April 4

Terminer – Vad Är Ett Terminskontrakt?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett terminskontrakt är en avtalad överenskommelse mellan två parter om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument vid en viss tidpunkt och pris. Det ger båda sidor skydd mot marknadsfluktuationer och försäkrar att de får sina förväntade resultat. Terminskontrakt kan användas för att handla råvaror, aktier, obligationer, index och valutor.

Det är många fördelar som omgärdar handel med terminer och terminskontrakt. Några av dessa är låga courtage avgifter från terminsmäklaren, bra likviditet i marknaden samt möjlighet att använda upp till 10 gånger hävstång. Där utöver finns det bra möjligheter att gå kort, hantera riskfyllda positioner samt mycket volatilitet vilket möjliggör trading. Efter att ha informerats om alla dessa fördelar kanske en nyfikenhet kring terminshandel har väckts till liv inom dig. Läs vidare för att lära dig mer om vad terminskontrakt och handel med börhandlade produkter innebär.

Terminskontrakt

Terminskontrakt handlas på särskilda terminsbörser. En termin är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Ett terminskontrakt är ett standardiserat kontrakt där en köpare binder sig till att i framtiden köpa en given kvantitet av en vara. Säljaren och köparen fastställer priset för transaktionen när de ingår kontraktet. När slutdatumet är nått är säljaren skyldig att leverera den givna kvantiteten av varan till köparen, som måste köpa produkten till det pris dessa två parter har kommit överens om. Terminsbörser är marknadsplatser där aktörer på de finansiella marknaderna kan köpa och sälja kontrakt som ger rätt till framtida transaktioner.

Terminers Bakgrund och Historia

Låt oss inleda denna artikel med en inblick i terminshandelns uppkomst och hur den förändrats med tiden. En titt på terminskontraktens historia helt enkelt.

Innan Den Nuvarande Eran

Terminshandeln kan spåras tillbaka i tiden hela vägen till 1700 år innan Jesus gick på jorden. Kung Hammurabi av Babylon sådde fröet till vad som senare utvecklades till handel med terminskontrakt. Det gjorde han genom att möjliggöra handel till pris som bestämts på förhand med varor som skulle levereras vid ett senare datum. Normalt sett organiserades kontrakten i skriven form, men för säkerhetsskull bevittnades avtalet av en person som kunde bekräfta dess validitet.

Långt senare, kring år 300 efter Kristus, skrev den grekiska filosofen och vetenskapsmannen Aristotle en historia om en man vid namn Miletus. Denna var oerhört duktig på att förutse hur olivskörden skulle utveckla sig. Genom att använda dessa prediktioner kunde han med god precision organisera kontrakt rörande köp av oliver till pressarna.
Han slöt avtal med olivbönder där de bestämdes att han skulle köpa deras oliver långt före skördesäsongen påbörjades. Till följd av att skörden inte skulle ske förens långt senare kunde han förhandla sig till fördelaktiga priser. Bönderna var så klart glada att ingå affärer tidigt på året eftersom det lät dem minska risken och fluktuationerna kring deras försäljning när oliverna var skördade och oljan skulle utvinnas.
När hösten kom och oliverna skördades visade det sig att skörden varit rik. Det medförde att olivpressarna arbetade för högvarv och priset för att bruka dem skenade. Eftersom Miletus redan köpt terminen som gav honom rätten att använda pressarna till ett givet pris kunde han nu sälja dem och tjäna stora pengar på mellanskillnaden.

Organiserade Terminsbörser

Den första handelsplatsen för terminskontrakt i modern tid grundades i Japan. Ris är en viktig basvara i landet vilket lade grunden till Osaka Rice Exchange. Handelsplatsen såg dagens ljus tidigt under 1700-talet. Men innan dess hade handel som liknar den som utförs med terminer skett i London så tidigt som under 1500-talet. Det skedde dock inte på några börsgolv utan istället träffades inflytelserika affärsmän på caféer runt om i staden för att ingå avtal kring framtida handel.

Amerikanska Terminsbörser

Under tidigt 1800-tal etablerades de första börserna för handel med terminskontrakt i USA. Detta skedde i Chicago. I angränsning till jordbruken och boskapsanläggningarna i de västligt centrala delarna av landet föll sig Chicago naturligt som mötesplats för denna typ av handel. Därifrån kunde transporter, distribution, och handel med produkter relaterade till jordbruk enkelt genomföras. Det var behändigt för likväl bönder som handelsmän att ingå avtal på Chicago börsen som hjälpte dem att minska inverkan på deras affärer från säsongsbaserade fluktuationer.
Vid denna tidpunkt fanns pågick redan handel med terminer . Men till följd av att många av de aktörer som ingick avtal inte kunde fullfölja dem fanns ett behov av en organiserad börs. Genom att etablera en strukturerad handelsplats för terminskontrakt kunde standardiserade kontrakt uppföras och terminen trovärdighet säkras.
Det föranledde grundandet av Chicago Board of Trade, ofta förkortat CBOT. Handelsplatsen etablerades 1848 och den första tillgång transaktion som genomfördes gällde ett kontrakt för majs. Det skulle dock dröja fram tills 1865 innan kontraktsformen blev helt standardiserad.
1874 startades ytterligare en handelsplats, även den placerad i Chicago. Den fick namnet Chicago Produce Exchange men döptes senare om till Chicago Butter and Egg Board. Lite drygt 50 år senare, 1919, genomfördes en omorganisation och namnet ändrades till vad vi idag känner till som Chicago Mercantile Exchange, CME.

Ytterligare terminsbörser i USA

Det var inte uteslutande i Chicago som handelsplatser för terminer etablerades. 1881, i Minneapolis, startade den första regionala marknadsplatsen. Två år senare genomfördes den första handeln med terminer, eller futures som det heter på engelska, på den aktuella börsen. Senare döptes handelsplatsen om till Minneapolis Grain Exchange, MGEX. I samma veva etablerades fler börser runt om i landet. I New York fanns ett behov för en trovärdig handelsplats för metall och energi kontrakt. Det föranledde etableringarna av de två börserna NYMEX, New York Mercantile Exchange samt COMEX, Commodity Exchange Inc.

London Exchange

På den europeiska sidan av Atlanten fanns det också behov av terminer och tillförlitliga börser att handla dem på. I Storbritannien var stål och metallindustrin på frammarsch och i dess spår anlades London Metal Exchange där representanter för olika intressenter kunde genomföra affärer. Initialt handlades enbart kontrakt rörande koppar på börsen i London. Men med tiden expanderade handeln och inkluderade fler metaller, exempelvis zink. Dessvärre var handelsplatsen tvungen att stängas ner till följd av andra världskriget. Glädjande nog återupptogs handeln efter freden och 1952 öppnade handelsplatsen igen. Nu med ännu fler metaller i omlopp som exempelvis aluminium och nickel samt stål.

Terminskontrakt i Indien

Även i Asien kunde affärsmän köpa och sälja terminskontrakt. Detta efter att handelsplattformar grundats i de två städerna Calcutta samt Bombay under 1870-talet. Influerade av britterna skapades Bombay Cotton Trade Association. Likt namnet indikerar utgjordes den underliggande tillgången av bomull och handelsplatsen upprättades 1875. I Calcutta var det en annan råvara, opium, som handlades frekvent och behövde en säker handelsplats. 1919 öppnade Calcutta Hessian Exchange där terminer rörande handel med jute genomfördes.

Svenska terminer

I Sverige finns det också terminer att handla. Det är främst OMXS30 terminen som man hänvisar till i Sverige när man pratar om detta. Den hanteras av Nasdaqomxnordic och handeln sker på deras börss. Du kan läsa mer om detta här.

Terminer och Utveckling i Modern Tid

Efter att guldstandarden övergavs 1971 etablerades International Monetary Market, IMM på CME. Denna marknadsplats gör handel med terminskontrakt rörande valutor tillgänglig för spekulanter och fler aktörer. Bland annat kan brittiskt pund, japansk yen, kanadensisk dollar och Swiss Franc handlas. Det var i samband med att guldstandarden avvecklades som terminskontrakt började handlas med finansiella produkter som underliggande tillgångar. Tidigare hade handeln enbart rört fysiska råvaror som metaller och jordbruksprodukter. Utöver valutor introducerades terminer rörande aktier och obligationer och andra derivat.
I skrivande stund pågår handel globalt med aktieindex, enskilda aktier, räntepapper, volatilitet, obligationer, indexterminer, olika derivat och väder utöver den traditionella handeln med fysiska underliggande tillgångar. Terminskontrakt var som vi konstaterat initialt ämnad att minska fluktuationer för bönder och handelsmän men har utvecklats till att inkludera många finansiella produkter. Handel med terminer rörande finansiella produkter är nu större än det traditionella terminer där jordbruksprodukter utgör den underliggande tillgången. 2005 uppskattades värdet av handeln med terminer uppgå till hissnande 1.5 trillioner USD per dag. Således spelar de en ytterst signifikant roll i det globala finanssystemet.
Inledningsvis var det open outcry, något vi ska behandla senare i texten, som styrde handeln. Men i takt med den tekniska utvecklingen och internets frammarsch har nästintill all handel förskjutits mot elektroniska transaktioner. Det var 1992 som CME’s globala handelsplattform revolutionerade sättet transaktioner genomförs på. Efter dess intåg har idag samtliga terminsbörser en elektronisk plattform på plats där transaktioner utförs säkert och effektivt.

Terminshandel Och Dess Funktioner

Terminskontrakt spelar en central roll i det ekonomiska systemet. Det ger en ärlig chans till bönder och oljeföretag att jämna ut sina inkomster. Dessutom kan företag världen över använda dessa kontrakt till att genomföra diverse transaktioner världen över. Det är alltså inte en underdrift att säga att terminsbörserna fyller viktiga funktioner för ekonomin. Låt oss titta närmare på de olika områdena inom ekonomin där terminer underlättar och spelar en viktig roll.

1. Identifiera Marknadsvärdet i en termin

På engelska kallas terminskontrakt futures, vilket är ett passande namn. Med hjälp av den börshandlade produkten kan olika industrier som är beroende av den underliggande varan eller tillgången identifiera dess faktiska värde. Det gäller både finansiella tillgångar likväl som för fysiska tillgångar så som metaller och olja. Eftersom handeln sker på en fri marknad förväntas priset på terminen vara korrekta skattningar av värdet på det underliggande tillgångsslaget.
Det är de två, troligtvis mest centrala begreppen inom ekonomin, utbud och efterfrågan som styr terminen prissättning. Det är ett globalt fenomen och marknadskrafterna arbetar med och mot varandra för att prissätta varan korrekt. Baserat på den information som terminsbörsen genererar kan diverse intressenter skapa en rimlig uppfattning om det framtida priset för de underliggande tillgångarna. Med dess hjälp kan beslutsfattare ta bättre beslut, oavsett om de är ekonomiska eller politiska.

2. Tillhandahåller Likviditet i terminer

Terminer handlas på stora handelsplatser. Dessa för samman köpare och säljare på en naturlig handelsplattform där de enkelt kan genomföra transaktioner med varandra. En köpare kan hitta en potentiell säljare direkt på börsen. Det gör att han inte behöver annonsera eller på fler sätt leta efter säljare. Det samma gäller för säljare som genom att vända sig till terminshandelsplatsen kan komma i kontakt med relevanta köpare. Eftersom det finns mängder av aktörer som deltar i börshandeln med spekulation som huvudmotiv. Det innebär att det finns gott om likviditet när det behövs.

3. En Pålitlig Handelsplats för terminer

Utöver att tillhandahålla tillförlitliga mängder likviditet erbjuder terminsbörserna fler värdefulla attribut till aktörerna som ingår affärer. Handelsplatsen tillhandahåller tydliga regler och reglerar aktörerna. Dessutom garanterar de att förlikning sker enligt avtal. De kontrakt som handlas på terminsbörsen är standardiserade vilket gör det enkelt för traders och spekulanter att veta vad de handlar. Ytterligare ett steg har tagits från börsens håll för att göra handeln säkrare. Innan en affär kan genomföras måste ett antal givna kriterier vara uppfyllda.
Börsens avräkningsanstalt bidrar till ekonomin genom att tillhandahålla stabilitet i förlikningsprocessen. Beroende på vilket kontrakt som handlas sker förlikningar på daglig basis, alternativt vid kontraktets förfallodatum. I de fall där avtalet kräver att värdeförändringar korrigeras på aktörernas konto samma dag som de inträffar spelar avräkningsanstalten en viktig roll. De är nämligen de som flyttar likvider mellan de två konton som har ingått affären.

4. Riskhantering med terminer

Terminsmarknaden tillhandahåller en möjlighet till intressenter att hantera den risk som är inbyggd i deras affärsmodell. Intressenter var traditionellt sett bönder och handelsmän, men i takt med att futures och forwards involverat fler underliggande tillgångar har intressenterna utvidgats. Numera kan fondförvaltare, investerare och diverse företag räknas in bland dessa. Den huvudsakliga anledningen för dessa aktörer att delta i handel med terminer stavas riskhantering. De försöker ta positioner som skyddar dem mot ogynnsamma prisförändringar.
I vissa fall stannar det inte vid privata aktörer när aktörerna på terminsbörserna världen över räknas upp. I länder vars ekonomi kraftigt beror på prisutvecklingen i en given råvara, exempelvis olja, deltar även de i handeln. De har samma intresse som privata aktörer, skydda sig mot fluktuationer i priset. Dessutom kan investerare och fondförvaltare med lägre riskaptit handla med terminer för att minska volatiliteten och därigenom sänka risken.

5. Möjlighet Att Spekulera i terminer

Somliga traders försöker generera positiv avkastning på sitt kapital genom att utnyttja prisrörelser på terminer. Dessa traders deltar inte i handeln för att riskjustera positioner de har på annat håll. Istället deltar de i handeln med forwards kontrakt uteslutande i spekulativt syfte. Terminer är ett betydligt enklare instrument än optioner.
Spekulanterna fyller en oerhört viktig funktion på handelsplatsen. De tillhandahåller likviditet. Genom att deras pengar florerar i handeln kan skillnaden mellan köp och sälj-anbuden hållas nere. Det benämns som att spreaden är tight. Det i sin tur bidrar till att minska volatiliteten i börsen och stabilisera prissättningen. Terminer har ibland rykte om sig att vara instrument med hög risk. Men som alltid beror detta på hur man agerar som handlare och trader.

Så Fungerar terminer

Det huvudsakliga skälet till att terminsbörser existerar är att tillhandahålla en möjlighet för diverse verksamheter att stabilisera penningflödet. Det kan göras genom att kontrakt köps som motverkar prisfluktuationer i de tillgångar som är centrala för bolaget eller näringsidkaren. För att bättre förstå konceptet följer ett exempel som klargör hur ett terminskontrakt fungerar.

Veteskörd och Terminskontrakt

Låt oss anta att priset för vete är 100SEK per enhet. Produktionskostnaden för en bonde är 80 SEK per enhet. Bonden kan spekulera i hur vida han tror att priset på vete kommer att förändras. Om han tror att priset kommer att falla lägre än 80SEK per enhet innan skördeperioden som infinner sig efter sex månader kan han använda forwards för att avfärda risken.
Bonden förutser att skörden kommer uppgå till 20.000 enheter. Forward kontrakt som rör vete skrivs om 5.000 enheter. I den givna situationen kan bonden sälja fyra forwards till det nuvarande marknadspriset, 100 SEK per enhet. Därigenom kan han garantera att han gör en vinst motsvarande 20SEK per enhet när skördetiden kommer. När kontraktet löper ut kan han leverera sin skörd till motparten i affären.

Motparten i detta fall kan vara ett företag vars affärsverksamhet involverar stora mängder mjöl. De behöver vete för sin produktion. Om de tror att priset på vete kommer att öka, kanske till följd av en dålig skörd, kan de köpa terminer. Därigenom kan de minska risken att produktionskostnaden ökar och köpa bondens skörd till det förutbestämda priset.

En intressant aspekt som berör handel med forwards och futures är att bonden och representanter för mjölfirman i exemplet aldrig möts. Deras affär sköts via handelsbörsen. De två aktörerna kan till och med ingå affären vid olika tillfällen. Exempelvis kan det hända att bonden initialt sålt sitt kontrakt till en spekulant som senare under kontraktets löptid säljer det vidare till mjölfirman. Till skillnad från spekulanten är mjölbolaget i behov av den underliggande tillgången, vetet, och behåller således kontraktet tills slutdatumet är nått. Samma sak gäller för bonden som sålde kontraktet i avsikt att sälja sitt vete som inte säljer sin andel till spekulanter.

Hantera Handel Med terminer (Futures & Forwards)

Som exemplet ovan visar finns det tre förhållningssätt till terminer och handel med dem. Låt oss lista dem nedan,

  • Sälj värdepappret innan slutdatum
  • Handla med kontrakt över flera perioder
  • Äg till förfallodatum

1. Sälj Värdepappret Innan Slutdatum

En aktör som alltid stänger, det vill säga säljer, sin position innan kontraktet når sitt förfallodatum är spekulanten. Anledningen till detta beteende är att de måste sälja vidare kontraktet innan de måste tillhandahålla, eller köpa, den underliggande varan. Att stänga en position kan göras genom att positionen säljs alternativt att en motsvarande position införskaffas i på motsatta sida av traden. Med andra ord, en lång position stängs genom ett köp av motsvarande kort position och vise versa.

2. Handla med kontrakt över flera perioder

Spekulanter likväl som riskhanterare kan sitta kvar på ett kontrakt efter att löptiden har löpt ut. Det görs genom att köpa ett kontrakt med förfallodatum längre fram i tiden. Det görs genom att avsäga sig den nuvarande positionen samtidigt som man öppnar det nya kontraktet för den kommande tidsperioden.

3. Äg terminen till förfallodatum

Om avsikten med att involveras i handel med forwards är att riskhantera ägandeskap eller inköp av den underliggande varan ägs kontraktet tills dessa att slutdatumet inträffar. Andra som äger terminen till förfallodatum är spekulanter, dessvärre händer det när de misslyckas med sina strategier. Efter att förfallodatumet har inträffat måste affären slutföras. Det görs antingen genom en fysisk leverans av produkten. Annars kan en förlikning ske. I de fall där en kontraktsinnehavare inte vill ha den underliggande tillgången finns en alternativ lösning till den fysiska leveransen. Godset kan läggas till upphandling, denna process benämns på engelska som ”retendering”.

Upphandling – Retendering

Aktiemäklare ger i allmänhet en påminnelse till sina kunder när ett finansiellt kontrakt närmar sig sitt slutdatum. Denna princip appliceras främst när den underliggande produkten är en fysisk vara snarare än en ett värdepapper. Oavsett om en kontraktsinnehavare är medveten om att förfallodatumet är nått eller ej och måste han ta sitt ansvar. Om han inte kan motta en leverans kan han lägga upp den till upphandling och överlåta kontraktet till en annan intressent med behov. Det är givetvis inte gratis utan spekulanten måste betala en avgift.

Fysisk Leverans av en termin

Om ett kontrakt ska slutföras genom fysisk leverans av den underliggande produkten finns villkoren specificerade i kontraktet. Det är i allmänhet kontrakt så som vete, bomull, olja och andra råvaror som ska kräver leverans. Men när det kommer till kritan är det bara, lite drygt, 2 procent som faktiskt levereras.
Normaltsätt, när ett kontrakt löper ur meddelar börsen ett tidsspann för när leveransen ska genomföras. Säljaren ska således leverera produkten till köparen inom det utsatta intervallet.
Ha i åtanke att nästan alla börsmäklare likviderar din position, i fall du äger den efter förfallodatum. Med andra ord behöver du inte leverera den underliggande tillgången.

