Koncern

Last Updated on 7 October, 2021 by Håkan Samuelsson

Koncern

Koncern är en grupp av företag.
Med begreppet svensk koncern avser man i inkomstskattelagen en sådan grupp av företag eller andra näringsidkare som enligt någon svensk lag bildar en koncern (2 kap. 5 § IL).
En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag.
En koncern kan bestå av fler än två företag. Ett exempel på en sådan koncern kan vara ett moderbolag som har fyra dotterbolag som i sin tur har var sina dotterbolag.
En koncern är en sammanslutning av juridiskt självständiga företag som arbetar tillsammans för att uppnå hög konkurrenskraft och lönsamhet genom att samordna de i koncernen ingående verksamheterna.
Det heter på engelska group.
Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Följ Oss På Twitter