Romerska Siffror Omvandlare
Vanliga Siffror till romerska siffror
Vanliga siffror
2019=MMXIX
Romerska siffror till vanliga siffror
Romerska siffror
MMXIX=2019

Använd den här omvandlaren för att enkelt omvandla vanliga siffror till romerska siffror. Det inte många vet är att de ”vanliga” siffror vi använder idag är arabiska siffror från början.

Det romerska talsystemet

Romarna skapade ett imperium som på ett avgörande sätt påverkade den europeiska kulturen. Rom styrdes till en början av kungar men mot slutet av 500-talet f.kr infördes istället en republik. Ett av Romarrikets arv som vi ser än idag är dess talsystem, de romerska siffrorna.

Det romerska talsystemet har kommit att bli ett långlivat talsystem som har levt kvar i antiken, medeltiden samt renässansen efter sin uppkomst i den norditalienska förhistorien. Själva talsystemet är mycket äldre än den romerska civilisationen, det är ett av världens äldsta ännu levande arv, trots att detta talsystem är mer än tretusen år gammalt kan vi ännu se det i stort sett all samhällets områden.

Det romerska talsystemet höll en säker position fram tills början av tolvhundratalet då Fibonacci eller Leonardo från Pisa publicerade sin bok Liber Abaci där han beskriver sin uppfunna talserie som också är världskänd vid namnet Fibonaccikoden. Detta var det första tillfället den europeiska befolkningen introducerades till de indo-arabiska siffrorna, då koden var skriven med detta talsystem.

2020 till 2028 i romerska siffror

2020 = MMXX = 1000 + 1000 + 10 + 10
2021 = MMXXI = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1
2022 = MMXXII = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1 + 1
2023 = MMXXIII = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
2024 = MMXXIV = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5 − 1
2025 = MMXXV = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5
2026 = MMXXVI = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5 + 1
2027 = MMXXVII = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
2028 = MMXXVIII = 1000 + 1000 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1

Skillnaden mellan romerska och indo-arabiska siffror

Den främsta skillnaden mellan det romersk och det indo-arabiska talsystemet är deras användningsområden. Romerska tal användes främst för att skiva ner viktig information samt bevara information, själva beräkningarna gjordes för det mesta på en abakus, vilket är en slags kulram. Beräkningarna gjordes på kulram snarare än papper då bläck och papper var mycket dyra och inte användes i onödan.

De indo-arabiska talen blev allt mer populära när man började utföra beräkningar med dem, när matematiken avancerade till papper och penna istället för kulram. De då nya talen som kom till Europa hade redan använts under lång tid av indiska och därefter arabiska astronomer. De var det nya talsystemet för den tidiga medeltidens relativt enkla beräkningar samt matematisk akrobatik, trigonometriska funktioner samt även för de mer avancerade ekonomiska konstruktionerna som förekom oftare kring medeltidens slut. Den enkla mynthandeln hade nu uppdaterats till summor som överförs från en valuta till en annan samt procent av belopp, räntor med mera.

En anledning till att vi bytte till det indo-arabiska talsystemet var även att vi pratade än mer språk under medeltiden än vad vi gör i dagens värld vilket skapade problem då många tal började på samma bokstav. Det romerska talsystemet saknade standardisering då det varierade från författare till författare beroende på plats. När internationell handel och vetenskap avancerade dög inte detta.

Romerska siffrors uppbyggnad – De sju olika siffertecknen

Det talsystem vi normalt sett använder i Sverige är det arabiska talsystemet, det romerska talsystemet är uppbyggd på ett helt annat sätt. Det romerska talsystemet är baserat på siffrans position i systemet, dess position avgör dess värde.

Romerska siffrors talsystem består vanligtvis av sju grundläggande siffror, att det just är sju är ingen slump, talet sju hade nämligen en speciell symbolik under antiken. De siffror som används kan du se nedan.

  • I = 1
  • V = 5
  • X = 10
  • L = 50
  • C = 100
  • D = 500 (ibland används Q istället för D)
  • M = 1000

År 200 f. kr införde romarna ytterligare tecken i systemet som användes för att beteckna större tal samt bråk. Trots detta inkluderades aldrig talet 0 i detta talsystem vilket gjorde att det inte gick att räkna med decimaltal.

Talsystemets regler

För att bilda andra tal än de sju grundläggande siffrorna använder man kombinationer eller fastställda regler. Talsystemets regler innebär:

  • Om du placerar två likadana siffror bredvid varandra bör de adderas, II utläses I + I = 2.
  • Om en siffra med högre värde står framför en siffra med ett lägre värde adderas de samman, till exempel VI utläses 5 + 1 = 6.
  • Föregår en siffra med ett lägre värde en med ett högre värde så subtraheras det lägre värdet från det högre, till exempel IV utläses 5 – 1 = 4. Har siffran istället ett vertikalt streck på vardera sidan markerar det att den är värd hundra gånger så mycket som originalvärdet, |I| är alltså samma sak som C.

En ytterligare sak att tänka på är att ett lägre teckens värde används före de större när talen skrivs ut, exempelvis talet tre skrivs III snarare än IIV.

Eftersom romerska tal har ett fast värde (alltså inte olika värde för olika position som de arabiska talen i decimalsystemet = våra tal), sker sammansättningen till andra tal efter följande regler:

Romerska siffrorna historia

Det romerska talsystemet uppkom i antika Rom och användes för att skriva nummer över hela Europa fram till sen medeltid.

Användandet av romerska siffror fortsatte lång efter det romerska imperiets fall, från tidigt 1400 tal började det romerska alfabetet dock ersättas av arabiska nummer och det arabiska alfabetet.

Du ser ofta Romerska siffror på urtavlor, däribland den världskända Big Ben från 1852. Siffrorna är skrivna från ett till tolv i romerska siffror, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Så används romerska siffror idag

Idag kan du se romerska siffror i regentnummer i bland annat kunganamn samt påvenamn (Karl XII och Benedictus XVI).

Inom statsvetenskapen kan du även se romerska siffror användas för att skilja olika regeringar inom samma land åt genom att lägga till en romersk siffra till regeringschefens namn. Detta sker oftast om samma person har varit regeringschef flera gånger, den romerska siffran i kronologisk ordning används då för att skilja ministrarna från varandra.

Romerska siffror används även som kapitelnummer, sidnummer eller förordsnummer i böcker. Inom kemi används de även för att ange oxidationstal och i listor för en särskild ordning.

Man kan sätta ett streck ovanför en bokstav för att markera att den är värd tusen gånger så mycket, Ī är alltså samma sak som M. Ett vertikalt streck på vardera sidan av ett tal markerar att det är värt hundra gånger så mycket, |I| är alltså samma sak som C.

Som vi redan konstaterat använder vi det arabiska talsystemet i dagens samhälle även om romerska siffror används fast i mindre utsträckning, vilket framförallt beror på att de är omoderna i två bemärkelser. Romerska siffror kan inte användas för decimaltal, de allra flesta idag har inte kännedom om hur man använder sig av romerska siffror samt att större tal kräver många tecken och kan på så sätt bli svåra att utläsa.

 

Romerska Siffror Konverteringstabell

Siffror Romerska Siffror Beräkning
0 not defined
1 I 1
2 II 1+1
3 III 1+1+1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5+1
7 VII 5+1+1
8 VIII 5+1+1+1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10+1
12 XII 10+1+1
13 XIII 10+1+1+1
14 XIV 10-1+5
15 XV 10+5
16 XVI 10+5+1
17 XVII 10+5+1+1
18 XVIII 10+5+1+1+1
19 XIX 10-1+10
20 XX 10+10
21 XXI 10+10+1
22 XXII 10+10+1+1
23 XXIII 10+10+1+1+1
24 XXIV 10+10-1+5
25 XXV 10+10+5
26 XXVI 10+10+5+1
27 XXVII 10+10+5+1+1
28 XXVIII 10+10+5+1+1+1
29 XXIX 10+10-1+10
30 XXX 10+10+10
31 XXXI 10+10+10+1
32 XXXII 10+10+10+1+1
33 XXXIII 10+10+10+1+1+1
34 XXXIV 10+10+10-1+5
35 XXXV 10+10+10+5
36 XXXVI 10+10+10+5+1
37 XXXVII 10+10+10+5+1+1
38 XXXVIII 10+10+10+5+1+1+1
39 XXXIX 10+10+10-1+10
40 XL -10+50
41 XLI -10+50+1
42 XLII -10+50+1+1
43 XLIII -10+50+1+1+1
44 XLIV -10+50-1+5
45 XLV -10+50+5
46 XLVI -10+50+5+1
47 XLVII -10+50+5+5+1
48 XLVIII -10+50+5+1+1+1
49 XLIX -10+50-1+10
50 L 50
51 LI 50+1
52 LII 50+1+1
53 LIII 50+1+1+1
54 LIV 50-1+5
55 LV 50+5
56 LVI 50+5+1
57 LVII 50+5+1+1
58 LVIII 50+5+1+1+1
59 LIX 50-1+10
60 LX 50+10
61 LXI 50+10+1
62 LXII 50+10+1+1
63 LXIII 50+10+1+1+1
64 LXIV 50+10-1+5
65 LXV 50+10+5
66 LXVI 50+10+5+1
67 LXVII 50+10+5+1+1
68 LXVIII 50+10+5+1+1+1
69 LXIX 50+10-1+10
70 LXX 50+10+10
71 LXXI 50+10+10+1
72 LXXII 50+10+10+1+1
73 LXXIII 50+10+10+1+1+1
74 LXXIV 50+10+10-1+5
75 LXXV 50+10+10+5
76 LXXVI 50+10+10+5+1
77 LXXVII 50+10+10+5+1+1
78 LXXVIII 50+10+10+5+1+1+1
79 LXXIX 50+10+10-1+5
80 LXXX 50+10+10+10
81 LXXXI 50+10+10+10+1
82 LXXXII 50+10+10+10+1+1
83 LXXXIII 50+10+10+10+1+1+1
84 LXXXIV 50+10+10+10-1+5
85 LXXXV 50+10+10+10+5
86 LXXXVI 50+10+10+10+5+1
87 LXXXVII 50+10+10+10+5+1+1
88 LXXXVIII 50+10+10+10+5+1+1+1
89 LXXXIX 50+10+10+10-1+10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10+1
92 XCII 100-10+1+1
93 XCIII 100-10+1+1+1
94 XCIV 100-10-1+5
95 XCV 100-10+5
96 XCVI 100-10+5+1
97 XCVII 100-10+5+1+1
98 XCVIII 100-10+5+1+1+1
99 XCIX 100-10-1+10
100 C 100
200 CC 100+100
300 CCC 100+100+100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500+100
700 DCC 500+100+100
800 DCCC 500+100+100+100
900 CM 1000-100
1000 M 1000
5000 V
10000 X
50000 L
100000 C
500000 D
1000000 M

 

Tecken Värde Latinskt namn
I 1 unus
V 5 quinque
X 10 decem
L 50 quinquaginta
C 100 centum
D 500 quingenti
M 1000 mille

 

Fler Romerska konverteringstabeller

Siffror Romerska siffror
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
21 XXI
22 XXII
23 XXIII
24 XXIV
25 XXV

 

Siffror Romerska Siffror
20 XX
25 XXV
30 XXX
35 XXXV
40 XL
45 XLV
50 L
55 LV
60 LX
65 LXV
70 LXX
75 LXXV
80 LXXX
85 LXXXV
90 XC
95 XCV
100 C
105 CV
110 CX
115 CXV
120 CXX
125 CXXV
130 CXXX
135 CXXXV
140 CXL
Siffror Romerska Siffror
100 C
125 CXXV
150 CL
175 CLXXV
200 CC
225 CCXXV
250 CCL
275 CCLXXV
300 CCC
325 CCCXXV
350 CCCL
375 CCCLXXV
400 CD
425 CDXXV
450 CDL
475 CDLXXV
500 D
525 DXXV
550 DL
575 DLXXV
600 DC
625 DCXXV
650 DCL
675 DCLXXV
700 DCC
Siffror Romerska Siffror
750 DCCL
825 DCCCXXV
900 CM
975 CMLXXV
1050 ML
1125 MCXXV
1200 MCC
1275 MCCLXXV
1350 MCCCL
1425 MCDXXV
1500 MD
1575 MDLXXV
1650 MDCL
1725 MDCCXXV
1800 MDCCC
1875 MDCCCLXXV
1950 MCML
2025 MMXXV
2100 MMC
2175 MMCLXXV
2250 MMCCL
2325 MMCCCXXV
2400 MMCD
2475 MMCDLXXV
2550 MMDL

 

 

En text om detta kommer inom kort. Nedan är en ”dummy” text som inte är rensad och rättad.

