April 4

Vad betyder diskontering?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

 Diskontering betyder att man vid bedömningen av värdet på till exempel en aktie eller vid fastställandet av räntesatser i förtid tar hänsyn till framtida förväntade händelser som kan förväntas påverka värdet på aktien eller räntans storlek. Man beräknar vad en betalningsström i framtiden kommer att vara värd. Ett framtida värde omvandlas till nutid.
Vid bedömningen av värdet på en viss aktie kan marknaden redan i förtid ha räknat med (diskonterat) att bolaget förväntas vinna en stor order.  Vid bestämmandet av tillämpliga räntesatser kan bankerna utifrån marknadsutvecklingen redan förväg ha utgått från att Riksbanken kommer att höja reporäntan.
Diskontering är en förutsättning för att kunna bedöma om en investering är lämplig och hur denna bör finansieras.

Även kostnader kan diskonteras

Vid bedömningen av om en lånefinansierad investering ska göras bedömer man nuvärdet på de framtida räntebetalningarna. Även privatpersoner diskonterar i viss utsträckning. Om en familj ska köpa sin första villa funderar de givetvis på hur ränteläget kommer att se ut om några år. Om räntan går upp, har vi råd att bo kvar då? Ska vi binda räntan eller inte? Man tänker framåt helt enkelt.

Varför diskonterar man?

 Pengar har inget bestående värde över tid. Pengarnas värde påverkas av inflationen i samhället och av ändrade räntelägen. Diskontering görs för att kunna bedöma om en investering över huvud taget ska ske och, i sådant fall, vilken investering som ska ske och hur denna ska finansieras.
Genom diskonteringen beräknar man hur den framtida kostnaden för investeringen kommer att påverka bolaget redan i nutid. Man bedömer framtida värdeutveckling och dess påverkan på betalningsströmmarna i samhället och därigenom på bolaget.
Genom diskonteringen bedömer man det verkliga nuvärdet av en framtida intäkt eller kostnad. En diskontering bygger på en bedömning av investeringens längd och en given räntesats. Ett visst mått av osäkerhet föreligger alltid vid diskontering, eftersom diskonteringen bygger på en förtida bedömning av ekonomins och räntans utveckling.

 

Diskontering i avtal

 Vid ingående av långvariga avtal till fast pris, företrädesvis byggentreprenader är det vanligt att införa bestämmelser om diskontojustering. Detta görs för att inte behöva diskontera kontraktets värde. För att slippa ta hänsyn till framtida värdeutveckling, redan då kontraktet ingås. En sådan överenskommelse innebär att man bestämmer ett fast pris som är baserat på ränteläget vid kontraktsskrivandet. Därefter skrivs det fasta priset månatligen eller årligen upp eller ned med hänsyn tagen till ränteutvecklingen.

Slipp osäkra beräkningar

Diskonteringsklausuler i avtal medför att varken beställaren eller entreprenören behöver göra osäkra diskonteringsberäkningar.  De behöver heller inte bära risk för att ränteutvecklingen i samhället inte blir såsom parterna förutsett vid kontraktets tecknande.

Sammanfattning

 Diskontering är ett sätt att utifrån den förväntade utvecklingen av ränta och inflation omvandla det framtida värdet av en investering till nuvärde. Det är också att på motsvarande sätt omräkna den framtida kostnaden för investeringen till nuvärde.
Diskontering görs för att bedöma om en investering ska ske och hur denna ska finansieras. Diskontoklausuler är vanliga i avtal där ett arbete ska utföras under lång tid till ett fast pris. Det blir en metod för att ingendera parten ska löpa risk på grund av den framtida ränteutvecklingen i samhället.

Vad betyder pantbrev?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)