April 4

Vad betyder revision?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder revision?

 Vid en revision ska den som utför uppdraget granska räkenskaperna för ett bolag. Även hur styrelsen och, i förekommande fall, den verkställande direktören (vd) har skött sina skyldigheter gentemot bolaget granskas. Syftet med revisionen är att utföra en oberoende granskning. Revisorn utses av bolagsstämman och utför alltså sin granskning på uppdrag av aktieägarna.
De flesta mindre privata aktiebolagen behöver numera inte ha en revisor. Det kan dock i vissa fall finnas skäl att ändå anlita en granskningsman. Detta för att ge rekommendationer kring förbättringar ett bolag kan göra i sin redovisning och i sina rutiner.
Revisionen utmynnar i en revisionsberättelse i vilken revisorn uttalar sig kring bolagets skötsel av räkenskaperna och verksamheten.

Vilka måste ha en revisor?

 Tidigare fanns ett lagstadgat krav att alla aktiebolag var tvungna att ha en revisor. Detta gäller alltjämt för publika aktiebolag.
Privata aktiebolag som inte uppfyller minst två av följande kriterier kan välja om de vill ha revisor eller ej.

  • fler än tre anställda,
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning,
  • mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning.

Ekonomiska föreningar ska normalt ha en revisor. För enskilda firmor, handels- och kommanditbolag behövs normalt sett inte någon revisor.
Givetvis kan man välja att utse en revisor även om detta inte är obligatoriskt enligt lag.
 

Vad betyder revision?
Vad betyder revision?
 

Revisionsuppdraget

 Revisorn ska vara oberoende gentemot det bolag som granskas. Den som utför revisionen får inte vara densamma som sköter bolagets räkenskaper. Revisorn måste ha tillräcklig kompetens för att utföra uppdraget och har tystnadsplikt.
Revisorn ska granska hur bolaget skött sina räkenskaper under räkenskapsåret, för att säkerställa att innehållet i bolagets balans– och resultaträkning är rättvisande. I revisionen ingår även att granska hur bolagets styrelse och vd utfört sina åtaganden gentemot bolaget.
Revisionen mynnar ut i en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig huruvida räkenskaperna sköts på ett lagenligt sätt. Revisorn ger också en rekommendation om bolagsstämman ska bevilja ansvarsfrihet för styrelselen och vd. Revisionsberättelsen ska ges in till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen. Då revisionsberättelsen därigenom blir offentlig kan revisionen även tjäna till vägledning för andra externa intressenters agerande. Till exempel fordringsägare eller andra som står i begrepp att ingå avtal med det granskade bolaget tittar ofta på revisionsberättelsen.

Granskning

Revisorn ansvarar enbart för granskningen. Det är alltid styrelsen och den verkställande direktören som är ansvariga för bokföringen och innehållet i årsredovisningen. Revisorns uppfattning är dock en god vägledning när bolagsstämman ska besluta om ansvarsfrihet för, och eventuella skadeståndsanspråk mot, styrelse och vd.
Mindre revisionsuppdrag ska även enligt lag utföras till exempel innan ett bolag beslutar om vinstutdelning på extra bolagsstämma. Det ska även ske innan bolaget beslutar om fusion med annat bolag eller om nedsättning av aktiekapitalet.

Sammanfattning

Revision betyder att en granskning sker av ett bolags räkenskaper, eller att revision görs för att uttala sig om till exempel en specifik affärshändelse. Publika aktiebolag måste ha en revisor, liksom ekonomiska föreningar. De flesta privata aktiebolag, enskilda firmor, kommandit- och handelsbolag kan välja att inte ha en revisor.
Granskningen ska utmynna i en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig kring hur bokföringen skötts, hur styrelse och vd skött sina uppdrag, och huruvida balans- och resultaträkningen ger en rättvisande bild av bolagets ställning.
Revisionsberättelsen är en god vägledning för aktieägarnas bedömning av bolagets skötsel, liksom för fordringsägare och andra intressenter i bolaget.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren