April 4

Vad betyder emission?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Emission innebär att ägarna i ett aktiebolag delar ut värdepapper, vanligen i form av aktier. Emissioner är alltså en form av finansiella instrument, eller värdepapper om man så vill.
Emission kan även ske i form av nyemission, vilket innebär att företaget delar ut nya aktier.

Olika former av emission

Det finns ett par olika former av emission:

  • Emission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
  • Riktad emission för enskild part eller grupp

Förberedelser inför en emission eller nyemission tar sin början i en bolagsstämma, då emissionen är avhängd bolagets förutsättningar och status. Det är styrelsen som fattar beslut om vilken typ av emission som ska/kan göras. Alla olika slags emissioner ska också registreras hos Bolagsverket.

Fler former av emissioner

Nyemission
En så kallad nyemission avser utdelning av nya aktier. Det vanligaste är att företaget tar in extra kapital utöver aktiekapitalet för att genomföra en nyemission.
En nyemission innebär också att ett visst mått av utspädning sker, vilket betyder att en aktie representerar en mindre andel i företaget än vad den gjorde innan genomförandet av nyemissionen.
Innan en nyemission kan genomföras tilldelas aktieägarna generellt sett en så kallad teckningsrätt. Detta teckningsrätter löses sedan in mot de nya aktierna enligt överenskommet belopp.
Fondemission
En så kallad fondemission avser en upparbetad vinst som omvandlas till en fondemission. Vid en fondemission sker, till skillnad mot en nyemission, ingen utspädning.
Detta kan ske genom utebliven utdelning till aktieägarna så att befintliga aktier får ett högre kvotvärde, vilket innebär att bolagets aktiekapital ökar.
Det kan också ske genom en emission, då oftast en nyemission, vilket leder till att kvotvärdet minskar. Det innebär att aktiekapitalet förblir oförändrat och att man binder kapitalet i företaget för att öka stabiliteten. Därmed kan en fondemission vara positiv inför en ansökan om börsnotering eller ett större banklån.

Kvittningsemission
En så kallad kvittningsemission avser en kvittning av eventuella skulder. En kvittningsemission kan liknas vid en nyemission, med den skillnaden att bolaget betalar av sina skulder med hjälp av emissionen, istället för att dela ut nya aktier till aktieägarna
En kvittningsemission kan därmed vara positiv för företag som har problem att betala av skulder och lån. En kvittningsemission innebär viss utspädning.
Apportemission
En apportemission avser en teckning av aktier med hjälp av kapital som finns i form av maskiner och annan utrustning. Det vill säga inte kapital i form av pengar.
Aktierna kan även betalas med andra aktier, vilket gör att även en apportemission går att likna vid en nyemission. En apportemission innebär viss utspädning.

Begrepp som är relaterade till emission

  • Emittent

Emittent avser en institution som delar ut emissioner i form av aktier alternativt en bank som delar ut certifikat.

  • Emittera

Begrepp som används inom fysiken för att beskriva produktion/utsändning av exempelvis elektromagnetisk strålning.

Sammanfattning

Emission som begrepp används för att beskriva en utdelning av värdepapper.
Emission är vanligt förekommande bland aktiebolag som kan genomföra en emission genom att ge aktieägarna utdelning på sina andelar i företaget. De kan även få nya aktier genom en så kallad nyemission.
Det finns olika former av emission, varav emission och nyemission är de vanligast förekommande. De övriga tre formerna kallas fondemission, kvittningsemission och apportemission.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder leverantörsreskontra?

Vad betyder reskontra?

Vad betyder reskontra?