Romerska siffror är ett numeriskt system som har sitt ursprung i antikens Rom och förblev det vanliga sättet att skriva siffror i hela Europa långt in på senmedeltiden . Siffror i detta system representeras av kombinationer av bokstäver från latinska alfabetet . Modern användning sysselsätter sju symboler, vardera med ett fast heltalsvärde: [1]

SYMBOL 1 5 10 50 100 500 1000
värde 1 5 10 50 100 500 1000

Användningen av romerska siffror fortsatte långt efter nedgången i romerska riket . Från den 14: e århundradet på, började ersättas med mer praktiskt i de flesta sammanhang romerska siffror arabiska siffror ; Men denna process var gradvisa, och användningen av romerska siffror framhärdar i några mindre applikationer till denna dag.

Ett ställe de ofta ses är på urtavlor . Till exempel, om klockan Big Ben (designad 1852), är timmar från 1 till 12 skrivas som:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Beteckningarna 4 och 9 kan läsas som ”ett mindre än fem” (4) och ”ett mindre än tio” (9), även om det finns en tradition gynna representation av ”4” som ”4” på romerska siffror klockor. [2]

Andra vanliga användningsområden är årets siffror på monument och byggnader och upphovsrätt datum på titeln skärmar filmer och tv-program. 1900, betecknar ”en tusen, och hundra tusen mindre än en annan” betyder 1900, så 1912 är skriven 1912. För detta århundrade, 2000 indikerar 2000. innevarande år är 2019 (2019) Således.

Innehåll – Beskrivning

Det finns inte och har aldrig varit en ”officiell”, ”bindande” eller allmänt accepterad standard för romerska siffror. [A] Användning i gamla Rom förblev något inkonsekvent och varierade kraftigt under medeltiden och senare. [4] ”regler” för systemet som det nu tillämpade har fastställts endast allmän användning under århundraden.

”Standard” former
Romerska siffror är i huvudsak en decimal eller ”bas 10” talsystem, och att de tiopotenser – tusentals, hundratal, tiotal och enheter – är skrivna separat, från vänster till höger, i den ordningen. I avsaknad av ”hålla place” nollor används olika symboler för varje tiopotens, men ett gemensamt mönster används för var och en av dem.

Den underliggande formen av detta mönster utnyttjar symbolerna 1 och 5 (representerande en och 5) som enkla överensstämmelsen märken, för att bygga de nummer från 1 till 9. Varje märke för en (1) tillför ett enhetsvärde på upp till fem (5) och tillsätts sedan till (5) för att göra de nummer från 6 till 9. Slutligen symbolen för nästa kraftenheten fullbordar en ”finger count” sekvens:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vid någon tidig tid började romarna att använda de kortare formerna 4 ( ”en mindre än 5”) för 4 och 9 ( ”en mindre än 10”) för 9 – en konvention som har fått stor, men inte överallt, används någonsin sedan. [B] Denna konvention kallas ”subtraktiv” notation, [5] i motsats till den ”tillsatser” notation av 4 och 9. [6] Således talen från 1 till 10 är generellt skrivas som:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. [7] De multiplar av 10, från 10 till 100, är skrivna enligt samma mönster, med 10, 50 och 100 tar platsen för en, 5 och 10

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Notera att 40 skrivs vanligen 40 ( ”10 mindre än 50”) i stället för 40 och 90 som 90 ( ”10 mindre än 100”) snarare än 90, att följa samma ”subtraktiv” mönster som fyra och nio.

På samma sätt är multiplar av 100, 100 till 1000, skrivas som:

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
där 400 skall läsas som ”100 mindre än 500” (det vill säga, 400), och 900 som ”100 mindre än 1000” (det vill säga, 900).

Eftersom systemet inte har några standardsymboler för 5000 och 10.000, kan hela mönstret inte utvidgas till multiplar av 1000 – begränsa ”tusentals” rad ”normala” romerska siffror till 1000, 2000 och 3000;

1000, 2000, 3000.
Ett antal innehållande flera decimalen är representerad, som i den arabiska systemet, genom att skriva dess kraft-of-ten delen – tusentals, hundratals, tiotal och enheter – i sekvens, från vänster till höger, i fallande ordning av värde. Till exempel:

39 = 30 = 30 + 9 + 9 = 39.
40 + 200 = 246 = 200 + 40 + 6 + 6 = 246.
80 + 700 = 789 = 700 + 80 + 9 + 9 = 789.
2000 = 2,421 = 2000 + 400 + 20 + 1 + 1 + 400 + 20 = 2421.
Någon saknas plats (representeras av en nolla i den arabiska motsvarande) utelämnas, som på latin (och engelska) tal:

160 = 100 + 60 = 100 + 60 = 160
207 = 200 + 7 = 200 + 7 = 207
1009 = 1000 + 9 + 9 = 1000 = 1009
1,066 = 1,000 + 60 + 6 + 60 = 1000 + 1066 = 6 [8] [9] Romerska siffror för ett stort antal numera ses främst i form av årets siffror, som i dessa exempel:

1000 = 1776 = 1,000 + 700 + 70 + 6 + 6 + 70 + 700 = 1776 (det datum skrivet på boken hålls av statyn av frihet ).
1000 = 1954 = 1,000 + 900 + 50 + 4 + 4 + 900 + 50 = 1954 (som i trailern för filmen Sista gång Saw Paris 1 ) [3] 2014 = 2000 + 10 + 10 + 4 + 4 = 2000 = 2014 (det år av spelen i den 22 (22:e) vinter-OS (vid Sotji )
Innevarande år (2019) är 2019.
Det största tal som kan representeras med denna notation är 3999 (3000 + 900 + 90 + 90 + 9 + 9 = 3000 + 900 = 3999). [C]

Variant bildar

Former finns att variera på ett eller annat sätt från det allmänna ”standard” som beskrivits ovan.

