April 4

Turtle Trading – fortfarande en fungerande strategi? Backtesting, regler och statistik

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Begreppet “turtle trading” myntades under tidigt 1980-tal som referens till ett populärt tradingexeperiment som Richard Dennis utförde år 1983. Turtle trading blev därefter en framgångsrik strategi för finansiell handel under många år – men hur ser det ut idag? Är statistiken, reglerna och backtestingen inom turtle trading fortfarande gångbar?

I början av 1980-talet genomförde Richard Dennis ett experiment med syfte att försöka fastställa huruvida trading med finansiella instrument enbart var en medfödd gåva, eller om det var en färdighet som också kunde läras ut. Experimentet gav sedan upphov till en särskild typ av tradingstrategi som efter Dennis´experiment kom att kallas för “turtle trading”.  Strategin skänkte stora framgångar åt de traders som använde den hela vägen fram tills dess att 80-tal övergick i 90-tal och den största hajpen la sig.

Idag har turtle trading fått sällskap av otaliga fler strategier för trading – men metoden är likväl fortfarande aktuell. Nedan diskuterar vi om turtle trading fortfarande fungerar trettio år efter att den först kom samt kikar närmare på vilka regler metoden grundar sig på.

Vad är turtle trading?

Innan vi dyker djupare in på ämnet är det förstås först på sin plats att förklara vad turtle trading är. Tillhör du en yngre generation är det här kanske till och med första gången du hör talas om begreppet.

Experimentet med turtle trading föddes ursprungligen som resultatet av en vadslagning mellan Richard Dennis och hans tradingpartner William Eckhardt. Experimentet utfördes med syftet att försöka ta reda på om trading enbart var en gåva som vissa hade med sig från födseln, eller om det faktiskt också kunde läras ut.

De bägge männen var olika åsikt i frågan – där Richard Dennis bestämt trodde att vem som helst kunde lära sig att trada på de finansiella marknaderna, medan Eckhardt istället var övertygad om att de som skördade stora framgångar hade en medfödd talang. Att den sanna konsten av att med trading inte kunde läras ut.

Hur gick turtle trading-experimentet till?

För att avgöra saken (och motbevisa Eckhardt) beslutade Richard Dennis att utföra ett experiment, under vilket han själv skulle lära ut trading till oerfarna noviser. Fjorton aspirerande traders med ingen eller mycket liten tidigare erfarenhet av finansiell handel rekryterades och undervisades av Dennis under en intensiv två veckors-period. Han kallade sina elever för “turtles” som en referens till en sköldpaddefarm han en gång hade besökt i Singapore, och menade att han kunde lära upp traders lika snabbt som farmen kunde föda upp sköldpaddor.

Efter upplärningsperioden var Richard Dennis övertygad om att hans protegéer hade alla förutsättningar att kunna bli framgångsrika traders, så länge de höll sig till de regler och den specifika strategi som han hade lärt dem. För att hjälpa dem att komma igång finansierade han startkonton för samtliga elever, med belopp mellan $500 000-$2 000 000. Längre fram konstaterades att många av de som hade deltagit i experimentet och lärts upp av Dennis, de facto lyckades riktigt bra i sin handel. Richard Dennis hade därmed bevisat sin teori om att kunskaper och färdigheter inom trading inte måste vara medfödda talanger utan faktiskt kan läras ut.

Den strategi som lärdes ut under experimentet spred sig vidare ut på marknaden och blev känd som The Turtle Trading Strategy.

Vilka var det som deltog i experimentet – och hur valdes de ut?

 

 

Grundregler inom turtle trading

Den turtle trading-strategi som myntades av Richard Dennis och som han lärde ut till deltagarna i experimentet var i grund och botten en trendföljande strategi. Han påtalade vikten av att inte bara förstå hur en strategi fungerar utan att faktiskt också implementera den i sin handel. Att kontinuerligt följa de regler som strategin bygger på och hålla sig till dem.

Den ursprungliga turtle trading-strategin byggde på tre viktiga grundprinciper:

  1. Anpassa positionsstorlek efter marknadens volatilitet.
  2. Maximera vinster med pyramidteknik.
  3. Användning av stop loss och take profit.

Nedan kan du läsa mer om vad respektive steg innebar, hur de implementerades i handeln och varför Dennis ansåg dem essentiella för möjligheten att lyckas med finansiell trading.

Anpassa positionsstorlek efter marknadens volatilitet

Regel nummer ett i turtle trading gick ut på att anpassa positionernas storlek efter hur volatil marknaden var, med syfte att nå en så riskjusterad avkastning som möjligt. Experimentets deltagare fick lära sig att beräkna volatilitet med hjälp av instrument som ATRaverage true range-indikatorn – samt att använda olika kalkyleringsmetoder och verktyg för att bedöma risknivån i olika potentiella trades.

Budskapet från Dennis var att högre volatilitet innebar ett högre risktagande, medan lägre volatilitet innebar ett lägre risktagande. Genom att beräkna volatilitet, anpassa positionsstorlek därefter samt diversifiera mellan olika marknader baserat på volatilitet kunde hans elever balansera risken på ett systematiskt och välkalkylerat sätt.

Maximera vinster med pyramidteknik

Nästa grundpelare i Dennis’ strategi var användning av så kallad pyramidteknik för att maximera vinsterna. Eleverna fick lära sig att addera fler positioner när de befann sig i en vinnande trade, där de nya positionerna finansierades av de ökade vinsterna. Resultatet blev en typ av snöbollseffekt – ungefär som vid ränta på ränta – där vinnande trades finansierade nya trades, vilka i sin tur finansierade ytterligare nya och så vidare.

Genom systematisk användning av pyramidteknik kunde deltagarna i experimentet steg för steg bygga en jättestor position som i slutändan, om utvecklingen fortsatte åt rätt håll, genererade en rejäl vinst.

Pyramidtekniken är i allra högsta grad spekulativ form av trading, vilken enbart bör användas i en stark trend. Likt de flest andra spekulativa handelsteknikerna förutsätter pyramid trading oftast användning av hävstång för att kunna fortsätta öka på sin positionsstorlek. Går trenden åt rätt håll kan hävstången generera en stor vinst – men vid motsatt utveckling kan förlusten istället bli enorm, varför hävstångshandel är extremt riskfyllt.

Är du intresserad av att testa pyramidhandel är det, givet riskerna, viktigt att alltid ha en plan för avslut av positioner – innan du går in i en trade överhuvudtaget. Det är lätt hänt att bli girig och fortsätta längre än vad som egentligen är lämpligt. Viktigt är att se till risk kontra möjlig avkastning och försöka handla utifrån optimal balans dem emellan.

Användning av stop loss

Sist men inte minst är användning av stop loss essentiellt inom turtle trading. De fjorton experimentdeltagarna undervisades av Dennis i hur de på förhand kunde avgöra när läget var rätt att exekvera en position för att minimera förlusten, och utifrån det sätta en stop loss.

För positioner som gick åt rätt håll lärde sig eleverna att omedelbart avsluta sin trade så fort en break out skedde i motsatt riktning.

Kärnan i denna tredje och sista hörnsten av Richard Dennis strategi byggde på förståelsen för hur några få förlorande positioner som hålls öppna lite för länge, med tiden eliminerar de vinster man gjort i andra positioner.

Vilka marknader utfördes experimentet på?

Efter den två veckor låga träningsperioden tog experimentdeltagarna sina nyförvärvade kunskaper i bruk. Man började handla på ett brett spektrum av marknader – vilka bland andra inkluderade råvaror som kaffe, bomull, socker, guld, silver, råolja, S&P 500-terminer, flera olika amerikanska statsobligationer samt en korg av valutor; brittiskt pund, japansk yen, eurodollar, schweiziskt franc, fransk franc och tysk d-mark (de två sistnämnda är idag utbytta mot euro).

Den breda diversifieringen med över två dussin olika marknader var å ena sidan fördelaktig då man fick en god riskspridning – men förutsatte å andra sidan också goda ekonomiska förutsättningar för att kunna ta positioner på ett så stort antal marknader.

Logik och teori bakom turtle trading

Grunden i turtle trading bygger på övertygelsen om att en trend kan hålla i sig under en förlängd period. Mer konkret är alltså logiken och teorin bakom turtle trading att en trend håller i sig ända tills utvecklingen bevisligen byter riktning och en ny trend tar vid. För tydlighetens skull kan själva strategin brytas ned i följande steg:

  • Tidigt identifiera en ny, begynnande trend.
  • Trada i trendens riktning.
  • Addera fler positioner vart eftersom traden går vinst (pyramidtekniken).
  • Avsluta traden så fort tecken på att en ny trend är på väg att ta vid.

För att försöka förutspå en begynnande trend använde sig Richard Dennis av break out-strategin. Hans turtles (deltagarna i experimentet) gick efter break out från en 20 dagars uppgång för att identifiera en ny, kommande trend och intog då en lång position. Efterföljande break outs (55 dagar) sågs som signaler för att addera fler positioner enligt pyramidtekniken.

Positionen behölls därefter uppe fram till dess att en break down – en nedgång – från trendens 20 dagars lägsta värde inträffade. Trenden ansågs med det ha vänt och positionerna avslutades. I vissa fall handlade Dennis’ turtles också på nedgången, med korta positioner, och då enligt samma strategi. När den första break out från 20 dagars högsta inträffade, avslutades positionen.

Sammantaget gick turtle tradings ursprungliga strategi alltså ut på att försöka identifiera begynnande trender utifrån break outs eller break downs från 20 dagars högsta eller lägsta. Detta i kombination med att anpassa positionernas storlek efter risk och volatilitet.

Hur gick det för deltagarna i experimentet?

Turtle trading-experimentet pågick en längre tid efter den initiala undervisningsperioden på två veckor, men utgången för de olika deltagarna skiljde sig åt. De som följde Dennis’ regler och instruktioner till punkt och pricka överlevde i den bemärkelsen att de blev framgångsrika i sin handel, medan de som avvek från strategin förlorade såväl pengar som sin plats i experimentet.

 

 

 

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

200 dagars medelvärde eller Buy and hold – OMX-index

200 dagars medelvärde eller Buy and hold – OMX-index

Oslobörsens OBX från 1990. Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller ”Buy and hold”.

Oslobörsens OBX från 1990. Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller ”Buy and hold”.