April 4

Vad betyder monopol?

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

Att ha monopol innebär att ha kontroll över en hel marknad för varor och/eller tjänster. Det är när det helt saknas, alternativt finns väldigt lite utrymme för, konkurrens som monopol kan uppstå. Tyvärr leder monopol oftast till höga priser och ibland även undermålig service/undermåliga produkter.

Hur gör man för att få monopol?

Handlar det om en produkt eller vara, vars grundidé kommer inifrån det egna företaget alternativt från en privatperson går det att ansöka om patent. Ett patent innebär ensamrätt till just den produkten på marknaden.
Det går också att få en produkt varumärkesskyddad, vilket också syftar till att ge innehavaren ensamrätt att använda produkten. Ett varumärkesskydd gäller längst i tio år och kan därefter förnyas.
För att förstå skillnaden mellan olika begrepp som används för att skydda en vara/tjänst krävs viss kunskap om immaterialrätt (patent, varumärkesskydd, upphovsrätt etc.).

Är ett företagsnamn detsamma som  ett varumärke?

Ett företagsnamn är ett namn som ska registreras hos Bolagsverket, medan ett varumärke är en specifik vara eller tjänst som ska registreras hos Patent- och Registreringsverket (PRV).
Företagets logotyp går att registrera som varumärke, liksom ett hologram, en multimediasymbol, ett ljudmärke etcetera.
 

Vad betyder monopol?
Vad betyder monopol?
 

Olika typer av monopol

Lagliga monopol
Hit hör exempelvis immaterialrätt som upphovsrätt till litterära verk, varumärkesnamn, mönster (design), patent etcetera.
Exempel:
Ett läkemedelsföretag ansöker om patent för att tillverka en specifik medicin i syfte att få ensamrätt för att sälja denna vidare. Vidare kan företaget ansöka om upphovsrätt till namnet på medicinen i syfte att marknadsföra detta för att öka försäljningen.
Naturliga monopol
Hit hör exempelvis järnvägar, gas- och elledningar och liknande som är förenade med en hög fast kostnad men en relativt låg rörlig kostnad. För att undvika överpriser regleras alternativt styrs dessa oftast av staten.
Statliga monopol
Hit hör exempelvis sådant som pris- och skattereglering som syftar till att säkra såväl kvalitet som konsumtion och prissättning. Ett exempel på statligt monopol i Sverige är Systembolaget.
De statliga monopolen har blivit allt mer ifrågasatta och många av dem har försvunnit, eller avreglerats som det brukar kallas, under årens lopp. Exempel på monopol som tidigare ägdes av staten och som numer ägs och drivs av olika privata aktörer är posten, apoteket och elnätet.
Privata monopol
Hit hör monopol som uppehåll av upphovsrätt och patent, och innebär att privata aktörer är fria att prissätta och sälja en vara, tjänst eller produkt på eget bevåg.

Radio- och TV-monopolet avregleras

När det statliga monopolet började ifrågasättas (främst under 1980/90-talet) talades det i termer av konkurrensutsättning och allmännytta. I slutet av 80-talet startade en då ny tv-kanal (TV3) utan att staten godkänt detta. Man hotade med allt från förbud av parabolantenner till böter och till och med fängelse för dem som gick emot det statliga monopolet. Det hela resulterade dock i en avreglering av radio- och TV-monopolet under regeringen Bildts tid.

Fördelar med monopol

  • Sund konkurrens leder oftast till bättre kvalitet, bredare utbud och lägre priser
  • Statligt monopol kan leda till ökad folkhälsa och medvetenhet hos konsumenterna
  • Monopol kan leda till att säkra en viss kvalitet/en viss standard för konsumenterna

Nackdelar med monopol

  • En aktör styr hela marknaden (utbud, pris, kvalitet)
  • Är det enbart ekonomiska värden som styr monopolet gynnar det generellt sett främst producenten snarare än konsumenten

Sammanfattning

Att ett företag har monopol på en viss vara eller tjänst kan vara både positivt och negativt. Är det enbart ekonomiska värden som styr gynnar det oftast producenten mer än konsumenten. Är det folkhälsomässiga skäl som styr gynnas även konsumenten. Ett exempel på detta är Systembolaget.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser

Teckningskurs, vad är det? – Förklaring och definition av teckningskurser