Användning av tillsatser notation

En typisk urtavlan med romerska siffror i Bad Salzdetfurth , Tyskland
Medan Subtraktiv notation för multipler av fyra (4, 40 och 400) har varit den vanliga formen sedan romartiden, additiv notation (4, 40, [10] och 400 [10] ) fortsatte att användas, inklusive föreningsnumren som 24 , [11] 74, [12] och 490. [13] tillsatsformer för 9, 90 och 900 (9, [10] 90, [14] och 900 [15] ) har också använts, även om mindre ofta.

De två konventionerna kan blandas i samma dokument eller inskrift, även med samma siffra. På de numrerade portarna till Colosseum , till exempel, 4 systematiskt används i stället för fyra, men Subtraktiv notation används för andra siffror; så att grinden 44 är märkt 44. [16] Isaac Asimov, spekulerar att användningen av fyra, som de första bokstäverna i ”IVPITER” (en klassisk latinsk stavningen av namnet på den romerska guden Jupiter kan ha filt) ha varit impious i detta sammanhang. [17]

Moderna urtavlor som använder romerska siffror för klockan fyra, men ändå oftast använder 4 9 för klockan nio, en praxis som går tillbaka till mycket tidiga klockor som Wells Cathedral klockan i slutet av 14: e århundradet. [18] [19] [20] Detta är dock långt ifrån universell, exempelvis klockan på slottet i Westminster Tower, ” Big Ben ”, använder en subtraktiv 4 för 04:00. [19]

Årtalet på Admiralty Arch , London (1910). Återges som 1910, i stället för den vanligare 1910
Flera monumentala inskriptioner som skapats i början av 20-talet varianter för användning ”1900” (vanligtvis skrivit 1900). Dessa varierar från 1910 – en klassisk användning av additiv notation för 1910 (1910), som kan ses på Admiralty Arch , London, till de mer ovanliga, om inte unik 2103 för 1903 (1903), på den norra ingången till Saint Louis Art Museum . [21]

Ibland fem och 50 har skrivits 5 och 50 i stället för fem och 50, och det finns tillfällen, såsom 6 och 60 i stället för 6 eller 60. [22] [23]

Subtraktiv notation oregelbunden

Epitaph av Centurion Marcus Caelius visar ”XIII”
Den oregelbundna användning av Subtraktiv notation, såsom iiixx för 17, [24] IIXX för 18, [25] IIIC för 97, [26] IIC för 98, [27] [28] och IC för 99 [29] har varit ibland används. En möjlig förklaring är att ordet för 18 Standard är arton, bokstavligen ”två från tjugo”. På liknande sätt, är ordet för 98 och 99 var duodecentum (två från hundra) och undecentum (en från hundra), respektive. [30] Emellertid förklaringen verkar inte gälla för iiixx och IIIC, eftersom de latinska ord för 17 och 97 var sjutton (sju tio) nittio sju (Nittiosju), respektive.

Ett annat exempel är användningen av XIII av oregelbunden Subtraktiv notation för 18. Det användes av tjänstemän från 18 Roman Legion att skriva deras antal. [31] [32] Den notation visas tydligt på cenotaph av deras äldre Centurion Marcus Caelius (c 45 BC -. 9). Det verkar inte vara en språklig förklaring till denna användning, även om det är kortare än ett slag 18.

På den officiella romerska kalendern visas offentligt känd som fasti kan siffrorna 18 och 28 representeras av XIII och dedikerade respektive; XIII under de kommande 18 dagarna till FÖRSTA DAGEN I MÅNADEN, och avsedd för antalet dagar i februari. Det senare kan ses på den enda bevarade pre-julianska kalendern, de Fasti Antiates dem . [33]

Sällsynta varianter

Medan den subtraktiva och additiva notation tycks ha använts omväxlande genom historien har några andra romerska siffror har ibland observerat att inte passar båda systemen. Några av dessa varianter inte verkar ha använts utanför specifika sammanhang, och har betraktats som fel även av samtida.

Hänglås används på North Gate av den irländska staden Athlone . ”1613” i det datum göres XVIXIII, (bokstavligen ”16, 13”) i stället för 1613
IIXX var hur människor i samband med 22 Roman Legion används för att skriva deras antal. Bruket kan ha berott på ett vanligt sätt att säga ”tjugoandra” på latin, nämligen två och (ii) den mest (bokstavligen ”två och tjugonde”) snarare än ”vanlig” vice (n) platt sekund (tjugo sekund). [34] Som synes åtminstone en gammal stenhuggare felaktigt trodde att IIXX av ”22 legion” stod för 18 och ”korrigeras” till 18. [34]

Utdrag ur National Library of France . [35] Den romerska siffran för 500 återges som 5 100, i stället för 500
Det finns några exempel på år 1000 skrivna som två siffror efter romerska siffror 1-99, 1613 som XVIXIII exempelvis motsvarar den gemensamma läsning ”1613” av sådana året tal på engelska, eller 1519 som 15 100 19 som franska quinze- cent-dix-neuf (femton hundra och nitton), och liknande avläsningar i andra språk. [36] I vissa franska texter från 15-talet och senare en finner konstruktioner som 20 19 4 för 99, vilket återspeglar läsning av detta nummer som franska quatre-vingt-dix-neuf (fyra-poäng och nitton). [36] På samma sätt, i vissa engelska dokument finner man, till exempel, 77 skrivna som ”XX XVIII III” (som kan läsas ”tre-poäng och sjutton”). [37] Annan medeltids text från de redovisningsnummer som 1301, återger 13,573 som ”13. MVC 3. 20. 13, det vill säga” (13 × 1000) + (5 x 100) + (3 x 20) + 13″. [38] Andra siffror som inte passar de vanliga mönster – såsom VXL 45, i stället för de vanliga 45 – kan bero på skrivfel eller författarens brist på förtrogenhet med systemet, snarare än att vara äkta variant användning.
Icke-numeriska kombinationer
Som romerska siffror består av vanliga bokstäver, kan det ibland vara förväxling med andra användningar av samma bokstäver. Till exempel, ” 30 ” och ” 40 ” har andra betydelser förutom deras värde som romerska siffror, medan ” IXL ” oftare än inte är en gramogram av ”en Excel”, och är i varje fall inte en otvetydig romerska siffror.

Ursprung av systemet

Systemet som vi använder den är nära förknippad med den antika stadsstaten i Rom och Empire att det skapade. Men på grund av bristen på överlevande exempel ursprunget till systemet är oklar och det finns flera konkurrerande teorier, alla i hög grad ovisst.

