April 4

Risk Of Ruin / Drawdown

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Code Embed: No embed code was found for CODE17


 
 
Ovan är en räknare som implementerar risken för att ens konto blir utraderat och tomt samt risken för en drawdown.

Räknaren – En Förklaring Av Orden

  • Vinstprocent (%): Detta är hur många procent vinnare du har i din strategi. Antingen i backtesting eller i din livetrading. Dividera antalet vinnare med antalet trades som du har tagit.
  • Kvoten mellan medelvinstsumman och medelförlustsumman (Average Win/Avg Loss): Ta fram hur mycket du har tjänat i snitt på alla dina trades och dividera med vad du förlorat i snitt på alla dina trades. Använd denna kvoten.
  • Risk i Varje Trade (%): Hur stor del i procent riskerar du i varje trade du tar? I min egen trading så försöker jag ligga på runt 1%. Vissa ligger högre och vissa lägre.
  • Hur Många Trades: Hur många trades har du tagit? Räknar du ut risk of drawdown så lägger du in det antal trades som du tror du kommer att ta.
  • Max Drawdown (%): Hur många procent av ditt konto är du villig att få i drawdown? Drawdown är hur mycket ett konto har gått ned i förhållande till sin högsta nivå.
  • Risk för Ruin (tomt konto): Sannolikheten att du kommer att nå Risk of Ruin. Alltså ett tomt konto eller den drawdown nivå du lagt in som smärtgräns.

 
 
 
 
 
 
 
Nedan text är en “dummy text” som slumpmässigt tagits ut. Den är ingen ide att läsa med andra ord.
 
 
Risk för ruin skiljer sig från risken för neddragning. Ruin definieras vanligtvis som en fast kapitalnivå, vilket representerar en stor procentuell förlust på startkapitalet. Till exempel är en risk för ruin på 45% sannolikheten för att ditt startkapital sjunker till 55% av det du började med. När kapitalet ökar minskar risken för att drabbas av den ”ruintröskeln”.
Å andra sidan risken för neddragning förblir konstant oavsett hur högt eget kapital växer, eftersom neddragningen “kapitalbarriär” fortsätter att stiga i linje med eget kapital.
De två första fälten (sannolikhet för vinst och vinst / förlust-förhållande) representerar systemets prestandaegenskaper. I standardexemplet ovan genererar systemet 40% av vinnarna, med vinnare som i genomsnitt genererar 1,8x storleken på förlorarna.
Det tredje fältet representerar andelen kapital som riskeras för varje handel. Risken för ruin / neddragning är starkt korrelerad med detta värde.
Fältet “Perioder” representerar den tidshorisont som simuleringen körs över (dvs för att uppskatta risken för ruin / neddragning under till exempel 100 perioder). En längre period skulle öka risken för neddragningar (och eventuellt förstöra också).
“Loss Level” definierar nivån på vilken neddragning eller risk för ruin ställs in för testet (45% betyder att ruin / drawdown definieras som förlust av 45% kapital).
Riskerna för ruin och neddragning uppskattas via en Monte-Carlo-simulering och är som sådan inte exakta värden. MC-processen fungerar genom att iterera en slumpmässig process som styrs av egenskaper som sannolikhet för vinst, vinstutdelningsgrad, procentandel kapital som riskeras för varje handel. Med standardinmatningsvärdena definieras risken för neddragning till cirka 25%. Detta innebär att med det givna systemet (sannolik vinst = 40% och vinst / förlustkvot = 1,8) är risken för att uppnå en nedsättning på 45% under 100 perioder cirka 25% när man riskerar 4% kapital per handel.
Verktyget är användbart för att kontrollera att minskande risk per handel till 3% minskar risken för neddragning till cirka 9%. Å andra sidan ökar risken per handel till 5% chansen att dra ned till cirka 45%. Risken för neddragning ökar också med antalet testade perioder (i slutändan tenderar risken för neddragning att vara 100% för alla system). Om du fördubblar antalet perioder till 200 för standardvärdena ökar risken för 45% neddragning till cirka 52%.


 

Vad är risk för ruin?

Risk för ruin är sannolikheten för att en person kommer att förlora betydande mängder pengar genom att investera, handla eller spela, till den punkt där det inte längre är möjligt att återvinna förlusterna eller fortsätta. Risk för ruin beräknas vanligtvis som en förlust sannolikhet, även känd som “sannolikheten för ruin.”

Förstå risk för ruin

Risk för ruin kan identifieras genom avancerad finansiell modellering och uttryckas som en sannolikhet. Komplexiteten i den finansiella modelleringsmetodiken som berörs vid beräkning av risk för ruin beror vanligtvis på antalet och olika investeringar som är involverade i en omfattande handelsportfölj. I grundläggande termer är risk för förstörelse i spel och investeringar inte så olika eftersom det beror på hur många satsningar (investeringar) som placeras och hur mycket kapital det finns för att dämpa möjliga förluster. Den största skillnaden är att investeringar inte är nollsatsningar . Varje investering har olika riskprofiler och utbetalningssannolikheter, med vissa riskerar allt kapital och vissa garanterar en principavkastning oavsett prestanda.

Kontrollera risk för ruin

Begreppet diversifiering utvecklades delvis för att mildra risk för ruin. Portföljer med flera tillgångar kan vara extremt svåra att bygga riskhanteringsstrategier för på grund av det oändliga antalet scenarier som är involverade i investeringar i en portfölj. Vissa investeringar, som obligationer och fonder, har en hel del historiska data för att möjliggöra en omfattande analys av sannolikheten med ett stort antal parametrar.
Andra som anpassade derivat är ofta unika och ibland svåra att korrekt analysera för exponering. Utöver detta finns det alltid de svarta svanhändelserna som kan öka till och med den mest komplexa riskhanteringsmodellen. Av denna anledning förlitar de flesta investerare sig på tillgångsallokeringsmodeller som investerar en basnivå i kapital i riskfria eller mycket låga risktillgångar samtidigt som de tar högre riskinsatser i andra områden i en portfölj.

Riskhanteringsprogram kan anpassas till investeraren och typen av investeringar som är inblandade. Program för riskhantering kommer att variera mellan olika discipliner med vissa standarder inom finansbranschen utvecklad för investeringshantering, försäkring, riskkapital och så vidare. Institutionell riskhantering krävs vanligtvis av reglering för alla typer av investeringsscenarier i finanssektorn och bästa metoder som aktivt övervakning av områden som motpartsrisk används ofta. Personlig riskhantering i en investeringsportfölj förbises dock ofta eller felberäknas.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

"Death Cross" (dödskors) – Vad är det och bör vi oroa oss?

"Death Cross" (dödskors) – Vad är det och bör vi oroa oss?

10 fiender alla traders måste bekämpa

10 fiender alla traders måste bekämpa