April 4

Vad gör en aktieägare?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En aktieägare äger aktier i ett aktiebolag, men vad gör en aktieägare förutom att ”bara” äga aktierna? Det ska vi gå igenom i denna artikel.

1. Aktieägarna äger aktier i aktiebolag

Först det viktigaste – en aktieägare äger aktier i ett aktiebolag. När du köper aktier i ett företag blir du med andra ord delägare i det bolaget. Samma princip råder oavsett om det är ett publikt (börsnoterat) bolag eller om det är privat (onoterat).

Vem kan vara aktieägare?

Du kan äga aktier som privatperson (fysisk person) men även juridiska personer så som företag, fonder och institutionella investerare kan stå som ägare. Aktieägarna kan komma från vilket land som helst och behöver inte vara medborgare i det land där företaget är registrerat.

2. Du som aktieägare får ta del av vinsten

Som delägare i ett aktiebolag har du samma rätt som övriga ägare att ta del av företagets vinst. Själva syftet med företag är att tjäna pengar och gå med vinst.

Vinsten i ett bolag kan antingen återinvesteras i verksamheten eller delas ut till ägarna i form av utdelningar. I bägge fallen kommer den aktieägarna till godo.

Aktieägarna får även del av vinst som återinvesteras

Om vinsten återinvesteras i verksamheten skapas ett större värde i bolaget på sikt, givet att företaget kan allokera kapitalet på ett effektivt sätt.

För publika bolag brukar det återspeglas i en stigande aktiekurs. Men även i privata bolag kommer det att reflekteras i företagets värde, till exempel om det blir aktuellt för dig att sälja andelar eller om hela bolaget blir uppköpt.

3. Ägarna deltar på bolagsstämman

En bolagsstämma är ett företags högsta beslutande organ. Varje aktiebolag ska ha en årsstämma en gång per år. Denna kallas även för ordinarie bolagsstämma. Det är ett tillfälle då du som aktieägare har möjlighet att delta i de beslut som företaget fattar genom röstning.

Du som aktieägare är då med och beslutar om bland annat:

 • Fastställning av balansräkning och resultaträkning i årsredovisningen
 • Vad företaget ska göra med vinsten (eller vad man ska göra vid förlust)
 • Om styrelse och VD får ansvarsfrihet för året som gått
 • Vilka som ska sitta i styrelsen det kommande året
 • Beslut om företaget behöver eller vill ha en revisor som ska granska räkenskaperna det kommande året

Ofta brukar företagets styrelse lägga fram förslag inför bolagsstämman som ägarna därefter röstar på så att besluten kan klubbas igenom.

Utöver årsstämma går det även att ha fortsatta bolagsstämmor och extra bolagsstämmor.

4. Aktieägare deltar i nyemissioner

Som aktieägare har du en viktig roll att spela för att driva företaget framåt. Ibland behövs det tillskott av kapital. Det kan vara för att företaget vill expandera, till exempel gå in på en ny marknad, lansera en ny produkt eller anställa ny personal.

Om inte pengarna i kassan räcker till kan företaget långa pengar – av banken, av aktieägare eller på annat håll. Men ofta blir det aktuellt att göra en nyemission för att låta aktieägarna skjuta till nytt kapital till verksamheten.

En aktieägare är aldrig tvingad att delta i en nyemission. Alla som deltar får nya andelar i bolaget och därför blir resultatet att den ägare som väljer att inte delta fullt ut för att försvara sin andel kommer att minska sitt ägande i bolaget.

Vem bestämmer om nyemission?

Det finns tre sätt att fatta beslut om nyemission:

 1. Ägarna kan fatta beslutet på bolagsstämman
 2. Styrelsen kan bestämma om den fått bemyndigande av aktieägarna (via bolagsstämman)
 3. Styrelsen kan bestämma och få godkännande av bolagstämman i efterhand

Du som aktieägare kan ha företrädesrätt

När det blir nyemission kan du som delägare ha så kallad företrädesrätt att teckna nya aktier i bolaget. Det innebär att du som är aktieägare får en chans att välja att delta i nyemissionen innan teckningsrätterna släpps till andra aktieägare, externa investerare eller allmänheten (för publika bolag).

Du som aktieägare är med och deltar i beslutet på bolagsstämman huruvida företrädesrätt ska ges eller inte.

5. Som aktieägare är du inte personligt ansvarig

När du äger aktier i ett aktiebolag blir du inte personligt skyldig för eventuell skuld som företaget skaffar sig. Ifall bolaget går i konkurs kan du tappa de pengar som du investerat i företaget men du kan inte förlora mer än så.

Undantaget är om du är med och fattar beslut om att bolaget ska fortsättas att drivas vidare trots att det borde ha försatts i konkurs. Det finns nämligen ett tydligt regelverk i syfte att skydda borgenärer i händelse av att företaget får betalningsproblem. Följer styrelsen och bolagsstämman reglerna så föreligger inget personligt betalningsansvar.

6. Vad aktieägare gör varierar mellan bolag

Det är ganska stor skillnad mellan olika bolag på hur pass delaktiga aktieägarna är i verksamheten. I stora aktiebolag och börsnoterade bolag kommer de allra flesta aktieägare endast att delta genom att de röstar på bolagsstämman – om ens det.

I aktiebolag med högst tio ägare (fåmansbolag) gäller en regel som säger att ägarna har rätt till särskild insyn i bolagets verksamhet. Det innebär exempelvis att du som aktieägare i ett sådant företag har rätt att ta del av räkenskaper och andra verksamhetsrelaterade handlingar.

Förhållandet mellan ägare och styrelse kan också variera mellan olika bolag. Ibland är det få kontakter men i vissa bolag finns en tät dialog mellan ägare och styrelse. Stora delägare brukar även i större aktiebolag utöva sitt ägarinflytande.

7. Aktieägare kan bidra med viktig information

Som aktieägare har du förväntningar och förhoppningar på att bolaget ska utvecklas i rätt riktning men det är styrelsen som sköter det strategiska och operativa arbetet. Ditt inflytande ligger primärt i val av styrelse och genom de beslut som fattas på bolagsstämman.

Men ett bolags ägare kan också vara till en resurs för styrelsen och verksamheten. Vissa ägare kan ha goda kontakter, något som kan bli värdefullt exempelvis när företaget beslutar sig för att ta in externt kapital. Ägarna kan även bidra med information om möjliga kandidater för att bemanna nyckelfunktioner i verksamheten.

Vissa aktieägare kanske sitter på lång erfarenhet från andra företag, något som det aktuella bolaget kan ha nytta av genom informationsutbyte mellan ägare och styrelse.

Det är inte heller alls ovanligt att investerare tittar på hur ägarstrukturen i ett bolag ser ut. Finns det en eller flera namnkunniga delägare kan det ses som ett gott tecken på kvaliteten i företaget.

Sammanfattning – Vad gör en aktieägare?

Vi har nu gått igenom vad en aktieägare gör. Som du märker kan det vara mycket mer än att ”bara” äga aktier i bolaget.

De flesta som äger aktier i börsnoterade bolag tänker inte så mycket på vilka rättigheter man har som delägare. Men du har faktiskt flera rättigheter utöver möjligheten att tjäna pengar när bolaget går bra.

Vad gör en aktieägare? Låt oss sammanfatta:

 1. Äger aktier i aktiebolag
 2. Får ta del av vinsten
 3. Deltar och fattar beslut på bolagsstämman
 4. Kan delta i nyemissioner
 5. Du är inte personligt betalningsansvarig
 6. Vad aktieägare gör varierar också en del mellan bolag
 7. Aktieägare kan bidra med viktig information till verksamheten

Hoppas vi lyckades inspirera dig att bli eller fortsätta vara en aktieägare!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?