April 4

Populära preferensaktier – detaljerade företagsbeskrivningar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

I vår massiva guide om preferensaktier tipsar vi om de bästa preferensaktierna på marknaden just nu – här finner du detaljerade beskrivningar till respektive aktie.

Populära preferensaktier

Klövern

Klövern AB är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Klövern handlas på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Totalt förfogar Klövern över runt 350 fastigheter med en total yta på 2,5 miljoner kvadratmeter. Fokus ligger på storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg. Dessutom finns man i flera andra städer i landet, bland annat Nyköping, Norrköping, Linköping, Västerås och Uppsala. Klövern har faktiskt även viss verksamhet i Köpenhamn och i New York.

Kontor står för större delen av Klöverns fastigheter. Dessutom hyr företaget ut lokaler till företag inom detaljhandel, utbildning och vård samt logistik och lager. En liten del av verksamheten är av typen bostadsutveckling.

Klövern preferensaktier är de i särklass mest populära bland alla preferensaktier i Sverige. På Avanza äger över 8 000 personer Klövern Pref. Det gör denna preferensaktie till nästan 2,5 gånger så populär som tvåan på listan!

ALM Equity

ALM Equity är en relativt ny fastighetsutvecklare med stora ambitioner. ALM Equity jobbar inom i princip alla områden som har med fastighetsbranschen att göra.

Här hittar vi fastighetsutveckling, förvaltning, byggledning och finansiering. Dessutom täcker ALM Equity ett område som man kallar för digital kommunikation.

Bland kunderna finns såväl privatpersoner som företag, inklusive inom området uthyrning av lokaler. Bredden ger ALM Equity en god riskspridning. Skulle ett område drabbas av problem kan de andra benen stötta upp verksamheten. Fokus ligger på storstadsområden, främst Stockholms Län.

ALM Equity visar stolt att man blivit utsett till ett Di Gasell-företag. Aktien liksom ALM Equity Pref handlas på First North Stockholm.

Drygt 3 300 personer har ALM Equity Preferensaktier hos Avanza, vilket gör denna preff till den näst mest köpta preferensaktien bland Avanzas kunder (och troligtvis även i hela Sverige).

Volati

Volati är en industrikoncern som köper bolag med rimliga värderingar. Efter att ha gått in i bolagen utvecklar man dem för att skapa ett långsiktigt värde. Man tar vara på det frö av entreprenörsanda och skapande som finns i bolaget innan förvärvet. Istället för att förändra allt fungerar Volati som en slags katalysator. Volati lyfter fram det bästa ur varje företag och låter dem utvecklas till något större och bättre.

Gemensamt för alla företag som Volati investerar i är att de har tydliga affärsmodeller, en god marknadsposition och starka kassaflöden. Volati har fyra affärsområden: Industri, handel, konsument och lustigt nog även ”Akademibokahandeln”.

Över 3 100 personer äger Volati Preferensaktie på Avanza. Det gör Volati Preff till en topp tre bästa preferensaktier 2020 i Sverige.

K2A

K2A Knaust & Andersson står bakom K2A preferensaktie. Det är ett bostadsbolag som grundades 2013.

K2A har en grön profil och betonar att projekten ska vara hållbara. Man skiljer sig från många av konkurrenterna i val av produktionsmetod. Med hänsyn till miljön har K2A valt att använda trästommar i sina bostäder. Dessutom är lägenheterna Svanenmärkta ända sedan start. Det innebär bland annat att de är fria från hälsofarliga ämnen och kemikalier.

Bostadsbolaget K2A har egna husfabriker där alla delar av bostäderna tillverkas. Det innebär att man sköter hela värdekedjan från design till färdigställande själva. De färdiga lägenheterna är hyrs ut och förvaltas av K2A själva.

Främsta målgrupp är mindre hushåll med en till två personer. Valet är medvetet – denna typ av hushåll är det vanligaste i Sverige.

K2A bygger och hyr ut lägenheter i Stockholm och Mälardalen. Dessutom erbjuder K2A studentbostäder genom Svenska Studenthus på ett antal högskole- och universitetsorter. Här skiljer man sig också från många av konkurrenterna genom att erbjuda mertjänster som caféer, elbilspool och digitala tjänster.

K2A pref aktier är några av de mest köpta i Sverige. Mer än 3 100 sparare har K2A Pref på Avanza. Det gör att K2A preferensaktie troligtvis är tredje eller fjärde populäraste preferensaktie i Sverige.

NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag som riktat in sig på kommersiella förvaltningsfastigheter, främst i Norrland. Störst verksamhet har NP3 i Sundsvall.

Totalt har NP3 knappt 360 fastigheter med drygt 1 350 000 kvadratmeter yta. Bland fastighetsbeståndet finns bland annat industri, kontor, handel och logistik. Industri står för 38 procent av hyresvärdet.

Tack vare ett stort antal hyresgäster och långa durationer på löptiden är det begränsad exponering mot enskilda hyresgäster. Det är bra eftersom det håller nere risken i preferensaktien.

Det finns nästan 3 000 personer som äger NP3 preferensaktie på Avanza. Det gör detta till en av de mest populära fastighets preffar i Sverige.

Sdiptech

Sdiptech är en teknikkoncern som erbjuder tjänster som har med infrastruktur och samhälle att göra. Utgångspunkten i Sdiptech är att våra samhällen har livsviktig infrastruktur som behöver renoveras och utökas. Välfungerande samhällen kräver fungerande, hållbar och tillförlitlig infrastruktur.

Det Sdiptech gör är att förvärva och utveckla teknikföretag som på olika sätt har en roll inom infrastruktur. Verksamheten delas in i tre områden: Water & Energy, Special Infrastructure Solutions och Property Technical Services. Samtliga tre segment har potential att påverkas positivt av megatrender som urbanisering och strävan efter resurseffektivitet.

Inom affärsområdet Water & Energy finns området Vatten & Sanitet som främjas av tilltagande vattenbrist och nya krav på vattenrening. Företaget erbjuder tjänster för vattenrening, avloppsrening och vattensystem. Kraft och Energi främjas av en utbredd kraftbrist i vissa delar av Europa. Ökad elektrifiering, automatisering och digitalisering är andra trender som främjar Sdiptech inom detta område. Totalt 13 dotterbolag finns inom Water & Energy.

Inom Special Infrastructure Solutions har Sdiptech 10 dotterbolag. Inom detta affärsområde finns lösningar för luft- och klimatkontroll. Det främjas av efterfrågan på energieffektivitet och luftkvalitet. Segmentet säkerhet handlar om att utveckla och leverera mjukvara och system för säker kommunikation både i den offentliga och privata sfären. Segmentet trafik innebär bland annat digital teknik för flygtrafikkommunikation och hastighetsövervakning.

Property Technical Services är ett affärsområde inom Sdiptech som har med teknik för fastigheter att göra. Hissar och hissteknik är främsta fokus inom detta affärsområde men Sdiptechs bolag arbetar även med taklösningar, taksäkerhetsutrustning, lätt byggteknik och stomkomplettering.

Sdiptech Preferensaktie hör till de 5 eller 6 mest köpta pref aktier. Runt 1 900 personer har Sdiptech Pref hos Avanza.

Corem Property Group

Fastighetsbolaget Corem Property Group förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i Sverige och Danmark.

Fokus ligger på logistik. Därför äger Corem fastigheter i viktiga logistikhubbar som bland annat Stockholm, Malmö, Göteborg och Jönköping. Totalt har Corem över 160 fastigheter i fyra regioner i Sverige. Det totala fastighetsvärdet är över 12 miljarder kronor. I fastighetsbeståndet finns främst lagerlokaler, logistikfastigheter och handelsfastigheter.

Hos Avanza är det drygt 1 600 personer som äger Corem Property Group Pref.

Sagax

Sagax är ett fastighetsbolag som är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Affärsidén är att investera i kommersiella fastigheter. Huvudfokus ligger på fastigheter inom lätt industri och lager. Till grund för Sagax val av investeringsstrategi ligger den höga direktavkastningen, de stabila uthyrningsgraderna och den låga produktionstakten inom segmentet.

