April 4

Kapitalstock, vad är det? – En förklaring av kapitalstocken

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kapitalstock, även kallat nationalförmögenhet, är det sammanlagda värdet av ett lands totala kapital. Kapitalstocken inkluderar realkapital som fastigheter, myntmetall, maskiner, boskap samt humankapital. Det svenska ordet kapitalstock är direkt hämtat från det engelska uttrycket capital stock. Är man inte insatt i national- och makroekonomi kan begreppet kännas främmande och komplicerat, men med denna artikel hoppas vi kunna göra det lite enklare att förstå.

Vad påverkar kapitalstocken?

De faktorer som påverkar kapitalstockens värde är investeringar samt en årlig värdeminskning på tidigare investeringar. Värdet på kapitalstocken ökar genom nya investeringar i samhället. Det kan röra sig om investeringar i humankapital eller fasta tillgångar som nya fastigheter, nya bostäder eller nya maskiner. När dessa nya investeringar väl sätts i bruk, förbrukas successivt en del av tillgångarnas ursprungliga värde – vilket således påverkar kapitalstockens värde negativt. Denna årliga värdeminskning kallas för kapitalförslitning.

Bruttokapitalstocken vs. realkapitalstocken netto

Bruttokapitalstock avser värdet på de fasta tillgångar (exempelvis maskiner) som fortfarande är i bruk och som har ett värde motsvarande likvärdiga, nya tillgångar. Genom att titta på realkapitalstock netto eller nettokapitalstock får man istället det sammanlagda värdet av tidigare investeringar minus sammanlagd kapitalförslitning.

Kapitalstock per capita

Enligt Solow-modellen, vilken är en exogen tillväxtmodell framtagen av Robert Solow, innebär ett högre värde på kapitalstocken per capita eller arbetare att produktionen i samhället ökar. Och genom att produktionen ökar, ökar också kapitalförslitningen. För att ersätta förslitningen och undvika en urholkning av kapitalstocken, kräver således ett högre realkapital per invånare ökade investeringar.
Det finns emellertid modeller som ser andra effekter av offentliga investeringar, varför en slutsats om optimal kapitalstock och investeringsnivå kan vara svår att nå.

Mer information

Önskar du fördjupa dina kunskaper om kapitalstocken ytterligare? Hos www.regeringen.se finns en utförlig rapport om investeringar och kapitalstock väl värd att ta del av.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad betyder avkastning?

Vad betyder avkastning?

Vad menas med överavskrivning?

Vad menas med överavskrivning?