April 5

Vad betyder reskontra?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder reskontra?

Reskontra är en sidoordnad bokföring. Alla som bedriver näringsverksamhet är skyldiga att föra bokföring, samt att avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. För att underlätta bokföringen när man bedriver en mer omfattande verksamhet, kan det vara bra att skapa olika sidoregister. I sidoregistren samlar man uppgifter som ligger till grund för den löpande bokföringen.
Det finns olika sorters sidoregister såsom kundreskontra och leverantörsreskontra med flera. Det finns inget lagstadgat krav att upprätta sidoregister, men olika sidoregister kan underlätta den löpande bokföringen och uppföljningen av verksamheten.
Affärsverksamhetens omfattning och art avgör behovet att arbeta med sidoregister.

Användningen av sidoregister

 Reskontra är som sagt en sidoordnad bokföring. Sidoregistret innehåller en specifikation av olika bokföringskonton. I ett sidoregister kan man bryta ned ett bokföringskonto på detaljnivå, där samtliga transaktioner som förekommit under kontoslaget specificeras.

Vad betyder reskontra?
Vad betyder reskontra?

 

Skapa ordning i kaos

I sidoregister kan man granska varje enskild affärshändelse på ett konto. Man kan följa de förändringar som varit på kontot och se vilka betalningsströmmar som förekommit. Det finns även goda sökmöjligheter i sidoregistret om man använder ett bra bokföringsprogram. Detta medför goda möjligheter till uppföljning av verksamheten, men är dessutom ett utmärkt verktyg i planeringen och i budgetarbetet.
Sidoregister är ett bra hjälpmedel för bolaget vid den löpande bokföringen och vid uppföljningen av eventuella avvikelser. Sidoregistret är även ett värdefullt hjälpmedel vid den granskning som utförs av bolagets revisorer.

Olika sidoregister

Behovet av att arbeta med olika slags sidoregister beror av verksamhetens omfattning. För en mer omfattande verksamhet med många transaktioner är behovet givetvis större för att möjliggöra överblick och uppföljning. Även vilka olika slag av sidoregister man arbetar med beror av verksamhetens art. De vanligast förekommande sidoregistren är kundreskontra och leverantörsreskontra. Det finns dock en mängd andra sidoregister, till exempel avseende löner, varulager och avseende särskilda projekt.

Kundreskontra

En kundreskontra innehåller normalt namn, adress och kontaktpersoner till ett bolags kunder. I kundreskontran läggs varje utfärdad faktura till kunden in, kopplad till kunden. Det noteras när betalning erhålls från kunden. Även eventuella reklamationer eller krediteringar noteras.
I sidoregistret kan man sedan övervaka att betalning sker i tid, eller att betalningspåminnelser utsänds, att fakturor överlämnas till inkasso och så vidare. Eventuella kundförluster noteras i sidoregistret.
Ur kundreskontran kan man följa upp och ta fram statistik per kund eller kundgrupp, men även per olika produktkategorier.

Leverantörsreskontra

En leverantörsreskontra används på motsvarande sätt som en kundreskontra, men avser som namnet anger i stället bolagets leverantörer. I leverantörsreskontran noteras motsvarande leverantörsuppgifter med namn, adresser och kontaktuppgifter.
I leverantörsreskontran noteras mottagna fakturor. Man kan följa upp att dessa avser mottagna och godtagna leveranser. Man kollar också att fakturorna attesterats korrekt och att betalning sedan sker på respektive fakturas förfallodag.
Ur sidoregistret kan man ta fram statistik över gjorda inköp. Man kan följa upp per leverantör eller varukategori och därigenom få en bättre bild över bolagets utgifter. Man kan jämföra en leverantörs prisbild med andra leverantörers priser.  Man använder även sidoregister för att fatta beslut om framtida inköp och för att underlätta budgetarbetet.

Sammanfattning

 Reskontra är en sidoordnad bokföring eller ett sidoregister. Det finns inget lagstadgat krav på att upprätta sidoregister. Sidoregistret innehåller mer detaljerad information om de olika posterna som ingår i ett kontoslag i bokföringen. Olika sorters sidoregister förekommer, vanligast är kundreskontra och leverantörsreskontra. Sidoregister är en god hjälp för att sköta löpande bokföring, men även för att följa upp att betalningar mottas och erläggs i tid. Sidoregister är även ett värdefullt hjälpmedel i planerings- och budgetarbetet för ett bolag.

Vad Betyder Räntetäckningsgrad?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren