April 4

Vad Betyder Räntetäckningsgrad?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Genom att beräkna räntetäckningsgraden i ett företag kan en investerare, eller finansiell controller, se om företaget kan betala sina räntekostnader. Talet är inte binärt utan det ger även en vägledning om hur stark den relativa återbetalningsförmågan är. Det är av yttersta vikt eftersom nästan alla företag till viss del finansierar sina verksamheter med antingen banklån eller företagsobligationer. Denna artikel ger dig som läsare kunskap om hur beräkningen utförs och tolkas samt åtgärder som kan vidtas om det är nödvändigt. Läs vidare för att lära dig mer.

Beräkna Räntetäckningsgraden

För att kunna använda ett nyckeltal måste man först veta vilken formel och vilka siffror som ska pluggas in i den. För att beräkna räntetäckningsgraden behövs tre inputvariabler. Dessa är rörelseresultatet efter avskrivningar, finansiella intäkter samt finansiella kostnader. Formeln ser ut som nedan:
 (Rörelseresultatet Efter Avskrivningar + Finansiella Intäkter) / Finansiella Kostnader
Men ett nyckeltal är inte användbart om man inte vet hur det ska tolkas.

Tolka Räntetäckningsgraden

Som nämnt ovan är räntetäckningsgraden ett mått på ett företags förmåga att betala räntan på sina utestående skulder. Tolkningen av nyckeltalet säger i princip att ju högre kvoten är, desto starkare är företagets möjlighet att betala räntan på sina lån. Om beräkningen genererar siffran 2.5 innebär det att resultatet som presterats av företaget är 2.5 gånger större än räntekostnaderna. Detta givet det nuvarande resultatet. Det är högst oroväckande om kvoten är lägre 1.0 då det indikerar att betalningsförmågan är bristfällig.
Eftersom räntan är en finansiell kostnad kan man säga att ett företag vars räntetäckningsgrad är låg har höga finansiella kostnader. Ett sätt möjligt tillvägagångssätt för att förbättra situationen är att försöka omförhandla räntan med banken, alternativt utvärdera erbjudanden från andra banker. Ett annat sätt att tillfälligt lösa situationen är att begära mer pengar från aktieägarna för att betala av skulder och därigenom minska räntekostnaderna.

Vad Betyder Räntetäckningsgrad?
Vad Betyder Räntetäckningsgrad?

 

Konsekvenser

Om ett bolag finner sig i en situation där de inte kan betala sina räntekostnader kan utfallet bli katastrofalt för aktieägarna. Därför är det viktigt att ledningen tar till de åtgärder som krävs för att styra in företaget på en bättre riktning. Det behöver dock inte vara så illa som att bolagets räntetäckningsgrad understiger 1 för att generera märkbara effekter. Anledningen till det är att det kan påverka kreditbetyget för bolaget. Bankernas analytiker och riskavdelning kan komma att inkludera detta nyckeltal i sin analys om företaget ansöker om ett lån. Om räntetäckningsgraden redan är låg kan det medföra att banken kräver högre ränta för att bevilja nya lån vilket i längden försämrar avkastningen på investeringarna för aktieägarna.

Summering

Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som visar hur väl rustat ett företag är för att betala sina räntekostnader. Beräkningen kräver tre inputs, rörelseresultatet efter avskrivningar, finansiella intäkter samt finansiella kostnader. Hos ett välmående företag är kvoten hög medans det är oroväckande om kvoten närmar sig 1. Om värdet på nyckeltalet är lägre än 1.0 innebär det att företaget inte kan betala sina räntekostnader givet det nuvarande resultatet.

Vad Betyder Sysselsatt Kapital?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar