SR Småbolag

 Sveriges vassaste Small Cap-portfölj

.
.

Bästa småbolagen – Sveriges vassaste Small Cap portfölj 2018 för aktier (tips)

Historisk sett har småbolagen kursmässigt utvecklats klart mycket bättre än börsen som helhet. Alla bolag är små i början och flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över lång en lång tid. Under de senaste 10 till 15 åren har småbolagen gått klart bättre än aktieindex. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa och ofta då genom internationell expansion och genom att växa organiskt eller via förvärv. Det är i små välskötta företag man kan förvänta den största tillväxten.

”Jag är en aktiv och uthållig investerare som anser att över tiden kommer det underliggande värdet på ett företag att avspegla sig i aktiepriset.”

Småbolag och medelstora företag

SR Småbolag är en portfölj som består av små och medelstora svenska företag och där jag har haft en del ganska många år nu. Det är extra kul då jag börjar få lite historik (från 2006) att visa upp som visar på den fina utvecklingen för strategin. Portföljen består oftast av mellan 8 och 15 aktier och bytena gör jag månadsvis. I genomsnitt är det ungefär ett byte varannan månad.

Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina portföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en portfölj sätts samman efter ens bästa idéer. I takt med att jag hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

småbolag

småbolag

Volatilitet hos småbolag

Det är en myt att småbolagen har högre kursvolatilitet än stora bolag. Ser man på börsens tre senaste större nedgångar sedan år 2000 har de stora bolagen betydligt större kursfall i den första nedgångsperioden. I de båda senare var utvecklingen ungefär densamma för stora som för små bolag.

Det är mycket enkelt att följa mina portföljer. Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning. Resultaten som du hittar här kommer från handel som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa portföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen.

Långsiktig småbolagsstrategi att liknas vid en småbolagsfond

Strategin är långsiktig och har en ganska medel – hög risk men samtidigt mycket stor potential för bra värdeökningar. Sett på många års sikt så brukar det löna sig att satsa på denna typ av portföljer.

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Jag försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att Jag investerar i kvalitetsbolag där Jag kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än börsindex och liknande fonder och portföljer.

Småbolagsportföljen riktar sig till dig som:

• tror på små bolag på den svenska aktiemarknaden
• tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Inga förhoppningsbolag

Värt att veta är att portföljen inte satsar på så kallade förhoppningsbolag utan har fokus på små och mellanstora företag som är välskötta och tjänar pengar.

För att minimera risken och nedgångar i portföljen så använder jag även en unik egenutvecklad marknadstimingsignal som ger mig ökade möjligheter att skydda mina sparpengar vid eventuella nedgångar på börsen genom att signalera när det är större risk för nedgång.

Målet med mina aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en portfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet.

Här kan du läsa mer om hur du kan ta rygg på denna portfölj.

Avkastning sedan 2006 för vår småbolagsportfölj.

Avkastning sedan 2006 för vår småbolagsportfölj.

Avkastning sedan 2006 för vår småbolagsportfölj.

Avkastningen hittar du här

 

Olika Fonder och börshandlade fonder (ETF) för att ta rygg på småbolag (small caps)

Det finns många olika fonder och ETF’er att köpa också för att ta del av småbolagens utveckling på börsen. Här är några av dem.

XACT Svenska Småbolag är en börshandlad fond med målsättning att genom en statistisk urvalsmodell ska erbjuda en likvid exponering mot den svenska småbolagsmarknaden. Fonden är i huvudsak exponerad mot mellan 70-100 bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället motsvarar 1 % eller mindre av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde. XACT Svenska Småbolag är unik i sitt slag som den första börshandlade fonden som följer den svenska småbolagsmarkaden. Fonden ger en likvid småbolagsexponering till en avgift på 0,3 %.

Didner & Gerge Småbolag Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.

Lannebo småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället.

Handelsbanken småbolag är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i mindre och medelstora företag i Sverige. Målet är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för den svenska aktiemarknaden. Placeringarna ska ske i företag, vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger ett värde motsvarande 1 % av det samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden. När det kan väntas vara till fördel för andelsägarna kan även placeringar i större företag göras. Fonden kan också placera i onoterade bolag, i fondandelar som placerar i små och medelstora svenska företag och, upp till 10% av fondförmögenheten, på konto i kreditinstitut.

Nordea Småbolag

Nordea Småbolag

Nordea småbolag placerar i små och medelstora företag på de nordiska aktiemarknaderna. Med små och medelstora företag menas företag med ett marknadsvärde på högst 0,5 procent av de nordiska aktiemarknadernas sammanlagda marknadsvärde. Aktierna väljs ut med stor omsorg och möten med företagen är en viktig del av förvaltningsteamets analysarbete. Aktieurvalet bygger på fundamental analys och syftar inte till att uppnå en viss sammansättning mellan olika sektorer eller länder. Förvaltaren söker efter företag som har en tydlig affärsmodell, en stark ledning, starka ägare och en god ekonomi. Fonden har innehav i ett brett urval av företag. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Robur småbolag placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Småbolag bäst på lång sikt

Småbolagsaktierna som grupp har gått bra under det senaste årets goda börsutveckling. Det finns bra skäl till att man ska kunna tjäna pengar på småbolagsaktier även i framtiden. Men det gäller att man är mer vaksam vid köp av aktier i småbolag än i storföretagsaktier.

En titt bland fondvinnarna de senaste månaderna ger en tydlig indikation om att småbolagen har gått starkt. På listan över Sveriges bästa fonder de tre senaste månaderna återfinns fonder som Didner & Gerge Småbolag, Handelsbanken Småbolag och Evlis svenska småbolagsfond. Även på tre års sikt är småbolagen vinnare på fondmarknaden.

Det är dock som det ska vara, enligt skolboken. Småbolag är mer riskfyllda och ska därför på sikt ge högre avkastning – framför allt under goda börstider. Det är också en aktietyp som av olika anledningar tenderar att röra sig mer uppåt och nedåt än storbolagens aktier på börsen, och därför är det ganska naturligt att småbolagsaktierna har gått extra bra under den starka börsutveckling vi fått se sedan slutet av fjolåret.

Det senaste årets goda utveckling för småbolagen har flera orsaker. För det första har inflödet av pengar till småbolagsfonderna som andel av fondernas förvaltade kapital varit större än till aktiemarknaden generellt. Detta har gett ett köptryck på småbolagsaktier från fonderna, som hjälpt till att trycka upp kurserna.

Dessutom tenderar de svenska småbolagen att vara mer beroende av den inhemska konjunkturen än de större exportberoende, eller internationellt mer verksamma, företagen. Detta har gjort att småbolagen relativt sett har gynnats av att den svenska ekonomin gått bättre än på de flesta andra håll i omvärlden.

Småbolagens vinster har dessutom gynnats av den senaste tidens kronförstärkning, på så sätt att småbolagen säljer mindre utomlands och importerar mer varor från utlandet än storbolagen. Det finns få stora handelsbolag bland storbolagen men desto fler bland de lite mindre bolagen på börslistorna.

Här kan du läsa mer om detta i en bra artikel från Aktiespararna.