Etruscan siffran

Huvudartikel: etruskiska siffra
Home grundades någon gång mellan 850 och 750 f Kr. Vid den tiden var det område som bebos av olika populationer av vilka etruskerna var den mest avancerade. De gamla romarna själva medgav att grunden för en stor del av deras civilisation var etruskiska. Rom själv var beläget intill den södra kanten av den etruskiska domän, som täckte en stor del av norra och centrala Italien.

De romerska siffrorna, i synnerhet, är direkt härledda från den etruskiska siffersymbolerna ”?”, ”?”, ”?”, ”?”, och ”?” för en, 5, 10, 50 och 100 (de hade fler symboler för ett större antal, men det är okänt vilken symbol representerar vilket nummer). Som i grund romerska systemet, skrev etruskerna symbolerna som läggs till det önskade antalet, från högre till lägre värde. Sålunda antalet 87, till exempel, skulle skrivas 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 = ??????? (detta skulle visas som ??????? sedan etruskisk skrevs från höger till vänster.) [39]

Symbolerna ”?” och ”?” liknade bokstäverna i den etruskiska alfabetet, men ”?”, ”?” och ”?” gjorde det inte. Etruskerna använde subtraktiv notation, också, men inte som romarna. De skrev 17, 18 och 19 som ”?????”, ”????” och ???, spegling hur de talade dessa siffror ( ”tre från tjugo”, etc); och på liknande sätt för 27, 28, 29, 37, 38, etc. Men de inte skriva ”??” för fyra (eller ”??” för 40), och skrev ”???”, ”????” och ”?????” för 7, 8 och 9, respektive. [39]

Tidigt Roman siffror

De tidiga romerska siffror för 1, 10 och 100 var etruskerna som ”1”, ”10” och ”Ж”. Symbolerna för 5 och 50 ändras från ʌ och ”?” till 5 och ↆ vid något tillfälle. Den senare hade tillplattade till ⊥ (en inverterad T) vid tiden för Augustus , och strax efteråt blev identifierad med grafiskt liknande brev 50. [40]

Symbolen för 100 skrevs olikt som> 1 <eller ƆIC, därefter förkortat ɔ eller 100, med 100 (som matchade en latinsk bokstav) slutligen vinna ut. Det kan ha bidragit till att 100 är den första av hundra, latin för ”hundra”. [ Källa behövs ]

Siffrorna 500 och 1000 var betecknade med 5 eller 10 som överdras med en låda eller cirkel. Således var som en ɔ lagrad på en 500: e. Det blev 500 eller D vid tiden för Augustus, under grafiska inflytande av brevet 500. Det senare identifierades som bokstaven 500; en alternativ symbol för ”tusen” var en CIƆ och hälften av tusen eller ”fem hundra” är den högra halvan av symbolen, IƆ, och detta kan ha omvandlats till 500. [17]

Beteckningen för 1000 var en inringade eller inramad 10: Ⓧ, ⊗, ⊕ och genom Augusti gånger delvis identifieras med den grekiska bokstaven Φ Phi . Med tiden ändrade symbolen till Ψ och ↀ. Den senare symbol utvecklats ytterligare i ∞, då ⋈ och så småningom ändras till 1000 under inflytande av tusentals det latinska ordet ”tusen”. [40]

Enligt Paul Kayser, de grundläggande numeriska symboler var 1, 10, 100 och Φ (eller ⊕) och de mellanliggande ettor härleddes genom att ta hälften av dem (halv eller 10 är 5, halv av 100 är 50 och halv en Φ / ⊕ är 500). [41]

Användning i medeltiden och renässansen
Gemener , var mycket små bokstäver utvecklades under medeltiden, långt efter nedläggningen av västra romerska riket , och sedan dess gemener version av romerska siffror har också vanligt förekommande: I, II, III, IV, och så på.

13-talet exempel på fyra.
Sedan medeltiden, har den ”J” ibland i stället för den slutliga ”i” av en ”sänka-case” romerska siffror, såsom ”tre” för tre eller ”seven” för 7. Denna ”J” kan anses vara en skvalp variant av ”i”. Användningen av ett slutligt ”i” används fortfarande i läkemedelsrecept för att förhindra manipulation eller feltolkning av ett antal efter det är skrivet. [42] [43]

Siffror inom dokument och inskriptioner från medeltiden innehåller ibland ytterligare symboler, som idag kallas ”medeltida romerska siffror.” Några ersätter helt enkelt en annan bokstav för det normala (t.ex. ”A” för ”fem”, eller ”Q” för ”500”), medan andra fungerar som förkortningar för sammansatta siffror ( ”O” för ”11”, eller ”F ”för” 40 ”). Även om de fortfarande visas i dag i vissa ordböcker, de är långa ur bruk. [44]

nummer medeltida

förkortning Notes etymologi
5 från Liknar en upp och ner V. sade också att lika 500.
6 ↅ Antingen från en ligatur av 6, eller från den digamma (ς), den grekiska siffran 6 (ibland conflated med στ ligatur). [40] 7 S, Z Förmodad förkortning av sju, standard för 7.
9,5 10 ̷ Scribal förkortning, ett X med ett snedstreck genom den. Likaledes, 9 ̷ representerade 8,5
11 O Förmodad förkortning Onze, franska för 11.
40 F Förmodad engelska förkortningen av fyrtio.
70 S Också kunde stå för 7, med samma härledning.
80 R
90 N Förmodad förkortning av nittio, standard för 90. (tvetydig med N för ”ingenting” (nej)).
150 N Möjligen härrör från gemener y form.
151 K Ovanligt, ursprung okänd; sade också att stå under 250. [45] 160 T Möjligen härrör från grekiska foul som 4 x 40 = 160.
200 EN Kan också stå för två (se även ?, symbolen för AS ). Från en spärra av två 1: or.
250 E
300 B
400 P, G
500 Q Redundanta med 500; förkortar fem latin 500.
800 Ω Lånat från jazz .
900 ϡ Lånat från jazz.
2000 L
Chronograms , meddelanden med datum kodade i dem, var populär under renässansen eran. Den chronogram skulle vara en fras som innehåller bokstäverna 1, 5, 10, 50, 100, 500 och 1000. Genom att sätta dessa brev tillsammans skulle läsaren få ett antal, vanligtvis indikerar ett visst år.

Modern användning

Vid 11-talet, hade arabiska siffror införts i Europa från al-Andalus , i form av arabiska handelsmän och aritmetiska avhandlingar. Romerska siffror, dock visade sig vara mycket långlivade, som finns kvar i allmänt bruk i västvärlden långt in på 14: e och 15-talen, även i redovisning och andra affärshandlingar (där de faktiska beräkningarna skulle ha gjorts med hjälp av en kulram ). Deras ersättning med mer bekväma ”arabiska” motsvarigheter var ganska gradvis och romerska siffror fortfarande används idag i vissa sammanhang. Några exempel på deras nuvarande användning är:

Spanska Real använda fyra i stället för fyra som regnat antal Charles 4 Spanien
Namn på monarker och påvar, t.ex. , Elizabeth 2 i USA, Pope 16 . Dessa kallas regnat siffror och brukar läsa som kurva ; t.ex. 2 uttalas ”den andra”. Denna tradition började i Europa sporadiskt under medeltiden , få utbredd användning i England under regeringstiden av Henry 8 . Tidigare var monarken inte känd med siffran utan av en epithet såsom Edward Bekännaren . Vissa monarker (t.ex. Charles 4 Spanien och St. Louis 14 i Frankrike ) verkar ha föredragit att använda fyra i stället för 4 på deras mynt (se bild).
Gene, suffix , särskilt i USA, för människor som delar samma namn mellan generationer, till exempel William Howard Taft 4 .
I franska revolutionskalendern , inleddes under franska revolutionen , var år numrerade med romerska siffror – från år 1 (1792) när kalendern infördes till år 14 (1805) när det övergavs.

Året produktion av filmer, tv-program och andra konstverk i själva arbetet. Det har föreslagits – med BBC News , kanske skämt – att detta ursprungligen gjordes ”i ett försök att dölja en ålder av filmer eller TV-program” [46] Utanför hänvisning till den ordinarie arbete kommer att använda arabiska siffror.
Hour märken på klockor . I detta sammanhang är ofta skrivna 4 4.
Året konstruktion på att bygga varumärken och hörnstenar .
Sidnumrering av företal och introduktioner av böcker, och ibland av bilagor och bilagor, alltför.
Book volym och kapitelnummer, liksom flera agerar inom en pjäs (t.ex. Act III, Scen 2).
Uppföljare till vissa filmer, tv-spel, och andra verk (som i Rocky 2 ).
Konturer som använder siffror för att visa hierarkiskt förhållande.
Grand förekomst av en återkommande händelse, till exempel:
De Sommar och Vinter-OS (t.ex. de 21 vinter-OS , de spelen i olympiaden 30 )
Det Super Bowl , den årliga finalen av nationella fotbollsligan (t.ex. skål 37 , Super Bowl 50 var ett undantag engångs [47] )
WrestleMania den årliga wrestling händelse för WWE (t.ex. WrestleMania 30 ). Denna användning har också varit inkonsekvent.
Specifika discipliner

Ingången till sektion 52 (52) av Colosseum , med siffror fortfarande synliga
I astronomi , den naturliga satellit eller ”Moon” av planeterna traditionellt betecknas av kapital romerska siffror bifogade till planetens namn. Till exempel Sun är ’s beteckning Saturn 6.

I kemi , är romerska siffror används ofta för att beteckna grupper av periodiska systemet . De används också i IUPAC oorganisk kemi för oxidation antal av katjoner som kan ta flera olika positiva laddningar. De används också för att namnge faserna av polymorfa kristaller , såsom is .

I utbildning , är gymnasiebetyg (i den mening som året grupper snarare än provresultat) ibland kallas med romerska siffror; Till exempel är ”Grade 9” ses ibland för ”Grade 9”.

I entomologi , ynglen i tretton och sjutton år tidskriften cikada identifieras med romerska siffror.

I avancerade matematik (inklusive trigonometri , statistik , och kol ), när en graf innefattar negativa tal, dess kvadranter namnges med 1, 2, 3 och 4. Dessa fyrkantiga namnen betyder positiva tal på båda axlarna, och 10 på axeln för negativa tal, negativa tal på båda axlarna, och negativa tal på Y-axeln, respektive. Användning av romerska siffror för att beteckna kvadranter undvika förvirring, eftersom arabiska siffror används för de faktiska data som är representerade i grafen.

Den militär typbeteckning, är romerska siffror används ofta för att skilja mellan enheter på olika nivåer. Detta minskar möjlig förvirring, särskilt när du tittar på operativa eller strategiska nivå kartor. I synnerhet, är Army Corps ofta numrerade med användning romerska siffror (t ex den 18 luftburna kåren eller American WW2-eran tyska Panzerkorps 3) med arabiska siffror används för divisioner och arméer.

Den musik , är romerska siffror används i flera sammanhang:

Rörelser är ofta numrerade använder romerska siffror.
I musikteori , de diatoniska funktioner identifieras med hjälp av romerska siffror. (Se: steganalys )
Individuella strängar av stränginstrument , såsom violin , ofta betecknas med romerska siffror, med högre siffror som betecknar lägre strängar.
Det läkemedel , är romerska siffror används i vissa sammanhang, bland annat S för att beteckna ”en halv” och N för att beteckna ”noll” (se avsnittet nedan om ” Zero ” och ” bryta ”). [48]

I fotografi , är romerska siffror (med noll) används för att beteckna olika nivåer av ljusstyrka vid användning av zonen systemet .

I seismologi , är romerska siffror används för att beteckna grader av mercalliskalan av jordbävning.

I sporten, laget innehåller ”toppen” spelare och representerar en nation eller provins, en klubb eller en skola på högsta nivå i (exempelvis) rugby union kallas ofta ”1st 15”, medan den lägre ranking cricket eller amerikansk fotboll team kan vara ”3rd 11”.

I tarot , är romerska siffror (med noll) används för att beteckna de kort av huvudämnearcanana .

I teologi och bibliska stipendium , den hebreiska kallas ofta som 70, eftersom denna översättning av Nya testamentet till grekiska namnges för den legendariska antal av dess översättare (sjuttio är latin för ”seventy”).