Samtidigt handlar det om konjunkturkänsliga områden men Sagax är noga med att betona högsta möjliga riskjusterade avkastning som övergripande mål. Detta uppnår Sagax genom att betona starka kassaflöden, tillväxt och att kassaflödet från befintliga fastigheter ska vara starkare än inflationen.

Totalt äger Sagax drygt tre miljoner kvadratmeter fastigheter. Antalet fastigheter i årsskiftet 2019/2020 var 553. Det är ett expanderande företag som förutom i Sverige har verksamhet i Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Holland.

Sagax preferensaktier är populära bland svenskarna. På Avanza har runt 1 600 personer innehav i Sagax Pref. Det gör denna preff till en av de mest handlade i Sverige.

Amasten

Amasten Fastighets AB har som affärsidé att förvärva, förvalta, utveckla och bygga fastigheter på tillväxtorter. Fastigheterna består av 90 procent bostäder. Övriga 10 procent är kontorslokaler, butikslokaler, industri och lokaler för samhällsinstitutioner.

Företagets ledord är ”Trygghet, Innovation och Affärsmannaskap”. Företaget har för avsikt att växa genom nyproduktion, förvärv och värdeskapande förvaltning. Amasten har som mål att ha en dynamisk portföljsammansättning och en stabil årlig utdelning och avkastning över konjunkturcykeln.

Det totala fastighetsvärdet är runt 7 miljarder kronor. Fokus ligger på att förse den svenska marknaden med bostäder av hög kvalitet och på de platser som växer mest. Det innebär främst Stockholmsregionen, Uppsala, Mellansverige och Norrlandskusten.

Amasten har dessutom som en del av verksamheten nyproduktion av så kallade Riki-hus. Det är ett slags prefabricerade energieffektiva lägenheter med hög yteffektivitet. Med Riki-husen kan Amasten erbjuda kunderna inflytt endast 10 månader från att bygglov erhållits.

Amasten (AMAST) och Amasten preferensaktie (AMAST PREF) handlas på Nasdaq First North Premier.

Nästan 1 400 personer äger Amasten Fastighets Pref på Avanza. Det placerar denna fastighetsaktie någonstans i mitten bland Sveriges preferensaktier.

Genova Property Group

Genova Property Group är en fastighetsförvaltare och bostadsbyggare. Enligt Genova präglas deras affärsmodell av långsiktighet. Här handlar det inte om att göra snabba affärer utan snarare om att äga och förbättra varje fastighet.

Konceptet Som Genova Property Group har handlar inte bara om bostäder. I flera av projekten bygger företaget upp hela bostadskvarter på ett sätt som innefattar samhällsplanering och stadsutveckling. I dessa miljöer är caféer, parker, förskolor och butiker en naturlig del av planeringen.

Genova har ett nära samarbete med flera av Sveriges kommuner och landsting. I portföljen finns utöver bostadshus även samhällsfastigheter inom vård och omsorg.

Till skillnad från de flesta andra fastighetsbolag i Sverige har Genova Property Group inte begränsat sig till ett visst geografiskt område. Istället är det potentialen i det enskilda projektet som får vara vägledande för var bolaget ska satsa.

Det totala fastighetsvärdet uppgår till 4,4 miljarder kronor. Totalt finns över 5400 bostadsbyggrätter i portföljen.

Drygt 1 300 ägare finns registrerade på Genova Preferensaktie hos Avanza. Många lockas troligtvis av den höga avkastningen som ofta legat på över 9 procent med kvartalsvisa utdelningar.

Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB är en svensk fastighetsutvecklare med fastigheter på Costa del Sol i Spanien. Detta fokus utomlands gör att denna preferensaktie skiljer sig ganska mycket från övriga preferensaktier på listan.

Företaget har sedan det grundades 2015 genererat en stark tillväxt. Den spanska solkusten kring Malaga beskriver bolaget som den snabbast växande i Spanien. Succén, förklarar Quartiers, beror på att det finns stor både inhemsk och utländsk efterfrågan på fastigheter i denna del av Spanien. Ett utmärkt väder med mer än 320 soldagar per år och utmärkta kommunikationer gör att allt fler letar sig dit.

