February 9

Mean reversion tradingstrategier och backtesting 2024 – Stor guide till mean reversion system

Last Updated on 10 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Mean reversion tradingstrategier är populära system inom trading och teknisk analys. Är du ny inom finansiell handel, eller för den här typen av tradingsystem, kan det dock vara svårt att veta vad mean reversionstrategier innebär, hur de fungerar, vilka för- och nackdelar som finns samt hur du bygger ett system baserat på just mean reversion. I den här guiden får du svar på allt det och lite till. 

Vad innebär mean reversion inom trading?

Mean reversion trading är en typ av strategi eller tradingsystem som enkelt förklarat är motsatsen till trendföljande handel och momentum trading. Ett annat ord för mean reversion är reverting to the mean.

Det närmaste svenska uttrycket för mean reversion är återgång till medelvärdet, men detta används mycket sällan. Just därför, och för enkelhetens skull, kommer vi i artikeln enbart att använda det engelska begreppet mean reversion.

För att ge dig en grundförståelse när du läser artikeln finner du nedan en kort förklaring av mean reversion respektive momentum och trendföljande handel.

Tips! En mer ingående beskrivning av mean reversion hittar du här: Vad betyder mean reversion – förklaring av jämviktspendling

Vad är mean reversion?

Tradingstrategier som bygger på mean reversion utgår från ett antagande om att en trend på aktiemarknaden – den här typen av system används främst vid aktiehandel – alltid kommer att vända och återgå till sitt mean. På svenska ungefärligt översatt till medelvärdet. Det kan ske snart eller lite längre fram, men en återgång kommer alltid att ske. Man tror alltså att alla trender och rörelser är tillfälliga och att värdet på den aktuella aktien så småningom kommer att landa tillbaka på sitt mean.

Att värdet återgår till medel efter att ha frångått det en tid gäller såväl uppgångar som nedgångar. Om en aktie sjunkit i pris en tid förväntas den enligt den här typen av strategier så småningom stiga tillbaka till medelvärdet igen, förr eller senare. Har den tvärtom stigit mycket i pris ett tag gäller samma sak – värdet kommer att falla tillbaka till samma nivå, sitt mean, från vilken trenden först startade.

Ett enklare sätt att förklara logiken är med att singla slant – vilket faktiskt är ett utmärkt exempel på just mean reversion.

Om du singlar ett mynt är chansen 50/50 att det blir krona eller klave, förutsatt att ingen typ av fusk är involverat. Singlar du myntet 100 gånger är det statistiskt sett 67% chans att intervallet mellan krona/klave blir 55/45, med en standardavvikelse. Chansen att resultatet blir 60/40 mellan krona/klave är 95% (med två standardavvikelser) och för 65/35 är chansen 99% (med tre standardavvikelser).

Ju fler gånger du singlar myntet, desto mer ökar chansen att du kommer närmare ett intervall om 50/50 – det vill säga att det blir krona 50% av gångerna och klave 50% av gångerna. Det här kallas även för the law of large numbers, vilket är ett viktigt nyckelkoncept inom all form av trading.

Så kan du använda singla slant-metaforen på finansiella marknader

Analyser visar att somliga finansiella marknader – till exempel aktier – är naturligt mean revertive och därmed lämpliga för den här typen av strategier. För aktier är särskilt kortsiktig handel fördelaktig inom mean reversion. Andra tillgångar däremot, däribland råolja, är inte alls lika benägna att återgå till medelvärdet och är därför mindre lämpliga. Ytterligare en fördel med aktier är att du förutom mean reversion även kan använda dig av momentum, om vilket du kan läsa mer här nedanför. Aktiebörser består också av en mängd olika marknader och branscher som är lågt eller inte alls korrelerade med varandra. Något som i sin tur är fördelaktigt ur risksynpunkt.

Det kan tyckas något motsägelsefullt att man kan applicera både mean reversion och momentum vid aktiehandel, men i själva verket är det inte det. Börsen tenderar framförallt att återgå till medelvärdet (den är mean revertive) under kortsiktiga perioder om max 12 veckor, medan momentum tycks ge bäst utdelning på längre sikt – runt 3-12 månader. Följer vi aktier under en längre period, minst 12 månader, är trenden med inflation och avkastning uppåtgående. Den så kallade overnight edge är generellt både lång och ihållande.

Vad är momentum?