Modern användning i kontinentala Europa
Vissa användningsområden som är sällsynta eller aldrig sett i engelsktalande länder kan vara relativt vanliga i delar av kontinenten . Till exempel:

Capital eller liten kapital romerska siffror används allmänt i romanska språk för att beteckna århundraden, till exempel den franska XVIII siècle [49] och den spanska suck medelvärdet 18 ”18th century”. Slaviska språk i och i anslutning till Ryssland gynnar på samma sätt romerska siffror (18 век). Å andra sidan, i slaviska språk i Centraleuropa , liksom de flesta germanska språk , man skriver ”18.” (Med en period) före den lokala ordet för ”century”.

Boris Jeltsin underskrift, den 10 november 1988. Månaden anges med ’11’ i stället för ’11’.
Blandade romerska och arabiska siffror används ibland i en numerisk representation av datum (särskilt i formella brev och officiella dokument, utan även på gravstenar). Månaden är skrivet i romerska siffror, medan dagen är i arabiska siffror ”14 0,1789 6” och ”6 .14.1789” båda hänvisar entydigt till 14 juni, 1789.

Kontorstid på ett bord i ett skyltfönster Vilnius
Romerska siffror används ibland för att representera veckodagar i timmar-of-operation skyltar som visas i fönster eller dörrar av företag, [50] och ibland också vid buss- och tidtabeller. Måndag, tas som den första dagen i veckan, representeras av en. Söndag representeras av 7. Öppettiderna för tecken är tabeller som består av två kolumner där den vänstra kolumnen är den dag i veckan med romerska siffror och den högra kolumnen är en serie timmars drift från starttiden till stängningsdags. I exemplet fall (till vänster), öppnar verksamheten från 10:00 till 19:00 på vardagar, från 10:00 till 17:00 på lördag och stängd på söndagar . Observera att noteringen använder 24-timmars.

Logga på 17,9 km rutt på SS4 Salaria , norr om Rom
Romerska siffror kan också användas för golv numrering . [51] [52] Till exempel, lägenheter i centrala Amsterdam indikeras som 138. 3, med både en arabisk siffra (antal blocket eller hus) och en romersk siffra (golv nummer). Lägenheten på bottenvåningen anges som 138-huis.

I Italien, där vägar utanför tätorter har kilometer tecken , större vägar och motorvägar markerar också 100 meter subdivisional använda romerska siffror 1-9 för de mindre intervall. Tecknet ”9 | 17” Så märken 17,9 km.

Ett anmärkningsvärt undantag för användning av romerska siffror i Europa är i Grekland, där grekiska siffror (baserat på det grekiska alfabetet) används allmänt i sammanhang där romerska siffror skulle användas på annat håll.

Speciella värden

ZERO

Antalet noll har ingen egen romerska siffror, men ordet noll ( latinska ord som betyder ”ingen”) användes av medeltida forskare i stället för 0. Denis små och var inte känd för användning tillsammans med romerska siffror i 525. [53] [54] om 725, Bede eller en av hans kollegor använde bokstaven N, den första noll eller någon av (det latinska ordet för ”ingenting”), i en tabell över epacts , alla skrivna med romerska siffror. [55]

fraktionerna

En tredje mynt (1/3 eller 4/12 av en som). Notera de fyra punkter (····) anger dess värde.

En halv Coin (1/2 eller 6/12 av en som).Notera S anger dess värde.
Även romarna använde ett decimalsystem för heltal, vilket återspeglar hur de räknas i latin, använde de en duodecimal system för fraktioner eftersom delbarhet av tolv (12 = 2 2 × 3) gör det lättare att hantera de gemensamma fraktioner av 1 / 3 och 1/4 än vad ett system baserat på tio (10 = 2 x 5). På mynt , av vilka många hade värden som var duodecimo bråkdel av enheten som de använde en tally liknande nota system baserat på tolfte och halvor. En punkt (·) indikerade ett uns av ”tolfte”, källan till de engelska orden tum och ounce; prickar upprepades för fraktioner upp till fem tolfte. Sex tolfte (en halv) var förkortat bokstaven S för semifinal ”halv”. Tums prickar sattes till S för fraktioner från sju till 11/12, precis som stämmer sattes till 5 för heltal från sex till nio. [56]

Varje fraktion från 1/12 till 12/12 hade ett namn i romartiden; Dessa motsvarade namnen på de relaterade mynt:

fraktion romerska siffror Namn (nominativ och genitiv) innebörd
1 Den / 12 · Ounce ounces; ”Uns”
2/1 = 12/6 · * Eller: Sextant, Sextantis ”Sjätte”
3/12 = 1/4 ··· eller ∴ Quadrant , kvadranten ”Quarter”
4/12 = 1/3 ···· eller ∷ En tredje, tredjedel ”Tredje”
5/12 ····· eller ⁙ Quadrigatus pints ”Fem-ounce” (fem uns → quincunx)
6/12 lika med 1/2 S Hälften av hälften ”Half”
7/12 S • Septunx, Septunces ”Seven-ounce” (sju uns → septunx)
8/12 = 2/3 · * S eller S: Bess Bessis ”Två gånger” (som i ”två gånger tredjedel”)
9/12 = 3/4 ··· S eller S ∴ Fjärdedelar , nio
eller nonuncium, nonuncii ”Less kvart” (ungefär en fjärdedel fjärde →)
eller ”Nionde ounces” (klockan ounce → nonuncium)
10/12 = 5/6 ···· S eller S ∷ Dextans , fästen
eller decunx, decuncis ”Mindre en sjätte” (de sixth- → dextans)
eller ”tio ounces” (tio ounces → decunx)
11/12 ····· S eller S ⁙ Deunx , deunce ”Less ett uns” (de-ounce → deunx)
12/12 = 1 1 Som ett öre ”Unit”
Arrangemanget av prickarna var variabel och inte nödvändigtvis linjär . Fem punkterna arrangerade liknande (⁙) (sedan på ytan av en dag ) är kända som en quincunx , från namnet på den romerska fraktionen / län. Den fjärde och sjätte ord är källan till engelska ord sextant och torg .

Andra romerska bråk beteckningar bland annat följande:

1/8 ek silphium (från en halv – + ounce, dvs en 1/2 uns), som representeras av en sekvens av symbolerna för den halv ounce och ett uns.
1/24 ett uns, semunciae (från halv + ounce, dvs 1/2 tum), representeras av flera variant glyfer är härrör från formen av den grekiska bokstaven sigma (Σ), en variant som liknar pundtecknet utan den horisontella linjen (?) och en annan som liknar Cyrillic bokstaven Є .
1/36 har två liten fraktion, den binära fraktionen ( ”två små fraktion”) eller krig , gräl, representeras av en sekvens av två omvända Ss (ƧƧ).
1/48 sicilicus, Sicilia, representeras av en omvänd 100 (ɔ).
1/72 fraktionen, fraktion (1/6 av en tum), som representeras av en omvänd S (Ƨ).
1/144 = 12 -2 liten fraktion av den halv till halv fraktion ( ”halv en liten fraktion”), som representeras av en omvänd S korsas av en horisontell linje (Ƨ).
1/288 scripulum, scripuli (a scruple ), som representeras av symbolen ℈.
1/1728 = 12 -3 pods, bönor, som representeras av en symbol som liknar stängnings Guillemets ( ’).
Ett stort antal
Ett antal system har utvecklats för att uttrycka ett stort antal som inte kan lämpligen uttryckas med hjälp av de vanliga sju bokstavssymboler konventionella romerska siffror.

apostrophus

”1630” i Westerkerk i Amsterdam, med det datum som uttrycks i ”apostrof” notation.
En av dessa var den apostrof, [57] , i vilken 500 (vanligtvis skrivna som ”500”) skrevs som IƆ, medan 1000, skrevs som CIƆ istället för ”1000”. [17] Detta är ett system för att innesluta siffror för att beteckna tusentals (föreställa sig de 100: s och ɔ talet som parentes), som har sitt ursprung i etruskiska siffran användning. Den IƆ CIƆ används för att representera 500 och 1000 och troligen föregås, och därefter påverkas, antagandet av ”500” och ”1000” i de konventionella romerska siffror.

I detta system, en utanför ɔ betecknade 500 och flera externa ɔ s används för att beteckna 5000, 50 tusen, etc. Till exempel:

bastal CIƆ = 1000 CCIƆƆ = 10 tusen CCCIƆƆƆ = 100 tusen
En utanför ɔ IƆ = 500 CIƆƆ = 1500 CCIƆƆƆ = 10,500 CCCIƆƆƆƆ = 100.500
2 utanför ɔ s IƆƆ = 5000 CCIƆƆƆƆ = 15 tusen CCCIƆƆƆƆƆ = 105 tusen
3: s utanför ɔ IƆƆƆ = 50 tusen CCCIƆƆƆƆƆƆ = 150 tusen
Ibland ↀ för CIƆ reducerades till 1000. Wallis ofta krediteras för att införa symbolen för oändlighet (∞ modern), och en gissning är att han bygger det på denna användning, eftersom 1000 var hyperboliskt används för att representera mycket stora antal. På liknande sätt IƆƆ för ↁ minskades till 5000; CCIƆƆ för ↂ till 10.000; IƆƆƆ för 50 tusen till ↇ; och CCCIƆƆƆ för 100.000 till ↈ. [58]

bindning

Sida från en 16th century manual, visar en blandning av apostrof och obligations nummer (se särskilt sätt att skriva 10.000).
Ett annat system är den bindning , i vilka konventionella romerska siffror multipliceras med 1000 genom tillsats av en ”bar” eller ”overline”. [58] Även om matematiska historikern David Eugene Smith tvist att detta var en del av antika romerska användning, [59] notationen var verkligen används under medeltiden, och ibland föreslagits som en fungerande metod för modern användning, även om det inte är standardiserad som sådan.

Eventuella hundratals, tiotals eller enheter i antalet skrivs i vanliga romerska siffror – men istället för 1000, 2000 eller 3000, ”spärrad” notation används för att uttrycka de tusentals – som kraftigt utökar utbudet av uttryck siffror.

Till exempel:

4 = 4000
4 627 = 4627
25 = 25 tusen
25 459 = 25,459
Om detta någonsin skulle tillämpas konsekvent i vår egen tid – då den största svårigheten skulle vara vad man ska göra med ”1000” – Ett sätt skulle vara att göra sig av med ”1000” helt och hållet, utom möjligen för 900 (900) – och därmed rendering 2018 som 2 18 – eller alternativt att behålla ”1000” i dess nuvarande användning, med de spärrade beteckningar med början vid fyra (= 4000). Att behålla ”1000” skulle tillåta våra siffror 3999 att köra upp till 999 (= 3.999.999).

Annan inkonsekvent medeltids användning var tillägget av vertikala linjer (eller parentes) före och efter siffran för att multiplicera det med 10 (eller 100), på så sätt 1000 för 10 tusen som en alternativ form för 10. I kombination med overline inom parentes former kan användas för att höja multiplikatorn till (säg) tio (eller hundra) tusen, sålunda:

8 för 80 tusen (eller 800 tusen)
20 för 200 tusen (eller 2.000.000)

Användning av romerska siffror ”1” (med överdrivna seriffer) kontrasterar med det bokstav ”1”.
Genom allt detta, och om någon form av obligationer notation eller ”spärra” bör återupplivas eller inte, detta måste skiljas från den anpassade, en gång mycket vanligt, att lägga till både understrykning och överlinje till en romersk siffra, helt enkelt för att göra det tydligt att det är ett tal, t ex 1967 (1967).

Unicode

Den ” nummer formen ” block av Unicode datorns teckenuppsättning standard har ett antal romerska siffror symboler är i intervallet kodpunkter från 2160 till U + 2188 + U. [60] Detta sortiment innefattar både stora och små siffror, såväl som pre-kombineras för tal upp till 12 tecken (eller 12 Ⅻ). En motivering för förekomsten av i förväg kombinerade siffror är att underlätta inställningen av multipel-bokstavsnummer (såsom 8) på en enda horisontell linje i den asiatiska vertikal text. Unicode Standard, dock innehåller speciella romerska siffror kodpunkter för kompatibilitet endast anger att ”[f] eller de flesta ändamål är det att föredra att komponera de romerska siffrorna från de lämpliga sekvenser av latinska bokstäver.” [61] Blocket innefattar också någon apostrof symbol för stora tal, en gammal variant av ”50” (50) liknande den etruskiska karaktär, Claudian Letter ”reversed 100”, etc.

Leave a Reply