Hur Uppstår Inflation?

Inflation är den ekonomiska termen som används för att beskriva värdeminskningen i pengar. Detta innebär att prisnivån stiger vilket medför att en given mängd pengar ger mindre köpkraft än tidigare. Riksbanken använder en fastställd korg med varor i affären för att mäta inflationen.

Orsaker till Inflation

Det finns flera olika anledningar till att inflation uppstår. Nedan följer några.

Inflation i vara

Enskilda varor kan uppleva prisökningar till följd av minskat utbud. Exempel på detta kan vara en väpnad konflikt i en oljerik region. Följden blir minskat utbud och ökat pris.

Ökad penningmängd

Även en ökad penningmängd driver inflationen. Detta som ett resultat av att det finns mer monetära medel som kan köpa de varor som produceras. Om en riksbank trycker orimligt stora mängder pengar kan hyperinflation uppstå. Detta innebär att pengarnas värde urvattnas så fort att förtroendet för centralbanken undermineras.

Het arbetsmarknad

När efterfrågan på arbetskraft ökar stiger lönerna. Detta innebär ökad köpkraft och efterfrågan vilket resulterar i ökade priser.

Förväntningar

Om aktörerna på de finansiella marknaderna förväntar sig inflation kan dessa förväntningar driva förväntningar i sig skapa inflation.

Summering

Inflation innebär att köpkraften i en given penningmängd urvattnas. Det finns flera orsaker till detta, främst en ökad penningmängd och en het arbetsmarknad.