Att trada med en momentum-startegi innebär att du tar en lång eller kort position baserat på hur en tillgång har rört sig under de senast definierade tidsperioderna. Du antar alltså att en rådande trend i en specifik tillgång, till exempel en aktie, kommer att hålla i sig och satsar på det – inte helt olikt det som gäller i trendföljande strategier.

Enkelheten till trots har handel på momentum visat sig vara en mycket effektiv och ofta vinstbringande startegi. En forskningsstudie som gjordes i början av 1990-talet konstaterade att om man går lång i de 20 aktier som gått bäst på börsen under de senaste 6 månaderna och är noggrann med månatlig rebalansering av portföljen, ger det en ordentlig edge på marknaden – med resultat som slår olika index på bred front. Även om studien vid det här laget har över 30 år på nacken, har teorin visat sig stämma även idag.

Läs mer om momentum.

Varför är aktier mean reverted?

Det bästa tillgångsslaget för mean reversion trading är aktier – men vad beror det på? Varför är aktier mean reverted, det vill säga benägna att återgå till sitt medelvärde?

En möjlig förklaring kan vara bristen på marginal. Aktiers ständiga upp- och nedgång i värde gör att investerare och traders behöver balansera om sina innehav mer ofta än på andra marknader. I praktiken innebär detta att man säljer de aktier som gått upp i värde, och köper sådana som minskat. Här är hedgefonder och vanliga aktiefonder givetvis särskilt intressanta – dels för att de står för så pass stora innehav och därför har stort inflytande på marknaden , dels för att de enligt regelverk är skyldiga att hantera och allokera om sina portföljer för riskhantering och diversifiering. Något som oftast sker mot rådande marknadstrend och som driver aktier tillbaka medelvärdet.

Aktiers benägenhet till mean reversion skulle också kunna förklaras med blankning och arbitrage – där det sistnämnda innebär att man köper och säljer en tillgång på samma gång i syfte att dra nytta av prisskillnader. Blankare köper undervärderade aktier och säljer övervärderade – av vilket effekten blir att såväl uppgångar som nedgångar på börsen dämpas. Taktiken bakom blankning ger en bra förklaring till varför vi ofta ser massiva ökningar i köp när björnmarknad råder. Dels beror det förstås på att många icke blankare passar på att handla när det är rea, men också för att blankare måste skynda sig köpa för att täcka sina korta positioner.

De som handlar på arbitrage agerar på samma sätt; köper de tillgångar som sjunker i värde, och säljer de som stiger. Effekten på marknaden blir likvärdig som vid blankning.

Är mean reversion en fungerande handelsstrategi?

Mean reversion är i allra högsta grad en fungerande handelsstrategi. Dock inte på alla marknader. För aktier fungerar den som redan nämnts oftast utmärkt, men för andra tillgångar – exempelvis valutor, vilka tenderar att följa trender mer än att återgå till medelvärdet – är den däremot mindre lämplig.

Exempel på populära indikatorer för mean reversion

Det finns flera olika indikatorer att använda för mean reversion trading. Majoriteten av dem är baserade på just mean reversion, men kan faktiskt också nyttjas på andra sätt. Nedan listar vi kort några exempel på de mest populära indikatorerna för trading enligt en mean reversion-strategi:

 • IBS – Internal Bar Strength Indicator
 • The Stochastic Indicator
 • Williams %R
 • MACD
 • WilliamsVixFix
 • RSI – Relative Strength Indicator
 • Zweig Breadth Trust Indicator

Fundamentala aktiedata och mean reversion – hur hänger det ihop?

Huruvida aktiers fundamentala värden är benägna att återgå till medelvärdet är en vanlig fråga. År 1994 skrev Josef Lakonishok, Andrei Shleifer och Robert Vishny en uppsats i ämnet, i vilken de undersökte mean reversion i ett företags förtjänster baserat på jämförelser mellan historisk tillväxt och förväntad framtida tillväxt. Studien var den första som undersökte eventuell mean reversion i fundamentala data för aktier.

Resultaten de fick fram gav slutsatsen att förtjänster de facto har en tendens att återgå till sitt medelvärde – de är alltså mean revertive. De aktier som varit bäst de senaste tre eller fem åren kommer sannolikt inte att vara de bäst presterande kommande tre eller fem år. Detsamma gäller för aktiefonder.

Volatilitet och mean reversion

Ytterligare en vanlig fråga är om volatilitet tenderar att vara mean revertive – och svaret på det är, ja. Volatilitet har en hög benägenhet att vara mean revertive. Som ett tydligt exempel på det kan vi titta på nedanstående diagram över ATR (Average True Range) för S&P 500 mellan år 2000 och 2021:

MeanReversionVolatility Samuelssons Rapport

 

Som diagrammet ovan visar är volatilitet något som kommer och går. Efter en pik uppåt tenderar den att vända tillbaka nedåt till en nivå runt medelvärdet igen. Hur lång tid det tar beror på vilken tidsram du tradar inom. Det som sticker ut här är att volatiliteten tycks ha etablerat sig längre tid på en högre nivå under 2021.

Hur fungerar stopp loss i MR trading?

Backtesting visar generellt att stopp loss har begränsad eller ingen effekt i mean reversion trading. Nästan alla backtester visar att ju mer den går emot dig, desto starkare blir signalen. Med anledning av detta kan användningen av stop loss vara direkt skadlig för din trading och inte alls ge den skyddande effekt som en stopp loss är avsedd att göra. Enda möjliga undantaget är om du sätter ett väldigt brett spann för din stop loss – vilket i praktiken emellertid innebär att du egentligen har någon stop loss.

Dysfunktionen av stop loss gäller på samma sätt i trendföljande strategier, som i mean reversion. Curtis Faith beskrev i sin fenomenala bok “The Way of the Turtle” hur stop loss, trots att användningen av dem ofta uppmuntras i trading, varken förbättrar din avkastning eller minskar dina förluster i de flesta handelssystem. Istället kan han i sin bok uppvisa betydligt bättre resultat i både CAGR, MAR, drawdown och sharpekvot för samtliga av sina strategier utan användning av stop loss.

Mean reversion populär strategi hos framgångsrik fond

Ett bevis på att mean reversion-system de facto fungerar är dess popularitet bland många institutionella investerare och framgångsrika fonder. The Medallion Fund, grundad av bland andra matematikern Jim Simons, anses vara en av världens mest framgångsrika hedgefonder någonsin, med en genomsnittlig årlig avkastning på 71,8% mellan åren 1994-2014. Wall Street-journalisten Gregory Zuckerman skrev i en bok om just Jim Simons, att denne anser mean reversion trading vara något av en lågt hängande frukt, och att sådana strategier används flitigt i förvaltningen av The Medallion Fund.

Zuckerman backar upp sitt påstående med att framhålla simpliciteten i mean reversion-strategier – de är både enkla att förstå och att implementera; du satsar emot en utveckling i en specifik riktning eftersom du tror att en återgång till medelvärdet kommer att ske. I det allra enklaste gömmer sig inte sällan det mest effektiva och den största lönsamheten. Detsamma gäller egentligen för trendföljande strategier – nyckeln till framgång ligger mycket i dess enkelhet.

Även sentimentala indikatorer är mean revertive

MR trading för ofta tankarna direkt till tekniska indikatorer eftersom dessa dominerar systemen, men dessa är inte de enda användbara indikatorerna. Även sentimentala indikatorer – det vill säga indikatorer som mäter beteende, tankar och känslor hos traders – är i allra högsta grad mean revertive.

Låt oss titta på ett exempel; put/call-ration, vilken är den ratio som mäter antalet köpoptioner respektive säljoptioner på en marknad under en dag, en vecka, en månad eller annan tidsperiod. Put/call-ration, på svenska översatt till köp-/säljration kan beskrivas som ett mått på det generella maknadsklimatet – alltså investerarkollektivets inställning.

Put/call-ration tenderar ofta att stiga när det är turbulent på marknaden, och sjunka när det är lugnare.  I diagrammet nedan visas put/call-ration för aktier över de senaste tre åren:

MeanReversionPutCall Samuelssons Rapport

Källa: CBOE

Ration kan förklaras som ett mått på sinnesstämningen på marknaden. Historiskt visar den här indikatorn att både kortsiktiga traders och långsiktiga investerare tenderar att köpa puts-signaler när priserna på börsen går ned – och det är på grund av detta som put/call-ration kan användas inom mean reversion trading, i egenskap av en sentimental indikator.

Finns det några nackdelar med MR trading?

Mean reversion-system har de facto många fördelar och har generellt visat sig vara mycket lämpliga för trading med framförallt aktier. Liksom alla tradingstrategier har dock även mean reversion ett par nackdelar, vilka naturligtvis är viktiga att känna till och ta med i beräkningen om du funderar på att testa mean revertive trading.

