer som äger preferensaktier har förtur till att plocka upp de tillgångar som finns kvar i konkursboet. Det finns olika utformningar av preferensaktier och hur de juridiskt sett är designade varierar mellan bolag. Några vanliga variationer är

 • Prioriterade Preferensaktier – Dessa har hög prioritet
 • Standardiserade Preferensaktier
 • Konverterbara Preferensaktier – Denna typ av ”preffar” kan konverteras till stamaktier. Det är på förhand bestämt hur många stamaktier som emitteras om preferensaktien konverteras.
 • Kumulativa Preferensaktier – Utdelning ackumuleras om den inte betalas ut
 • Ej Kumulativa Preferensaktier – Utdelning som inte betalas ut ackumuleras inte
 • Aktiva Preferensaktier – Om företaget överträffar sina uttalade finansiella mål kan extra utdelning betalas till innehavarna.
 • Korta Preferensaktier – Kan inneha en kort option

Exchange Traded Funds (ETFs)

En ETF, är en finansiell produkt som samlar värdepapper, exempelvis aktier, obligationer, råvaror alternativt en mix av samtliga. Dessa handlas sedan över börsen som en enhet precis som en aktie. Således kan en investerare köpa andelar i en ETF precis som han kan köpa andelar i ett bolag via aktier. Prissättningen av en ETF varierar under handelsdagen, precis som för andra värdepapper. Priset representerar värdepapprets nettovärde per enhet.

Det finns flera olika typer av ETF:er på börsen beroende på den underliggande tillgången.

 • Obligations ETF – Innehåller diverse obligationer så som företags och statsobligationer
 • Industri ETF – Fonder som följer givna sektorer, exempelvis biotech, energi eller finanssektorn
 • Index ETF – Följer ett underliggande index, exempel kan vara Dow Jones Industrial Average, Russell 2000, Nasdaq 100 S&P 500 Index eller iShare Russell 200 för att nämna några
 • Råvaror ETF – Innehåller råvaror så som guld, olja och gas
 • Valuta ETF – En ETF som ger investeraren möjlighet att investera i utländska valutor som exempelvis Euro och brittiskt pund

Genom att erbjuda investerare en samling av värdepapper är ETF:er ett bra alternativ för en väldiversifierad aktieportfölj. Dessutom kan produkten ofta införskaffas till låga courtageavgifter via någon av aktiemäklarna online likväl som hos storbankerna.

Aktivt Förvaltade Fonder

En aktivt förvaltad fond har en dedikerad, professionell fondförvaltare tillskriven sig. Fondens kapital investeras i olika typer av tillgångsslag. Dessa kan vara aktier, obligationer, derivatinstrument och andra finansiella värdepapper. Olika fonder har olika målgrupper och investerarna kan vara institutioner så som pensionsfonder eller vanliga småsparare.

Genom att köpa andelar i en aktivt förvaltad fond köper du som investerare andelar i de innehav fonden äger. Till skillnad från ovan beskrivna ETF:er handlas aktivt förvaltade fonder inte över aktiebörsen. Om du vill köpa fondandelar placerar du en order hos din mäklare som sedan genomförs efter att marknaden har stängt. Transaktionen sker till tillgångens netto värde per enhet.

Beroende på vilken tillgångstyp som berör den aktivt förvaltade fonden placeras de i olika subkategorier. Dessa är

 • Aktiefonder – Den vanligaste typen av fond. Innehaven utgörs av stamaktier i olika bolag
 • Aktivt Förvaltade Indexfonder -Dessa fonder försöker att efterlikna ett underliggande index, exempelvis OMXS 30 genom sammansättningen av portföljen
 • Räntefonder En räntefond investerar i olika typer av räntebärande papper, så kallade obligationer. Det kan vara statsobligationer, företagsobligationer eller andra typer av obligationer
 • Blandfonder – En fond som passar dig med mindre riskaptit. Investerar i en blandning av aktier och räntepapper.
 • Valutafonder – Majoriteten av fondens kapital investeras i valutor

 

Aktivt Förvaltade Fonder - aktiemarknaden

 

Indexfonder

En indexfond är en finansiell produkt som inte har någon aktiv förvaltning. Istället försöker fonden att replikera utvecklingen i ett underliggande index. Vanligtvis är indexet heltäckande, exempelvis de stora indexen S&P 500, Dow Jones Industrial Average eller i Sverige, OMXS 30. Indexfonder kan kokas ner till två kategorier.

 • Indexfond – Har en fondförvaltare som inte aktivt försöker överträffa index. Istället strävar denna efter att allokera fondens tillgångar på ett sätt som gör att värdeförändringarna efterliknar det underliggande indexet. Denna typ av indexfond kan inte handlas direkt över marknaden, utan flera order genomförs efter börsens stängningstid
 • Index ETF:er – Handlas över börsen och kan således byta ägare när som helst under börsens öppettider precis som en aktie. I förhållande till andra indexfonder är förvaltningsavgiften väldigt låg

Eftersom indexfonder exponerar investeraren mot många olika tillgångar kan de sägas ha en inbyggd diversifiering. Därtill är indexfonder i regel billigare än aktivt förvaltade fonder. Anledningen är att administrationskostnaden är lägre vilket möjliggör en lägre kostnad för dig som kund. Det är en konsekvens av att det inte finns någon fondförvaltare som aktivt väljer ut vilka aktier eller tillgångar som ska utgöra fondens innehav.

En av vår tids mest framgångsrika investerare, Warren Buffet, har vid upprepade tillfällen uppmanat småsparare att köpa indexfonder. Och han har goda skäl att göra det, på lång sikt tenderar nämligen indexfonder att generera bättre avkastning än sina aktivt förvaltade konkurrenter. Detta är sant i inte minder än 90% av fallen.

 AktierETF:erAktivt Förvaltade FonderIndexfonder
FondförvaltareNejNejJaNej
Aktiv FörvaltningNejNejJaNej
InsättningsgränserIngaIngaVarierarVarierar
DiversifieringNejJaJaJa
RiskHögreLägreLägreLägre
AvgifterCourtageLågHögLåg
HandelsplatserBörsenBörsenFrån fondenFrån fonden
KöptillfällenMarknadens öppettiderMarknadens öppettiderUtanför börsens öppettiderUtanför börsens öppettider

Så Fungerar Aktiemarknaden

De finansiella marknaderna i allmänhet, aktiemarknaden i synnerhet, är i första hand en handelsplattform. Här möts investerare och företag för att utföra ärliga, transparanta, korrekta och effektiva transaktioner. De är säkra och reglerade av diverse juridiska organ vars uppgifter är att tillhandahålla väldefinierade regler som de olika aktörerna kan förhålla sig till.

Aktiemarknader världen över för samman olika aktörer med avsikt att utbyta andelar i företag och andra finansiella tillgångar med varandra. Att de finansiella marknaderna är den primära marknaden för denna typ av handel medför att företag kan ställa ut sina aktier till allmän försäljning. Denna process benämns som IPO, Initial Public Offering. Genom att genomföra en IPO kan ett bolag ta in extra kapital för att därigenom finansiera diverse projekt.

Men att ta in externt kapitala från allmänheten genom en IPO är inte den enda fördelen för ett företag att lista sig till allmän handel. Nedan följer ytterligare några fördelar.

 • Företaget kan ta in ytterligare kapital i framtiden genom att emittera fler aktier
 • Det är en marknadsföringskanal, bolag på börsen nämns ofta på nyheterna
 • Vid uppköp av andra företag kan utestående aktier användas för hela eller delar av betalningen
 • Förmåner för anställda genom olika ersättningsscheman i termer av optionsplaner och liknande som kan förenkla och förbättra rekryteringen till bolaget

En andrahandsmarknad är en handelsplats för redan utställda aktier. Här kan existerande aktieägare sälja sina aktier till andra investerare för att frigöra kapital. Med andra ord är denna typ av handel med aktier effektiv då den inte direkt involverar företaget som emitterat aktierna.

Aktörer På Börsen

Det finns flera olika aktörer på de finansiella marknaderna världen över. De fyller givetvis olika funktioner och har olika anledningar att verka på olika börser. Drivkrafterna som drar dem till marknaden varierar mellan dem. Låt oss utforska några av aktörerna, vad som driver dem och vilka funktioner de fyller.

Företag: Detta är bolagen som finns listade på aktiebörsen. De är skyldiga att informera allmänheten om diverse aktiviteter och händelser, bland annat finansiella, som rör företagets affärer.

Investerare: Dessa tillhandahåller kapital till marknaden och handlar aktier i de listade företagen. En investerare är generellt sett långsiktig i sina affärer och köper med avsikt att hålla aktier i ett bolag över en längre tidshorisont.

Traders: Dessa har som målsättning att göra kortsiktiga ingrepp i marknaden genom att med hög frekvens köpa och sälja värdepapper. De hoppas tjäna pengar på kortsiktiga prisförändringar i de finansiella tillgångarna.

Aktiemäklare: En börsmäklare agerar som mellanhand på handelsplatsen. De möjliggör för investerare och traders att mötas och genomföra transaktioner. Det gäller så väl köp som säljordrar.

Portföljförvaltare: En portföljförvaltare är en professionell investerare som tar betalt från andra med mindre erfarenhet för att förvalta deras portföljer.

Bankmän: Tillhandahåller tjänster till bolag som önskar bli listade på börsen. Där till kan de bistå med support när två företag slås samman alternativ när en firma köper upp ett annat bolag.

Förvaringsplatser: Någonstans måste värdepapper förvars. Tidigare, när värdepappershandel genomfördes med aktiebrev, förvarades de i bankfack. Nu förvaltas de i krypterade databaser på elektronisk väg.

Market Makers: Bidrar genom att se till så att det finns likviditet på marknaden. För att göra det ställer de ut köp och sälj priser i marknaden och håller aktier.

 

Market Makers - aktiemarknaden

 

Vilken Roll Spelar Börsen?

Vi har konstaterat att aktiemarknaden fyller olika funktioner för olika aktörer. Med det sagt så finns det några fundamentala hörnstenar som gör att aktiemarknaden är pålitlig som handelsplattform för alla aktörer.

Ärliga Transaktioner

Börsen har som roll att säkerställa att köpare och säljare som ställer ut order i marknaden blir matchade mot en motpart. Genom att använda börsen vet köpare och säljare att deras affärer genomförs på ett transparent och säkert sätt. Därtill ges de tillgång till relevant data från marknaden som kan ligga till grund för investeringsbeslut.

Upprätthålla Likviditet

Genom att sammanlänka köpare och säljare upprätthåller börsen på ett smidigt och tillförlitligt sätt likviditet i marknaden. Det är viktigt att skilja på plikt och uppgift. Det är inte marknadens plikt att utföra transaktioner eller berätta för andra aktörer vilka handlingar de ska utföra. Men, den måste möjliggöra transaktioner och erbjuda en väg för köpare och säljare att mötas och göra affärer.

Effektiv Prissättning Genom Marknadsmekanismer

Det finns inbyggda mekanismer i marknaden som säkerställer att prissättningen är korrekt, eller effektiv som ekonomer benämner det. Givetvis finns det mängder med faktorer som påverkar prissättningen av ett värdepapper. Dock kokar det ner till utbud och efterfrågan när det kommer till kritan. Genom att låta motparterna i en transaktion bestämma till vilket pris en affär ska genomföras garanterar marknaden att prissättningen sker effektivt.

Erbjuda En Attraktiv Miljö För Samtliga Aktörer

De olika aktörerna, exempelvis investerare, företag, traders och market makers har olika förhållningssätt till aktiebörsen. Det är upp till börsen att säkerställa att det finns plats för samtliga parter. Genom att erbjuda en bra miljö för samtliga involverade kan börsen säkerställa att marknaden förblir effektiv.

Juridiskt Riktiga Transaktioner

För att delta på marknaden måste aktörerna verifiera sin identitet samt följa de regler och villkor som omgärdar börsen. Det är genom att verifiera aktörerna samt ställa ut samt övervaka regelverket som marknaden förebygger fusk och mygel. Det är inte tillåtet att verka på aktiebörsen för aktörer som använder otillåtna medel för att dra fördelar gentemot andra. Exempel på det kan vara icke offentliggjord information och oärliga handlingar som prismanipulering.

Reglera Listade Bolag

Marknaden och de behöriga instanserna har olika tillvägagångssätt som appliceras för att övervaka företagen som är listade på aktiebörsen. Bland annat måste ett företag som handlas på aktiemarknaden offentliggöra finansiella rapporter varje kvartal. Där till måste de informera marknaden om andra händelser, till exempel stora kontrakt och uppköp samt ändringar i styrelsen eller på VD-posten. Genom att offentliggöra denna typ av information kan de andra aktörerna säkerställa att prissättningen för aktierna i ett givet bolag är korrekt.

Därför Fluktuerar Aktier: Utbud Och Efterfrågan

När det inte råder balans mellan utbud och efterfrågan i en aktie eller ett annat värdepapper påverkas priset. Det måste finnas en köpare och en säljare som båda anser att priset är rätt för dem att ingå i en affär. Det innebär att det i situationer där det finns fler köpare än säljare kommer priset för den aktuella tillgången att förändras. Eftersom efterfrågan är högre än utbudet kommer villiga köpare tvingas betala mer, alltså stiger priset. Motsatsen inträffar om det finns fler säljare än köpare, det vill säga efterfrågan på den givna prisnivån är låg.

Låt oss titta på det här intressanta fenomenet mer i detalj. Det finns köpare som är villiga att köpa ett värdepapper på en given prisnivå. Likväl finns det säljare som anser att de vill sälja en tillgång på till ett givet pris. Priset på en aktie representeras av det tillgängliga köp och säljpriset. Med andra ord är priset det högsta budet för köp samt det lägsta budet för sälj.

En transaktion kan genomföras när en köpare erbjuder ett pris till en säljare som denna accepterar. Om det finns fler köpare än säljare i marknaden, efterfrågan är högre, kommer det att finnas köpare som är villiga att köpa till det av säljarna efterfrågade priset. Eftersom de är villiga att möta säljarna på deras prisnivå kommer priset att gå upp för att fylla marknadens alla köporder. Med andra ord kommer priset att stiga.

Motsatsen inträffar när det finns fler säljare än köpare, alltså när utbudet är högre än efterfrågan. Det kommer i denna situation finnas säljare som är villiga att möta köparna på köparnas bud. Genom att göra det kommer priset för nästa order att vara lägre än den föregående. Med andra ord drivs prissättningen mot lägre nivåer.

Faktorer Som Påverkar Utbud & Efterfrågan

Så, vi har konstaterat att utbud och efterfrågan har en stark inverkan på prissättningen för diverse tillgångar. Men vilka faktorer kan tänkas påverka utbudet samt efterfrågan av en finansiell produkt?

Låt oss börja med att studera några av de faktorer som kan tänkas ha en inverkan på efterfrågan. Nedan följer några.

 • Nyheter kring bolaget
 • Finansiella rapporter, införtjäning, säljordrar och vinst
 • Makroekonomiska nyheter
 • Förändrad styrränta

Precis som efterfrågan kan påverkas av externa likväl som interna faktorer är samma fenomen sant för utbudet. Här är några olika faktorer som kan medföra förändringar i utbudet av en aktie.

 • Ett återköpsprogram
 • Emittering av nya aktier
 • Nyheter som rör företaget
 • Avknoppningar

Hur Regleras Finansmarknaden?

Varje land har sitt reglerande organ vars uppgift är att kontrollera att landets lagar och regler efterföljs på de finansiella marknaderna. I Sverige är det Finansinspektionen som har till uppgift att säkerställa att aktörerna lever upp till reglerna och lagarna som omgärdar aktiemarknaden.

Finansinspektionen är en statlig myndighet som existerar för att skydda investerare, se till att marknaden är effektiv och ärlig. Detta görs främst genom att arbeta för en god transparens i marknaden. Ett av de skydd som finns för investerare, främst småsparare, är insättningsgarantin.

Frimärkesaktier och Vanliga Aktier, Vad Är Skillnaden?

Många nya investerare och traders som vill testa att handla med aktier vänder sig till frimärkesaktier. Dessa handlas till ett lågt pris, i absoluta termer. Det som utmärker dem är att de ofta omgärdas av stora prisförändringar. För att förstå skillnaden mellan vanliga aktier och frimärkesaktier måste vi kika närmare på vad frimärkesaktier är.

En frimärkesaktie definieras delvis av sitt pris, i Sverige sägs det vara lägre än 10 kronor. Detta värde är dock en aning godtyckligt och har bland annat i USA ändrats med tidens gång. En av de mest signifikanta skillnaderna mellan vanliga aktier är vilka handelsplatser som erbjuder handel. I Sverige handlas stora, väletablerade bolag, över de olika Nasdaq börserna, exempelvis midcap. Frimärkesaktier handlas i stället, främst, på Spotlight Market som tidigare benämndes som Aktietorget. Andra egenskaper som är skiljer de båda typerna av aktier åt är som följer.

Likviditet

Frimärkesaktier tenderar att ha sämre likviditet än de aktier som hör till de stora bolagen. Ofta är handeln begränsad till ett litet antal transaktioner, ofta byter bara några tusen aktier händer på daglig basis. Det är en av anledningarna till att stora aktörer som pensionsfonder sällan investerar i dem. Anledningen är att det är svårt att sälja en position i frimärkesaktier.

Vanliga stamaktier omgärdas av mängder av likviditet och affärer sker hela tiden på de stora handelsplattformarna världen över. Det är en av de främsta anledningarna till att fonder och andra större aktörer föredrar dem framför frimärkesaktierna.

Volatilitet

Volatilitet går ofta hand i hand med likviditet. En konsekvens av den låga volatiliteten som omgärdar frimärkesaktierna tenderar volatiliteten att vara hög. Det följer av att en liten volym kan medför stora förändringar, både positiva och negativa, i prisbilden. Därför kan det vara väldigt svårt att applicera teknisk analys på dessa illikvida värdepapper.

Motsatsen råder hos vanliga aktier där den höga frekvensen i handel bidrar till att minska volatiliteten. Därför är det enklare att applicera teknisk analys på större, mer likvida aktier där diagrammen är robusta.

Spread

Skillnaden mellan köp och sälj priset kan vara väldigt kraftig och bidra till den höga volatiliteten som vi berörde ovan. Men det är inte den enda negativa konsekvensen av skillnaden i köp och sälj pris. Transaktionskostnaderna blir nämligen högre i procentuella termer.

I större aktier tenderar spreaden att vara mer stabil och lägre. Det har positiva konsekvenser på transaktionskostnaderna som en procentsats på affären, den blir lägre.

Reglering & Översikt

De flesta frimärkesaktier handlas inte på väletablerade handelsplattformar som exempelvis OMXS-30 eller Euronext. Det medför att de ibland flyger under tillsynsmyndigheternas radar och får utstå mindre granskning från media. De handelsplatser som erbjuder handel med frimärkesaktier har i allmänhet mindre strikta krav och lägre standard. Exempelvis kan det saknas krav på att finansiella rapporter ska offentliggöras.

Normala aktier måste uppfylla tuffa krav för att listas på de stora börserna runt om i världen. De måste offentliggöra finansiella rapporter och andra viktiga nyheter som kan påverka värderingen av bolaget. Om de inte följer de regler och villkor som ställts ut av börsernas reglerande organ blir konsekvenserna kännbara. Bland annat kan ett bolag som inte sköter sig bli avstängda från marknaden.

Fundamental Data

De flesta företagen som ställer ut frimärkesaktier är ofta okända och nyetablerade. Generellt sett har dessa företag ingen tydlig historia och det kan vara svårt att få en övergripande bild av bolagens finanser. I vissa fall kan det till och med vara så illa att investerare inte kan utläsa att ett bolag är nära bankrutt.

Till följd av de hårda krav som ställs på bolag som listas på de stora börserna finns det en uppsjö av data kring dem. Det räcker med att besöka företagens hemsidor för att införskaffa finansiell information tillgänglig att ladda ner och analysera.

Värdering

När frimärkesaktier syns i media tenderar de att vara övervärderade. De bakomliggande anledningarna kan givetvis variera. Det vanligaste är dessvärre att framtidsutsikterna har blivit uppförstorade och olika intressenter ligger bakom.

Eftersom de väletablerade aktierna har mindre behov av att blåsa upp sina värderingar ställer de ut korrekt data. Eftersom den data som tillhandahålls kan anses pålitlig ges investerare en ärlig chans att göra en korrekt analys av företaget. Således blir värderingarna mer rättvisande. Ofta följs stora bolag av mängder av analytiker som offentligt diskuterar relevanta frågor kring företagen.

Spekulation

Ofta spekulerar traders i frimärkesaktier. Det är en konsekvens av att det finns väldigt begränsad information kring bolagens aktiviteter, tillgångar, inkomster samt management. Ofta har bolagen inte någon beprövad produkt.

De mer väletablerade aktierna är också utsatta för spekulation, men inte i lika stor utsträckning. Dessa företag har mer kompletta affärsmodeller med beprövade produkter. Det är ovanligt att börsens värdering av stora bolag ändras drastiskt eftersom de är transparenta.

 Manipulation Och Bedrägeri

En konsekvens av att volatiliteten är hög, låg likviditet och bristande regleringar är att bedragare ofta siktar in sig på frimärkesaktier. En vanlig strategi som används för att blåsa investerare är den så kallade ”pump and dump” strategin. Bedragarna införskaffar stora positioner i ett mindre bolag som de sedan marknadsför i syfte att lura investerare att köpa in sig i bolaget. När priset har stigit tillräckligt säljs aktierna och bedragarna lämnar investerarna med ett felvärderat innehav.

Bedrägerier är sällan förekommande i större företag och aktier. Det är mycket tack vare de reglerande organen samt den stora handeln som bedragarna håller sig borta från större aktier.

Börsmäklares Förhållningssätt

Många mäklarhus tillhandahåller inte listor och handelsplatser till investerare där frimärkesaktier handlas. De aktiemäklare som faktiskt erbjuder handel på dessa värdepapper tar ofta ut ett högt courtage. För normala, väletablerade aktier, finns inga sådan problem. Börsmäklarna erbjuder handel på dessa aktier.

Handla Frimärkesaktier – Fördelar

Hittills har vi belyst många av de negativa aspekterna som omgärdar frimärkesaktier och handel med dessa. Men precis som med allt annat finns det både upp och nedsidor, det gäller även dem. Här följer några av de fördelar det innebär att handla med frimärkesaktier.

 • Morgondagens Vinnare: Alla frimärkesaktier är inte hopplösa fall, det finns mängder med ärliga och välskötta företag att handla. Det är inte sällan företagen vars aktie klassas som frimärkesaktier är potentiella guldgruvor och kan visa sig vara morgondagens vinnare.
 • Hög potentiell avkastning: Eftersom de handlas till ett så lågt pris finns det en stor uppsida i aktien när den upptäcks av massorna. Det kan visa sig att en investering i frimärkesaktier kan generera brilliant avkastning för den investerare som träffar rätt.
 • Snabba Kursrörelser: Eftersom det ibland händer att kraftiga prisförändringar ter sig på bara ett par timmar erbjuder de en möjlighet att tjäna mycket pengar på kort tid.

Olika Förhållningssätt Till Börsen

Olika aktörer har olika förhållningssätt till börsen. Dessa navigerar marknaden på olika sätt beroende på vad de har för målsättning och strategi. De kan, förenklat, delas in i två kategorier som fokuserar på två olika aktiviteter:

 1. Trading
 2. Investeringar

Trading

Att aktivt handla på marknaden benämns som att trading. Det handlar om att köpa och sälja finansiella tillgångar som aktier för att tjäna pengar på kortsiktiga prisrörelser. En trader kan handla marknaden i båda riktningarna, antingen genom att gå lång eller kort. De har en stark tro på sin egen förmåga att förutse händelser i före marknaden gör det samt hur marknaden kommer att reagera när händelserna uppenbaras för den. Målsättningen är att därigenom göra signifikanta vinster och besegra marknaden.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att studera olika diagram med prisförändringar och därigenom identifiera möjligheter till trading. Denna teknik kallas för teknisk analys. Ett alternativ, eller i vissa fall ett komplement, är fundamental analys. Det är dock värt att förtydliga att traders i högre utsträckning förlitar sig på teknisk analys och marknadsdjup för att ta positioner.

Beroende på tidshorisonten för affären, det vill säga hur länge de kan tänkas hålla positionen, kan trading kategoriseras.

 • Scalping
 • Dagtrading
 • Swing trading
 • Positions Trading

Dessutom tillkommer två kategorier där varje trader placeras i antingen den ena eller den andra.

 • Algoritmetisk trading
 • Beslutsinriktad trading

Algoritmetiska traders fattar beslut med hjälp av ett datorsystem, ofta fullt automatiserat vilket låter dem göra annat under tiden. Det medför att tradern får mer frihet att själv bestämma över sin tid eftersom han inte är bunden till börsens öppettider.

Samuelssons Rapport är fast övertygad om att algoritmetisk trading är mer effektiv och bättre lämpad för modern handel än beslutsinriktad handel. Vi erbjuder kurser med bra kundomdömen för dig som är intresserad av att lära dig mer och applicera algoritmetiska strategier på din handel.

Det är dags att fördjupa oss i de olika tradingkategorierna och lära oss mer om vad de innebär.

Scalping

Scalping är den mest kortsiktiga metoden som används av traders. Det innebär att tradern exploaterar olika prisändringar under en dags handel. Varje enskild affär har en oerhört kort tidshorisont, oftast inte mer än ett par timmar och ibland så kort som ett fåtal sekunder.

En trader som agerar på detta sätt kallas för en scalper. Han övervakar prisrörelser med kortast tänkbara tidsaspekt, diagrammen visar ofta inte mer än kursändringarna de senaste 10 minuterna. Dessa traders använder sig nästintill uteslutande av teknisk analys för att fatta beslut.

Med det sagt så finns det somliga scalpers som istället koncentrerar sig på att kapitalisera från hög volatilitet. Exempelvis när nyheter som kvartalsrapporter släpps. Bland de verktyg som används för att hitta affärsmöjligheter i denna typ av miljö kan index över relativ styrka användas.

Det är vanligt att en scalper använder hävstångsprodukter för att maximera sin vinst från de minimala prisrörelser han exploaterar. Det är dock ett tvåsidigt svärd. Hävstången ger självklart möjlighet att tjäna stora pengar på kort tid med rätt strategier på plats. Framför allt när det kommer till att stänga förlorande positioner som annars snabbt växer sig otäckt stora. Den ökade risken är dock en konsekvens av den potentiellt ökade vinsten som hävstängerna medför.

Ytterligare en negativ aspekt av scalping är att det höga antalet transaktioner som utförs innebär att aktiemäklaren tar ut stora summor i courtage.

Daytrading

Denna typ av trading, eller handel, innebär att utövaren köper och säljer eller på annat sätt tar position i marknaden. Tidshorisonten för dagstrading, day trading, är precis som namnet indikerar att hålla positionen över en handelsdag. Ett villkor är alltså att positioner stängs innan handelsdagen stänger och inte hålls över natten. Ett av de främsta vapnen som en day trader besitter är att handla på den dominerande trenden i marknaden. Detta under en given handelsdag.

Om tradern tror att trenden för dagen kommer att vara uppåtgående justerar han sina positioner därefter. Det gör han genom att ta så kallade långa positioner. Om analysen istället leder honom till att tro att trenden kommer vara negativ tar han en kort position. Det vanligast förekommande analysverktyget för en dagstrader är den tekniska analysen. Men tekniken kompletteras även genom att följa nyhetsflöden för att på så sätt agera korrekt och undvika prisrörelser som vars inverkan på vinsten är negativt.

När en day trader analyserar en aktie har han i vanliga fall 10–15 minuter gamla data på sina diagram.  I vissa fall kan mer data inkluderas, somliga använder alla tillgängliga data för dagen eller andra tidsintervall. Anledningen är att det ökar sannolikheten att fånga den övervägande trenden.

Precis som en scalper använder en dagstrader hävstänger. Generellt sett används hävstång av proportionen 2:1 alternativt 4:1. Men genom att inkludera hävstångsprodukter i portföljen stiger även risken. Ytterligare en likhet med traders som applicerar scalper strategier är att courtaget snabbt kan sticka iväg.

 

daytrading - aktiemarknden

 

Swing Trading

Vissa traders försöker generera vinst genom att handla kortsiktiga prisförändringar. Dessa kallas för Swing Traders. Dessa har en längre tidshorisont för sina positioner än day traders, ofta mellan några dagar men ibland så länge som ett par veckor. De flesta som är involverade med swing trading letar efter mönster i prisutvecklingen. De tar positioner på aktiemarknaden när de finner en attraktiv möjlighet att ta placera pengar.

Men till följd av den något längre tidsaspekten använder swing traders fundamental analys i stor utsträckning.  Efter att med hjälp av fundamental analys gjort ett urval av aktier appliceras teknisk analys för att avgöra när och hur handeln ska genomföras. Den huvudsakliga målsättningen är att identifiera värdepapper som är på väg att bryta en trend och rida med trenden efter trendbrottet.

De flesta som applicerar swing trading strategier på sin handel kikar på diagram med data från dagen. När de hittar intressanta objekt blir de mer selektiva och väljer ett tidsspann motsvarande en timma av data. Därigenom hoppas de identifiera den perfekta tidpunkten att börja handla den givna aktien. I vissa fall letar de även efter trender som pågår, eller har pågått, under en längre tid. Det görs genom att använda data från ett längre tidsperspektiv.

Givet hur swing trading fungerar är det inte konstigt att de handlar mindre frekvent än traders som koncentrerar sig på day och scalp trading. Med det sagt utför de klart fler affärer än vad investerare gör. Således är transaktionskostnaderna högre för denna kategori av aktörer på de aktiebörsen. De tar dessutom risker i form av att deras positioner hålls över nätter. Det medför att de kan bli sårbara för nyheter som släpps utanför börsens handelstimmar. Därmed kan de hamna i en position där stora prisrörelser kan te sig utan att de har möjlighet att stänga dem.

Positions Trading

En positions trader eftersträvar att exploatera långsiktiga trender i marknaden snarare än kortsiktiga prisfluktuationer. Att applicera denna metod på handel kräver mycket tålamod och passar en trader med god uthållighet samt långsiktigt tänk. Han följer långsiktiga trender som inte sällan sträcker sig över flera veckor, men ibland månader eller till och med år.

Somliga individer som ägnar sig åt positions trading vänder sig i första hand till teknisk analys för att fatta finansiella beslut. Andra föredrar istället den teknik som benämns fundamental analys. Men majoriteten av alla positions traders kombinerar de båda tillvägagångssätten. De varierar även tidsaspekten för den data de analyserar. En del studerar längre tidsaspekter när de rör sig om teknisk analys med data som blickar tillbaka en vecka. Andra är mer snäva i sin tidsbild och studerar data för den senaste dagen för att identifiera bra ingångspositioner.

Genom att använda detta tillvägagångssätt kan individen spara mycket tid. Anledningen är att det är mindre information som måste analyseras och analyser kan ske mindre frekvent. Efter att aktören tagit en position i marknaden behöver han inte göra mer. Det är bara att invänta marknaden tills tiden är kommen att avsluta positionen. Det görs när den förutbestämda prisnivån för avslut är uppnådd. En positiv aspekt av det låga antalet affärer är att courtageavgiften blir lägre än för andra typer av trading.

Den främsta risken som berör en positions trader är att han är exponerad för stora kursrörelser när marknaden öppnas efter natten. Ytterligare en nedsida som måste belysas är att kapitalet är uppbundet i affärer under en lång tidsperiod. Således blir alternativkostnaden hög, givet att andra möjligheter öppnar sig.

Investeringar

Att investera innebär att en investerare köper tillgångar, exempelvis aktier, och förväntar sig framtida avkastning. Aktier kan generera avkastning på två sätt, aktieutdelning samt genom värdeökning. Att investera är i princip synonymt med att köpa en tillgång. Generellt sett är det inte lika tidskrävande att ägna sig åt att investera som att aktiv trading. Med det sagt, det krävs givetvis tid till att utvärdera vilka aktier och tillgångar som är värda att investera i.

En investerare väljer vilka aktier han ska placera kapital igenom applicering av fundamentala tekniker först och främst. Olika aktörer använder olika strategier för att delta i aktiemarknaden. Nedan listar vi några av de vanligast förekommande tillvägagångssätten.

 • Värdeinvesteringar
 • Investera i tillväxt
 • Köp och behåll – Buy and Hold
 • Utdelningsinvesteringar
 • Enhetskostnadsutjämning

Låt oss titta närmare på de olika metoderna för att få en djupare förklaring om hur de fungerar.

Värdeinvesteringar

Denna investeringsstrategi går ut på att leta efter aktier och värdepapper som handlas till ett lägre värde än det skattade egenvärdet. Baserat på tillgängliga ekonomiska data kan egenvärdet skattas och sedan användas för att införskaffa värdepapper.

Värdinvesterare letar alltid efter investeringsmöjligheter där marknaden som helhet har undervärderat den aktuella tillgången. Det medför att de ifrågasätter det allmänt vedertagna antagandet om att marknaden är rationell. De menar att marknaden kan vara inkorrekt prissatt under korta perioder. Det kan bero på att marknaden feltolkat eller överreagerat nyheter och annan information som rör tillgången. På lång sikt tror värdeinvesterare att tillgångens värde kommer att återhämta sig och att det är läge för en affär.

Det är inte ovanligt att marknaden överreagerar på negativa nyheter vilket medför att situationer kan uppstå då aktier handlas under sitt egenvärde. Målet för en värdeinvesterare är att på ett effektivt sätt identifiera dessa situationer och köpa aktien till rabatt. Därigenom kan de på lång sikt göra vinst på företagets lönsamhet.

Det kan låta som en enkel metod, men att avgöra värdet på en aktie är allt annat än enkelt. Det finns olika nyckeltal som används för att estimera värdet på ett företag. Olika investerare kan använda olika nyckeltal, men data som används härleds från fundamental analys. Nedan listas några vanligt förekommande ekonomiska nyckeltal som används för att värdera en aktie.

 • Price-to-book ratio (P/B), sätter aktiepriset i relation till värderingen av företagets tillgångar.
 • Price-to-earnings (P/E), mäter kvoten aktiens värde och införtjäningen per aktie.
 • Kassaflöde, likvida medel som finns kvar i företaget efter administrationskostnader och kapitalkostnader dragits av.

Det finns en uppsjö av välkända värdeinvesterare. Några av de mest välkända är Warren Buffett, Christopher Browne samt Benjamin Graham. Den sistnämnda agerade mentor till Warren Buffett när han lärde sig att investera i aktier.

 

börsen warren buffett

 

Investera i Tillväxt

Att investera i tillväxt är en metod där investeraren koncentrerar sig på att hitta tillväxtföretag. Det är företag vars nyckeltal, införtjäningen eller vinsten, växer snabbare än genomsnittet inom den industri de är verksamma i. Men det behöver inte begränsas till en sektor utan det kan även vara i förhållande till marknaden som helhet. Det finns flera attribut som kännetecknar ett tillväxtbolag utöver tillväxten. De är ofta små och medelstora bolag med kort historia. Produkterna som säljs tenderar att vara nya, exempelvis nya tekniska lösningar eller andra innovationer. Det är inte heller ovanligt att de tillväxtföretag som erbjuder mest värde är relativt nyetablerade på aktiebörsen.

För att identifiera intressanta investeringsobjekt studerar investeraren företaget grundligt. Fundamental information rörande affärsidén, bolagets styrelse och tillväxttakten tas i beaktning. Om alla faktorer indikerar positiva signaler är det ett tecken till att investera i värdepappret. Men det är inte bara företaget som sådant som är av intresse. Även externa faktorer inkluderas i kalkylen. Det är viktigt att inkludera sektorns framtidsutsikter samt allmänhetens syn i analysen innan en investering görs i ett tillväxtbolag.

För att klassificeras som ett tillväxtbolag måste företaget visa en tydligt positiv intäktstrend. Det är dessutom viktigt att företaget systematiskt återinvesterar den vinst de genererar i verksamheten för att växa ytterligare. Genom att aktivt återinvestera i diverse projekt förväntas företagets aktievärde öka och generera aktieägarvärde. Det finns flera exempel på bolag som i sin linda kategoriserades som tillväxtbolag och idag tillhör världens största bolag. Ett av Scilicon Valley’s flagskeppsbolag, Facebook, var ett tillväxtföretag så sent som 2012. 1986 kvalade Microsoft in i kategorin likväl som Apple 1981.

Bland de namn som florerar när tungviktare inom tillväxtinvesteringar diskuteras är grundaren av T. Rowe Price investment, Thomas Rowe Price samt Phil Fisher som skrivit böcker som exempelvis ”Common Stocks and Uncommon Profit”.

Utdelningsinvesteringar

Utdelningsinvesteringar är en metod som ibland benämns som inkomstinvestering. Den grundläggande principen är relativt enkel att förstå sig på. Strategin går nämligen ut på att investera i aktier med hög direktavkastning. En stor fördel tillvägagångssättet är att det ger investeraren en konstant extrainkomst vid sidan av andra typer av inkomstkällor. Men det huvudsakliga målet med strategin är inte att generera kapitaltillväxt. Istället eftersöker den att ge en inkomst i form av utdelning.

Utdelningsinvesterare letar efter stabila och väletablerade företag. Det är centralt i för strategin att företagen har en stark historia av att betala utdelning, utdelning som ökat med tidens gång. Därför investerar en individ som ägnar sig åt inkomstinvesteringar i företag med bra direktavkastning.

För att beräkna hur hög direktavkastningen är från en aktie divideras utdelningsbeloppet med aktiens värde. Den utrycks alltså som en procentsats. Ju högre procentsatsen är, desto snabbare arbetar ränta på ränta effekten och förmögenhetens storlek.

Ett krav som måste uppfyllas från ett företag som ständigt betalar ut hög utdelning är att de går med vinst. Det finns en risk att ett bolag som betalar ut en stor del av vinsten till sina aktieägare i form av utdelning i vissa situationer saknar eget kapital. Därför bör en utdelningsinvesterare vara en aning restriktiva när de väljer investeringsobjekt. En bra tumregel är att inte investera i företag som betalar ut mer än 60% av vinsten till aktieägarna.

Köp & Behåll – Buy and Hold

Köp och behåll är en strategi som även i Sverige ofta benämns som buy and hold. Det är en passiv strategi där investeraren köper en tillgång, exempelvis en ETF eller en index fond. Efter köpet behåller investeraren innehavet under flera år utan att ägna någon tanke till vad som händer på börsen. Med andra ord intresserar han sig inte för hur vida börsen är i en positiv eller negativ trend.

Ett grundläggande antagande för strategin är att marknaden, i det långa loppet, alltid ökar i värde. Detta oavsett vad som händer i nuet, framför allt om aktien tillhör ett bra bolag.

För att applicera buy and hold strategin på ett framgångsrikt sätt måste investeraren vara skicklig på att välja aktier. Det är inte ovanligt att köp och behåll strategin kombineras med någon av de tidigare nämnda investeringsmetoderna, tillväxtbolag eller utdelningsinvesteringar. Efter att investeraren har placerat sitt kapital i en investering ska den behållas under lång tid. En stor fördel med strategin återfinns i det skattetekniska. Beroende på vilken depå en investerare använder kan mycket pengar sparas. Anledningen är att beskattningen i vissa fall kan skjutas på framtiden.

Som tidigare nämnts på Samuelssons Rapport är en indexfond ett bra sätt att över tid tjäna pengar på marknaden.

Enhetskostnadsutjämning – Dollar-cost Averaging

Dollar-cost Averaging är en investeringsstrategi som innebär att investeraren med jämna mellanrum köper aktier tills en på förhand budgeterad summa är investerad. Strategin kan kombineras med andra investeringsfilosofier. Fördelen med att applicera metoden på investeringar är att investeraren inte behöver tänka på vilken tidpunkt som är optimal för att kliva in i marknaden. Istället förlitar han sig på att i genomsnitt köpa till ett bra pris.

Låt oss ta ett exempel. En investerare har 50.000SEK att investera i aktiemarknaden. Han delar då upp beloppet i tio lika stora delar, det vill säga 5.000SEK. Över 10 månader investerar han 5.000SEK i de utvalda aktierna varje månad. Genom att använda denna metod minskar han risken att köpa aktier när marknaden är högt värderad. Således minskar anförskaffningskostnaden per aktie i genomsnitt.

För att i praktiken använda metoden måste fyra faktorer tas i beaktning innan investeraren tar till handling.

 • Vilka tillgångar ska köpas
 • Sätta upp en budget
 • Bestämma en tidsperiod
 • Besluta hur intervallen ska utformas

Efter att de fyra faktorerna är på plats kan investeraren beräkna hur stort belopp som ska investeras vid varje enskilt köptillfälle. Därefter är det bara att följa planen och investera därefter.

Analysera Aktier Före Köp

För att handla på börsen är det oerhört viktigt att analysera vilka aktier som ska inkluderas i aktieportföljen. Traders och investerare använder olika tillvägagångssätt och metoder för att identifiera aktier med potential att generera positiv vinst. Det finns två huvudsakliga metoder, teknisk respektive fundamental analys. Olika individer applicerar olika strategier, men många kombinerar de båda verktygen.

Vilken metod som passar just dig bäst varierar. Men innan du bestämmer dig måste du förstå hur de fungerar så att du kan välja vad som passar dina preferenser.

Teknisk Analys

Teknisk analys utvärderar diverse aktier och andra tillgångar genom att granska historiska data rörande prisförändringar och volym. Ofta använder traders metoden för att identifiera förändringar i utbud och efterfrågan för en given finansiell tillgång. Förändringar i utbudet och efterfrågan reflekteras inte sällan i kursrörelserna.

De som förlitar sig på teknisk analys för att identifiera möjligheter på aktiebörsen är övertygade om att all information som behövs återfinns i diagrammet. Men teknisk analys kan brytas ner i två underkategorier.

Genom att analysera prisförändringar försöker analytikern koncentrera sig på fluktuationer i priser utan att använda andra indikatorer. Det görs genom att använda en teknik som på engelska benämns som candlesticks. Tekniken bygger på att se mönster i grafen, exempelvis trianglar och axelmönster. Med hjälp av dessa spår han hur börsen kommer att röra sig härnäst. Givetvis måste historiska prisändringar tas i beaktning eftersom tradern måst identifiera relevanta mönster. Höga högstanivåer och snabba återkomster efter börsfall indikerar att marknaden befinner sig i en uppåtgående trend. Motsatt förhållande visar att börsen är i en nedåtgående trend, en så kallad björnmarknad.

Analys av indikationer involverar tolkningar av prisförändringar på börshandlade produkter. Några av de indikatorer som används frekvent är glidande medelvärde, samt Relative strength index för att nämna några.

Med hjälp av teknisk analys kan attraktiva trading och investeringsmöjligheter upptäckas och exploateras. Metoden har en enorm potential.

Fundamental Analys

Fundamental analys fokuserar på affärsidén i det bolag som ligger bakom aktien av intresse. Både makroekonomiska aspekter och bolagets finansiella position utvärderas i avsikt att värdera värdepappret. Fundamental analys är en strategi som inte bara försöker värdera aktien isolerat från marknaden. Tillvägagångssättet inkluderar även externa faktorer som kan ha inverkan på kommande prisförändringar.

 

Fundamental Analys - börsen

 

 

En analytiker som ägnar sig åt fundamental analys utvärderar många olika faktorer. Det kan röra sig om styrräntor och geopolitik, men också interna förhållanden som exempelvis styrelsen. En fundamentalist nöjer sig inte med den snabba överblick som erbjuds från en graf likt en teknisk analytiker. Istället gräver han djupt för att få en heltäckande bild kring både aktien, företaget och den relevanta industrin.

En duktig fundamental analytiker studerar företagets potential att växa i framtiden samt försöker skapa en bild kring olika nyckeltal. Hur kommer försäljningen att utvecklas? Kommer marginalerna att öka? Dessa frågor besvaras med hjälp av historiska data från kvartal till kvartal eller med längre tidsintervall. När analytikern anser sig ha en omspännande bild kring aktien jämför han den med andra företag inom samma sektor. Nedan följer några av de fundamentala nyckeltalen som utvärderas.

 • Införtjäning per aktie (EPS): Andel av vinsten som tillskrivs varje enskild aktie. Beräkningen är enkel. Netto vinsten divideras med antalet emitterade aktier.
 • Pris i förhållande till införtjäning (P/E): Kvoten mellan aktiepriset och EPS.
 • Inkomstökningar: Förväntad ökning i inkomster under det kommande året.
 • (P/S): Jämför aktiens värde med företagets införtjäning.

Skillnad Mellan Fundamental & Teknisk Analys

Nedan återfinns en tabell som på ett tydlig sätt visar de olika komponenterna av fundamental samt teknisk analys.

Teknisk AnalysFundamental Analys
Utvärderar aktiens historiska prisrörelser samt volym
Skattar enhetsvärdet samt det ekonomiska klimatet
Allt som krävs för analyser - data volym samy priser - finns på grafen
Analytikern söker upp den information som behövs online via diverse källor
Inkluderar prisförändringar och indikationer
Fokus ligger på styrelsen, finansiella nyckeltal samt vinst
Jämförelse mellan teknisk och fundamental analys

Investera I Aktier

Du är redan väl införstådd i att handel med aktier är ett bra sätt att bygga en förmögenhet. Men vet du hur man går till väga för att komma igång? Här följer några bra tips för att du ska kunna starta din egen pengamaskin.

1. Vilken Investerare Är Du?

Beroende på hur aktiv du har för avsikt att vara i dina investeringar måste du välja ett förhållningssätt till aktiebörsen. Det finns två kategorier av investerare att välja mellan.

 • Aktiv Investerare – Om du har för avsikt att vara aktiv och involverad i nyheter och andra börsrelaterade ämnen klassar du dig själv som en aktiv investerare.
 • Passiv Investerare – Detta förhållningssätt passar dig som nöjer dig med att låta andra investera dina pengar. Om det låter som något för dig är det bra att läsa på om robotrådgivning. Det är ett bra alternativ eftersom förvaltningsavgiften för denna service är lägre än många fonderförvaltare. Aktiemäklaren investerar dina pengar baserat på dina preferenser och attribut. Exempelvis tas din riskvilja och din ålder i beaktning. Med det sagt är indexfonder ett attraktivt instrument för dig som föredrar passiva investeringar och bör inte ignoreras.

Efter att du har beslutat hur aktiv du vill vara med dina placeringar måste du bestämma vart du vill handla. Det gör du genom att läsa på om Nordnet & Avanza, Sveriges två bästa aktiemäklare.

2. Öppna Ett Investeringskonto

För att kunna investera i aktier och andra värdepapper måste du öppna ett konto. Du kan investera dina pengar smidigt och priseffektivt med antingen Avanza eller Nordnet. De båda online bankerna är två av de bästa i hela Europa och erbjuder konkurrenskraftiga priser. Här kan du köpa både aktier och fonder, samt mer avancerade finansiella produkter om du så önskar.

I Sverige kan du även välja att förvalta din tjänstepension själv. De flesta svenskar har pensionsbesparingar i form av tjänstepension i någon av AP-fonderna. Dessa har traditionellt sett varit välskötta men de kan begränsa dig. Du kan som sagt välja att själv förvalta tjänstepensionen. Det är ett aktivt val som du kan göra, läs mer här. Samuelssons Rapport erbjuder många verktyg för att på ett lyckat sätt förvalta pensionen på egen hand.

Aktivt Förhållningssätt Till Investeringar: Så Öppnar Du Ett Konto

Att öppna ett konto hos någon av aktiemäklarna online är enkelt. Via dess plattformar kan du handla olika typer av värdepapper, perfekt om du vill vara aktiv i dina investeringar. De erbjuder bland annat aktier, både svenska och utländska, fonder och derivatprodukter. Många startar ett ISK-konto som schablonbeskattas snarare än en traditionell aktiedepå. Om är intresserad av att lära dig mer om ISK är kundtjänsterna på Nordnet och Avanza behjälpliga.

Det är viktigt att läsa på vilken typ av konto som passar dig och din filosofi bäst. Därutöver måste du läsa in dig på olika juridiska begränsningar kring rösträtt och faktiskt ägande av tillgångarna i exempelvis en kapitalförsäkring.

En av de viktigaste faktorerna för att maximera avkastningen på ditt eget sparande är att vara priskänslig. Genom att jämföra courtage avgifterna hos olika nätmäklare innan du signar upp dig kan du på lång sikt spara massor av pengar. Ytterligare en central aspekt i sparandet är insättningsgarantin som garanterar dina pengar upp till en given nivå ifall banken går i konkurs.

Passivt Förhållningssätt

Precis som vi underströk tidigare i texten finns det två olika tillvägagångssätt för passiva investeringar. En passiv investerare kan antingen vända sig till en robotrådgivare för att placera sitt kapital i värdepapper. Det andra alternativet är indexfonder.

Robotrådgivning

Ett konto av detta slag erbjuder många fördelar när du vill handla aktier utan att göra efterforskning eller lägga energi på det. Det enda som krävs är att du som investerare beskriver dina mål med investeringarna. Baserat på dina önskemål bygger robotrådgivaren upp en passande aktieportfölj.

 

Robotrådgivning - aktiemarknaden

 

Det som gör robotrådgivning så attraktivt är de låga förvaltningsavgifterna. I majoriteten av fallen är en robotrådgivare signifikant billigare än en mänsklig motsvarighet. Generellt sett är avgiften lite drygt 0.25 – 0.50 procent av det förvaltade kapitalet.

Indexfonder

Passivt förvaltade fonder är även i modern tid ett attraktivt substitut till robot rådgivning. Därför kan det vara värt att jämföra de två tjänsterna innan du bestämmer vilken metod du vill förlita dig till. Det har historiskt sett varit fördelaktigt att investera i indexfonder istället för aktivt förvaltade fonder. Dessa har nämligen genererat bättre avkastning samtidigt som förvaltningsavgifterna varit lägre.

3. Aktier Eller ETF?

Om du väljer att handla aktivt måste du besluta dig för hur vida du ska handla ETF:er eller enskilda stamaktier.

Stamaktier

Du kan välja att köpa aktier i flera olika företag som anser har potential att öka i värde alternativt betala bra aktieutdelning. Det bästa är att placera kapital i flera olika aktier för att diversifiera portföljen och sprida risken. Men det kostar mycket i termer av avgifter att diversifiera. Utöver att sprida risken mellan olika företag är det fundamentalt att inkludera olika sektorer i portföljen. På så sätt minskar korrelationen mellan portföljinnehaven och om olyckan är framme kan skadan minimeras.

ETF

Ett enkelt sett att diversifiera portföljen är att handla med ETF:er, exchange traded funds. Dessa ger automatiskt en bra riskspridning då de utgörs av aktier i flera olika sektorer men handlas som en enhet. Det finns olika typer av ETF, beroende på vad som utgör innehaven. Följer ETF:en ett index, exempelvis OMXS30, kallas det för en index fond. Till följd av att ETF:er automatiskt innehåller spridda värdepapper är de mindre riskfyllda än stamaktier. Det ska också nämnas att de kan underprestera gentemot enskilda aktier, men de har historiskt genererat högre avkastning än välbetalda fondförvaltare.

4. Sätt En Budget För Aktieinvesteringar

Som ny aktör på aktiemarknaden kan det vara svårt att veta hur du ska allokera dina tillgångar. Inte heller är det solklart hur du ska investera och hur du ska distribuera pengar mellan olika investeringsobjekt. Men ta det lugnt, alla har börjat någonstans och du är inte ensam. Det finns två frågor som de flesta som är nya på börsen ställer sig.

1. Hur Stort Bör Startkapitalet Vara?

Svaret på frågan är inte hugget i sten och varierar mellan olika individer. En bra grundprincip är att du kan börja med det du har tillgängligt. Några av de aktiemäklare som är tillgängliga online erbjuder courtagefri handel till personer som vill komma igång. Ofta är villkoret att depån är värd mindre än 50.000SEK eller liknande. Eftersom olika aktier handlas på olika prisnivåer varierar andelen av din portfölj som kan investeras i en given aktie beroende på värderingen.

Aktivt förvaltade fonder kräver ofta att man investerar ett givet belopp för att vara välkommen som kund. Hur stort det beloppet är framgår i faktabladet som är associerat med den enskilda fonden. Därför är det en bra idé att börja med ETF om du vill ha en väldiversifierad portfölj med en liten budget. Ofta räcker det med några få tusenlappar för att komma igång med den typen av handel.

2. Hur Mycket Ska Allokeras Till Ett Tillgångsslag?

Beroende på din ålder bör risken i portföljen justeras. Det kan göras genom att allokera i olika tillgångsslag. Om du är i tjugoårs åldern och målet med investeringarna är att ha en god pension kan en stor andel av portföljen placeras i aktier. Alternativet är så klart som vi tidigare nämnt ETF:er för att få bra diversifiering. Resterande del kan allokeras till obligationer och värdepapper som genererar inkomst. Men om du är närmare pensionen bör portföljen balanseras mer mot obligationer. Detta eftersom du inte har lika lång tid på dig att vänta på att portföljen ska återhämta sig från kursfall.

5. Börja Investera

Efter att du har läst på och startat upp en aktiedepå återstår det bara att införskaffa ett startkapital. Det gör du genom att spara pengar. Ett bra tillvägagångssätt är att sätta på en automatisk överföring från ditt lönekonto till aktiedepån när lönen betalas in på kontot. Som du lärt dig i denna artikel behöver det inte vara svårt att börja investera. När du har tillräckligt med kapital i din aktieportfölj kan du börja köpa billiga indexfonder. Oddsen är låga att det blir ett av de bästa investeringsbesluten du någonsin kommer att fatta.

Tips För Investerare Och Traders Att Applicera På Börsen

När du känner till spelets regler kan det vara väldigt ekonomiskt gynnsamt att vara involverad på aktiebörsen. Vare sig du väljer att delta som trader eller investerare finns det bra möjligheter, men om du inte är försiktig straffar marknaden dig hårt. Därför följer nu några värdefulla tips som du kan applicera på dina placeringar. Förhoppningsvis bidrar de till att göra din vistelse på börsen framgångsrik.

1. Lär Dig Börsens Vokabulär

Du här säkert märkt att börsen har sitt eget språk. Termer som björn och tjurmarknad samt P/E kvot och andra nyckeltal används i nyhetsflödet likväl som i konversationer mellan börsens aktörer. Därför är det viktigt att du bekantar dig med det vokabulär som omgärdar aktiemarknaden. Genom att förstå jargongen och de ord som används lägger du grunden till att göra bra analyser. Aktiespararna har sammanställt en bra ordlista där du kan bekanta dig med nya termer och bredda ditt ordförråd.

2. Börja Med Simuleringar

Det krävs mycket träning för att lyckas på aktiemarknaden. Innan du börjar handla är det därför en god idé att testa och öva dina förmågor genom simulering. Genom att använda simuleringsspel kan du öva på att genomföra analyser, ta positioner i marknaden och riskhantera en portfölj. Genom att göra det i en skyddad miljö riskerar du inte att betala höga belopp i läropengar.

 

börsen - börja med att simulera

Genom att inte handla med riktiga pengar kan du öva och lära från misstag som inte utövas med din egen ekonomi på spel. Det är bra att träna upp dina trading kunskaper under ett halvårs tid, åtminstone, innan ger dig in på börsen. Utöver att bygga kunskap kan du dessutom generera självförtroende, något som är viktigt för att lyckas på börsen. Klicka här för att läsa mer om tradingspel som kan användas i övningssyfte.

3. Lista Aktier Som Passar Dig

Under tiden du övar upp dina kunskaper genom spel och simuleringar hittar du aktier som passar din tradingstil. Oavsett om du handlar på börsen genom investeringar eller trading måste du undersöka och dokumentera vilka aktier som passar din strategi.

Somliga applicerar strategier som kräver att de värdepapper som handlas har hög volatilitet. Andra söker aktier där kursändringarna är mindre. Att bokföra mellan 30 och 40 aktier ger dig en bra grund att stå på för att hitta möjligheter att göra bra affärer.

4. Välj Rätt Aktiemäklare

Den onlinemäklare du väljer att öppna ett konto hos avgör till viss del hur framgångsrik din vistelse på börsen kommer att bli. Beroende på vilket courtage du betalar för dina affärer kan avkastningen variera kraftigt. Detta gäller framförallt mindre konton.

I Sverige har vi länge varit bortskämda med Avanza och Nordnet som erbjuder konkurrenskraftiga priser och bra produkter. Men, det finns andra alternativ och det är bra att göra en grundlig efterforskning innan du väljer vilket företag som ska få hantera dina affärer.

5. Börja Långsamt

När tiden är kommen att övergå från simuleringar till riktig handel på börsen är det viktigt att ta det lugnt. Börja försiktigt med mindre summor och köp mindre aktieposter och känn dig för. Testa hur de strategier du övat på fungerar när psykologin förändrats när riktiga pengar står på spel. När du har vant dig vid känslan av att investera riktiga pengar kan du succesivt investera mer kapital i finansiella instrument.

6. Jaga Inte Stora Pengar

Det finns mängder med pop-upp annonser online som alla indikerar att det finns enkla pengar att tjäna på börsen, snabbt. Sanningen är tyvärr att det tar lång tid att lära sig att handla och tjäna pengar genom finansiell handel. Att kontrollera impulsen att snabbt tjäna stora pengar är avgörande för att inte spekulera bort hela ditt kapital. Genom att metodiskt investera och hålla dig till din trading strategi ger du dig själv en ärlig chans att tjäna pengar på aktiehandel.

7. Skydda Dina Tillgångar

Warren Buffet har ett välkänt citat, ”Den första regeln rörande investeringar är att skydda ditt kapital, regel nummer två är att inte glömma den första regeln”. Genom att ta hans råd i beaktning när du navigerar på börsen kan du säkerställa din framtida handel. Om du misslyckas med det och förlorar ditt kapital kan du inte längre handla värdepapper och således inte tjäna pengar på börsen.

För att förstå vikten av att följa rådet från Buffet kan du ha detta i åtanke: Förlorar du 50% av ditt kapital måste du dubbla det kvarvarande för att gå +/- noll.

8. Undvik Hävstångsprodukter

Hävstångsprodukter är ett två-sidigt svärd. Givetvis kan det bidra till att generera mer vinst, men det kan också skala upp förlusterna. Tyvärr är användning av hävstångsprodukter vanligt förekommande bland traders och investerare som går bankrutt. Och eländet slutar inte vid en bankrutt, i vissa fall skuldsätts användaren gentemot aktiemäklaren. Det är en obehaglig situation som bör undvikas.

Med det i åtanke bör du inte inkludera hävstångsprodukter när du först börjar handla på aktiemarknaden. Du kommer inledningsvis göra många misstag, och genom att exkludera hävstänger kan du spara mycket pengar.

9. Hitta Din Riskpreferens Och Lär Dig Hantera Motgångar

Alla individer har olika riskaptit. Det är oerhört viktigt att du identifierar din egen smärttröskel och hittar en risknivå där du är bekväm.

Där med är det viktigt att du väljer en handelsstrategi som är anpassad till din riskvilja. Därigenom kan du utveckla mental styrka och i framtiden genomföra affärer utan att vara orolig, eller för den delen girig.

10. Bli Inte Kär I En Aktie

Ha alltid i åtanke att det främsta skälet till att involveras i börshandel är att tjäna pengar. Därför måste du koppla bort känslor för enskilda aktier från din handel. Undvik att handla med aktier baserat på att du gillar företagets produkter. Inta istället ett rationellt förhållningssätt till aktiehandel. Köp och sälj värdepapper baserat på din analys och den strategi du på förhand bestämt dig för att följa och koppla bort känslorna.

 

Bli Inte Kär I En Aktie - börsen

 

11. Tänk Långsiktigt

Att bygga upp ett välstånd genom att göra affärer med finansiella produkter är en lång resa. Genom att bestämma dig för vilken väg du ska följa och ha ett långsiktigt mål kommer du komma långt. Du kommer garanterat att stöta på både björnmarknader och tjurmarknader genom resans gång. Värdet på din aktieportfölj kommer förändras, positivt likväl som negativt. Men även när du går igenom en tung period måste du lita på din strategi. Med hjälp av långsiktigt tänk och ett systematiskt förhållningssätt till investeringar kan du bygga en förmögenhet över tid.

12. Sprid Risken

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder, ”lägg inte alla ägg i en korg”. Det är ett ordspråk som beskriver hur du ska tänka kring risk och börsen. Det är oerhört viktigt att sprida risken i din investeringsportfölj. Det gör du enklast genom att handla med passivt förvaltade fonder samt ETF:er.

13. Betrakta Aktiehandel Som Ett Företag

Kom ihåg att börshandel handlar om pengar. Därför ska du tänka på din aktieportfölj som om det vore en affärsverksamhet. Lägg ner den energi som krävs, utveckla en affärsidé (investerings filosofi) och håll dig till den. Bestäm på förhand vad du ska göra med utdelning och med avkastning från dina affärer. Återinvesterar du? Eller hur använder du pengarna?

14. För Aktiedagbok

Det är viktigt att skriva ner dina olika finansiella affärer i en dagbok. Ta för vana att med jämna mellanrum öppna den och gå igenom dagboken. Därigenom kan du se vilka misstag du begått och lära dig från dem. Därigenom ger du dig själv en ärlig chans att undvika att upprepa misstag och bli en bättre aktör på aktiemarknaden.

15. Sukta Efter Kunskap

Börsen är en miljö som präglas av tuff konkurrens. Därför måste du alltid hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och trenderna som berör aktiemarknaden. Att läsa är centralt för att vara framgångsrik. Prenumerera på Dagens Industri och andra nyhetskällor som du anser ger dig det nyhetsflöde du behöver. Kanske kan du ha push-notiser aktiverade från ekonomi journalister på Twitter och liknande.

Individer Som Blivit Rika På Börsen och Aktiemarknaden

Vi har nu nått vägs ände med denna heltäckande guide för hur du deltar på aktiebörsen. Låt oss avsluta med att granska några individer som blivit rika genom sina börsaffärer. Det finns många personer runt om i världen som blivit rika på aktier. Nedan följer två exempel som båda lärde sig att handla med värdepapper och blev finansiellt oberoende.

Klaus Hommels

Klaus Hommels är en investerare från alpnationen Schweiz. Han har grundat den Zürich-baserade fonden Lakestar som bland annat har kontor i New York, Hong Kong, Berlin samt i London. Fonden investerar huvudsakligen i unga företag verksamma inom tech, främst i Europa, USA samt Asien.

Han startade sin karriär på Bertelsmann innan han tog anställning på AOL:s tyska division där han arbetade som affärsutvecklare mellan 1995-99. Därefter flyttade han till München och arbetade på Apax Partners innan han tog steget och började investera privat. Han har dessutom en universitetsutbildning i företagsekonomi samt en PhD. i finans från Fribourg universitet.

 

aktiemarknaden - Klaus Hommels

 

Under IT-bubblan under inledningen av 2000-talet började Klaus intressera sig bör marknaden. Under sex år investerade han sitt eget kapital i börsen. Mestadels investerade han i bolag med verksamhet online. Efter sex år som privat investerare arbetade han sporadiskt på London baserade Balderton Capital innan han etablerade sitt eget företag, Hommels Holding.

Hommels stil är att tidigt identifiera heta techföretag och han har investerat i företag som exempelvis Skype, Xing och Adjug. Dessutom var han tungt investerad i företag som Facebook, Spotify, King, Woo Media, Klarna samt Stardoll. 2012 grundade han Lakestar som fortsatt på det inslagna spåret och investerar i unga techbolag.

2006 utsågs Hommels till Europas mest framgångsrika investerare i uppkommande bolag av INSEAD, IESE samt St. Gallens universitet. Utöver det har han fått andra utmärkelser, bland annat från Midas som rankade honom som Europas bästa riskkapitalist tre år i följd mellan 2013–15. Generellt är han, i skrivande stund, bland de högst ansedda investerarna i Europa.

Paul Glandorf

Paul Glandorf är en pensionerad affärsman som först började intressera sig för aktiemarknaden när han var i 60-år åldern. Han arbetade som rörmokare och drev en framgångsrik byggfirma i Cincinnati. Därigenom hade han aldrig något behov av att lära sig något om börsen innan han närmade sig pensionen.

Men ju närmare pensionen kom desto mer växte hans intresse kring aktier och hur hans pensionspengar förvaltades. Vid en tidpunkt var han övertygad om att han kunde prestera bättre än de fondförvaltare som såg efter hans kapital. När han fyllde 60 år började han handla med sina personliga tillgångar, året var 2001.

Enligt egen utsago kombinerar han teknisk analys med fundamental analys för att välja vilka aktier han ska köpa och sälja. Han har en förkärlek till tillväxt aktier. Normaltsett väljer utgörs hans aktieportfölj av en sammansättning av 75–80 aktier. Han säger sig investera ungefär 10.000$ i varje aktie och i många fall ha 50% avkastning per år.

Grovt räknat sägs 80% av hans aktier gå med vinst och resterande är förlustaffärer. Dock var Paul inte aktiv på marknaden 2007. Detta till trots hade han 50% avkastning på en kort position som han ägde sedan tidigare.

2013 deltog han i en investeringstävling som gick ut på att köpa fem aktier den första januari och äga dem ett år. Paul köpte aktier i Linkedin, Fidelity National, Valeant Pharmaceuticals samt 3D Systems. Samtliga gick med vinst och hans portfölj hade ökat i värde med hela 71% när året kom till sitt slut. Den femte aktien, Lululemon, gick med förlust och han kom på andra plats i tävlingen.

När han först började intressera sig för marknaden startade han en aktieklubb. De samlades i lokalerna som tillhörde hans företag i Cincinnati. Klubben kallas för Stock Wizards och idag möts medlemmarna på Sycamore Senior Center.

Slutsats

Det är fullt möjligt att tjäna pengar på börsen. Men för att bli framgångsrik måste du investera både tid och pengar. Förhoppningsvis har du genom att läsa denna artikel lagt en bra grund att stå på. Om du vill lära dig mer om automatiserad börshandel kan du kika runt på vår site. Vi har mängder med artiklar som ger dig den kunskap du behöver för att bli en bättre investerare och trader.

Skuldebrev, vad är det? – En förklaring och definition

By | Börsblogg, Privatekonomi

Skuldebrev

Skuldebrev är samlingsnamnet för den skriftliga utfästelse som talar om att någon som lånat pengar av någon annan ska betala tillbaka dessa pengar, oftast med en ränta och på ett visst datum.

Obligation: en typ av skuldebrev

För att klargöra vad ett skuldebrev är så ska vi titta på en typ av skuldebrev som de flesta känner till, nämligen obligationen. En obligation kan ju ställas ut av exempelvis en stat (statsobligationer) eller ett företag (företagsobligationer). När en stat eller ett företag behöver pengar så kan man helt enkelt köpa en obligation av dom. Obligationen säger att summan ska återbetalas ett visst datum och att det då även ska inkluderas en ränta. Räntan som sätts är oftast gällande marknadsränta.

Om ränteläget förändras så kan värdet på obligationen förändras. Obligation kan köpas och säljas precis som vilka andra värdepapper som helst.

Andra typer av skuldebrev

Skuldebrev är som sagt ett brett begrepp och det inrymmer många olika typer av avtal. Gemensamt för dessa är dock att dom regleras av svensk lag. Men det finns någonting som heter löpande skuldebrev och så finns det något som heter enkelt skuldebrev. Skillnaden på dessa är att ett löpande skuldebrev kan säljas vidare till någon annan medan ett enkelt skuldebrev reglerar vem som kan lösa in lånet som skuldebrevet avser.

skuldebrev

skuldebrev

Skuldebrev: När du tar lån

När du tar ett lån så skriver du på ett skuldebrev. Du kanske inte har tänkt på det för att det är ju ganska många olika papper som signeras vid en bostadsaffär. Men skuldebrevet säger helt enkelt vilken ränta du har på ditt lån samt i vilken takt du betalar av på lånet. I skuldebrevet kan man ha olika klausuler som reglerar vad som händer om till exempel låntagaren inte betalar sitt lån i tid. Då kan det utgå en extra ränta. Det kan även vara så att om en låntagare missköter sina betalningar och gör så även efter varningar, så kan den som lånat ut pengarna likvidera lånet i förtid. Har man till exempel en bostad och inte betalar sina bolån, så kan man som en sista åtgärd tvingas att sälja sin bostad för att kunna betala av sitt lån.

Det var den här typen av lån som blev förödande får många svenskar under 90-talskrisen. De höga räntorna gjorde att man inte kunde betala av på sina lån och bankerna utförde tvångsförsäljningar av bostäderna som såldes långt under anskaffningspris. Kvar satt många svenskar utan egen bostad men med hundratusentals kronor i skuld.

barnspar

Spara till barn – Barnspar och hur man sparar till sina barn

By | Börsblogg, Privatekonomi

Spara till barn – Barnspar

Många av oss har säkert tänkt tanken om barnspar men aldrig kommit till skott. En del av oss kanske redan gör det idag. Barnsparande är något som de flesta vill göra, men det är inte alla som gör det. Här kommer lite tips!

Varför ska man spara till sina barn?

“Barnen behöver lära sig att spara själva”, “Det blir inte bra om barnen får en glida på en räkmacka i början av livet”. Så kan det låta bland vissa tyckare. Men saken är den att vårt samhälle har förändrats. Förutsättningarna att börja på noll och att ta sig uppåt har blivit mindre.

Den största tröskeln är den som leder in till bostadsmarknaden. Förstagångsköpare har stora problem att få ihop till insatsen som krävs för att köpa en lägenheten. Priserna har gått upp betydligt snabbare än reallönerna. För bara 10-15 år sedan kunde man spara ihop till 100.000 och köpa sig sin första lägenhet. Idag är det i princip omöjligt. Man behöver minst det dubbla.

 

 

Spara till barn

 

Att komma in på bostadsmarknaden är viktigt

Det är viktigt att man så tidigt som möjligt i livet kommer in på bostadsmarknaden. Det är först då man kan börja betala till sig själv genom att amortera på sitt lån. I en hyresrätt går ju alla pengar till hyresvärden istället. Det är vanligt att dagens ungdomar hamnar i en spiral där pengarna går till hyra, istället för sparande till bostadsrätt eller hus.

Ett barnspar kan ge ditt barn en rimlig chans

Att spara till sina barn bör alltså inte ses som att man ger dom en räkmacka in i vuxenlivet. Tvärtom, man ger dom bara förutsättningarna att få klara sig själva. Om man som förälder kan spara ihop till en kontantinsats till sitt barns första boende, eller i alla fall en del av det. Ja, då kommer barnet att ha en rimlig chans att skaffa sig en självständig ekonomi med många valmöjligheter.

 

Spara till barn

Spara till barn

 

Spara barnbidraget

En populär strategi för sparande till barn (eller barnbarn) bland dagens föräldrar är att spara barnbidraget. Barnbidraget kommer inte samtidigt som lönen och genom lite enkel ekonomisk planering så klarar de flesta sig utan det. Genom att meddela försäkringskassan vilket konto pengarna ska sättas in på, så kan man få ganska enkelt göra så att pengarna dessutom försvinner ur synfältet.

Ganska snart kommer du märka att du inte ens tänker på dom pengarna längre. Vart ska pengarna hamna då? Det bestämmer du så klart och det beror på hur du vill spara pengarna. Vill du ha fonder och aktier, eller vill du bara ha ett sparkonto med en liten ränta? Det är helt och hållet upp till dig.

Olika sparformer för barn

Vi ska nu gå igenom de vanligaste sparformerna för att hjälpa dig att välja rätt för ditt barnspar. I grunden handlar allt om vilken risk du vill ta, samt om du vill spara långsiktigt eller på lite kortare sikt.

Aktier – inte så svårt som du tror

Vill du vara mer personligt engagerad i dina investeringar så kan du alltid satsa på aktier. Här är möjligheterna oändliga. Du kan själv välja exakt vilka bolag du vill satsa på. Och du bygger själv upp din portfölj och sätter risknivån. Här finns det inga gränser för hur engagerad du kan vara.

Du kan köpa och sälja intensivt och försöka med både swingtrading och daytrading. Med aktier finns det möjlighet till hög avkastning. Men tänk också på att du oftast ökar din risknivå. Ett bra tips är att investera en del av kapitalet i aktier och ha en del av kapitalet i fonder. På Samuelssons Rapport har bi aktieportföljer som har slagit aktieindex i över 10 år. Det är det få som klarar av om du tar dig tiden att jämföra oss med andra tjänster.

Fonder

En mycket populär sparform för barnsparande är fonder. Det fina med fonder är att man får en naturlig riskspridning i sina investeringar. En fond innehåller ju många olika aktier. Och grundregeln när det gäller investeringar är att “alltid sprida sina risker”.

Det finns många olika typer av fonder. Alla med olika risknivå och inriktning. Du kan även investera i flera fonder för att ytterligare diversifiera din exponering. Fonder är bra också om du inte vill lägga så mycket tid till att analysera dina investeringar. Du behöver väldigt sällan kliva in och göra en försäljning av dina fonder. Dom kommer att gå både upp och ned, men förhoppningsvis mer upp på lång sikt. När vi har stora börsnedgångar så tenderar många småsparare att sälja sina fonder. Gör inte det om du investerar på lång sikt.

Det brukar återhämta sig förr eller senare. På Samuelssons Rapport har bi fondportföljer som har slagit index i över 10 år. Det är det få som klarar av om du tar dig tiden att jämföra oss med andra tjänster.

 

Barnspar och hur man sparar till sina barn

 

 

Sparkonto

Tycker man att både aktier och fonder låter allt för riskabelt så kan man titta på sparkonton. Problemet är dock att när vi har låga räntor i Sverige, så tenderar inflationen att äta upp pengarnas värde. Detta gäller alltså även om vi har dom liggandes på ett sparkonto med ränta.

Bankerna erbjuder dock en något högre ränta om vi som sparare kan tänka oss att låsa pengarna på kontot och binda räntan. Sparar man långsiktigt till sina barns bostad eller liknande, ja då kan den här sparformen faktiskt fungera. Men vänta dig inte mycket mer än att bibehålla pengarnas värde över tid. Alltså tar räntan och inflationen ut varandra.

Spara i barnens namn eller sitt eget

Ska man spara i sitt eget namn eller i barnens? Här finns det två skolor. Den ena säger att man bör spara i sitt barns namn: Det är ju ändå tanken att barnet ska ta över pengarna när det fyllt 18 år. Då får barnet i princip göra vad det vill med pengarna.

Den andra skolan säger att man bör spara i sitt eget namn. Man bör inte lägga ett så stort ansvar på sina barn, som det innebär att förvalta över 100.000 kronor vid 18-års ålder. I stället bör man ha pengarna själv och vänta på rätt läge att kliva in och stötta sitt barn. Hur du väljer att göra är så klart upp till dig.

Summering

Att spara till barn, eller så kallad barnspar, blir allt vanligare i Sverige. Framförallt i och med att tröskeln för att ta sig in på bostadsmarknaden blivit högre. Spara i fonder, aktier eller på sparkonto – valet är ditt. Tänk också igenom om du vill spara i ditt namn eller i ditt barns namn.

svenska kronans historia

Svenska Kronans Historia

By | Börsblogg, Privatekonomi | No Comments

Svenska kronans historia

Den svenska kronan introducerades som valuta så sent som 1873. Historien bakom den svenska valutan och olika betalmedel i Sverige är givetvis mycket äldre än så. Vi har gjort en sammanställning från 1100-talet fram till i dag.

1100-talet – 1624: Silvermyntfot knuten till mark

I Sverige användes länge silvermynt av olika slag. I de flesta fall handlade det om rena silvermynt och inga legeringar. Det fanns fram till 1534 ingen standardvaluta utan mynten varierade mellan olika regioner i landet. Gemensamt var att silvermyntfoten var knuten till valutan mark, även kallad penningar.

1619: Idé om en bank i varje stad

Det rådde brist på pengar i Sverige på 1600-talet. Brist på pengar var inte alltid det samma som fattigdom. Det rådde likviditetsbrist.

Rikskansler Axel Oxenstierna föreslog därför att det skulle finnas en bank i varje stad. På den tiden fanns inget svenskt ord för bank. På italienska hette det ”banca” och direkt översatt till svenska blev det ”bänk”, vilket var det ord som Oxenstierna använde.

Det blev inget av banken (eller bänken). Kronan hade inte råd att garantera några banker. Borgarstånden ville inte heller stå bakom planen.

1624: Kopparmyntfoten

De första kopparmynten dök upp i Sverige 1624. Då infördes så kallad kopparmyntfot. Det fanns två skäl. Först och främst var det brist på silver och guld i Sverige efter alla dyra krig. Dessutom ville Kronan stärka svensk industri genom att se till så att kopparpriset steg.

Man ville ha ett högt kopparpris eftersom Falu koppargruva stod för två tredjedelar av Europas kopparförsörjning. Koppar var Sveriges viktigaste exportvara.

Det första kopparmyntet var fyrkantigt och kallades för klipping. Mindre samvetsgranna köpmän märkte snart att man kunde minska kopparmyntets storlek utan att någon märkte det och sälja kopparbitarna separat. Därför byttes de fyrkantiga kopparmynten snart ut mot runda mynt.

1644: Sverige har världens största mynt

En bieffekt av kopparmyntfoten var att det behövdes en mycket större mängd mynt för att motsvara värdet på silver- och guldmynten. Detta logistiska bekymmer tog absurda proportioner då Sverige snart hade världens största mynt. Det största kopparmyntet vägde närmare 20 kg!

Kronans plan att stärka kopparindustrin gick inte särskilt bra. Sverige tillverkade mer koppar än vad man kunde exportera. Det var en av orsakerna till varför man valde att tillverka så stora kopparmynt.

Det krävs inte så mycket fantasi för att förstå att 20-kilosmynten inte var särskilt smidiga i handeln. Därför introducerades de fösta sedlarna redan under andra halvan av 1600-talet (se nedan).

1644 fanns världens största mynt i Sverige. Källa: Riksbanken.

1644 fanns världens största mynt i Sverige. Källa: Riksbanken.

1656: Sverige får sin första bank

Axel Oxenstierna fick aldrig se sin vision komma till liv. Den första svenska banken öppnades först två år efter hans död. Grundaren hette Johan Palmstruch.

Banken hette Stockholms Banco och den fick kung Karl X Gustavs moraliska stöd. Banken var viktig för att bevara penningvärdet menade kungen.

Varför hade kungen plötsligt blivit intresserad av en bank? Sverige hade allt mer med andra länder i Europa att göra. Legoknektar ville få betalt i en valuta som var gångbar nere på kontinenten. Dessutom hade Sverige nya områden runt Östersjön efter 30-åriga krigets slut 1648. Varken legoknektar eller städer i de nya territorierna var särskilt intresserade av de gamla svenska kopparmynten.

1661: Sverige först i Europa med sedlar

Innan vi slår oss för bröstet för att ha varit först i Europa med att införa sedlar kan vi konstatera att vi förmodligen också var först med både inflation och bankrusning. Kanske även bankkrasch.

Runt 1660 hade staten börjat prägla kopparmynt som hade en lägre vikt än de ursprungliga mynten. Folk kände sig lurade och ville ha tillbaks de tyngre kopparmynten som de satt in på Stockholms Banco. Det blev bankrusning.

Bankdirektör Johan Palmstruch stoppade bankrusningen genom att ge ut insättningsbevis som kallades för kreditivsedlar. På insättningsbeviset stod vilket belopp ägaren hade rätt att få ut. Man kan säga att dessa insättningsbevis var de första sedlarna i Europa.

De nya sedlarna blev först en succé. Plötsligt kunde banken låna ut pengar utan att vara beroende av att folk först satte in sina besparingar. De var också bra mycket praktiska att handla med jämfört med de gamla kopparmynten.

Problemet vara bara att det inte fanns ett bakomliggande värde. Värdet byggde på folkets förtroende för banken.

Eftersom sedlarna blev populära började banken att trycka dem i allt större upplagor. Det ledde till inflation. Värdet för varje enskild sedel minskade och banken förlorade slutligen folkets förtroende. När bankkunderna ville plocka ut sina besparingar var banken i sin tur tvungen att kräva tillbaks de pengar som man lånat ut. Sveriges första bankkrasch var ett faktum.

Det blev slutet för de första sedlarna. Staten beslutade 1664 att lånen skulle betalas tillbaks. Bankdirektör Johan Palmstruch dömdes till döden men benådades.

Sveriges första sedel

Sveriges första sedel – även först i Europa. Källa: Riksbanken.

1668: Riksbanken grundas

Det vara svårt att förutspå vilka dagsaktuella händelser som kommer att vara av betydelse för utvecklingen i framtiden. I det dystra fallet med Stockholms Banco visade det sig att det ändå var just den banken som lade grunden för Sveriges Riksbank. Det blev världens första centralbank år 1668. På den tiden hette Riksbanken Riksens Ständers Bank.

Axel Oxenstierna hade nog blivit glad över valet av kontorslokaler: Riksbanken öppnade i Axel Oxenstiernas palats i Gamla Stan i Stockholm. Det var dock en tillfällig boning för Riksbanken.

Riksbanken hade flera uppgifter, men en av de viktigaste var att upprätthålla ett fast penningvärde. Så var det ända fram till 1897 då lagen ändrades.

1701: Moderna pengar

Johan Palmstruchs kreditivsedlar kallas för de första sedlarna, men de blev kortlivade. Det var först 1701 som de egentliga föregångarna till dagens moderna sedlar skapades.

Då började Riksbanken ge ut så kallade transportsedlar. Dessa papperslappar innehöll information om penningbelopp samt namnteckning av den tidigare ägaren och den nya ägaren.

Tanken var kanske god, men bemötandet var inte lika gott. Orsaken var att många köpmän upplevde de nya sedlarna som integritetskränkande. De ville inte att vem som helst skulle kunna se med vem de gjort affärer och hur mycket de hade betalat. Dessutom klipptes ofta en del av pappret bort för att spara porto.

transportsedlar

Föregångaren till dagens sedlar: transportsedlar. Källa: Riksbanken.

1709: Frusna tillgångar

Viljan att spara pengar på banken har gått i vågor i Sverige genom historien. Mycket var kopplat till krigen. När det gick bra för Sverige i krigen ville fler spara pengar på banken. När det gick dåligt för Sverige blev folk rädda och ville plocka ut sina pengar.

Det var vad som hände 1709 efter Karl XII:s förödande förlust i Poltava. Plötsligt blev det bankrusning. Människorna fick dock kalla handen av banken som sa att kungen hade bestämt att inga uttag var möjliga. ”Alla skulle bidra till kriget” fick de höra. Det tog flera årtionden innan befolkningen fick tillgång till sina sparkonton igen!

1711–1738: Försiktig ekonomisk politik

Riksbanken fick en ny ordförande 1711, Johan Thegner. Han och regeringen förde tillsammans en försiktig ekonomisk politik de närmaste tre decennierna. Målet var ett stabiliserat penningvärde och att återställa landets finanser.

1 öre kopparmynt

1 öre kopparmynt från 1724. Källa: Daniel78 CC BY-SA 2.5

1715: Nödmynt

Det är dyrt att kriga. Därför gav Karl XII ut så kallade nödmynt. Mer än 40 miljoner kopparmynt gavs ut. Nyheten med dessa var att de hade andra valörer än värdet av den koppar som de präglats av. Folket var inte förtjust. Många vägrade att acceptera nödmynten.

Nödmynt

Nödmynt användes för att betala krigen. Källa: Riksbanken.

1738: Inflation och spekulation

När Hattarna tog makten började de driva en expansiv ekonomisk politik. Kontrasten mot Riksbankens och statens vägval de tre föregående decennierna var skarp. Nu satsade istället staten på att stödja tillverkningsindustrin. Krigen mot Preussen och Ryssland kostade också pengar.

Riksbanken satte igång och tryckte mer sedlar. Effekten av detta blev stigande inflation. När pengarna tappade värde innebar det att den som hade ett lån kom billigare undan eftersom inflationen ”åt upp” lånet. Detta ledde till spekulation inom fastigheter, industri och varor med högt värde. Spekulanter köpte på sig av diverse egendom och väntade på att inflationen skulle fortsätta. Därefter sålde de och tjänade en bra slant på affären.

1755: Nya sedlar

Falska sedlar som var i omlopp var ett problem. Därför startade Riksbanken ett eget pappersbruk, Tumba bruk.

Det papper som Tumba bruk tillverkade hade flera vitstämplar och vattenmärken. Det försvårade kopiering och förfalskning.

Senare introducerades olika format på sedlarna. Små sedlar var av mindre valörer. Därmed gick det inte att förfalska en sedel med liten valör så att den fick en högre valör. Denna princip lever kvar än i dag för våra svenska sedlar.

1759 dömdes två kvinnliga sedelförfalskare till döden men kungen skonade dem.

 

nya sedlar som var svårare att förfalska

I Tumba Bruk tillverkades 1755 papper till nya sedlar som var svårare att förfalska. Bilden är från 1873.

1766: Sverige får smaka på deflation

När Mössorna tog över makten från Hattarna skulle det bli stopp på inflationen. Inte bara det, man beslutade att återställa penningvärdet till den nivå som varit för 30 år sedan. Resultatet blev deflation som slog hårt mot Sverige.

På den tiden mättes riksdalern (ett av de många betalsätt som fanns på den tiden) mot handelsvalutan mark. En mark kostade 72 riksdaler. Mössorna ville stärka värdet på riksdalern så att 1 mark endast skulle kosta 36 riksdaler, en halvering av växelkursen.

Tanken var att gradvis stärka växelkursen. Problemet var bara att det var rätt så många inblandade i Riksbankens jobb. Ryktet spred sig och folk började spara på sig sedlar. Man tänkte att om pengarna bara blir mer och mer värda så är det ju dumt att använda dem redan nu.

Konsekvensen blev att Riksdalern ökade i värde snabbare än väntat. Redan nästa år kostade 1 mark 42 riksdaler. Flera av de företag som skapat en förmögenhet på spekulationer under de föregående åren gick i konkurs. Fastigheter såldes med förlust och många små tillverkande företag fick stänga igen. Detta var den första och hittills svåraste deflationskris i Sverige någonsin.

En som hade glimten i ögat var Carl Michael Bellman. Han hade jobbat på Riksbanken men fick sparken. Bellman observerade i sin epistel 24 att spriten blev billigare av deflationen eftersom de spannmål som användes i tillverkningen importerades.

1776: Myntregleringen – Riksdaler som enda valuta

Fram till 1776 fanns det en mängd olika betalsätt i Sverige. Riksdalern var den valuta som användes när man diskuterade penningpolitiken. Men ute i landet cirkulerade dukater, riksdaler hamburger banco, riksdaler specie, daler kopparmynt, daler silvermynt, daler courant och daler carolin. Det var en salig röra.

Kung Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz fick i uppdrag att städa upp bland mynten. Detta kallas för myntregleringen. Hädanefter fanns endast Riksdalern och dess 48 skillingar. Ute bland folket tog det dock många år innan regleringen slog igenom fullt ut.

Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz

Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz fick i uppdrag att städa upp bland de svenska mynten.

1776: Silvermyntfoten återinförs

I samband med myntregleringen såg Riksbanken till att stabilisera penningvärdet. Det gjorde man genom att återgå till silvermyntfoten. Det innebar att man hädanefter kunde växla in Riksbankens sedlar mot silver till ett värde som var känt på förhand.

Egentligen började denna process redan tio år tidigare, 1766, men det var först 1776 som reformen genomfördes i formell mening.

För att lyckas med reformen var Riksbanken tvungen att prägla nästan 1,5 miljoner riksdaler i silver.

1789: Två valutor?

Bara drygt tio år efter att Sverige fått en standardiserad valuta, riksdalern, blev det oreda igen. Kung Gustav III som behövde pengar till kriget mot Ryssland men hade lovat att han inte skulle röra Riksbankens sedelpressar. Därför grundade han Riksgäldskontoret för att ge ut obligationer. Snart började folk använda obligationerna som pengar vilka gick under namnet riksdaler riksgälds. Den ”riktiga” valutan kallades hädanefter för riksdaler banco.

Några år senare fick kungen betala med sitt eget liv för sitt beslut att grunda Riksgäldskontoret. Kapten Anckarström var en av många som förlorat pengar efter att kungen bestämt att de som lånat ut pengar i riksdaler banco skulle få tillbaks sina pengar i form av riksdaler riksgälds. Anckarström blev så arg att han sköt kungen i ryggen på maskeradbalen på operahuset 1792.

1831: Privata sedlar

Under början av 1800-talet började det privata bankväsendet få fäste i Sverige. De hade rätt att trycka sina egna sedlar för att finansiera utlåningsverksamheten. Vid sidan av Riksbankens sedlar fanns sedlar från 10-15 privata banker.

De privata bankerna hade egna sedlar

De privata bankerna hade egna sedlar på 1800-talet i Sverige. Källa: Riksbanken.

1834: Silvermyntfoten införs (igen)

Många försök hade gjorts att införa silvermyntfoten. Karl IV Johan lyckades slutligen ordna så att sedlar kunde lösas in mot silver. Det gav ett stabilt penningvärde under många år vilket fick en positiv effekt på svensk ekonomi och industri. Sveriges industriella framgångar under 1800-talet fick bränsle av denna reform.

1835: Moderna tryckta sedlar

Sveriges första moderna sedlar trycktes på färgat papper. Sedeln hette riksdaler specie och motsvarade 2,67 riksdaler banco eller 4 riksdaler riksgäld.

moderna svenska sedlarna

1835 kom de första moderna svenska sedlarna. Källa: Riksbanken.

1855: Öret införs

År 1855 fick riksdalerna ören. Själva myntet kallades för riksdaler riksmynt där 1 mynt delades in i 100 öre.

1873: Kronan införs

Få känner nog till att kronan infördes efter öret. Det var först 1873 som Sverige fick den valuta som används än idag, krona. Detta skedde i samband med att Sverige bytte från silvermyntfot till guldmyntfot. En krona var lika med 0,403225 gram guld. Även Danmark och så småningom också Norge gick över till samma system. Guldmyntfoten innebar att Sverige fick en fast växelkurs mot flera länder som ingick i samarbetet.

En krona från 1875.

En krona från 1875. Kronan infördes 1873, 18 år efter att öret infördes. Källa: Riksbanken.

1890: Den första styrräntan – diskontot

Styrränta är ett verktyg som centralbanker använder för att reglera efterfrågan på pengar. Från mitten av 1800-talet hade ekonomer argumenterat att det var ett bra sätt för länder att reglera penningvärdet på. I Sverige användes styrränta första gången 1890 i samband med en internationell bankkris som startade i Storbritannien. Styrräntan kallades då för diskontot.

1904: Riksbanken får monopol på att ge ut sedlar

Det var inte förrän i årsskiftet 1903-1904 som Riksbanken fick monopol på att ge ut sedlar i Sverige. Då trädde riksbankslagen från 1897 i kraft. I den reglerades även att Riksbanken i framtiden skulle släppa större delen av sin in- och utlåning.

1904 fick Riksbanken ensamrätt att ge ut sedlar

Glada herrar. 1904 fick Riksbanken ensamrätt att ge ut sedlar. Källa: Riksbanken.

1907: Finanskris och utländsk valuta

År 1907 bröt en finanskris ut i USA som också drabbade Sverige och Europa. Riksbanken ingrep genom att höja styrräntan och den stärkte likviditeten genom att sälja en del av guldreserverna och de utländska obligationerna. Stockholms stad tog ett utlandslån som Riksbanken disponerade, vilket kraftigt ökade de utländska reserverna.

1914: Guldmyntfoten kollapsar

När första världskriget började övergav de flesta länder guldmyntfoten, så även Sverige. Valutorna flöt och inflationen tilltog. Det neutrala Sveriges ekonomi gick in i högkonjunktur som eldades på av export till de krigande länderna och ökade försvarsutgifter. Inflationen stack i höjden. Det ledde till stora spekulativa lån av individer och företag som ville göra vinst på inflationen.

1920: Deflation efter första världskriget

Sverige hade dragit nytta av en stärkt exportindustri under första världskriget. När kriget var slut avlöste deflation och ekonomisk kris den högkonjunktur som varit.

1924: Guldmyntfoten återinförs

Efter kriget ville många länder återgå till guldmyntfoten. Sverige återinförde guldmyntfoten 1924 och så småningom stärktes ekonomin igen.

1929-1931: Börskrasch på Wall Street leder till guldmyntfotens avskaffande

När börsen kraschade på Wall Street den 24 oktober 1929 blev det slutet på 1920-talets euforiska börsklimat. Konsekvenserna blev mycket mer långtgående än de katastrofala följder som kraschen fick för amerikansk ekonomi och landets medborgare. Det blev en global finanskris till följd av kraschen, vilket ledde till att Storbritannien avskaffade guldmyntfoten 1931. Sverige och andra länder valde samma väg. På tre månader decimerades Sveriges valutareserv. Det blev helt enkelt för dyrt att försvara kronan och vi fick istället en rörlig växelkurs. Nu blev prisstabilisering målet för Riksbankens penningpolitik.

1932: Kreugerkraschen

Sverige var själv nära att hamna i en finanskris efter den så kallade Kreugerkraschen 1932. Det var finansmannens Ivar Kreugers affärsimperium som föll samman efter kraschen på Wall Street. Kreuger tog sitt liv i Paris vilket satte det svenska bankväsendet i gungning. Kreugers bank, Skandinavbanken (idag en del av SEB), fick ta över hans riksbankskrediter. Banken hotades av konkurs vilket undveks genom att Riksgäldskontoret gav banken ett lån. Bankkrisen hindrades därmed från att spridas till andra samhällssektorer.

Kreugerkraschen

När Ivar Kreugers affärsimperium som föll samman blev det allvarligt läge för hela den svenska banksektorn. Riksgäldskontoret räddade läget genom ett lån till Skandinavbanken. Källa: Riksbanken.

1933-1939: Pund och dollar

Efter att guldmyntfoten avskaffats 1931 band Sverige slutligen kronan till det brittiska pundet 1933. Inför andra världskrigets utbrott valde Riksbanken istället att binda kronan till den amerikanska dollarn. Tanken var att det skulle bli ett stabilare val eftersom man ansåg att risken var stor att pundet skulle påverkas av kriget som nu var ofrånkomligt. Dessutom var inflationen hög i Storbritannien.

1939-1945: Kriget påfrestar

Under det andra världskriget blev det till att börja med stora påfrestningar på kreditmarknaden. Folk plockade ut pengar från banken för att bunkra upp med varor. Samtidigt tvingades Sverige betala i förskott på importen. Bankväsendet präglades av brist på inlåning fram till 1941. Med lärdom från första världskriget införde Sverige prisstopp och lönestopp för att förhindra inflation. Marknadskrafterna sattes ur spel. Däremot utnyttjade man inte räntan för att styra kronan och påverka konjunkturen.

1945: Finanspolitik viktigare än penningpolitik

Efter andra världskriget fick penningpolitiken ge vika för en allt mer dominerande finanspolitik. Prisstabilitetsmålet fick så småningom överges. Under denna tid var Riksbankens självständighet begränsad. Riksbankschefen Ivar Rooth begärde att få avgå 1948 i protest mot statens lågräntepolitik som banken inte fick påverka. Efterkrigstidens politik präglades istället av konjunkturpolitik med full sysselsättning som mål. Från 1951 fick Riksbanken fastställa intervall för bankernas högsta och lägsta ränta. Riksbanken bestämde också om emittering av obligationslån. Dessutom hade Riksbanken hand om en mängd andra regleringar vilket gjorde att banken i själva verket förvandlades till en enda stor statlig byråkrati. Detta var något som präglade Riksbanken ända inpå 1990-talet.

1951: Sverige i IMF och Världsbanken

IMF och Världsbanken grundades vid Bretton-Woodskonferensen 1944. Sverige hade först tvekat på grund av kostnaden och att den penningpolitiska friheten begränsas. Det fanns oro att den fasta växelkursen mot dollarn skulle göra det svårt att justera kronans värde. Man var även rädd att Sverige skulle komma att ”importera” andra länders inflation. Till slut valde Sverige ändå att gå med i samarbetet. De länder som valde att gå med i Bretton Woods fick i gengäld möjlighet att växla in dollar till ett fast pris i guld.

Sverige anslöt sig till IMF och Världsbanken 1951

Sverige anslöt sig till IMF och Världsbanken 1951, sju år efter Bretton-Woodskonferensen. Hädanefter gällde fast växelkurs mot dollarn. Foto: Georgio, CC BY-SA 3.0.

1957: Räntekuppen

Ett par år efter att Per Åsbrink blivit Riksbankschef drev han igenom något som kom att kallas för räntekuppen. Under honom valde Riksbanken att bryta mot regeringens lågräntepolitik. Räntan höjdes från 4 till 5 procent utan att först informera regeringen. Sverige hade då budgetunderskott på 900 miljoner kronor och en allt svagare krona. Det rådde oro på valutamarknaden, något som kunde motverkas genom att höja räntan. Det blev protester från det socialdemokratiska partiet men Åsbrink lyckades sitta kvar. Istället fick ordförande i riksbanksfullmäktige avgå.

1960-talet: Straffränta

Högkonjunkturen under 1960-talet ledde till att affärsbankerna lånade allt mer pengar. Riksbanken lyckades bromsa utlåningen genom att införa en straffränta för banker som lånade över en viss gräns.

1973: Slut på Bretton Woods

Mot slutet av 1960 ökade inflationstrycket i världen, bland annat till följd av att USA använde dollarns ställning som reservvaluta för att finansiera det dyra Vietnamkriget. När president Nixon 1973 upphävde rätten att lösa in dollar mot guld föll Bretton Woods samman. Då anslöt sig istället Sverige till EG:s valutasamarbete. Kronan kunde inom ramarna för detta samarbete röra sig mot andra valutor inom ett snävt intervall. Samma år inledde OPEC sitt första oljeembargo. Inflation och lågkonjunktur följde.

1976-1977: Devalveringar av svenska kronan

Från 1976 devalverades den svenska kronan i omgångar efter en försämrad konkurrenskraft. Bidragande orsaker till besluten var den höga inflationen, försämrad bytesbalans, stigande lönekostnader, ett snabbt växande budgetunderskott och en snabbt växande statsskuld. Sverige tog initiativ att medlemsländerna i det monetära samarbetet, den så kallade valutaormen, skulle samlas. Sverige devalverade kronan mot D-marken, först med 6 procent och sedan med 10 procent. Valutaormen övergavs. Istället kopplade Riksbanken kronan till en valutakorg med de 15 viktigaste valutorna.

1978: Sverige står utanför EMS

Efter att valutaormen övergetts inom EG startade ett nytt valutasamarbete, EMS. Inom EMS skulle det råda fasta inbördes växelkurser bland deltagande EG-länder och vissa andra länder. Dessutom skulle man göra gemensamma inköp av valutor. Sverige tackade nej.

1981: Valutakris

1981 rådde det spekulationer om ytterligare devalveringar. Det ledd till en valutakris. Riksbanken höjde diskontot till 12 procent och straffräntan till 17 procent. Ett utlåningstak för finansbolag och banker inrättades. Därefter devalverade Riksbanken kronan med 10 procent. Ännu en kraftig devalvering ägde rum efter att den nya regeringen tillträtt 1982. Nu devalverades kronan med hela 16 procent. En extrem inflation gjorde dock att effekten av devalveringen var borta inom några år.

1992: Finanskris, extrem ränta och flytande krona

Efter devalveringarna i början av 1980-talet fortsatte lönerna och inflationen att stiga. Utlåningstaket och ränteregleringen avskaffades 1985 i den så kallade novemberrevolutionen. Under dessa år avreglerades de internationella finansiella systemen. Bankerna kunde låna ut allt större summor pengar. Svenska hushåll och företag lånade allt mer pengar. Det rådde hausse på den svenska aktiemarknaden och i fastighetssektorn. Bostadspriserna steg.

Avregleringen i kombination med den ökade belåningen ledde till en finanskris i Sverige i början av 1990-talet. Den fasta växelkursen gjorde att finanspolitiken inte var tillräckligt effektiv. Kronan knöts ensidigt till Ecun 1991, men det gav bara tillfällig lindring. Den tyska återföreningen innebar extra påfrestningar för den svenska kronan och andra valutor. Fastighetsbolag gick i konkurs och bidrog till en bankkris.

För att kunna försvara kronan höjde Riksbanken slutligen räntan till 500 procent hösten 1992. Trots den extrema räntan misslyckades försvaret. Räntan sänktes därefter stegvis för att lugna marknaden.

I november 1992 läts därför kronan istället flyta: Sverige fick en flytande växelkurs. Den flytande växelkursen gynnade svensk industri även om det tog länge innan samhället hade återhämtat sig efter finanskrisen.

Finanskrisen i början av 1990-talet ledde till åtminstone tre viktiga förändringar: 1) Riksbanken blev mer oberoende, 2) budgetprocessen lagfästes och 3) det allmänna pensionssystemet omformades.

Sverige hade ett tag 500 procent ränta

Sverige hade ett tag 500 procent ränta. Snart övergavs försvaret av växelkursen och kronan fick flyta fritt. Källa: Riksbanken.

 

1993: Prisstabilitetsmål återinförs

Det var först 1993 som Riksbanken åter igen införde ett prisstabilitetsmål. Det hade att göra med den rörliga växelkursen. I och med att kronans värde tilläts röra sig fritt behövde Riksbanken istället sätta prisstabilitet som det övergripande målet för penningpolitiken. Prisstabilitet skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar och god tillväxt.

Prisstabilitetsmålet sattes till 2 procents inflation per år, ett mål som finns kvar än idag. Inflationen definierades som den årliga förändringen av konsumentprisindex, KPI. En avvikelse med +- 1 procentenhet per år tilläts.

Varför just 2 procent? Riksbanken bedömde att det var ett trovärdigt mål och det låg i linje med vad andra centralbanker runt om i Europa hade som mål.

1999: Ny Riksbankslag

Sverige fick en ny Riksbankslag 1999. I och med den fick Riksbanken en självständigare roll. Lagen hade sitt ursprung i erfarenheterna från finanskrisen i början av 1990-talet. Det hade då blivit tydligt att Sverige behövde en Riksbank som kan stå på egna ben. I och med den nya Riksbankslagen lagfästes Riksbankens roll i att säkerställa god prisstabilitet.

Med den nya lagen fick Riksbanken själv ange sina mål och den skulle arbeta självständigt för att uppnå målen. Riksbanken rapporterar på årsbasis till riksdagen. Man kan säga att riksdagen delegerat ansvaret för penningpolitiken till Riksbanken. Sverige är inte alls unikt i den frågan utan det är praxis i många länder. Syftet med en självständig penningpolitik är att det skapar en långsiktighet som inte påverkas av kortsiktiga politiska förändringar.

2003: Nej till EMU

Det svenska folket röstade nej till EMU i en folkomröstning 2003. På frågan ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?” svarade 55,91 procent av svenskarna nej. Större delen av Sverige ville ha kvar den svenska kronan. Det var endast i Stockholmsregionen som det fanns ett överhängande stöd för att införa euro som valuta i Sverige.

De politiska partierna var splittrade i frågan och det rådde även splittring inom partierna. Starkast stöd för euro fanns det inom Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet vilka officiellt stödde ja-sidan. Bland respektive partis väljare fanns endast majoritet bland folkpartister och moderater.

Sedan omröstningen har folkopinionen för euron varierat. Tendensen har varit att stödet för att införa euro har stigit under perioder då kronan varit svag. Med tiden har dock eurofrågan kommit att betraktas som död. De senaste åren har endast 15 till 20 procent sagt att de skulle rösta för euron som valuta.

2008: Sverige klarar den globala finanskrisen bra

2008 gick den amerikanska investeringsbanken Lehman Brothers i konkurs. Det markerade starten på en global finanskris som blev den värsta sedan depressionen på 1930-talet. Roten till krisen var djupare än Lehman Brothers konkurs och låg i de så kallade subprime-lånen. Dessa var fastighetslån som hade en dålig säkerhet. Bankerna räknade med att säkerheten skulle öka i takt med att bostädernas värde steg. När bostadspriserna istället började sjunka kollapsade korthuset. Bankerna tvingades ta över fastigheter som var värda allt mindre pengar när låntagarna inte kunde betala tillbaks sina lån. Osäkerheten spred sig i USA och över hela världen.

Många länder gick in i recession. I Europa var Spanien, Grekland och Island särskilt drabbade. Eurosamarbetet hotades. Tack vare de åtgärder som Sverige vidtog efter finanskrisen i början av 1990-talet klarade vi den globala finanskrisen 2008 relativt bra.

 

Sverige globala finanskrisen

Sverige klarade sig relativt bra ur finanskrisen tack vare erfarenheterna från krisen i början av 1990-talet. På bilden syns Lehman Brothers, investmentbanken var fall blev startskottet på finanskrisen. Foto: Robert Scoble, CC BY 2.0.

2010: Öret försvinner som myntenhet

Antalet valörer för öresmynt hade gradvis minskat. 2010 fanns bara kopparmyntet 50-öringen kvar och detta år avskaffades även denna myntenhet.

Idag använder vi fortfarande ören i handeln, vid fakturering och i bokföringen. Däremot finns öret inte kvar vid kontanta betalningar som istället avrundas till närmsta krona.

2014-2015: Noll procent ränta och minusränta

Under Riksbankschef Stefan Ingves sänktes styrräntan till den historiskt låga nivån på 0 procent 2014. Syftet med räntesänkningen var att få upp inflationen och öka efterfrågan i ekonomin. Det var ett historiskt beslut. Under Riksbankens 350 år hade räntan aldrig varit så låg.

Sverige var inte ensam med sin lågräntepolitik. Det rådde svag inflation i världsekonomin till följd av dålig efterfrågan, samt låga bränsle- och livsmedelspriser. Många centralbanker förde därför en mycket expansiv penningpolitik i syfte att få fart på inflationen.

I februari året därpå fick vi minusränta i Sverige. Även detta beslut var givetvis historiskt. Samtidigt fortsatte Riksbanken göra stödköp av obligationer, så kallade kvantitativa lättnader. Dessa räntesänkningar och stödköp har troligtvis bidragit till att svensk tillväxt kunnat hålla i sig trots en sämre ekonomisk utveckling i omvärlden.

2015-2016: Nya sedlar och mynt

Alla Sveriges sedlar och mynt förutom tiokronorsmyntet byttes ut under 2015 och 2016. Vi får även två nya valörer: 200-kronorssedeln och 2-kronan.

Riksbanken hade flera skäl att byta ut sedlarna och mynten. De gamla sedlarna hade utformats för cirka 30 år sedan. De hade blivit omoderna. De nya sedlarna fick nya säkerhetsdetaljer som gjorde att förfalskning blev svårare att genomföra.

De nya mynten blev mycket mindre och lättare än de gamla. Syftet var att kunna minska antalet transporter, dra ner på hanteringskostnaderna och främja miljön. Dessutom är de nya mynten nickelfria för att främja nickelallergiker. Genom att vi fick en 2-krona blev antalet mynt i omlopp mindre då detta mynt ersätter många betalningar där 1-kronan tidigare använts.

2017: KPIF ersätter KPI

Från och med 2017 används KPI med fast ränta, KPIF, istället för KPI för att definiera inflationsmålet för den svenska kronan.

Orsaken var att KPI visat sig vara problematiskt som mått inom penningpolitiken. Reporäntan påverkar nämligen KPI via boräntorna. Därför har Riksbanken låtit andra prisindex påverka räntebesluten. På senare tid har KPIF, som är ett KPI med fast ränta, varit viktigare för penningpolitiken. Av den anledningen bytte Riksbanken målvariabeln till KPIF 2017.

Sammanfattning

Den svenska kronan har en spännande historia. Som valuta har den endast funnits sedan 1873. Dessförinnan har det använts olika betalsätt i Sverige: Riksdaler, dukater, riksdaler specie, riksdaler hamburger banco, daler silvermynt, daler kopparmynt, daler carolin och daler courant, för att nämna några av dem.

Myntstandarden har varierat genom tiderna. Innan 1624 gällde silvermyntfot som var knuten till mark. Därefter var det kopparmyntfot fram till 1776 då Sverige åter fick silvermyntfot. Det lyckades inte helt förrän 1834. När kronan infördes 1873 fick vi guldmyntfot. Den kollapsade 1914, återinfördes 1924 och avskaffades för gott 1931.

Därefter bands kronan till pundet och sedan till dollarn i samband med andra världskriget. Med tiden gick Sverige med i IMF och Världsbanken (1951). Efter andra världskriget var finanspolitiken av större betydelse än penningpolitiken.

Sverige var med om en svår finanskris i början av 1990-talet vilket ledde till att försvaret av kronan upphörde och den släpptes fri. Vi fick en flytande krona, d.v.s. rörlig växelkurs.

Sedan dess har riksbankens fått ökad självständighet. Idag driver Riksbanken en självständig penningpolitik med ett prisstabilitetsmål.

tjäna pengar online

Vilken bank är bäst i Sverige? – Jämför och hitta bästa banken 2020

By | Börsblogg, Jämför Tjäna Pengar, Privatekonomi | No Comments

Vilken bank är bäst i Sverige? Jämför alltid innan du bestämmer dig.

Bäst bank i Sverige varierar beroende på om du tittar på sparande, bolån, fastighetslån eller privatlån. Om vi börjar med att jämföra vilken svensk bank som är bäst på sparande för privatkunder så är det Avanza följt av Länsförsäkringar Bank. Detta enligt SKI (Svenskt kvalitetsindex) som mäter detta varje år tillsammans med Handelsbanken.

 • Inom Bolån så är Länsförsäkringar Bank bäst med Skandia på en andra plats bland svenska banker. – Här hittar du bäst bolån
 • Inom privatlån så är ICA Banken bäst följt av Ikanobanken. – Här hittar du lägst ränta på privatlån.
 • Sparkonto – Här är Länsförsäkringar bäst följt av Skandia och SBAB – Här hittar du bäst ränta på sparande.
 • För fastighetslån så är SBAB och Handelsbanken bäst bland svenska banker.
 • Lönekonto – Vi håller för närvarande på att ta fram info för lönekonton som vi kommer att presentera här.

Var din egen bank

Idag är det även möjligt att vara din egen bank och tjäna pengar på samma sätt om de gör. Jag tänker på att du nu kan investera i lån. Du kan med andra ord låna ut dina pengar till andra precis som svenska banker gör. Du kan på det sättet sprida ut dina pengar och därigenom minska risken i din privatekonomi genom att ge ut lån till privatpersoner och sedan tjäna in räntepengar på detta. Tekniken som ligger bakom detta är så kallad peer-to-peer teknik. Mina favoritföretag inom denna nya sektor är Brocc och Lendify.

 

Jämför banker – Vilka banker är bäst? (Kundnöjdhet)

Jämför banker - Vilka banker är bäst?

Bäst bank i Sverige för sparande

Bäst bank i Sverige för bolån

Bäst bank i Sverige för bolån

Bäst bank i Sverige för fastighetslån

Bäst bank i Sverige för fastighetslån

Bäst bank i Sverige för privatlån

Bäst bank i Sverige för privatlån

 

Det du behöver göra när det är dags för dig att se över vilken bank som är den bästa banken, är att skaffa dig en tydlig bild över vad du behöver.

Stort utbud av tjänster hos svenska banker när man jämför dem

Det är så klart omöjligt att på rak arm säga att “det här är den bästa banken”. Allas behov ser ju annorlunda ut och vad som kanske är den bästa banken för mig behöver ju inte vara den bästa banken för dig. Det är därför viktigt att man jämför banker med varandra innan man bestämmer sig.

Tidigare var det en självklarhet att bankens kunder kom på besök på bankkontoret och pratade en stund med sin banktjänsteman. Detta var ett naturligt tillfälle att gå igenom vilka tjänster kunden behövde, osv.

Nuförtiden ser banken knappt röken av sina kunder. Samtidigt har konkurrensen ökat mellan bankerna så det är viktigt att man jämför. Så hur vet man då vilken bank som är bästa banken? En hel del nya banker har dykt upp på marknaden och utmanar de traditionella bankerna. När konkurrensen hårdnar och kunderna allt enklare flyttar mellan olika banker så gäller det för bankerna att sälja in så många tjänster som möjligt till sina kunder, för att på så sätt knyta kunderna närmare sig.

Vilken är den bästa svenska banken för dig?

Oftast byter vi kanske inte bara bank så där, utan det sker i samband med att vi köper en ny bostad eller liknande. Då är det ett gyllene tillfälle för dig att se över vilka behov du har. Pensionssparar du idag? Vad erbjuder din svenska bank när det gäller dom bitarna? Kanske ingår det livförsäkringar om du lägger bolånet hos en viss bank. Då kanske just den banken är bästa banken för dig. Återigen, det är viktigt att jämföra svenska banker innan man bestämmer sig.

Sedan några år tillbaka är det lag på att svenska banker ska redovisa sin genomsnittsränta, utöver listräntorna. Genomsnittsräntan visar vilken ränta den generella kunden faktiskt har hos banken. Den här räntan är alltså lägre än listräntan. Genomsnittsräntan kan ge dig en fingervisning om vilket förhandlingsutrymme som finns i respektive bank.

Jämför Avgifter

Utöver intäkter på ränta från bolån så försöker så klart bankerna att tjäna ytterligare pengar på oss som kunder. Det är viktigt att hålla koll på vilka avgifter som respektive bank har när man letar efter den bästa svenska banken. Det kan vara allt från avgifter för bankkort till förvaltningsavgifter på pensionssparande, etc.

När du letar efter den bästa banken så är det viktigt att du ser över vilken bank som har nöjdast kunder, vilken bank som erbjuder bäst ränta samt vilken bank som har lägst avgifter.

Sveriges största banker (lista – balansomslutning)

Om vi tittar på balansomslutning så är Sveriges största bank i dagsläget (2018):

 1. Nordea (5643 mdr)
 2. Handelsbanken (2978 mdr)
 3. SEB (2568 mdr)
 4. Swedbank (2246 mdr)

Om vi istället tittar på antalet anställda så är de största svenska bankerna (hela koncernen):

 1. Nordea (30399)
 2. SEB  (15946)
 3. Swedbank (14536)
 4. Handelsbanken (11832)

Andra stora banker och finanskoncerner med i Sverige är Danske Bank, Länsförsäkringar, SBAB och Skandia. Källa: respektive banks årsredovisning.

Andra faktorer för att jämföra och välja bästa banken

Vilka andra faktorer är viktiga för dig när du letar efter den bästa svenska banken? Kanske är du en sådan person som tycker att den bästa banken är den där den personliga kontakten står i fokus? I så fall så kommer ju faktorer som lokal närvaro att vara mycket viktig för dig i ditt val av bästa banken. Kanske är den bästa svenska banken för dig den lokala banken på stadens torg? Dit du gått de senaste 20 åren och där du känner personalen väl. Den bästa banken kan som vara helt olika från person till person.

Sveriges bästa bank för mig behöver inte vara bästa banken för dig och den bästa banken för din bror kanske inte är den bästa banken för din far. Andra frågor som man inte bör missa att kolla upp innan man väljer bank är hur mycket ränta man kan få på sitt lönekonto. Om man vill slippa extra avgifter, hur mycket måste man spara då? Vilka tjänster har dem? Kommer man sakna någon eller har dem allt som man kommer att behöva?