Förlikning Genom Betalning

De flesta terminer som handlas över terminsbörser slutförs med betalning på förfallodagen. Ofta när det gäller terminer med börshandlade produkter som underliggande produkter. Det är sällsynt att traders håller denna typ av terminer tills slutdagen. Istället rullas de över innan dagen är kommen då kontraktet förfaller.
Givetvis kan råvarorna som utgör det underliggande värdet i terminen levereras fysiskt. Men många börser erbjuder en möjlighet att göra upp avtalet helt i monetär väg. Detta går att utläsa på förhand i kontraktets villkor.

Fastställa Priset för en termin

När slutdatumet inträffar för en affär där betalning sker finansiellt istället för genom fysisk leverans stängs alla öppna positioner per automatik. Det är terminsbörsens uppgift att föreskriva priset för kontraktet. Förlikningen sker ofta i enighet med prisrörelserna under den sista handelsdagen. Eftersom det är terminsbörsens uppgift att säkerställa att avtalen följer föreskrifterna har de avdelningar som arbetar med att övervaka förlikningarna.
Om en trader har tagit en lång position och införskaffningspriset underskred värdet på forwards kontraktet på slutdagen, gör han vinst. Om kursförändringen har varit negativ sedan förvärvet blir utfallet motsatt, det vill säga förlust. Detta återspeglas på depåns balansräkning.

Daglig Förlikning (Daily Settlements) inom terminshandel

Beroende på vilken typ av terminer som handlas, beroende på om handel sker i Europa eller Nordamerika. I Europa stängs terminer ändras depåvärdet i allmänhet i slutet av terminskontraktet giltighetstid. Men för Amerikanska terminer är det annorlunda. Här sker håller clearinghuset nämligen ordning på finanserna på daglig basis. Således korrigeras konton vid handelsdagens slut, varje dag. Skulle en aktör på terminsbörsen ha en negativ balans på kontot kräver börsmäklaren att mer kapital skjuts in på depån.
Innan det är tillåtet att delta i handel med forwards och futures måste du som kontoinnehavare hos en börsmäklare genomgå ett mindre test. De kräver dessutom att det finns tillräckligt med pengar på depån för att täcka en given marginal samt ytterligare kapital. Det ytterligare kapitalet används för den dagliga avskrivningen.

Här är några andra närbesläktade områden till terminer och terminshandel som kan vara bra att känna till.

  • Skillnaden Mellan Futures och Forwards – De två varianterna av terminer, forwards och futures, är nära besläktade med varandra. Här kan du läsa om detta i vår artikel “Skillnaden Mellan Futures och Forwards”.
  • Traditionell Handel (Open Outcry) vs. Elektronisk Handel – Innan den moderna eran med elektroniska handelsbörser där datorer matchar flera order med fungerade börshandeln annorlunda. Här kan du läsa mer om open outcry.
  • Clearinghusets Roll – Vad Gör Clearinghus? – På terminsbörsen är det clearinghusets uppgift att säkerställa att såväl säljare som köpare fullföljer de plikter de förbinder sig till. Här kan du läsa mer om clearinghuset och dess uppgifter.
  • Open Interest, Öppna Terminer – Här kan du läsa mer om open interest och öppet intresse
    Olika Typer Av Terminsmarknader – Här kan du läsa mer om olika typer av Terminsmarknader

Slutsats och Summering

I tidernas begynnelse var terminer något som användes som ett avtal mellan bönder och handelsmän. Aktörerna har sedan dess utökats och nu deltar investerare, företag och spekulanter i handeln med olika avsikter. Ett terminskontrakt är ett juridiskt bindande avtal mellan två parter om att handla en tillgång till ett fördefinierat pris, på ett specifikt datum i framtiden.Terminsmarknaden erbjuder ett effektivt skydd mot säsongsbaserade fluktuationer och volatilitet i värdepappersportföljer. Clearinghusen effektiviserar handeln genom standardiserade kontrakt och genom att spela rollen som motpart. Det medför att motpartsrisken minskar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration