Last Updated on 12 september, 2021 by Håkan Samuelsson

Högst Medellön I Sverige 2018-19

Var i Sverige är medellönen högst? Detta är en frågeställning som kan vara spännande att finna svaret på om man funderar på att söka nytt jobb eller av andra skäl skulle behöva flytta inom landet. SCB presenterar med jämna mellanrum relevant data som besvarar denna skillnad och i denna artikel gör vi en djupdykning i deras statistik. Dessutom kan det vara intressant att veta vilka faktorer som har en inverkan. Denna artikel tar upp:

  • Snittlön Sverige
  • Medellön Sverige
  • Genomsnittslön Sverige

Medelinkomst Sverige

Innan vi börjar gräva i den ekonomiska data som finns tillgänglig måste vi först reda ut vad de olika begreppen innebär. Det är lätt att som lekman tror att medelinkomst och medianinkomsten är den samma då de båda begreppen är vanligt förekommande. Men så är inte fallet.
Medianen är ett begrepp inom statistiken som utgörs av den mest centrala observationen. Medelinkomsten å andra sidan är genomsnittet av de observationer som återfinns i urvalet. Se exemplet nedan.
Exempel

IndividÅrsinkomst/år
Individ A250.000SEK
Individ B325.000SEK
Individ C280.000SEK

Medianinkomsten för de tre personerna ovan är 280.000 SEK per år då det är den mellersta observationen. Medelinkomsten är dock inte 280.000 SEK, istället är den 285.000SEK. För att få fram den siffran adderas de tre beloppen för att sedan divideras med antalet observationer. Medelinkomst Sverige är synonymt med snittlön Sverige (medellön) samt genomsnittslön Sverige.

sverige Samuelssons Rapport
medelinkomst Sverige

Felaktig bild

Om man inte är försiktig när man använder de olika begreppen riskerar man att komma till mer missvisande slutsatser. Som den uppmärksamma läsaren noterade så är medellönen i exemplet ovan högre än vad medianlönen är. Med andra ord kan man genom att titta på medellönen istället för medianlönen få en bild av att den genomsnittliga befolkningen är rikare än vad den faktiskt är. Detta som en konsekvens av att extremvärdena i den övre delen av urvalet är kraftigt högre än de lägre värdena och således drar upp genomsnittsvärdet. Med det sagt så är medelvärdet ett viktigt begrepp, och det är medelvärdet som är av intresse för denna artikel.

Skillnad mellan medellön och medelinkomst

När SCB tar fram siffror för att redovisa inkomster i landet använder de sig av medellön och medelinkomst. Så vad är skillnaden mellan dessa två mått? Det man ser när man tittar på siffrorna är att medellönen tenderar att vara något högre än medelinkomsten om man väljer att jämföra. Detta till följd av att medellönen tar in olika tillägg så som exempelvis extra kompensation för obekväma arbetstider i beaktning till skillnad från medelinkomsten där diverse tillägg exkluderas.

Faktorer som påverkar

Genom att beskåda de ekonomiska siffror som presenteras av Statistiska centralbyrån kan man se att det finns skillnader mellan olika demografiska grupper. Dessa grupper är kön, ålder, utbildningsnivå. Men även regionalt finns skillnader vilket inte borde få allt för många att höja på ögonbrynen.

Geografiska skillnader

Det är alltså olika löner i olika delar av Sverige. Detta kan förklaras av flera olika faktorer som exempelvis högre konkurrens om arbetskraft i de tätbefolkade områdena. Men som många vet är högbetalda tjänster så som VD-tjänster, IT-utvecklare och andra tjänstemän oftast är lokaliserade till tätbebyggda områden vilket är den mest påtagliga förklaringen. Nedan återfinns en tabell som redovisar de 10 kommuner med högst respektive lägst medianinkomst i riket, detta enligt SCB:s publicering ” Inkomster för personer i Sverige” som publicerades 31/1-2019.

Kommuner med högst medianinkomstKommuner med lägst medianinkomst
KommunMedianinkomstKommunMedianinkomst
Danderyd431800 SEKPerstorp268400 SEK
Lomma412600 SEKMalmö269400 SEK
Täby409800 SEKÅrjäng273400 SEK
Vaxholm392000 SEKEda274800 SEK
Lidingö391600 SEKLjusnarsberg278200 SEK
Ekerö383300 SEKHögsby278400 SEK
Nacka380100 SEKMellerud279000 SEK
Nykvarn376400 SEKLandskrona280600 SEK
Härryda370200 SEKFilipstad281400 SEK
Gällivare370000 SEKÅsele281800 SEK

 

Skillnad mellan könen

Trots den samhällsdebatt som pågått under de senaste åren där det gång på gång upprepas att kvinnor tjänar mindre än män visar sig könet fortfarande vara en signifikant faktor som har en inverkan på lönen. I SCB:s publicering ”Medellöner i Sverige” som publicerades 2018-11-06 framgår det att kvinnors medellön uppgår till 31700SEK vilket kan jämföras med 35700 kronor för den manliga befolkningen. Med andra ord är skillnaden grovt räknat 11 procent. Detta baseras på siffror från 2017. Men vad beror denna skillnad på?
I publiceringen skriver SCB följande:

”En del av löneskillnaden beror på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning. ”
Efter att dessa faktorer har tagits i beaktning och statistiska metoder applicerats konstateras det att den faktiska skillnaden är 4 procent, en skillnad som inte kan förklaras med andra faktorer än könet enligt publiceringen.

Ytterligare en siffra som kan vara intressant att ha i åtanke när man diskuterar löneskillnader mellan könen är att kvinnor har haft en starkare löneutveckling sedan år 2000 än männen. Genomsnittslönen för kvinnor har ökat 39 procent fram till 2017 vilket kan jämföras med motsvarande siffra för män, 29%.

Utbildningsnivåns inverkan på genomsnittslön Sverige

Precis som man kan förvänta sig har utbildningsnivån en starkt positiv korrelation med medellönen. Med andra ord har en välutbildad person i genomsnitt högre lön än vad som är fallet för personer som börjat arbeta tidigare. Detta framgår i diagrammet nedan som visar medellönen per månad.

genomsnittslön Sverige
genomsnittslön Sverige

 

Nedan tabell redovisar bra den data som ligger till grund för diagrammet ovan.

UtbildningsnivåMänKvinnorTotal
Grundskola < 9 år25900SEK23900SEK24900SEK
Grundskola >= 9 år29900SEK25900SEK27900SEK
2 Årig Gymnasial utbildning32400SEK28200SEK30300SEK
Gymnasial utbildning (3 år)31500SEK27700SEK29600SEK
Eftergymnasial utbildning < 3 år37600SEK31900SEK34750SEK
Eftergymnasial utbildning >= 3 år45300SEK37400SEK41350SEK
Forskarutbildning54900SEK49300SEK52100SEK

Den uppmärksamma läsaren noterar att medellönen är högre för personer med en tvåårig gymnasieutbildning än för dem som valde att sluta studera efter att de slutfört ett treårigt program på gymnasiet. Vad det kan bero på kan vi spekulera i, men en faktor som kommer skulle kunna spela in är att tvååriga gymnasieutbildningar genomfördes av personer som nu varit aktiva länge i arbetslivet och därmed ökat sin lön. Detta för oss in på den sista faktorn som har en inverkan på genomsnittslön Sverige, ålder.

Äldre & bättre betald

Inte helt förvånande är de individer som varit en del av arbetskraften under en längre period av sitt liv bättre betalda i genomsnitt än de som precis har påbörjat resan genom arbetslivet. Enligt ” Disponibel inkomst per k.e. efter ålder 1991-2017” som publicerades 31/1-2019 hos SCB ser medianvärdena ut enligt följande.

ÅlderMedianinkomst
20-24294240SEK
25-29302640SEK
30-34291240SEK
35-39293640SEK
40-44311640SEK
45-49340200SEK
50-54372600SEK
55-59386880SEK
60-64381360SEK

Det som sticker ut är att medianlönen i åldersgruppen 25-29 år är högre än vad den är hos de personer som är 30-34 år samt för 35-39. En intuitiv förklaring till detta skulle kunna vara att nyutexaminerade finansstjärnor och programmerare återfinns i denna åldersgrupp vilket skulle kunna driva upp medianinkomsten.

Summering (medianlön och medellön)

När man betraktar ekonomiska data är det viktigt att vara införstådd med de olika statistiska måtten som används, annars kan man bli vilseledd. Flera faktorer påverkar medellönen i Sverige. Dessa är ålder, utbildningsnivå, kön samt region. Data som redovisas av SCB visar att det fortfarande finns viss skillnad i medellön mellan kvinnor och män, men att denna skillnad krympt sedan millennieskiftet. Regionalt sett är inkomsterna högre i storstadsområdena. Ett företag inom privat sektor har privata ägare medan ett företag i den offentliga sektorn ägs av staten, landstinget eller kommunen. En offentlig sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter.

Följ Oss På Twitter