Kapar vinnare

Första och kanske främsta nackdelen med mean reversion trading är det faktum att ett system av det här slaget inte låter vinnande positioner löpa på; du kan exekvera vinnande positioner och låta förlora löpa på. Det här går tvärtemot vad många framgångsrika traders och respekterade förebilder förespråkar. Förklaringen bakom agerandet ligger i själva kärnan av mean reversion trading – du siktar på en återgång till medelvärdet och säljer därför positioner efter bara viss utveckling åt en eller annan riktning. Du kapar alltså bort vinnare.

Stop loss fungerar inte

Nackdel nummer två har vi redan nämnt; mean reversion-system är inte kompatibla med stop loss, vilket förstås är en säkerhetsrisk att beakta. Strategierna fungerar bättre utan stop loss, varför du måste vara beredd på att låta förlorande positioner ibland löpa på längre än vad som känns bekvämt.

Ojämn vinstdistribution

Vinsterna sällan jämnt distribuerade inom mean reversion. Oftast väger de tyngre åt vänster om x-axeln, som visas i exempeldiagrammet nedan, där den så kallade left tail är bred medan right tail är betydligt tunnare.  De flesta traders hittas runt medelvärdet med många vinnare, men också ett antal stora förlorare. Själva vinstration är ofta mycket hög inom mean reversion, men generellt är det fler stora förlorare än stora vinnare.

MeanReversionDistribution Samuelssons Rapport

Mean reversion-strategier har sällan jämn vinstdistribuering. Oftast finns fler stora förlorare än stora vinnare, även om vinstration i sig är mycket hög. 

Kräver hög aktivitet

Slutligen kräver mean reversion att du är ganska aktiv på marknaden för att nå ett högt CAGR – vilket i sig kan vara både mer och mindre fördelaktigt. Positivt med hög aktivitet är att du tack vare frekventa trades snabbt lär känna systemet och hitta förtroende för det. Ett stort minus är förstås de ökade kostnader som tillkommer i form av slippage och kommissioner.

Mean reversion jämfört med trendföljande handel

I fråga om vinstratio och distribuering av vinster har trendföljande handel motsatt karakteristika jämfört med mean reversion. Trendföljande strategier har generellt lägre vinstratio och lägre aktivitet (färre trades) – men också mer vinnande trades än förlorande. I trendföljande handel är den största risken att ditt konto sakta förblöder på grund av många mindre förluster. I mean reversion behöver du istället se upp för en stor och snabb förlust. Du kan göra riktigt bra förtjänster under ett eller ett par år, för att sedan se det mesta eller till och med allt gå upp i rök under bara en kort björntrend.

Av dessa skillnader kan konstateras att trading med mean reversion respektive trendföljande strategier kräver helt olika riskbedömning och mindsets hos den som handlar.

Så bygger du en mean reversion-strategi

För att kunna skapa ett system för MR trading behöver du ha koll på grundpelarna, vilka i sig är mycket simpla; du säljer en tillgång när den stiger i pris och köper när den sjunker i pris. För att kunna beräkna när det är läge att gå emot rådande trend behöver du skapa band eller nivåer för olika gränser. Svårare än så är det egentligen inte, men för att göra det ännu tydligare och förhoppningsvis hjälpa dig att komma igång rundar vi av den här guiden med en steg för steg-lista över hur du skapar en mean reversion-strategi:

 1. Börja med att utforma en idé eller en hypotes på vilken du vill basera din strategi. Försöka att göra den så specifik som möjligt för att kunna testa den.
 2. Samla data för att kunna testa din idé/hypotes – företrädesvis data med inga eller få fel och som även inkluderar avnoterade aktier.
 3. Skapa regler för köp- och säljregler med så få variabler som möjligt. På detta sätt minskar du risken för curve fitting i historiska data. Tips: Du behöver inga avancerade system eller redskap för det här. Du kommer långt med Excel eller motsvarande.
 4. Glöm inte att lägga fokus på dina exits – en parameter som är essentiell i mean reversion, men som inte sällan råkar förbises. Ha i bakhuvudet att mean reversion-strategier generellt fungerar som allra bäst när du exekverar en stark position.
 5. Testa dina exits med stopptider för att kunna bedöma hur robusta de är. Här rekommenderas att du använder exits baserade på n-dagar, så kallade time-exits.
 6. Använd ditt förnuft. Inom MR gör du oftast klokt i att luta dig mot ditt förnuft snarare än att basera dina beslut på akademiska kunskaper som bara krånglar till det. En av de främsta styrkorna med mean reversion är simpliciteten, så krångla inte till det i onödan.
 7. Optimera din strategi genom att testa hur väl den presterar med andra parametrar än de du först satt.
 8. Skynda långsamt. Testkör din strategi ordentligt innan du går över till skarpt läge. Gärna ett månader eller längre, och allra helst via ett demokonto där du handlar med fiktiva medel och får möjlighet att provköra strategin utan att ta någon ekonomisk risk.

Vanliga frågor om mean reversion trading

Är mean reversion en bra strategi för trading?

Ja, mean reversion har under de senaste 30 åren visat sig vara en mycket bra strategi för trading med aktier. På andra marknader fungerar den emellertid inte särskilt väl.

Fungerar mean reversion bättre än trendföljande strategier?

Det beror på – bägge strategierna har sina för- och nackdelar och kan passa olika bra i olika lägen. Viktigt är att du inte begränsar dig till bara en strategi (i vårt tycke). Det finns ingen universell strategi som fungerar jämt, på alla tillgångar och i alla lägen. Ju mer du breddar dig, desto bättre blir dina möjligheter.

Vilken är den bästa indikatorn för mean reversion?

Vi utförde nyligen ett backtest med de mest signifikanta indikatorerna för mean reversion trading. Utfallet blev att Williams %R är den bästa indikatorn för den här typen av strategier.

Kan man använda mean reversion i kryptohandel?

Före 2022 hade svaret på frågan varit att strategin är betydligt mindre effektiv i krypto än exempelvis aktier. Fjolårets kryptokrasch ändrade dock om spelplanen och har medfört vissa förändringar i hur kryptovalutor rör sig. Framgent tror vi att krypto kommer att bete sig likt aktier, men inget går förstås att säga säkert.

Är volatilitet mean revertive?

Ja, volatilitet är i allra högsta grad mean reverting. Det kan man tydligt se om man tittar på tjur- och björnmarknader i aktier. Volatiliteten är dubbelt så hög när priset ligger under nivån för 200 MA, än om det ligger över.

Hur tradar man enligt en mean reversion-strategi?

Det finns flera olika sätt. Enklaste metoden är att använda en eller flera tekniska indikatorer för mean reversion och satsa på swing trading.

Hur hittar man aktier med benägenhet att återgå till medelvärdet?

Här behöver du ett system som TradeStation eller Amibroker, varför vi rekommenderar att du gör en investering i någon form av bra mjukvara. I systemet kan du sedan skapa enkel kodning för att söka efter aktier enligt de preferenser du anger.

Hur förutspår man ett kommande trendbrott i mean reversion trading?

Det kan göras på flera sätt. Förslagsvis kan du använda en RSI-indikator. Ju högre utslag den ger, desto större sannolikhet att en trend är på väg att vända.

Är RSI en indikator för mean reversion?

RSI (Relative Strength indicator) är i huvudsak en indikator för mean reversion. Det är också en av de bästa indikatorerna för aktietrading generellt.

Vilket moving average (MA, glidande medelvärde) är bäst för mean reversion?

Det beror helt och hållet på vilken tillgång du handlar, varför det inte går att ge ett enda universellt svar.

Mean reversion trading – slutsats

Mean reversion-strategier är både enkla att förstå och implementera i sin handel, varför det inte är någon slump att Jim Simons refererar till dem som en lågt hängande frukt. Lättillgänglig, och överlag lätt att lyckas med. Simpliciteten och de göda resultaten till trots finns, precis som med alla strategier, en del nackdelar som också är viktiga att känna till; dels att stop loss inte fungerar, och kanske framförallt att du kapar bort vinnare och låter förlorande positioner löpa på.

Den här typen av handel är till stor del mycket intuitiv. Du köper på svaghet, och säljer på styrka. Något som till stor del går emot hur många tradinggurus råder dig att agera. En stark intuition är därför viktigt, liksom diversifiering med olika tidsramar, tillgångar och marknader – och inte minst statistiska data som kan hjälpa dig att bygga strategier likväl som kalkylera utfall.

Related Posts

Courtage, vad betyder det? – Vem har lägsta courtaget | Jämför

Courtage, vad betyder det? – Vem har lägsta courtaget | Jämför

Vad Är Och Varför Inträffar Börskrascher? (Orsaker Och Förklaringar Till En Börskrasch)

Vad Är Och Varför Inträffar Börskrascher? (Orsaker Och Förklaringar Till En Börskrasch)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)