April 4

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

De flesta har hört talas om Investor, Berkshire Hathaway och andra bolag som tjänar pengar genom att investera och förvalta kapital. Som du säkert också känner till är vissa bolag extremt duktiga på detta och har över tid genererat en oerhört hög avkastning. Men vad gör ett investmentbolag egentligen?

Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé går ut på att äga aktier i andra aktiebolag och skapa ett värde för sina aktieägare. Det finns dock olika strategier för att uppnå detta mål – vissa investmentbolag fokuserar på att skapa en långsiktig avkastning till aktieägarna. Andra tar i stället makten över sina portföljbolag och kontrollerar dessa. De flesta skapar dock värde genom en mix av dessa bägge strategier.

Efter att ha lagt grunden för en god förståelse av vad investmentbolag gör är det dock dags att förklara detta lite mer i detalj. För vi har fortfarande bara skrapat på ytan, men i denna artikel kommer vi dyka på djupet i denna del av investmentbolagens underbara värld!

Vad ett investmentbolag gör

Man kan säga att ett investmentbolag har som affärsidé att förädla och förbättra andra företag. Investmentbolaget äger andra företag och försöker påverka, effektivisera och utveckla bolagen i rätt riktning. Denna typ av bolag har ofta mycket pengar att röra sig med och ett stort inflytande. De kan därför sätta sig själva i styrelsen och genom att delta i styrelsearbetet vara mer aktiva ägare än vad exempelvis ett fondbolag kan vara.

På tal om fonder är investmentbolag lite som en aktiefond och har ett liknande upplägg. Det är ett bolag som köper aktier och sätter ihop dem i en portfölj. Men det finns även betydande skillnader mellan fonder och investmentbolag. Många investmentbolag har även en onoterad del – man köper aktier i publika bolag som handlas på börsen men kan även köpa andelar i bolag som inte är noterade på börsen.

Detta är en viktig skillnad mellan aktiefond och investmentbolag, för de onoterade bolagen kan ibland vara oslipade diamanter. Och något som är roligt med investmentbolag är just att grotta ner sig i de onoterade innehaven. Det görs värderingar även på dessa, och det diskuteras ofta flitigt huruvida de värderas för högt eller ej. Anledningen till detta är delvis att det är lite svårare att värdera ett onoterat bolag än ett börsnoterat sådant. Men det gör det samtidigt lite mer spännande att äga investmentbolag med onoterade portföljbolag.

Om multipelarbitrage som verktyg för värdeskapande

Vad som gör ett investmentbolag som Investor eller Kinnevik så pass intressant för investerare är just de onoterade innehaven. För onoterade bolag är i regel lägre värderade än vad börsbolag är. Därför är ett investmentbolags främsta hävstång just att hitta onoterade bolag och lyfta in dessa i sin värld. Endast genom att göra detta kan de många gånger öka bolagets värdering.

Den hävstångseffekt som uppstår när så sker kallas för multipelarbitrage. Namnet kommer från att den multipel som det onoterade bolaget handlas till höjs bara genom att investmentbolaget tar in det i sin portfölj.

Detta är dock inte det enda sätt på vilket investmentbolag skapar värde. Det är även vanligt att de försöker hitta synergier mellan sina bolag. De kan även vara behjälpliga för att hjälpa bolagen att ta sig igenom generationsskiften och dylikt.

Vad gör ett investmentbolag på daglig basis?

Så vad gör ett investmentbolag på daglig basis? Bolaget består i grund och botten av ett team som förvaltar dina pengar. Deras syfte är att skapa så mycket värde som möjligt för dig som aktieägare. De gör dessutom i regel detta till en väldigt låg avgift.

Den avgift som du betalar för att ett investmentbolag förvaltar ditt kapital kan liknas vid fondernas fondavgifter. Avgiften kallas förvaltningsavgift och består i grund och botten av personalkostnaden för de personer i teamet som har till uppgift att förvalta och sköta portföljerna. Kostnaden är dock vanligtvis lägre än fonders avgifter, och detta gäller särskilt för aktivt förvaltade fonder (vilka är kända för att ha relativt höga fondavgifter).

Vad du får för den förvaltningsavgift som investmentbolaget tar ut är en aktiv förvaltning. Förvaltningen av kapitalet består av så mycket mer än enbart omallokering av kapital mellan portföljinnehav. Dessa är några exempel på vad ett investmentbolag gör till vardags:

  • Investmentbolaget ägnar sig ofta åt styrelsearbete i portföljbolagen. De kan även gå in i ledningen och/eller valberedningen.
  • Det är vanligt att de är drivande i verksamheten och försöker påverka bolagen på ett positivt sätt, lite som ett riskkapitalbolag. Investmentbolagen har därmed möjlighet till en större påverkan på sina innehav än vad en fond kan åstadkomma.
  • De bidrar med sin kompetens och kan vid behov byta inriktning på bolag, till exempel öka digitaliseringen i bolaget.
  • De kan bistå med kontakter i sitt nätverk för att hjälpa sina portföljbolag på traven.
  • Investmentbolaget kan vara delaktiga i att städa upp i ett bolag om behovet uppstår.

Mot bakgrund av detta är det föga förvånande att det historiskt sett har lönat sig att köpa aktier i denna sorts bolag. Detta har till stor del att göra med just vad ett investmentbolag gör – de investerar kapital i bolag och förvaltar sina innehav med en väldigt lång placeringshorisont.

Övning ger färdighet

Vi har nu slagit fast att vad ett investmentbolag gör är att köpa bolag, behålla dem länge samt se till att de växer. Med det sagt finns det naturligtvis flera olika strategier, filosofier och metoder som används. Även den diversifieringen varierar ganska kraftigt mellan olika bolag i branschen.

Men vad gör ett investmentbolag så duktiga på att förvalta kapital? Skickligheten i kapitalförvaltning kommer generellt sett från en lång och anrik tradition i branschen. Ett investmentbolag ägs ofta av en mäktig familj. Till exempel är Investor det största investmentbolaget i Sverige, och bakom detta anrika företag står inga mindre än Wallenbergfamiljen.

Det är därför inte ovanligt att dessa bolag har förvaltat bolag och kapital i flera generationer. Detta för med sig två fördelar: dels blir man naturligtvis bättre på någonting ju mer man “övar”, och investmentbolagen har dessutom lyckats ackumulera väldigt mycket pengar över tid. Det har de gjort genom att under årens lopp göra mängder av bra affärer samt genom att låta tiden ha sin gång. Den ränta på ränta-effekt som ett Investor eller Berkshire Hathaway har åstadkommit är helt enkelt makalös!

Investmentbolag eftersträvar ofta skatteneutralitet

När det kommer till vad som gör ett investmentbolag så speciellt är det även värt att nämna beskattningen. Investmentbolag har nämligen vissa skattefördelar jämfört med andra aktiebolag. De har nämligen en schablonbeskattning som närmast kan liknas vid ett investeringssparkonto (ISK).

Genom att skifta ut utdelning till sina aktieägare kan de sänka sin skattekostnad. Det gör att investmentbolagen potentiellt sett kan vara skatteneutrala. Och detta är någonting som de naturligtvis har tagit fasta på – till exempel har Öresund som mål med sin utdelning att dela ut så pass mycket pengar att de blir skatteneutrala.

Anledningen till att investmentbolagen aktivt försöker att sänka sin skatt så mycket som möjligt är väldigt enkel: bolagen vill inte betala mer skatt än vad de faktiskt behöver. Och på sätt och vis vore det rentav orimligt om de hade behövt betala vanlig bolagsskatt. Detta då alla deras portföljbolag redan betalar denna skatt, så det skulle alltså bli kaka på kaka om även investmentbolagen skulle betala bolagsskatt på detta sätt.

Avslutande tankar

Vår förhoppning är att du efter att ha tagit del av denna artikel har fått en god förståelse för vad ett investmentbolag gör. Anledningen till att dessa bolag är så lukrativa för investerare är också att de är riktigt bra på vad de gör. De investerar i andra bolag och deras avsikt är att på lång sikt åstadkomma bästa möjliga avkastning och substansvärde för sina investerare. I egenskap av aktiva ägare kan de till skillnad från fonder erbjuda en än mer aktiv förvaltning.

För även aktivt förvaltade fonder är i själva verket mer passiva ägare. Fonder investerar förvisso även de i bolag, men de är att betrakta som finansiella produkter medan investmentbolagen i sig även ger avkastning i form av aktieutdelning. Och att förvaltningsavgiften dessutom vanligtvis är lägre än fondavgiften är ytterligare ett plus för investmentbolagen.

Men det är också viktigt att skilja på olika investmentbolag. För man ofta föreställer sig ett Industrivärden eller kanske ett Latour, d.v.s. ett börsnoterat bolag som investerar i andra aktiebolag. Men det finns faktiskt även onoterade investmentbolag samt de som handlas via andra marknadsplatser än på Stockholmsbörsen. Ett typexempel på ett sådant är Spiltan, ett investmentbolag som inte handlas på börsen utan istället via sin alldeles egna handelsplats Pepins.

Med det sagt spelar det faktiskt mindre roll huruvida du investerar i ett börsnoterat eller “onoterat” bolag. Vad som gör ett investmentbolag så speciellt är trots allt det mer långsiktiga tänk som dessa bolag vanligtvis har. De eftersträvar att skapa tillväxt på längre sikt än den medellånga investeringshorisont (cirka 3-7 år) som riskkapital i regel jobbar inom. Så avslutningsvis vill vi passa på att uppmuntra dig att läsa på mer om dessa bolag. Men höj gärna blicken bortom våra fina, svenska investmentbolag – kika närmare även på de bolag som handlas i övriga Europa samt i USA och Kanada!

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Substanspremie i investmentbolag – vad är det?

Substanspremie i investmentbolag – vad är det?

Amerikanska investmentbolag (Intressanta aktier från USA)

Amerikanska investmentbolag (Intressanta aktier från USA)