April 5

Vad betyder anstånd?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Anstånd innebär att få uppskov eller frist, det vill säga utökad tid för att exempelvis lämna in deklarationen, göra en inbetalning, ansöka om tjänstledighet eller liknande.

Anstånd för privatpersoner

En privatperson kan ansöka om anstånd för att betala en räkning, lämna in den allmänna inkomstdeklarationen, skjuta upp studier etcetera. I vissa fall kan det dock krävas särskilda skäl, som exempelvis långvarig eller allvarlig sjukdom, vård av barn eller anhörig och liknande.
Konsekvensen av att inte få ett anstånd beviljat kan vara en påminnelsefaktura med erlagd ränta. Om inte heller den fakturan betalas i tid riskerar ärendet att skickas till inkasso. Därefter hamnar det hos Kronofogdemyndigheten, som i sin tur tar ut avgifter för att hantera ärendet. Den ursprungliga summan blir med andra ord högre för varje instans fakturan skickas till.

Anstånd för företagare

Även egenföretagare har möjlighet att ansöka om anstånd för exempelvis inkomstdeklarationen. Detta är relativt vanligt förekommande bland redovisningskonsulter som hjälper till att upprätta deklarationer vid dödsbon och liknande. De kan ansöka om ett så kallat byråanstånd.
Att begära anstånd för en skatteinbetalning kan ske om du som företagare har överklagat alternativt begärt omprövning av ett så kallat skattetilläggsbeslut. Ansökan skickas in till Skatteverket som fattar beslut i ärendet.

Vad betyder anstånd?
Vad betyder anstånd?

 

Anstånd för att skjuta upp studier

Ibland händer det oförutsedda saker i livet som gör att man inte kan göra exakt det man ar tänkt sig. Som till exempel att påbörja en ny utbildning eller en kurs man blivit antagen till. Det går dock att begära anstånd även för detta och på så vis möjliggöra en uppskjutning av kursstarten.
Skulle en sådan situation uppstå är det aktuellt lärosäte du ska skicka din begäran om anstånd till. En begäran är inte detsamma som ett godkännande, men det finns goda möjligheter att få det beviljat om du beskriver din situation och skickar med eventuella sjukintyg eller andra dokument som styrker det du skriver i din ansökan. Beslut fattas av aktuellt lärosäte.

Anstånd i samband med rättsärende

Att ansöka om anstånd när det gäller rättsliga ärenden är i mångt och mycket detsamma som att begära anstånd i ovan nämnda ärenden. Det handlar om att ”köpa sig mer tid” för att exempelvis lämna in en överklagan alternativt komplettera en redan befintlig sådan, att betala en skuld eller komplettera övriga handlingar etcetera.
Det viktigt att den som ansöker om anstånd under pågående process anger tydliga skäl till sin ansökan eftersom det är rätten som fattar beslut i ärendet. Om motparten begär ansökan om anstånd bör även detta kommuniceras tydligt till motståndarsidan.

Sammanfattning

Anstånd kan likställas med ett uppskov eller en betalningsfrist och syftar till att ”köpa mer tid” i olika avseenden. Det går att ansöka om anstånd för att skicka in inkomstdeklarationen, för att skjuta upp studier, för att betala en faktura etcetera.
När det gäller anstånd för inlämning av inkomstdeklarationen är det Skatteverket som fattar beslut i ärendet. När det gäller anstånd om uppskov av studier är det aktuellt lärosäte som fattar det beslutet och är det gäller det uppskov i samband med en rättslig förhandling är det domstolen som är beslutsfattande organ.

 

Vad betyder kalkylränta?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Lightning network, vad är det? – Förklaring och definition

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren

Försäkringstagare, vad är det? – Förklaring och definition av försäkringstagaren