Mikroekonomi, vad är det? En förklaring av mikroekonomier

Last Updated on 14 April, 2022 by Håkan Samuelsson

Inom ekonomin skiljer man mellan mikroekonomi och makroekonomi där det sistnämnda innefattar teorier om balans i produktions och konsumtionsbeteenden. Med andra ord hur företag försöker optimera sin produktion för att möta efterfrågan från konsumenterna och hur konsumenternas priskänslighet påverkar efterfrågan på en vara. Nedan följer en kort men matnyttig introduktion till mikroekonomi och dess centrala begrepp.

Vad är skillnaden mellan mikro och makroekonomi

Skillnaden ligger i att makroekonomi studerar ekonomin som helhet till skillnad från mikroekonomi som applicerar den ekonomiska teorin på enskilda företag. Du kan fördjupa dig mer om skillnaden mellan mikroekonomi och makroekonomi här. Makroekonomi är en del av nationalekonomi som behandlar sånt som nationalekonomi, inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet, tillväxt och deflation.

 Mikroekonomi och Priskänslighet

Priskänsligheten är ett mått vilket benämns som priselasticitet inom mikroekonomisk teori. Om priset på en vara minskar och efterfrågan till följd av prisförändringen ökar sägs varan ha en negativ priselasticitet. Detta är vad ekonomisk teori förväntar sig i normalfallet, men för speciella produkter kan efterfrågan öka som en konsekvens av en prisökning. De produkter vars efterfrågan ökar när priset ökar kallas för ”Giffen-varor”. Hur priskänslig en vara eller tjänst är avgör alltså enligt teorin efterfrågan. Ordet mikro har sitt ursprung från grekiskans mikros och betyder ungefär liten.

Mikroekonomi
Mikroekonomi

Produktion

Utöver priskänslighet används mikroekonomi för att förutspå vad som händer i samband med förändringar i produktionskedjan. Exempelvis om priset på arbetskraft ökar, det vill säga arbetsgivaravgifter och löner gör produktionen dyrare, hur kommer det att påverka produktionen av olika varor. Det kan även handla om hur produktionen kommer att påverkas av exempelvis ny teknologi.
Utöver arbetskraftens inverkan på produktionen av varor och tjänster studeras det även hur förändringar i efterfrågan och pris på insatsprodukter förändrar produktionen. Mikroekonomi förespråkar att vi kan förvänta oss att om priset på olja går upp kommer slutprodukten för nästintill alla varor och tjänster som utgör ekonomin att bli dyrare.

En ekonomi i jämvikt

Inom området mikroekonomi är ekonomisk jämvikt ett nyckelbegrepp. Teoretiskt fria marknader utgörs av så kallade ”Homo Economicus”. Dessa aktörer fattar uteslutande rationella ekonomiska beslut för att därigenom maximera sin ekonomiska nytta.

mikroekonomi
mikroekonomi

Eftersom det enbart är rationella individer och företag som utgör ekonomin kommer inga affärer att baseras på annat än rent ekonomiska faktorer. Exempelvis kommer ingen att köpa ett extra tuggummipaket för att en impuls ledde till att addera varan medan kunden väntade i kön i affären och dessutom kommer alla varor att handlas till bästa möjliga pris även om det innebär besök i olika butiker. Till följd av det kommer varor som säljs av företag att vara prissatta precis där de perfekt möter kundens betalningsvilja. Det råder jämnvikt i ekonomin då utbudet möter efterfrågan, i enighet med teoriboken från mikroekonomi.

Summering

Inom området mikroekonomi sägs en ekonomi vara i jämnvikt när priset från producenterna möter konsumenternas betalningsvilja. Detta kräver att aktörerna är rationella. För att mäta hur en prisförändring kommer att påverka efterfrågan av en vara används priselasticiteten. Vidare är mikroekonomi ett verktyg för att förutse hur produktionen förändras till följd av ändringar i produktionskedjan.
Här kan du läsa om vad Makroekonomi är?
VIll du lära dig mer grundläggande om detta så sök också på någon av våra utbildningar. Det brukar och ger mer.