April 4

Tillgång och efterfrågan, vad betyder det? – Vilka faktorer styr och när råder marknadsjämvikt?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Tillgång och efterfrågan är ett begrepp inom marknadsekonomins grundläggande principer som beskriver förhållandet mellan tillgången på (utbudet) och intresset för (efterfrågan) en vara, tjänst eller produkt. Tillgång och efterfrågan brukar ofta även kallas utbud och efterfrågan.

Generellt sett är det priset som styr efterfrågan, vilket ofta innebär att ju dyrare en vara är desto lägre är efterfrågan. Ett lägre pris leder till villigheten att köpa en större kvantitet. När detta sker går det inte att prata om marknadsjämvikt. Men när råder det då jämvikt på marknaden?

Marknadsjämvikt

När en vara produceras i förhållande till efterfrågan, exempelvis när Volvo producerar exakt så många bilar som kunderna vill ha, råder det marknadsjämvikt. Dock måste priset stå i paritet med det pris som kunden är villig att betala, men det måste även vara ett pris som ger utrymme för tillräcklig produktion.
I praktiken innebär det att priset mot konsument måste vara sådant att Volvo (som exempel) kan fortsätta tillverka bilar i den takt som efterfrågan kräver. Producenten behöver alltså gå med vinst för att inte behöva minska (eller dra ner) på produktionen.

Faktorer som kan påverka efterfrågan och utbud

  • Varans/tjänstens/produktens pris
  • Andelen komplementära varor
  • Trender och preferenser
  • Befolkningsmängd
  • Lågkonjunktur
  • Högkonjunktur påverkar utbudet och efterfrågan

Utbud och efterfrågan på engelska

På engelska säger man Supply and demand.

Komplementära varor – utbud och efterfrågan

Det här är varor som liknar ursprungsprodukten och som ofta tillverkas och säljs i konkurrerande syfte. En viss måtta konkurrens kan ses som positiv, då företagen tvingas se över sitt utbud och sina priser, vilket i sin tur kan pressa ner priserna.
Alltför tuff konkurrens kan däremot anses som negativ, åtminstone för småföretagen som kanske tvingas lägga ner sin produktion till förmån för de större företagen som generellt sett har större kapacitet.

Trender och preferenser

I detta avseende är det såklart konsumenternas eget tyckande som påverkar mycket, men marknaden är också högst trendkänslig. Här spelar rykte, reklam och annan yttre påverkan (influenser, sociala medier etc.) stor roll för hur stor utbudet, efterfrågan och tillgång blir.

Befolkningsmängd

Populationsstorleken, det vill säga antalet invånare på en ort eller i en stad, har stor påverkan på den lokala efterfrågan; ju större befolkningsmängd desto större efterfrågan.

Lågkonjunktur

Det är oftast när det går dåligt för ett land rent ekonomiskt som man pratar om lågkonjunktur. Efterfrågan minskar till följd av att konsumenterna har det sämre ställt och dess villighet att köpa går ner, vilket påverkar produktionen och i slutändan utbudet.

Högkonjunktur

Till skillnad från lågkonjunktur är högkonjunktur något positivt för alla inblandade parter, eftersom ekonomin blomstrar på såväl nationell som konsumentnivå. Detta leder oftast till att såväl utbud och efterfrågan ökar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren