April 4

Vad betyder täckningsbidrag? – en förklaring av täckningsbidragen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett begrepp som används vid så kallad bidragskalkylering, och som tar fram ett nyckeltal som visar hur mycket en specifik produkt, vara eller tjänst bidrar med när det gäller den totala kostnaden för alla produkter, varor eller tjänster.

Vad är bidragskalkylering och när används det?

Denna form av kalkylering används för att beräkna lönsamheten i olika produktionsled. De olika bidragskalkyleringarna hjälper sedan till att få fram den totala produktionskostnaden (de är delar av en helhet). Bidragskalkylering är ett viktigt verktyg för att få fram lönsamheten för en specifik vara eller tjänst, och kan därmed ligga till grund för beslut om eventuella produktionsstopp och liknande.

Skillnaden mellan intäkter och rörliga kostnader

Det är just det täckningsbidraget är; skillnaden mellan intäkter vid försäljning och företagets rörliga kostnader. Åtminstone när man pratar om resultatplanering. Därför används täckningsbidrag ofta som underlag vid beslut om huruvida en produkt, vara eller tjänst ska fortsätta att produceras.
När man pratar om bidragskalkylering används täckningsbidraget däremot för att skilja på särintäkter och särkostnader.

Vad menas med särintäkt och särkostnad?

En särintäkt är priset på en produkt och en särkostnad är kostnaden för produkten. En särkostnad skulle därmed inte uppstå om produkten aldrig tillverkats, till skillnad mot en samkostnad som uppstår oavsett produkten tillverkas eller ej.
Exempel på vanliga särkostnader är kostnader för material, inventarier, hyra, inredning, utrustning mm. I detta avseende sammanfaller vissa särkostnader med rörliga kostnader, men så behöver det inte vara. En särkostnad kan nämligen omfattas av mer än rörliga kostnader, då det kan röra sig om en ny produktionslinje, om- eller nybyggnation, produktutveckling och liknande.

Vad är det för skillnad på täckningsbidrag och täckningsgrad?

Täckningsbidraget, som även kan förkortas TB, är de totala intäkterna minus särkostnaderna från exempelvis en marknadsdag, medan täckningsgraden anger särintäkten (procenten av försäljningen) som utgör täckningsbidraget.
Därmed är det viktigt att täckningsbidraget täcker de totala samkostnaderna kring ett företagsevent som (i detta exempel) deltagande i en marknad. I det långa loppet ska täckningsbidraget nämligen även bidra till ett företags totala vinst.

Sammanfattning

Så här förklarar man enklast skillnaden mellan en särkostnad och en samkostnad.
Särkostnader är kostnader som påverkas av ett direkt beslut. Övriga kostnader, det vill säga kostnader som skulle ha uppstått oavsett, kallas för samkostnader. Om ett företag beslutar att lägga ner hela sin produktion räknas alla kostnader som särkostnader. Om samma företag däremot beslutar om att sänka kostnaderna för produktionen är särkostnaderna lika med noll.
Vad som betecknas som särkostnad respektive samkostnad beror alltså uteslutande på rådande beslutssituation.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar