January 2

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration

Last Updated on 11 April, 2023 by Håkan Samuelsson

Ett terminskontrakt är ett avtal där båda parterna kommer överens om överlåtelse av en viss vara, vid en bestämd tidpunkt i framtiden och till ett pris som bestäms vid avtalets ingående.

Ett terminskontrakt innefattar, till skillnad mot ett optionskontrakt, en skyldighet för både köpare och säljare att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet vid den överenskomna tidpunkten. Ett terminskontrakt måste, i likhet med vad som gäller för ett optionskontrakt, avse en viss vara, ett värdepapper, ett index, en valuta etc.

Forwards och futures

Terminskontrakten kan delas upp i två typer av kontrakt:

  • forwards och
  • futures.

En forward och en future har i huvudsak samma innehåll. Det som skiljer de båda åt är att resultatet av en forward normalt regleras först på slutdagen, medan det för en future beräknas ett resultat och utbetalas medel dagligen. Futures kan också säljas/återköpas (kvittas) under hela löptiden, vilket inte är möjligt med forwards. De aktieterminer som handlas på NASDAQ Nordic erbjuds numera både som futures och forwards. Även när det gäller ränteterminer finns det typer av både futures och forwards.

Kontrolluppgifter

När ett forwards- eller futureskontrakt avslutas genom leverans lämnas kontrolluppgift avseende säljaren enligt de bestämmelser som gäller den underliggande egendomen dvs. i normalfallet som en vanlig aktieförsäljning. För köparen lämnas kontrolluppgift först då egendomen avyttras.

Nyhetsbrev

Intresserad Av Trading?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av våra utskick om trading. (Gratis)

När ett forwards- eller futureskontrakt avslutas genom stängning lämnas
kontrolluppgift samma år som stängningen sker. De kontrolluppgifter man får vid stängning av terminskontrakt redovisar det utbetalade nettobeloppet med tillägg för kostnader (erlagd ersättning) eller det erhållna nettobeloppet efter avdrag för kostnader (erhållen ersättning).

Diversifiering är viktigt

När ett forwardskontrakt nettas lämnas kontrolluppgift det år då terminsavtalet löper ut, det vill säga om ett kontrakt med förfallodag i mars 2018 nettas under 2017 lämnas kontrolluppgiften först för inkomstår 2018. Ett forwardskontrakt anses slutfört på likviddagen varför kontrolluppgift lämnas det år likviddagen inträffar. Detta innebär exempelvis att om ett forwardskontrakt avslutas den 29 december 2017 och likviddagen infaller den 2 januari 2018 så lämnas kontrolluppgift för år 2018.

Om en terminsaffär avslutas genom att terminerna nettas redovisas det utbetalade nettobeloppet med tillägg för kostnader (erlagd ersättning) på kontrolluppgiften, eller så redovisas det erhållna nettobeloppet efter avdrag för kostnader (erhållen ersättning). Detta innebär att redovisat belopp av en nettad terminsaffär visar en vinst eller förlust för den som uppgiften avser.

Om uppgiftslämnaren inte kan lämna uppgift om nettobeloppet så lämnas i stället uppgift om bruttobeloppet för den del av affären som avser säljterminen.

Om ett forwardskontrakt slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång samtidigt som samma part köper en mindre tillgång av samma slag (delvis nettade), lämnas uppgift om bruttoersättningen efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter vid försäljningen.

När ett futureskontrakt avslutas genom kvittning lämnas kontrolluppgift det år kvittningen genomförs. De dagliga avräkningar som sker vid ett futureskontrakt anses vara förskott av betalningen, därför lämnas inte kontrolluppgift för dessa belopp. Vid kvittade futures redovisas det utbetalade nettobeloppet med tillägg för kostnader (erlagd ersättning) på kontrolluppgiften, eller så redovisas det erhållna nettobeloppet efter avdrag för kostnader (erhållen ersättning).

Om uppgiftslämnaren inte kan lämna uppgift om nettobeloppet så lämnas i stället uppgift om bruttobeloppet för den del av affären som avser säljterminen.

Om du har ingått ett antal kontrakt i samma serie men vid olika tidpunkter och till olika pris och sedan bara kvittar en del så kan  du i princip välja själv vilka kontrakt du ska kvitta dig ur först. Detta i sin tur innebär att det inte alltid går att sätta ut något belopp på kontrolluppgiften.

Skatteverket anser att det inte finns någon skyldighet att lämna kontrolluppgifter vid avyttring av en termin eller vid slutförande av en terminsaffär där underliggande egendom är råvaror som t.ex. guld eller olja. Detta beror på att en sådan termin varken kan anses vara en delägarrätt eller en fordringsrätt.

Redovisning i din deklaration

Terminer beskattas i allmänhet enligt de regler som gäller för den underliggande egendomen.

En terminsaffär kan avslutas på följande sätt:

Leverans

Leverans innebär att köparen av en termin på likviddagen ska köpa den underliggande varan för det avtalade priset. Säljaren på termin ska följaktligen sälja samma vara. Ifall terminskontraktet utnyttjas till att förvärva egendom ska inte någon beskattning ske förrän den förvärvade egendomen avyttras. Ifall terminskontraktet utnyttjas till att sälja egendom sker beskattning enligt de vanliga regler som gäller för den avyttrade egendomen.

Stängning

Stängning används bl.a. vid terminsaffärer på aktieindex. Eftersom det inte finns någon underliggande vara att leverera sker istället en kontant reglering, en s.k. stängning, på slutdagen. Om slutindex (index på slutdagen) överstiger lösenindex (terminspriset) har köparen gjort en vinst och erhåller mellanskillnaden. Om slutindex i stället understiger terminspriset, ska köparen betala mellanskillnaden till säljaren. För säljaren gäller det omvända dvs. att om slutindex överstiger lösenindex ska säljaren betala mellanskillnaden och om slutindex understiger lösenindex får säljaren mellanskillnaden.

Om terminsavtalet avslutas genom stängning är nettovinsten skattepliktig i sin helhet och nettoförlusten är avdragsgill. Det resultat som ska redovisas är mellanskillnaden mellan slutindex och lösenindex (terminspriset).

Nettning

Som nämnts ovan kan den som köpt eller sålt på termin när det gäller futureskontrakt återförsälja eller återköpa rättig- eller skyldigheten under löptiden (s.k. kvittning se mer nedan). När det gäller forwardskontrakt så är parterna bundna av sina åtagande enligt avtalet och kan inte köpa eller sälja terminer under löptiden. I dessa fall kan parterna uppnå samma sak genom att genomföra en s.k. nettningstransaktion.

Transaktionen innebär att den som tidigare köpt en termin också säljer en identisk termin. På motsvarande sätt kan den som tidigare sålt en termin i stället köpa en termin i samma serie. På detta sätt åstadkommer man en rätt att såväl köpa som att sälja samma egendom, på samma slutdag, men till olika kurser. Man kan på detta sätt låsa in en vinst eller förlust vid en viss nivå. Vinsten respektive förlusten består i den skillnad i pris som man fått betala vid förvärvet respektive den ersättning man fått vid försäljningen.

Kvittning

Slutligen kan ett sätt att avsluta en terminsaffär också vara att göra en formell vidareförsäljning eller ett återköp (kvittning) av rättigheten och skyldigheten under innehavstiden. Detta alternativ är endast möjligt att genomföra med futureskontrakt.

De dagliga avräkningarna på futureskontrakt ska betraktas som förskott och är inte skattepliktiga i sig. Skattepliktigt resultat uppkommer vid tidpunkten för kvittning. Detta är den tidpunkt då ena parten i ett terminsavtal får betalt för att motpartens förpliktelse ska upphöra.

Det resultat som ska redovisas är mellanskillnaden mellan anskaffningspris och försäljningspris.

Om du har ingått ett antal kontrakt i samma serie men vid olika tidpunkter och till olika pris och sedan bara kvittar en del så kan du i princip välja själv vilka kontrakt du ska kvitta dig ur först. Du kan alltså inte tillämpa genomsnittsmetoden. Detta innebär att det är valfritt för dig vilket eller vilka kontrakt du kvittat.

Du får inte tillämpa schablonmetoden på terminer.

Blanketter

Redovisa terminerna så här:

  • Marknadsnoterade aktie- och aktieindexterminer redovisar du på blankett K4 under avsnitt A
  • Marknadsnoterade ränteterminer redovisar du på blankett K4 under avsnitt C
  • Valutaterminer redovisar du på blankett K4 under avsnitt C
  • Onoterade aktie- och ränteterminer redovisar du på blankett K4 under avsnitt D
  • Råvaruterminer redovisar du på blankett K4 under avsnitt D

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Terminer – Vad Är Ett Terminskontrakt?

Terminer – Vad Är Ett Terminskontrakt?

De Fem Största Terminsbörserna i Världen

De Fem Största Terminsbörserna i Världen