January 16

FAQ – Vanliga frågor och svar om preferensaktier

Last Updated on 22 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Det är många som undrar – varför preferensaktier? Hur köper man? Vad ska man tänka på? Med mera. Vi svarar här på de vanligaste frågorna om preferensaktier.

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är aktier vars ägare har förtur till utdelning och i händelse av likvidation. Preferensaktier har ofta hög direktavkastning och utdelningar fyra gånger per år. Ofta finns en inlösenkurs till vilket bolaget kan lösa in preferensaktierna.

Varför finns preferensaktier?

Företag ger ut preferensaktier för att få in kapital till verksamheten. Det är ett alternativ till att ge ut stamaktier, obligationer eller ta banklån.

Hur fungerar preferensaktier?

Preferensaktier handlas till marknadspris på börsen. Du får vanligtvis utdelning fyra gånger per år. Ifall bolaget väljer att lösa in preffarna är det ofta det angivna inlösenpriset som gäller.

Varför ger företag ut preferensaktier istället för vanliga aktier?

Att ge ut preferensaktier är ett sätt att få in nytt kapital i bolaget utan att det existerande aktiekapitalet späds ut.

Varför emittera preferensaktier när det går att ge ut obligationer?

Preferensaktier räknas som eget kapital och inte som skuld vilket obligationer gör. Därmed kan soliditeten bevaras genom att ge ut preferensaktier istället för obligationer. Dessutom har företaget större plikt jämtemot obligationsinnehavarna jämfört med innehavare av preferensaktier.

Varför ger företags ut preferensaktier istället för att ta banklån trots att ”räntan” blir högre?

Ett banklån ökar skuldsättningen i bolaget, vilket innebär att soliditeten minskar. Ofta kan det också handla det om att bolaget inte vill bli allt för beroende av banken. Vid banklån finns det alltid vissa krav att leva upp till. Preferensaktier ger bolaget större frihet.

Vad händer med direktavkastningen i preferensaktier om kursen stiger?

Direktavkastningen i preffar (och andra aktier) står i direkt motsats till aktiepriset. När kursen stiger sjunker direktavkastningen. Till skillnad från stamaktier höjer preffar sällan utdelningen. Din utdelning påverkas inte när kursen stiger och direktavkastningen sjunker ifall du redan äger preferensaktien i fråga.

Varför köpa preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier ifall du vill få en hög och ganska säker direktavkastning på dina pengar. Det kan vara ett bra sätt att diversifiera aktieportföljen på. Eftersom preferensaktier brukar ha utdelningar fyra gånger per år kan det bli ett bra kassaflöde från dina utdelningar.

Vad betyder preferensaktier på engelska?

Preferensaktier heter på engelska ”Preferred Stock”.

Vad innebär preferensaktier för preferensaktieägarna?

För preferensaktieägarna innebär dessa aktier bland annat följande:

  • En fast utdelning: Preferensaktierna delas ut på regelbunden basis. Vilken frekvens det sker i kan skilja sig åt mellan olika bolag och mellan olika aktier, men det är vanligt att de betalas ut varje kvartal. Om en utdelning inte sker kommer det innebära en extra avgift för bolaget. Avgiften är bestämd i förväg och ligger vanligtvis mellan 7 och 20 procent. Denna avgift ska betalas ut, tillsammans med den fasta utdelningen, tills hela skulden har betalats tillbaka till preferensaktieägarna.
  • Förtur vid utbetalningar: Preferensaktieägarna har förtur på att få pengar av bolaget när utbetalningar görs. Detta betyder att pengar i första hand delas ut till preferensaktieägarna, och i andra hand till exempelvis stamaktieägarna. Vid konkurs betalas pengar först ut till obligationsägare och därefter till preferensaktieägare.
  • Konstant summa som delas ut: Summan som delas ut till preferensaktieägare är ofta bestämd på förhand och förblir vanligtvis oförändrad. Med andra ord finns det ingen definitiv korrelation mellan bolagets eventuella ekonomiska vinst eller förlust och de utdelningar som görs till preferensaktieägarna, utan preferensaktieägarna blir tilldelade den summan som beslutats om från början. Detta gör att preferensaktier i vissa fall kan ses som mer limiterade och stabila till sin karaktär, jämfört med exempelvis stamaktier där summan som delas ut kan variera mer.

