April 4

Preferensaktier: fördelar och nackdelar med “preffar”

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Du som investerar i aktier bör känna till att det finns olika aktieslag. Ett av dessa är stamaktier och ett annat kallas i folkmun för “preffar”. Men vad har då preferensaktier för fördelar och nackdelar? I denna artikel kommer de styrkor och svagheter som är förknippade med detta aktieslag att belysas. Men innan vi går in på dem bör vi kortfattat beröra vad en preferensaktie egentligen är.

Kortfattat om preferensaktier

Ett och samma bolag kan ha flera typer av aktier. A- och B-aktier kallas för stamaktier och utgör en slags stam i bolaget. Vissa börsnoterade aktiebolag har även preferensaktier. Dessa är på sätt och vis att betrakta mer som lån än som aktier. En preferensaktie (även kallad “preff”) ger dig som aktieägare en fast utdelning. Preffar kan lösas in och kan i det hänseendet liknas vid ett lån – du får ränta i form av utdelning fram tills dess att preffen löses in.

Preferensaktier är ett aktieslag som har blivit allt vanligare på senare år. Detta i takt med att räntan har fallit till en väldigt låg nivå. Inte alla bolag har detta aktieslag utan de ges vanligtvis ut vid speciella tillfällen för att bolaget ifråga är i behov av pengar.

Allra vanligast är det med preffar inom fastighetsbranschen, men det är dock inte bara fastighetsbolag som kan ge ut denna typ av aktier. Även krisande bolag inom diverse branscher ger ut preffar i syfte att stärka balansräkningen.

Till exempel hade flygbolaget SAS tidigare en preferensaktie. Den finns idag inte längre då bolaget lyckades betala sin utdelning och sedermera beslöt sig för att lösa in preffarna.

Även sökföretaget Eniro har emitterat en preferensaktie. Den har dock inte givit ett lika gott utfall för investerarnas som SAS preff. Detta på grund av att Eniro fick svårigheter att finansiera utdelningar. Som ett resultat av detta har priset på deras preferensaktie störtdykt. Bolaget emitterade för övrigt ytterligare en preferensaktie i oktober 2020.

Preferensaktie Utdelning per år Verksamhet Inlösenkurs Kommentar
Akelius Residential Pref 20 kr Fastigheter 345 kr fram till maj 2024. Därefter 330 kr. Akelius Pref inlösen. Akelius preferensaktier går inte längre att handla.
ALM Equity Pref 8,4 kr Fastigheter 120 kr
Amasten Fastighets Pref 20 kr Fastigheter 350 kr
Aros Bostadsutveckling Pref 8,5 kr Bostadsutveckling 115 kr till 19 dec 2020, sedan 100 kr.
Corem Property Group Pref 20 kr Fastigheter 500 kr
Eniro pref 48 kr Katalogtjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017.
Fast Partner Pref 6,68 kr Fastigheter 116,67 kr
Footway Group Pref 8 kr E-handel 105 kr
Genova Property Group Pref 10,5 kr Fastigheter 130 kr fram till nov 2025 därefter 110 kr
Heimstaden Pref 20 kr Fastigheter 375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr
Hemfosa Fastigheter Pref 10 kr Fastigheter 211,25 kr fram till november. Därefter 195 kr. Efter november 2024: 178,75 kr. Hemfosa preferensaktie omvandlas till SBB D i samband med uppköp.
K2A Knaust & Andersson Pref 20 kr Fastigheter 325 kr
Klövern pref 20 kr Fastigheter 500 kr
NP3 Fastigheter Pref 2 kr Fastigheter 35 kr
Obducat PREF B 0,2 kr Teknik Utdelningen lades på is. Kan endast lösas in mot stamaktier.
Oscar Properties Holding PREF 20 kr Fastigheter 350 kr. Utdelningen lades på is.
Oscar Properties Pref B 50 kr Fastigheter 550 kr. Utdelningen lades på is. Aktieägarna har inte längre möjlighet att begära frivillig inlösen till kursen 500 kr i mars varje år.
Pegroco Invest Pref 9,5 kr Fastigheter 115 kr
Preservia Pref 10 kr Fastigheter 105 kr fram till 2022. Då höjds den till 110 kr. Utdelningen uppskjuten.
Prime Living Pref B 8,5 kr Fastigheter 125 kr. Inställd utdelning.
Quartiers Properties PREF 0,96 kr Fastigheter 12 kr
Sagax pref 2 kr Fastigheter 35 kr. Kan lösas in mot D-aktier.
SAS PREF SAS preferensaktie handlas inte längre.
SBB Pref 35 kr Fastigheter 750 kr till 5 oktober 2020. Därefter är inlösenkursen 650 kr fram till 5 oktober 2024. Därefter 600 kr.
Sdiptech Pref 8 kr Infrastrukturtjänster 105 kr
Volati Pref 40 kr I

Fördelar med preferensaktier

Förhoppningsvis ger en preferensaktie en konstant utdelning. Ofta löses preffar in med tiden, d.v.s. de betalas tillbaka av bolaget likt ett lån.

 • Kan generera ett stabilt och tillförlitligt kassaflöde.
 • Hög direktavkastning.
 • Förtur till aktieutdelningar.
 • Förtur vid likvidering av bolaget.
 • Generellt sett lägre risk än stamaktier.

Kan generera ett stabilt och tillförlitligt kassaflöde

Numera blir det allt vanligare med kvartals- och månadsutdelare. Men generellt sett brukar börsnoterade bolag ge sina aktieägare en utdelning en eller två gånger om året. I regel ger dock preferensaktier utdelning fyra gånger per år. Och om du är en utdelningsinvesterare kan det vara fördelaktigt att sprida gracerna jämnare över året istället för att få i princip alla utdelningar på en och samma gång.

Det är förvisso möjligt att ersätta utdelningen genom att själv sälja aktier i ett bolag. Men många sparare, och kanske småsparare i synnerhet, uppskattar det faktum att utdelningarna ger ett ganska regelbundet och beräkneligt kassaflöde i kronor och ören. Dessa pengar kan du återinvestera och därigenom öka innehavet i antingen bolaget ifråga eller i ett annat bolag. Och med om du gör detta förstärks den ränta på ränta-effekt som över tid leder till att ett allt större kapital ackumuleras i din portfölj.

Hög direktavkastning

En annan fördel med preferensaktier är att de generellt sett ger en hög direktavkastning. Och detta är likt de utspridda utdelningarna för många en av de mest lockande egenskaperna i detta aktieslag. Med en hög direktavkastning, och gärna en långsiktig utdelningstillväxt, blir du inte lika beroende av den potentiella kursutvecklingen. Även om aktien i sig skulle utvecklas i sidled får du regelbundet dina utdelningar och kan återinvestera eller ta ut dessa pengar.

Att preffar ger en förutbestämd och hög utdelning är onekligen en stor lockelse för många investerare. Det finns dock fler fördelar med preferensaktier än enbart en hög direktavkastning och ett stabilt kassaflöde. Härnäst kommer vi därför att kasta strålkastarljuset på de övriga positiva egenskaper som detta aktieslag har.

Förtur till aktieutdelningar

Om målet med ditt aktiesparande är att skapa ett stabilt kassaflöde är utdelningarna viktiga. Och då kan det vara värt att överväga att köpa preferensaktier. En fördel med dessa är nämligen att du får förtur till aktieutdelningar. Det är dessutom vanligt att investerare med preffar får en högre procentuell utdelning än vad stamaktierna ger. Men detta varierar, så var noga med att kontrollera vad som gäller för de bolag som du är intresserad av.

Förtur vid likvidering av bolaget

I värsta fall kan ett företag tvingas till likvidering och sälja sina tillgångar för att kunna betala sina skulder. Som ägare av preferensaktier har du fördelen att få förtur till bolagets tillgångar gentemot ägarna av stamaktier.

Generellt sett lägre risk än stamaktier

När du investerar i preferensaktier är kreditrisken lägre än vad den vore i en obligation utfärdad av samma bolag. Men samtidigt medför preffar generellt sett lägre risk än stamaktier.

Den främsta anledningen till att preferensaktier vanligtvis anses vara mindre riskfyllda än stamaktier är de fasta och förutbestämda utdelningarna. En annan anledning är att preffar i regel är mindre volatila än stamaktier sett till aktiekursen.

Men även om preferensaktier av de flesta investerare anses vara tryggare är de långt ifrån riskfria. Nedan belyser vi de främsta nackdelarna med preferensaktier.

Nackdelar med preferensaktier

Aktiehandel medför alltid en risk, och det innebär även ett risktagande att handla med preferensaktier.

 • Bolaget kan få problem att finansiera sina utdelningar.
 • Preferensaktierna kan komma att lösas in.
 • Uppsidan i aktiekursen är begränsad.
 • Sällan någon utdelningstillväxt.
 • Risk för höjda räntor.
 • Högre risk än obligationer.
 • Vissa intressenter har förtur till bolagets kassa.
 • Preferensaktiers popularitet är tveeggad.
 • Risk att du vaggas in i en falsk trygghet.
 • Lägre röstvärde.

Bolaget kan få problem att finansiera sina utdelningar

En uppenbar nackdel med preferensaktier är risken för uteblivna utdelningar. Och om ett bolag som har gett ut preferensaktier får svårt att finansiera sina utdelningar är risken stor för stora kursfall. Risken för denna typ av problem är förstås större om du köper preffar i ett företag med en uppenbar risk för betalningssvårigheter. Denna risk är dock avsevärt mycket mindre i väletablerade fastighetsbolag och liknande än i så kallade problembolag.

Preferensaktierna kan komma att lösas in

En preferensaktie emitteras alltid med en inlösenkurs. Det betyder att det finns en förutbestämd kurs till vilken bolaget äger rätten att köpa tillbaka aktierna. Vad detta innebär för dig som äger preffar är att du kan göra en förlustaffär om du har betalat mer för dina preferensaktier än priset för inlösen. Du riskerar med andra ord att förlora en del av det kapital som du har investerat i bolaget i form av preffar.

Uppsidan i aktiekursen är begränsad

Stamaktier erbjuder en obegränsad uppsida när det kommer till kursökning. Till skillnad från dessa aktier är uppsidan i aktiekursen begränsad när du investerar i preferensaktier. Preffar kan komma att lösas in av bolaget, och investerare betalar ogärna en premie om det finns en risk att preffen löses in till ett lägre pris.

Men vad beror det då på att kursutvecklingen i preferensaktier ofta är ganska modest? Jo, det har att göra med att preffar vanligtvis handlas i trakterna kring det belopp vilket bolaget har angivit som inlösenkurs. Och ju större differensen är mellan inlösenkursen och aktiens aktiekurs (d.v.s. om aktiekursen är högre än inlösenkursen), desto större är risken för att bolaget bestämmer sig att faktiskt lösa in sina preffar.

En annan faktor som är viktig att ta hänsyn till är desto svårare att värja sig mot. För det är inte bara så att preffar kan bli inlösta till den angivna inlösenkursen – om bolaget skulle köpas upp av ett annat kan du behöva sälja dina preferensaktier till en lägre (eller högre) kurs än den aktuella inlösenkursen.

Sällan någon utdelningstillväxt

En annan nackdel med preferensaktier är att de sällan erbjuder en utdelningstillväxt. De flesta preffar har nämligen en fast utdelning som inte förändras över tid. Detta är ytterligare ett sätt på vilket detta aktieslag skiljer sig åt från stamaktier. Så även om du som investerare är nöjd med storleken på den initiala utdelningen, kan inflationen med tiden komma att utradera aktiens uppsida.

Detta är ett aber med många preffar jämfört med stamaktier. För i bolag som sköts väl är sannolikheten stor att utdelningen med tiden höjs – kanske rentav löpande. Om du då äger preferensaktien istället för stamaktien är risken stor att du går miste om utdelningstillväxten.

Risk för höjda räntor

Investerare köper i regel preferensaktier för att kunna åtnjuta en hög direktavkastning. Preffar har ofta en fast utdelning vilket gör att detta aktieslag mer liknar obligationer än något annat. Detta gör dem känsliga för räntehöjningar – när räntorna höjs minskar vanligtvis värdet på värdepapper som genererar en fast intäkt.

Högre risk än obligationer

Vissa investerare hävdar att preferensaktier är till nackdel på så vis att de är det sämsta av två världar (aktier och obligationer). Detta då preffar till skillnad från stamaktier har en begränsad uppsida och samtidigt är en mer riskfylld investering än obligationer. Så om du söker avkastning på ditt kapital kan du göra bättre i att köpa stamaktier, och är du ute efter tryggare placering kan det vara värt att köpa obligationer.

Vissa intressenter har förtur till bolagets kassa

En fördel med preferensaktier som vi har belyst i denna artikel är förturen till utdelningar gentemot ägare av stamaktier. Men faktum är att vissa andra intressenter har förtur till bolagets kassa gentemot dig som äger preffar i bolaget. Långivare och leverantörer är två exempel på intressenter som får gå före i kön om det är så att bolaget har skulder som behöver betalas.

Risken att så är fallet är förstås större om bolaget ifråga har en skral kassa och har svårigheter att betala sina skulder. Det vore i sådana fall en tydlig varningssignal även på andra sätt. För om bolaget har svårt att betala sina fordringsägare är risken stor att företaget även kan få svårt att finansiera de planerade utdelningarna. Och då faller ju hela syftet med att äga preferensaktier i bolaget.

Preferensaktiers popularitet är tveeggad

På senare år har preferensaktier ökat i popularitet jämfört med andra aktieslag. Detta kan förstås ses som något positivt, men faktum är att denna folkgunst för preffar har en annan sida av myntet. För i takt med att populariteten ökar blir det samtidigt svårt att få en bra riskjusterad avkastning. Detta leder i sig till att många investerare väljer att vända blicken mot investeringar av andra slag.

Risk att du vaggas in i en falsk trygghet

En annan sekundär nackdel med preferensaktier är risken för att du vaggas in i en falsk trygghet. För när du äger preffar vill du kanske gärna tro att du har förtur till utdelningar och att detta gör att du känner dig trygg med innehavet. Men som vi redan har varit inne på saknas garantier för att inte även en preferensakties utdelning uteblir. Detta har hänt fler gånger tidigare och det kommer sannolikt att ske många ytterligare gånger även framgent.

Lägre röstvärde

Preferensaktier har även nackdelen att deras röstvärde ofta är lägre än stamaktiernas. Detta är förvisso någonting som relativt få privatsparare bryr sig om, men det är ändå något som bör nämnas i sammanhanget.

I regel har preferensaktier ett röstvärde som motsvarar en tiondel (1/10) av stamaktiernas röstvärde. Så är i och för sig även fallet med de flesta B-aktier kontra A-aktier. Konsekvensen av detta är dock att du som preferensaktieägare på sätt och vis lägger bolagets framtid i händerna på andra aktieägare. En möjlig effekt av detta är att det kan uppstå konflikter mellan bolagets preferensaktieägare och dess stamaktieägare.

Men såvida du inte har tänkt använda din röst på årsstämman eller i andra sammanhang har detta alltså ingen större betydelse.

Väger preferensaktiers fördelar eller nackdelar tyngst?

Nu har vi slagit fast att preferensaktier har fördelar såväl som nackdelar. Så bör man göra plats för preferensaktier i sin portfölj eller inte?

Det är förstås svårt att ge ett rakt svar på detta. Dessutom bör detta beslut fattas individuellt utifrån respektive bolags förutsättningar. För som investerare behöver du göra en bedömning av huruvida bolaget kommer kunna leverera den utlovade utdelningen eller inte.

Letar du efter mer liknande information? Kika här i så fall.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?