Verksamheten är indelad i två affärsområden: fastighetsförädling och fastighetsutveckling. Inom fastighetsutveckling bygger Quartiers Properties välplanerade villor och lägenheter vilka sedan marknadsförs och säljs. Inom fastighetsförädling handlar det om att hitta fastigheter med outnyttjad potential som rustas upp och säljs eller omvärderas och refinansieras med bättre villkor.

Quartiers Properties är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Möjligheten att ta in aktiekapital från börsen (inte minst via preffar) ger Quartiers en stor konkurrensfördel mot lokala aktörer på Costa del Sol.

Det finns drygt 1 100 ägare i Quartiers Properties PREF hos Avanza. Det är ganska mycket med tanke på att det handlar om en fastighetsutvecklare med verksamhet långt bort från den svenska marknaden.

Sedan juni 2017 då denna pref släpptes har direktavkastningen legat mellan 9 och 10 procent större delen av tiden. För ett par år sedan skenade direktavkastningen iväg uppåt över 11 procent, vilket reflekterade viss oro för aktien.

Quartiers Properties AB - Populära preferensaktier

c juni 2017 – februari 2020.

Aktiekursen i Quartiers Poperties Pref har varit ganska stabil under perioden. Men en titt i aktiekursen för stamaktien avslöjar att marknaden ser detta som en högriskaktie som kanske inte levt upp till förväntningarna.

Aktiekursen i Quartiers Properties

Aktiekursen i Quartiers Properties (grön linje) jämfört med preffen (blå linje) 2017 – 2020. Källa: Avanza.

Heimstaden

Heimstaden är ett av de största bostadsfastighetsbolagen i Norden. Deras affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter. På lite mer än tio år har detta fastighetsbolag vuxit från att vara en ganska obetydlig aktör till att bli en av de största inom sin bransch. Rötterna har Heimstaden från 1998 men det började ta fart efter 2005 då företaget förvärvades av Fredensborg AS.

”Omtänksamma boenden” är Heimstadens idé för hur ett boende ska vara. Rent konkret innebär det ett välgenomtänkt företagskoncept som genomsyrar hela verksamheten.

Heimstaden har utvecklat en företagskultur som byggts upp för att locka till sig engagerade och motiverade medarbetare som sätter kunden i centrum. Kunderna kan njuta av hög service, inte minst genom digitala lösningar. Hållbarhet, miljötänk och energieffektivitet kombineras med att bevara gamla byggnaders unika karaktär.

Dessutom stävar Heimstaden efter att utveckla långsiktiga relationer med investerare, finansiella institutioner och kommuner.

Idag har Heimstaden verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Tjeckien.

Lite drygt 1 000 sparare har Heimstaden Preferensaktier på Avanza. Aktien handlas på First North Stockholm. Denna aktie finns endast som preferensaktie, inte som stamaktie.

Pegroco

Pegroco Invest AB är ett investmentbolag. Portföljen består av mindre och medelstora företag. En större del av dessa är onoterade svenska bolag. Pegroco har ett uttalat långsiktigt och värdeskapande perspektiv.

De största innehaven i portföljen är Nordic Lift, Nordisk Bergteknik, Nordic MRO, Mechanum och Stockholms Spårvägar. Totalt arbetar över 900 personer i de bolag som Pegroco är delägare i. Pegroco Invest går dock inte alltid in som ensam ägare eller ens majoritetsägare. Ibland har man minoritetsandelar i företagen men är man ändå med och påverkar utvecklingen.

En del av Pegroco Invests affärsidé är att inte vara beroende av fondfinansiering. Alla investeringar finansieras genom den egna balansräkningen. Här kommer givetvis preffen in i bilden.

Direktavkastningen i Pegroco Invests preff är synnerligen god. När preferensaktien släpptes i mitten av 2015 låg direktavkastningen på nästan 10 procent. Efter ett år tog det fart i aktiekursen som växte till sig ganska mycket för att vara en preferensaktie. Det pressade ner direktavkastningen till runt 7,5 procent vilket förvisso också är en ganska hög direktavkastning i sig.

För några år sedan ökade osäkerheten bland investerare och aktiekursen föll. Aktiekursen hade då länge legat en bit över inlösen så det var kanske inte så konstigt att det blev en rekyl nedåt. Genom denna kurskorrigering återställdes direktavkastningen till runt 10 procent.

Direktavkastning i Pegroco Invest preff

Direktavkastning i Pegroco Invest preff 2015 – 2020. Under perioden låg direktavkastningen på mellan 7,5 och 10 procent större delen av tiden.

Aros bostad

Aros Bostad är en bostadsutvecklare som profilerat sig med ledorden ”trygghet, kvalitet och omtanke”. Under mer än tio år har Aros utvecklat moderna och funktionella bostäder. Det hela började i Västerås men idag ligger större delen av verksamheten i Stockholmsområdet och i Uppsala.

Aros förvärvar och utvecklar fastigheter på eftertraktade platser. Val av material och utformning görs med tanken att de ska stå sig över tid. Aros är med genom hela processen från förvärv till dess att den nya bostaden lämnas till kund. Kvalitet och trygghet är nyckelord som man gärna upprepar både för kunder och investerare.

Direktavkastningen i Aros Bostad har hållit sig ganska stabil sedan preffen släpptes. Den genomsnittliga direktavkastningen har legat på knappt 8 procent sedan dess. Som mest klättrade direktavkastningen upp mot 8,5 procent. Som lägst var den drygt 7 procent.

Direktavkastning i Aros Bostad

Direktavkastning i Aros Bostad. Direktavkastningen i denna preff var ganska stabil och hög under hela perioden.

Det är drygt 600 personer som äger Aros preferensaktier på Avanza. Det gör detta till en av de mindre vanliga preffarna på börsen.

Genova Prop

Genova Property Group är, som vi beskrev ovan, en långsiktig fastighetsförvaltare och bostadsbyggare. Detta företag satsar stort på att inte bara bygga bostäder utan även på att skapa nya statsmiljöer.

Som preferensaktie sett har Genova Property Group Pref en mycket hög direktavkastning. De senaste tre åren har den legat kring 9 procent, vilket är högt även bland preferensaktier. Samtidigt har direktavkastningen varit på fall sedan preffen släpptes i slutet av 2015. Då låg direktavkastningen på över 10 %. Sedan har den successivt klättrat sig ner mot 8 %.

I princip är det ett gott tecken att direktavkastningen avtagit. Det visar att marknaden har förtroende för aktien. Allt fler har investerat i den vilket drivit upp aktiekursen. Utvecklingen i aktiekursen kan ändå beskrivas som kontrollerad. Den har ökat i lugn takt med runt 30 % sedan start, vilket är bra för att vara en preferensaktie.

Det bör nämnas att Genova Property Group Pref har inlösen på 130 kronor fram till december 2020. Därefter sänks den till 110 kr. Det lär leda till att vissa väljer att sälja något som troligtvis pressar ner aktiekursen något. Stämmer det kan vi förvänta oss något högre direktavkastning i Genova Property Group Pref från 2021 och framåt.

Direktavkastning i Genova Property Pref

Direktavkastning i Genova Property Pref 2016 – 2020. Långsam appreciering har lett till successivt avtagande direktavkastning. Källa: Börsdata.

ALM

Vi har redan gått igenom ALM Equity Pref som en av Sveriges mest köpta preffar. Det är också en preferensaktie som har en lockande utdelning. ALM har en uttalad strategi att sprida på riskerna i verksamheten. Vi ser också på direktavkastningen att den är hög, men kanske inte så hög att det känns onödigt riskfyllt.

De senaste 3 åren har direktavkastningen i ALM Equity Pref legat på 7,7 %. Denna preferensaktie är en av få där utdelningshöjning inträffat. Så blev det för utdelningsåret 2013 då ALM Equity Pref höjde utdelningen från 5 till 8,4 %. Som väntat fick det en omedelbar reaktion i aktiekursen. På några månader handlades aktiekursen upp ungefär lika mycket som utdelningshöjningen: runt 70 procent.

Den högre direktavkastningen på över 13 % som utdelningshöjningen innebar blev alltså kortvarig. Den som hann köpa på sig ALM Equity Pref gjorde ett kap. Efter att aktiekursen kommit ikapp direktavkastningen började den falla tillbaks något och har sedan 2015 legat ganska stabilt. Sedan dess har vi fått vänja oss vid en direktavkastning på runt 7,5 – 8,5 % i ALM Equity Pref.

ALM Equity Pref.

Direktavkastning i ALM Pref 2012 – 2020. Aktiepriset I ALM Equity Pref har varit ganska stabilt efter att ha tagit ett språng efter en utdelningshöjning 2013. Sedan dess har direktavkastningen i preffen också stabiliserats. Källa: Börsdata.

FOOTWAY

Footway är en ganska udda aktie bland preferensaktierna. Footway är nämligen det enda e-handelsbolaget i Sverige med preferensaktier, i varje fall om vi talar om publika bolag.

För att göra det ännu mer spännande är Footway ett e-handelsbolag som (liksom namnet antyder) specialiserat sig på skor och skotillbehör. En mer nischad preff utanför fastighetsbranschen är nog svårt att hitta.

Bland de märken som Footway säljer hittar vi Ecco, Adidas, Converse, New Balance och Birkenstock.

Sedan mitten av 2015 då Footway pef släpptes har aktiepriset klättrat långsamt uppåt. I takt med detta har direktavkastningen avtagit. Från början låg direktavkastningen i Footway preferensaktie på runt 8 %. Därefter har den krupit ner mot runt 7 %. Hur som helst är det en hög direktavkastning men kanske ändå inte direkt alarmerande hög.

Footway Pref

Footway Pref direktavkastning 2015 – 2020. En hög men svagt avtagande direktavkastning på 7 – 8 %. Källa: Börsdata.

Drygt 500 personer äger Footway preferensaktier på Avanza. Det gör denna högutdelande preff till ett ganska ovanligt innehav. Samtidigt noterar vi att intresset successivt ökat bland svenska aktiesparare. Footway pref handlas på First North Stockholm.

SDIPTECH

Vi har redan gått igenom vilka tjänster inom infrastruktur som teknikbolaget Sdiptech erbjuder. Förutom att vara ett bolag med ett spännande utbud som drar nytta av flera megatrender har Sdiptech Pref en hög direktavkastning.

När Sdiptech Pref släpptes i början av 2015 låg direktavkastningen på knappt 8 %. Ett kursfall mot slutet av året gjorde att direktavkastningen i denna preff klättrade upp mot nästan 10 % på kort tid. Sedan dess har aktiekursen återtagit mark och direktavkastningen har sjunkit ner till 6,5 – 7 %, vilket även det är en hög direktavkastning.

Intresset för preffen eldades på under andra halvan av 2019 till följd av en kraftig stigning i Sdiptech stamaktie. Då handlades preferensaktien upp en bra bit över inlösenkursen på 105 kronor. Det är rimligt att anta att apprecieringen i kursen för preferensaktien mattas av eller till och med sjunker tillbaks med tiden. I så fall kommer direktavkastningen också att öka något.

Sdiptech Pref

Sdiptech Pref direktavkastning 2015 – 2020. Intresset för Sdiptech som företag har pressat ner direktavkastningen som med sina 6,5 – 7 % ändå var hög mot slutet av perioden. Källa: Börsdata.

 AMASTEN

Att bygga, förvalta och utveckla fastigheter på tillväxtorter tycks vara ett vinnande koncept. Vi har gått igenom fastighetsbolaget Amasten lite längre upp i texten. Förutom att vara en populär preferensaktie är det också en preff med hyggligt bra direktavkastning.

När Amsten Pref släpptes under 2014 låg direktavkastningen på runt 7,5 %. Kursen i preffen har varit svängig. Därför har direktavkastningen också ofta pendlat mellan 6,5 och drygt 8 %. Under 2019 klättrade aktiepriset uppåt mot inlösenkursen på 350 kr. Därmed tycks även direktavkastningen ha parkerats på drygt 5,5 procent.

Vad som händer med kursen och direktavkastningen i framtiden är givetvis omöjligt att veta. Sannolikheten att kursen ska fortsätta uppåt lär vara begränsad med tanke på inlösenkursen.

Direktavkastning i Amasten Pref

Direktavkastning i Amasten Pref 2014 – 2020. Direktavkastningen tycks ha landat på drygt 5,5 %. Källa: Börsdata.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad är aktier?

Vad är aktier?

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken