April 4

Fondemission, vad är det? – förklaring och definition av en fondemissioner

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fondemission

Fondemission innebär att ett bolags vinst delas ut till aktieägarna i form av nya aktier eller en ökning av befintliga aktiers pris. Fondemission innebär att ett bolags vinst delas ut till aktieägarna. På engelska säger man bonus issuescrip issue eller capitalization issue. Fondemission innebär ingen värdeökning för företagets aktieägare. Bolaget får dock en bättre kreditvärdighet genom att kapitalet hårdare är låst till bolaget.
Beslut om en fondemission fattas av bolagsstämman.
En fondemission kan ske genom att nya aktier ges ut men även genom att öka aktiekapitalet utan utgivande av nya aktier.
Aktieägarna får antingen fler aktier, eller så höjs kvotvärdet på de befintliga aktierna.
Ett beslut om fondemission fattas av bolagsstämman med enkel majoritet (mer än hälften).
Vid en fondemission blir bolagets värde fördelat på ett större antal aktier och på så vis blir värdet på varje enskild aktie lägre.

Varför gör företag fondemissioner?

En anledning till att ett bolag kan vilja göra en fondemission är att det växer och behöver bli mer ekonomiskt stabilt.
Bolag som har ont om pengar kan genomföra fondemissioner istället för utdelningar.
Företagets finansiella ställning stärks också på pappret. I och med att det finns en högre mängd bundet kapital så så kan detta innebära att företaget får en högre kreditrating. Bundet eget kapital kan inte delas ut och på det sättet låses pengarna till bolaget. Med en förbättrad kreditrating kan bolaget sedan låna pengar till en lägre ränta eller skapa möjlighet för att ta nya lån.
En annan anledning kan vara för att man vill öka likviditeten på sina aktier. När man får en ökning av sina utestående aktier och ett lägre aktiepris så ökar oftast handeln i i aktierna.

 

Olika sätt att göra en fondemission

Fondemission kan ske genom en överföring till aktiekapitalet från:

  • Fritt eget kapital – exempelvis från fria fonder som överkursfonden eller disponibla vinstmedel. Ett sådant beslut kan fattas både på årsstämman, där man fastställer balansräkningen och på en extra bolagsstämma. Medlen måste dock alltid återfinnas i den senast fastställda balansräkningen.
  • Bundna fonder – exempelvis från uppskrivningsfonden, reservfonden och fond för utvecklingsavgifter. Detta kan beslutas när som helst under räkenskapsåret.
  • Medel som fås genom uppskrivning av det bokförda värdet på en anläggningstillgång. Detta kan bara ske på årsstämman i samband med att balansräkningen fastställs.

Vem har rätt till aktier i en fondemission?

Vid fondemission där nya aktier ges ut, ska aktieägarna ha rätt till dessa i förhållande till det antal aktier som de redan äger.

Behöver man göra något för att delta i fondemission?

Om man äger aktier i ett bolag som ska genomföra en fondemission på avstämningsdagen kommer man automatiskt att delta i fondemissionen. Man behöver inte göra något själv utan ens aktiemäklare kommer att sköta transaktionen åt dig.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering

Kapitalisera, vad är det? – Förklaring och definition av kapitalisering