Varför sjunker preferensaktier?

Preferensaktier kan sjunka av flera skäl. De är räntekänsliga vilket innebär att priset sjunker ifall räntan höjs, ungefär som för obligationer. De är också känsliga för inflation. Priset kan ofta även sjunka ifall kursen klättrat över inlösenkursen eller om de finansiella förutsättningarna i bolaget försämras.

Hur påverkar räntan preferensaktier?

Räntan påverkar priset på preferensaktier i motsatt riktning, allt annat lika. När räntan höjs sjunker priset. När räntan sjunker stiger priset.

Läs mer i vår artikel om hur räntan påverkar stamaktier.

Hur köper man preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier genom nätmäklare eller din bank på Stockholmsbörsen, First North Stockholm och NGM, precis som när du köper stamaktier.

Vad behövs för att ett bolag ska kunna sälja preferensaktier?

För att ett bolag ska kunna sälja dessa preferensaktier måste detta finnas inom bolagets stadgar, vilka beslutas om i bolagsordningen. Om en majoritet i bolagsstämman röstar ja till förslaget så kan det införas och styrelsen fatta beslut gällande preferensaktier och utgivning av dessa.

I stadgarna ska det framgå information gällande bland annat vilka typer av aktier som ska finnas tillgängliga, samt i vilket avseende de innebär förtur för preferensaktieägaren. Ibland kan det vara en aktietyp som bolaget tillhandahåller tillfälligt, och i dessa fall bör det även framgå i stadgarna vilken tidsperiod det är som avses.

Hur säljer man preferensaktier?

Du säljer preferensaktier precis som vanliga aktier. Lägg in en säljorder genom att ange hur många preffar du vill sälja och till vilket pris.

Vilken investeringshorisont ska man ha för preffar?

Priset för preffar kan gå upp och ner även om volatiliteten ofta är mycket lägre än för motsvarande stamaktier. Investeringshorisonten bör därför vara längre än något år men den kan vara kortare än för dina övriga aktieinnehav.

Är det bra med stigande utdelning i preffar?

Nej, inte nödvändigtvis. I några få fall höjs utdelningen i preffar. Risken finns att bolagsstämman väljer att lösa in preferensaktierna innan utdelningen höjs.

Vad betyder sjunkande inlösen i preferensaktier?

Sjunkande inlösen i preferensaktier innebär att inlösenkursen sänks successivt enligt ett förutbestämt mönster. Det kan tolkas som att bolagsstämman tidigast kan tänkas lösa in preffarna vid det datum som anges för den lägsta nivån på inlösenkursen.

Vad betyder stigande inlösen i preferensaktier?

En stigande trappa för inlösen kan ses som en signal om när inlösen kan förväntas. Det finns en överhängande risk att bolaget beslutar att lösa in preferensaktierna innan inlösenpriset höjs för att undvika en onödig utgift.

Vilka ekonomibloggare skriver om preferensaktier?

Vi på Samuelssons Rapport skriver då och då om preferensaktier. Marcus Hernhag har gjort sig känd för att skriva om preffar. En annan aktiebloggare som skriver om preferensaktier är Petrusko.

Har du några exempel på preffar som lösts in nyligen?

Balder preferensaktier löstes in till inlösen kurs 350 kr i oktober 2017. Ratos preferensaktie löstes in i juni 2017. Högkullen Pref löstes för ett par år sedan. SAS preferensaktie inlösen var i december. Hancap Pref avnoterades i mars 2019. Victoria Park Preferensaktier löstes in i juli 2019. Akelius Preferensaktie inlösen skedde i slutet av 2019.

Related Posts

Vilken är världens bästa börs i världen historiskt?

Vilken är världens bästa börs i världen historiskt?

Bästa börsen i Europa historiskt?

Bästa börsen i Europa historiskt?

Vilken är nordens bästa börs historiskt?

Vilken är nordens bästa börs historiskt?

Vilken var den första aktien på stockholmsbörsen? (Och vilken var den första optionen)

Vilken var den första aktien på stockholmsbörsen? (Och vilken var den första optionen)