April 4

Vad Betyder Sysselsatt Kapital?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Begreppet sysselsatt kapital utgörs av alla tillgångar på balansräkningen efter att samtliga skulder som inte är räntebärande har exkluderats. Det är ett finansiellt nyckeltal som kan användas för att generera en fundamental värdering av ett företag och därigenom en aktie. I denna artikel ges exempel på vilka typer av skulder som inte är räntebärande. Dessutom introduceras andra nyckeltal som beror på det sysselsatta kapitalet.

Skulder Utan Ränta

En skuld som inte är sammankopplad med en räntekostnad kan vid en första anblick låta något främmande och högst osannolikt. Detta främst i företagsvärlden där vinstmaximering är ett av de första orden som lärs ut till eleverna på universitetens ekonomiutbildningar. De flesta skulder kräver att låntagaren på ett eller annat sätt kompenserar långivaren för risken denna tar genom att tillhandahålla krediten. Exempel på detta som alla kan associera med är exempelvis ett billån eller ett huslån, men det finns undantag.
På ett företags balansräkning finns det dock några poster som klassificeras som skulder men inte innebär att någon ränta behöver betalas. Exempelvis kan en skuld till en leverantör vara befriade från denna kostnad som en del av överenskommelsen mellan bolagen. Företaget kan även vara skyldiga sina anställda pengar i form av semesterlöner eller i vissa fall en kortsiktig skatteskuld till staten.

Vad Betyder Sysselsatt Kapital
Vad Betyder Sysselsatt Kapital

 

Beräkna nyckeltal

För att beräkna det sysselsatta kapitalet i ett givet bolag dras alltså de räntefria skulderna bort från de samlade tillgångarna som återfinns på balansräkningen. Det i sig kan anses vara ett relativt intetsägande tal, men det visar sig vara användbart för att beräkna andra mer användbara nyckeltal. Det främsta exemplet där talet används är i beräkningen av Return On Capital Emplyed, ROCE, eller på svenska, ”avkastning på eget kapital”. Beräkningen är enkel och utförs genom att dividera rörelseresultatet med det sysselsatta kapitalet. Det visar sig att detta begrepp är väldigt användbart, bland annat för att jämföra olika bolag med varandra.

Sysselsatt Kapital och Företagsvärdering

Som nämnt ovan är ROCE ett mått som kan användas för att jämföra företag med varandra vilket kan användas för att hitta attraktiva investeringsobjekt. ROCE visar nämligen hur effektivt tillgångarna i ett företag används vilket i slutet ändan indikerar att det finns bra aktieägarvärde i företaget. En investerare söker ett företag vars ROCE är så högt som möjligt. Användningen slutar inte där, utan måttet kan dessutom användas för att jämföra olika företag med varandra och på så sätt se vilket bolag som är mest attraktivt. Som investerare kan man till och med applicera detta nyckeltal för att få en bild rörande hur effektiva olika sektorer är gentemot varandra.

Summering

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal som visar värdet av alla tillgångar på balansräkningen, icke räntebärande skulder exkluderat. Exempel kan vara semesterlöner som inte betalats ut. Nyckeltalet i sig är relativt intetsägande men genom att använda det för att beräkna ROCE visar det sig vara väldigt kraftfullt. Ett företag vars ROCE är högt kan förväntas användas sina tillgångar effektivt vilket skapar mervärde för aktieägarna och således är en attraktiv investering.

Vad betyder reskontra?

Vad betyder räntabilitet på totalt kapital?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Förmånstagarförordnande, vad betyder det? – Förklaring av förmånstagarförordnanden

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)

Internationella valutafonden, vad är det? – (IMF)