Last Updated on 7 oktober, 2021 by Håkan Samuelsson

Code Embed: Ingen inbäddningskod hittades för CODE144

Beräkna Nettolön och Räkna ut din lön efter skatt med hjälp av vår kalkylator. Men har du koll på alla skatter, avgifter och på skillnaden mellan bruttolön och nettolön? Om inte får du reda på det genom att fortsätta läsa den här artikeln där vi reder ut begreppen.

Så beräknas lönen efter skatt

I Sverige måste alla medborgare betala så kallad inkomstskatt, helt oberoende av var den kommer ifrån och hur omfattande inkomsten är. Det är därför en bra idé att ha koll på hur mycket du själv är skyldig att betala i skatt. Inte enbart för att ha koll på den egna ekonomin, utan också för att minimera risken för att bli återbetalningsskyldig.
Har du en anställning kan arbetsgivaren (i de flesta fall) hjälpa till med att uppskatta hur mycket skatt som ska dras ifrån bruttolönen. Detta beräknas med hjälp av Skatteverkets särskilda skattetabeller.
För den som har fler än en arbetsgivare eller driver eget företag är det extra viktigt att hålla koll på skatten. I det sistnämnda fallet ligger nämligen ansvaret för skatteredovisningen helt på företagaren själv.

Sveriges vanligaste skatter

Här nedan listar vi de vanligaste, tillika viktigaste, skatterna i Sverige. Det handlar om allt ifrån kommunalskatt och landstingsskatt till public service-avgifter och arbetsgivaravgifter.

Kommunalskatt

Det är en form av avgift som betalas in till hemmahörande kommun och som dras från bruttolönen. Den kommunala skattesatsen består, som tidigare beskrivits, dels av landstingsskatten och dels av den kommunala inkomstskatten.
Även detta är en skattesats som varierar beroende på var du bor men i genomsnitt betalar de flesta runt 32% i kommunalskatt.

Statlig inkomstskatt

Gränsen för den statliga inkomstskatten är vanligtvis en omdebatterad politisk fråga, då vänstern och högern generellt sett står långt ifrån varandra i denna fråga. Det innebär att den statliga inkomstskatten kan ändras beroende på vilket politiskt parti som har makten.
Det som dock är beständigt är att den statliga inkomstskatten betalas av såväl fysiska som juridiska personer som har nått det som kallas inkomstskattens brytpunkt. Om brytpunkten ligger på en årslön motsvarande 504 400 kronor ska personer med en månadslön på minst 42 000 kronor betala statlig inkomstskatt.

Landstingsskatt

Landstingsskatten är en av två skatter som ingår i kommunalskatten (den andra är kommunalskatten). Denna avgift syftar till att täcka de kostnader som regionens landsting har och omfattar framförallt hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och tandvård.
Precis som många andra skatter varierar landstingsskatten i storlek beroende på var i landet du bor.

Värnskatt

Procentsatsen ligger i skrivande stund på 20% för personer som håller sig inom brytpunktens nedersta gräns. Personer som däremot tjänar mer än den övre gränsen ska betala ytterligare 5%. Det innebär att det finns inkomsttagare i Sverige som betalar 25% av bruttolönen i statlig inkomstskatt. Denna extra procentsats kallas även för värnskatt.

Grundavdraget

Detta är en form av avdrag som automatiskt dras från din totala inkomst, det vill säga bruttolönen. Grundavdraget uppgår i skrivande stund till mellan 13 700 kronor (minimum) och 35 900 kronor (maximum).
Avdraget är något lägre för personer med lägre inkomst, medan personer med en årsinkomst som understiger 19 700 kronor är helt undantagna från grundavdraget.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget grundar sig på din personliga inkomst och är en form av skattereduktion. Jobbskatteavdraget infördes 2007 i syfte att öka sysselsättningsgraden genom att göra det mer lönsamt och attraktivt att arbeta.
Avdraget kan uppgå till så mycket som 2 500 kr per månad, men då krävs att du har en viss månadsinkomst. Gränsen för denna beror på vilket politiskt parti som styr och därför avstår vi ifrån att ange några specifika siffror. Det är också viktigt att veta att andra belopp gäller för personer som är äldre än 65 år.

Arbetsgivaravgift

Alla arbetsgivare är skyldiga att betala in arbetsgivaravgift så länge man har anställda i företaget. Arbetsgivaravgiften syftar främst till att säkra arbetstagarnas trygghet och säkerhet och är en avgift som alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att betala.
Det är också så att arbetsgivaravgiften egentligen avser flera olika avgifter, som bland annat omfattar sjukförsäkringar och pensionen, och som betalas in till Skatteverket av arbetsgivaren i form av en klumpsumma.
I vissa avseenden kan arbetsgivaren få lov att göra avdrag på arbetsgivaravgiften, exempelvis i samband med forskningsprojekt och arbete inom specifika stödområden.

Public service-avgift

Detta är en avgift som ersätter den tidigare radio- och TV-avgiften som betalas in till Radiotjänst av alla medborgare som är 18 år fyllda. Det som är lite speciellt med avgiften är att alla svenska medborgare måste betala, oavsett de äger en TV-apparat eller ej. Hur mycket var och en ska betala beror på inkomststorleken.

Kyrkoavgift

Alla personer som är registrerade hos svenska kyrkan ska betala en kyrkoavgift baserad på bruttolönen. Den genomsnittliga avgiften uppgick 2019 till 1,03%. Kyrkoavgiften varierar dock beroende på vilken församling du tillhör.

Begravningsavgift

Alla folkbokförda svenska medborgare som inte är medlemmar i svenska kyrkan är ålagda att betala en så kallad begravningsavgift. Avgiften är densamma för alla med beskattningsbar inkomst och oavsett religion.

Avdrag – Hur påverkar avdrag din lön efter skatt?

De vanligaste avdragen är bland annat rot- och rutavdrag, reseavdrag och avdrag för bolåneräntor. Det är därför bra att känna till att olika former av avdrag har mer eller mindre påverkan på hur mycket skatt som dras ifrån din bruttolön. Därmed påverkas även din nettolön av att du gör avdrag.

Löneväxling – Räkna ut lön efter skatt

Har du hört talas om löneväxling? Det innebär att du som anställd kan byta en del av din bruttolön mot en förmån, vid enstaka tillfällen alternativt fortlöpande.
För arbetsgivaren är det viktigt att vara tydlig med vad medlen (förmånen) får användas till. Arbetsgivaren får inte bevilja löneväxling om arbetstagaren redan fått sin lön utbetald, eftersom den då ska beskattas som lön. Det betyder att löneväxling måste ske med viss framförhållning.

 Skattedeklaration

Arbetsgivaren är också skyldig att skicka in en så kallad skattedeklaration (momsdeklaration) till Skatteverket varje månad. En skattedeklaration skiljer sig alltså från både inkomst- och självdeklarationen på flera sätt, inte minst när det gäller tiden för inbetalning (som sker en gång per år när det gäller det sistnämnda).
Skattedeklarationen består av två olika delar: arbetsgivaravgifter och avdragna skatter för anställda samt in- och utgående moms.

Beräkna NettolönFoto: pixabay.com

Räkna ut din nettolön – Räkna ut lön efter skatt

Den lön som finns kvar efter det att alla avgifter och skatter dragits kallas för nettolön, medan den totala lönen kallas för bruttolön. För att det ska bli lättare att hålla isär begreppen kan du tänka på ”den nätta summan som blir kvar efter skatt” = din nettolön.
För att räkna ut hur mycket som går åt till skatter av den egna bruttolönen behöver du ha koll på följande:
– Hur mycket du har i månadslön
– Var du är folkbokförd
– Eventuellt medlemskap i svenska kyrkan
Varför är detta viktigt? Jo, för att såväl kommunalskatten som kyrkoskatten varierar beroende på var i Sverige du bor, vilket i sin tur innebär att nettolönen påverkas.

Räkna ut lön efter skatt
Räkna ut lön efter skatt

Bruttolöneavdrag och nettolöneavdrag

Bruttolöneavdrag innebär att arbetstagaren byter ut en del av sin bruttolön mot en förmån. Därmed accepterar arbetstagaren en lägre bruttolön vilket betyder att såväl skatt som arbetsgivaravgift blir lägre. Det är viktigt att komma ihåg att detta kan påverka såväl sjuklön som a-kassaersättning, pension och andra avgifter.

Nettolöneavdrag innebär att arbetstagaren betalar för förmånen med egna skattemedel, vilket betyder att arbetstagaren behåller sin bruttolön. I vissa fall sker betalningen genom ett avdrag från nettolönen, exempelvis i samband med en regelbunden avbetalning för förmånsbil eller liknande.

Största skillnaden mellan bruttolöneavdrag och nettolöneavdrag

En väsentlig skillnad mellan bruttolöneavdrag och nettolöneavdrag är att det inte är tillåtet att göra bruttolöneavdrag för personalvårdsförmåner såsom friskvård, kaffe och så vidare. Det är däremot tillåtet att göra nettolöneavdrag för det eftersom förmånerna endast är skattefria så länge de inte är utbytbara mot kontant lön.

Vad är jämkning? – Räkna ut lön efter skatt

Att ansöka om skattejämkning handlar delvis om att vilja få mer pengar över i plånboken, delvis om att slippa restskatt. Det är oftast ungdomar och pensionärer som skattejämkar, främst för att löneutbetalaren har dragit för lite skatt under det gångna året. När detta sker får man så kallad restskatt, vilket innebär att man blir skyldig att betala tillbaka en del av sin inkomst till Skatteverket.
Den som önskar ansöka om skattejämkning ska gå via Skatteverket om det gäller ett mindre avdrag. I det avseendet är det Skatteverket som fattar beslut i frågan. När beslutet är fattat kan arbetsgivaren börja göra aktuella avdrag.
Handlar det däremot om ett högre avdrag är det arbetsgivaren som fattar beslut om huruvida det går att göra extra skatteavdrag eller inte. I det avseendet behövs således inte något beslut från Skatteverket.

Beräkna Nettolön

Olika varianter av jämkning

Det finns lite olika varianter av skattejämkning, varav jämkning för ingående moms, årlig jämkning och tillfällig jämkning är de vanligaste. Det finns dessutom en särskild jämkningsblankett för skolungdomar.

Skattejämkning för ingående moms

Detta är en form av jämkning som endast momspliktiga företag kan ansöka om. Ett skäl till att skattejämka kan till exempel vara inför överlåtelse av ett tillstånd, fastighet eller liknande.
I detta avseende vet man kanske inte i förväg i vilken grad förvärvet kommer att påverka det momspliktiga beloppet, då jämkningen kan omfatta allt från inventarier till fastigheter och maskiner.

Årlig jämkning – Beräkna Nettolön

En annan variant av skattejämkning är det som kallas årlig jämkning. Denna variant innebär att jämkningen sker vid slutet av räkenskapsåret.

Tillfällig jämkning

Jämkning vid ett tillfälle, eller tillfällig jämkning, innebär att skattejämkningen sker omedelbart och endast en gång. Detta kan exempelvis ske efter en överlåtelse eller vid ändrad användning av inventarier eller liknande.

Räkna ut lön efter skatt

 

Särskilda omständigheter som påverkar din lön

Det finns en rad olika omständigheter som påverkar din lön. Vissa saker kan du påverka själv, andra inte. Det du kan påverka är bland annat
– dina arbetsuppgifter
– din egen prestation
– din egen kunskap och kompetens
– ditt eget ansvar
Det som kan vara svårare att påverka är bland annat
utbud och efterfrågan
– krav på specifik spetskompetens
– höjda skatter och avgifter

Vad är skillnaden mellan bruttolön och nettolön? – Beräkna Nettolön

Den lön som finns kvar på kontot och i plånboken efter det att alla skatter och avgifter är betalda kallas för nettolön. Kort sagt är det pengarna som arbetsgivaren sätter in på ditt lönekonto.
Det kan vara ganska stora skillnader mellan bruttolönen och nettolönen, främst beroende på vilket yrke du har samt hur gammal du är.
Som egenföretagare bör du alltid utgå ifrån nettolönen, i synnerhet om du erbjuder tjänster. Att veta vilka momssatser olika varor och tjänster omfattas av är A och O och viktigt för såväl redovisningen som företagets ekonomi.
Även för privatpersoner är det bra att kunna skilja på nettolön och bruttolön, inte minst för att ha koll på den egna ekonomin. Vet du inte hur mycket din brutto- respektive nettolön är i dagsläget är det mycket enkelt att ta reda på genom att läsa på senaste lönebeskedet.
På ditt lönebesked ska alla olika skatter, förmåner, övriga avdrag samt brutto- och nettolön finnas tydligt specificerade. Skulle det av någon anledning inte göra det kan du alltid be din arbetsgivare ta fram alla uppgifter åt dig.

Beräkna NettolönFoto: pixabay.com

Brutto- och nettolön

Skillnaden mellan bruttolön och nettolön kan vara ganska stor, främst beroende på vad du arbetar med samt hur gammal du är. Bruttolönen är din totala lön före alla skatteavdrag, medan nettolönen är ”den nätta summa pengar” du har kvar när alla avdrag är gjorda – ett relativt enkelt sätt att komma ihåg skillnaderna på.
Det är en relativt enkel sak att ta reda på hur mycket bruttolönen respektive nettolönen är, eftersom det ska framgå av lönebeskedet. På lönebeskedet ska dessutom skatter, förmåner och övriga avdrag framgå på ett tydligt sätt. Om dessa uppgifter saknas kan du be att arbetsgivaren tar fram dem åt dig.

Räkna ut lön efter skatt

 

Att tänka på för privatpersoner

Oavsett du är egenföretagare, arbetsgivare eller anställd är det bra att hålla koll på den egna ekonomin. Det gör du enklast genom att ta reda på vilken skattetabell som gäller för den kommun du verkar i samt genom att hålla koll både på brutto- och nettolönens omfattning.
Vet du inte vilken skattetabell du omfattas av kan du titta på kommunens eller Skatteverkets hemsida. Din arbetsgivare kan säkert också hjälpa till med att ta fram relevanta siffror så att du kan hålla koll på din privatekonomi.

Att tänka på för egenföretagare och arbetsgivare

Som egenföretagare är det extra viktigt att känna till vilka regler, villkor och avgifter som gäller, i synnerhet för den som har anställda. Det är nämligen helt upp till företagaren själv att se till att sociala avgifter, arbetsgivaravgifter, löner och så vidare betalas in i tid. Alla företagare måste dessutom skicka in en skatteredovisning (momsredovisning) varje månad.

Varför skattejämka? – Beräkna Nettolön

Det kan finnas lite olika anledningar till en person behöver ansöka om skattejämkning. Dels kan det vara så att personen ifråga behöver få mer pengar över i plånboken under en viss period, men framförallt handlar det om att slippa restskatt.
Främst är jämkningen till för personer, oftast pensionärer och ungdomar, som har betalat lite för mycket i skatt och därmed blir återbetalningsskyldiga genom den så kallade restskatten. Restskatten kan vara en ganska ansenlig summa pengar för den som inte har så hög inkomst, så den vill man helst undvika så långt det går.

Så här ansöker du om jämkning

För att ansöka om jämkning går du in på Skatteverkets hemsida där det finns blanketter för olika typer av skattejämkning. Det går bland annat att jämka för ingående moms samt för ett helt år eller bara en tillfällig period. Där finns även en särskild blankett för skattejämkning för skolungdom.

Sammanfattning – Beräkna Nettolön

I Sverige måste alla svenska medborgare som är 18 år fyllda betala skatt. Inkomstskatten beräknas på inkomsten storlek och individens ålder och måste betalas oavsett var inkomsten kommer ifrån.
Inkomstskatten är en av de viktigaste skatteintäkterna för den svenska staten, men även landstingsskatten, arbetsgivaravgiften och kommunalskatten är mycket viktiga intäkter eftersom de används för att förbättra samhället för landets invånare.

Följ Oss På Twitter