April 5

Vad betyder intäkter?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

 I vardagligt svenskt språkbruk skulle sannolikt de flesta anse att intäkter är synonymt med att erhålla en inbetalning eller en inkomst. Detta är emellertid inte fallet. För den redovisningskunnige är det skillnad mellan dessa begrepp. En intäkt är en inkomst fördelad (periodiserad) över den tid som den avser. Bokföringens intäkter är alltså värdet från försäljningen under en viss period oavsett om man fått betalt ännu eller inte.

Intäkter, inkomster och inbetalningar

 En inbetalning sker när någon får en inbetalning av likvida medel (pengar). Det kan var en betalning för en utförd tjänst eller en försåld vara. Inkomsten kan dock ha uppstått tidigare. Inkomsten uppstår redan vid försäljningstillfället, även om fakturering sker först vid ett senare tillfälle. Bokföring av inkomsten ska inte ske förrän fakturering sedermera har skett. Inkomsten kan alltså komma flera veckor före inbetalningen.

En intäkt uppstår vid leverans

En intäkt uppstår emellertid redan då den prestation som intäkten avser utförs, till exempel då någon utför en tjänst eller levererar en vara eller produkt. Om tjänsten utförs under en längre tid ska den inkomst som tjänsten avser periodiseras (fördelas över tid).
Intäkter kan sägas vara värdet av en tjänst eller försäljning under en viss period. Inkomsten från tjänsten ska bokföras som en intäkt redan då den tjänst som avses har utförts eller då leverans av den vara som avses har skett, oavsett om fakturering skett.

intäkter
intäkter

 Kostnader

 I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader. Mellanskillnaden mellan dessa är försäljningens resultat; vinst eller förlust. Precis som intäkter ska kostnader periodiseras (fördelas över tid). Kostnaden uppstår inte då den betalningsskyldige erhåller en faktura, utan då den betalningsskyldige erhåller en vara eller en tjänst.
På detta sätt kan intäkter och kostnader ställas mot varandra i resultaträkningen under den period som inköp gjorts och försäljning skett. Det spelar igen roll när faktura mottas från en leverantör eller skickas ut till en kund eller när man får betalt.
Om redovisningen i stället vore kopplad till faktureringstillfället eller betalningstillfället skulle försäljningsresultatet bli missvisande.  Det kan ibland dröja en betydande tid mellan utförandet av en tjänst, fakturans utställande och erläggandet av betalning.

Vilka intäkter redovisas i resultaträkningen?

Om en intäkt kan härledas till den period som redovisningen avser ska intäkten redovisas i resultaträkningen. Motsvarande gäller för kostnader. Intäkten ska därför upptas när den aktuella tjänsten eller varan utförs eller levereras. Intäkten har uppstått oavsett om fakturering hunnit ske eller om betalning erhållits.
Per balansdagen, den sista dagen i räkenskapsperioden, ska samtliga konstaterade intäkter under den relevanta perioden inkluderas i redovisningen. Om fakturering inte har skett och betalning därför inte har erhållits redovisas intäkten i balansräkningen som en upplupen intäkt.

Skillnaden

Intäkter är i skillnad till inbetalningar och inkomster, inte kopplade till erhållandet av betalningen för utförandet av en tjänst eller försäljningen av en vara. Intäkten är i stället kopplad till den period då själva tjänsten utförs eller då varan levereras. Intäkten ska därför redovisas, periodiseras, till den tidpunkt då utförandet av tjänsten eller leverans av varan sker.
I redovisningen ställs periodens intäkter och kostnader mot varandra för den relevanta tidsperioden och mellanskillnaden utvisar försäljningens vinst eller förlust.

Vad betyder intäkt?

Intäkt ska inte förväxlas med inkomst, då intäkten är en redovisad inkomst som gäller en specifik period. En intäkt kan därmed förklaras som en periodiserad inkomst och visar värdet av din prestation under samma period.
Inkomst däremot är kopplat till ett specifikt belopp och en specifik tidpunkt. Inkomster redovisas som intäkter när arbetet har utförs, alternativt när varor och tjänster levererats. Detta sker därmed efter själva faktureringstillfället.

Skillnader mellan intäkt och inkomst

  • En intäkt ska alltid redovisas i resultaträkningen
  • En intäkt är det totala värdet av en försäljning
  • En inkomst är ett specifikt belopp som erhålls vid en specifik tidpunkt (i samband med en fakturabetalningar, utbetalning av lön etc.)
  • En intäkt är summan av din försäljning under en hel period (oftast 6 eller 12 månader)
  • Alla intäkter ligger till grund för årsresultatet (intäkter – kostnader =resultat)
  • Alla former av ersättning är en intäkt och ska redovisas som sådan

Intäkter enligt lag

Det är endast konstaterade intäkter som får tas med i resultaträkningen. Dessa ska gå att härleda till aktuellt räkenskapsår och till den specifika period som intäkten avser (exempelvis kvartal 1). Intäkterna för en specifik period ska bokföras oavsett betaldatum.
Räkenskapsårets intäkter och kostnader ska bokföras på det som på ”ekonomispråk” kallas balansdagen. För allmänheten är detta kanske mer känt som ett bokslut. Det är den dag då alla bokföringskonton ska redovisas samt avslutas. För att få fram rätt resultat är det viktigt att inte kvitta några intäkter mot företagets kostnader.
I ett bokslut redovisas företagets totala resultat för aktuellt räkenskapsår, och det är av största vikt att fakturor, kvitton och annat relevant underlag finns med.

Intäkter, kostnader och inkomster i bokföringen

För den som är van att arbeta med bokföring är det inga konstigheter att bokföra intäkter och kostnader i olika kontoklasser. Dessa finns till för att göra det tydligt både för den som sköter bokföringen och för den som granskar densamma.
Exempel på kontoklasser:
År XXXX säljer du varor för 500 000 kronor samtidigt som du varit tvungen att använda ett specifikt material som kostat dig 85 000 kronor (det vill säga att anskaffningsvärdet är lika med 85 000). Ditt resultat blir då 500 000 – 85 000 = 415 000 kronor.
Det är alltså skillnaden (differensen) mellan intäkterna och kostnaderna som ska redovisas som ditt resultat i den periodiska redovisningen (som ligger till grund för det slutgiltiga bokslutet).

Olika slags intäkter

Upplupna intäkter
En upplupen intäkt avser varor och tjänster du ännu inte fått betalt för (icke betalda fakturor). En upplupen intäkt är en intäkt som hör ett specifikt bokslutsår. En upplupen intäkt ska redovisas som en så kallad interimsfordran (kontogrupp 17).
Finansiella intäkter
En finansiell intäkt avser intäkter du får genom räntor, aktieutdelning, långfristiga fordringar etcetera. Finansiella intäkter räknas därmed som intäkter som ligger utöver företagets huvudsakliga intäkter och verksamhet.
Schablonintäkter
En schablonintäkt avser intäkter du får för andelar i ett investeringssparkonto (ISK-konto) och övriga fonder. En schablonintäkt är förifylld på din deklaration under punkt 7.1 (Schablonintäkter).
Periodiserade intäkter
En periodiserad intäkt avser intäkter som sker i samband med prestation, det vill säga i samband med att en vara eller tjänst levereras till skillnad mot när själva fakturan betalas.

Sammanfattning

En intäkt är en redovisad inkomst som avser en specifik period. En intäkt kan förklaras som en periodiserad inkomst eftersom den visar värdet av olika prestationer som skett under en viss period.
Alla intäkter ska redovisas i företagets resultaträkning och ska finnas med i årsbokslutet. Dock får endast så kallade konstaterade intäkter tas med i redovisningen (sådana som kan härledas till aktuellt räkenskapsår genom fakturor, kvitton osv.).

Vad menas med A-skattsedel?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar