April 4

Varför ska man köpa aktier i småbolag? Investeringstips 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Varför ska man köpa småbolagsaktier framför aktier i stora och mellanstora bolag? Svaret är förstås tillväxtmöjligheterna. Mindre företag som ännu är i begynnelsen av sin bolagsresa har betydligt lättare att växa mycket än vad större bolag har, vilket givetvis blir gynnsamt för dig som investerare.  

Merparten av alla privata investerare tenderar att satsa på stora och mellanstora bolag när de köper aktier – men de största tillväxtmöjligheterna återfinns som regel i de mindre företagen. De som ännu inte har expanderat till sin fulla potential och som fortfarande befinner sig i vad man kan kalla för uppvärmningsfasen.

Stora, väletablerade företag lockar med mer trygghet, större finansiella muskler, stabilare ekonomi och inte minst historik som ofta går att följa många år tillbaka. Det är som regel mindre riskfyllt att köpa aktier i stora bolag än vad det är att köpa i små – men med lägre risk följer också lägre potentiell avkastning.

De riktigt goda tillväxtmöjligheterna hittar man inte i miljardbolag som redan varit etablerade på marknaden i ett antal decennier, utan i de mindre aktörerna som har potential att i framtiden bli stora miljardbolag. Varför? Helt enkelt för att det är lättare att växa rejält från några miljoner i omsättning än från några miljarder.

I den här artikeln reder vi ut vad definitionen av småbolag egentligen är, varför det kan vara fördelaktigt att investera i småbolag, och vad man bör tänka. Dessutom listar vi intressanta investeringsalternativ på den svenska småbolags listan NASDAQ Stockholm Small Cap – vilket blir först ut.

Svenska småbolag – 10 spännande investeringsalternativ hos Avanza

Omkring 100 bolag finns listade på NASDAQ Stockholm Small Cap, av vilka följande tio är de som ökat mest i värde de senaste fem åren:

Aktie Ökn. i % 5 år
Prevas B 553,52%
NOTE 547,58%
Vicore Pharma Holding 436,43%
C-RAD B 415,38%
Stockwik Förvaltning 325%
FormPipe Software 276,33%
Studsvik 224,36%
GHJP Specialty Care 216,56%
XBrane Biopharma 208,18%
Arise 192,90%

Statistik hämtad 210216 från Avanza. Obs: Handel med aktier innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Vad är definitionen av ett småbolag?

Det finns ingen egentlig officiell definition av vad som faktiskt är ett småbolag, men rent generellt brukar man klassa de bolag som har ett börsvärde om max 1% av det totala marknadsvärdet som småbolag. På Stockholmsbörsens Small Cap-lista finns de bolag vars börsvärde uppgår till max 150 miljoner euro noterade.

Företag som har ett börsvärde på över 150 miljoner euro men under 1 miljard euro är Mid Cap-bolag, och de vars börsvärde överstiger 1 miljard euro klassas som Large Cap-bolag.

Sammanlagt finns i dagsläget drygt 570 småbolag noterade på de fyra nordiska börserna i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Varför ska man köpa småbolagsaktier?

Som inledningsvis nämndes är det de mycket goda tillväxtmöjligheterna som är den främsta lockelsen med att köpa aktier i mindre bolag.

Alla bolag går igenom olika faser beroende på i vilket skede av sin bolagsresa de befinner sig. Först ut är start up-fasen, därefter kommer en expansiv tillväxtfas som sedan övergår till en mognadsfas, följt av en stabiliserande alternativt avtagande fas.

När företag börjar komma upp i omsättningar och börsvärden på många miljoner eller till och med miljarder är den allra mest intensiva tillväxtfasen som regel redan passerad. Företagen mognar och blir mer stabila. Ungefär som när ett flygplan kommer upp på marschhöjd och kan slå av på den acceleration som krävdes vid starten.

Vill man vara med när ett företag växer från ett start up- bolag till ett moget bolag gäller det att hoppa på tåget i rätt tid – det vill säga när bolaget fortfarande är relativt litet och befinner sig i sin accelerationsfas. Det är, som vi redan nämnt, betydligt lättare för ett företag att växa mycket från exempelvis 10-20 miljoner euro (eller kronor) i omsättning än vad det är att växa mycket från 10 miljarder euro.

Ofta bättre riskjusterad avkastning över tid

Småbolagsaktier är mer volatila än aktier i stora och även mellanstora bolag. Kursutvecklingen svänger mer och osäkerheten är betydligt större – liksom risken.

Samtidigt är en högre risk i finansiella sammanhang som regel positivt korrelerad med högre förväntad avkastning – vilket också stämmer för småbolagsaktier.

Historiskt sett har aktier i mindre bolag överpresterat betydligt jämfört med större bolag. Detta har bland annat styrkts av en analys gjord av finansbolaget Alfred Berg, i vilken man jämförde index för små- respektive storbolag och fann att de mindre bolagen med råge gav en bättre avkastning sett över en period om 15 år, trots en endast liten förhöjd volatilitet. Slutsatsen blev således att den riskjusterade avkastningen var avsevärt bättre i de mindre företagen.

Med det sagt bör man förstås inte enkom använda resultatet av en enskild analys som grund för sina investeringsbeslut, men faktum är att de flest studier pekar på samma sak. Volatiliteten är de facto högre i mindre bolag, men sett till värdeutvecklingen över en längre tid är den riskjusterade avkastningen oftast bättre i små företag än stora.

Snabbare återhämtning och bättre insyn

Småbolag tenderar att falla snabbare och tyngre än större företag när det råder oro på börsen. Detta är förstås viktigt att vara medveten om. Samtidigt gör de goda tillväxtmöjligheterna också att småbolag ofta återhämtar sig snabbare efter en kris eller ett fall.

Vidare är bättre insyn ytterligare något som väger positivt för en investering i mindre företag. Bra insyn i verksamhet och bolagsstruktur är förstås viktigt för att du som investerare verkligen ska förstå vad det är du köper in i dig i och för att du ska kunna göra korrekta analyser.

Ju större ett företag blir desto mer invecklad blir som regel både verksamheten och företagsstrukturen, vilket i sin tur gör det svårare att få en bra insyn och en bra överblick.

Apropå insyn och analys är det också bra att känna till att många mindre bolag ofta är underanalyserade. Detta kan kännas oroväckande och göra att många, kanske framförallt mindre erfarna investerare, blir osäkra på huruvida de ska våga satsa eller inte.

Bristande analystäckning öppnar dock upp för möjligheten att hitta en och annan gömd skatt om man själv är duktig på att analysera företag och känner sig trygg i de analyser man gör. Pluggar du på ordentligt och verkligen sätter dig in i olika småbolags affärsmodeller, visioner, verksamheter och resultat är chanserna mycket goda att du förr eller senare hittar en oslipad diamant.

Småbolagsaktier bättre tillväxt
Bäst tillväxt finns hos småbolagen.

Vilka risker finns det med småbolag?

Högre volatilitet och mer osäkerhet har vi redan varit inne på som två riskfaktorer att vara medveten om vid investeringar i Small Cap-företag. Mindre bolag kan inte erbjuda samma ekonomiska stabilitet som större och mer mogna bolag. Mindre bolag är också mindre etablerade på marknaden och har i regel funnits betydligt kortare tid än de större företagen, vilket innebär att det inte finns en lika lång historik att följa.

Investerar man i stora företag som funnits 30, 40, 50 eller kanske till och med 100 år, för vilket marknaden hyser stort förtroende och där ekonomin är både blomstrande och stabil sedan lång tid tillbaka är risken naturligt lägre än om man väljer att satsa på ett småbolag som ännu är under utveckling.

Sammantaget kan sägas att sämre likviditet, mer volatilitet, betydligt mer osäkra intäkter och vinster (om det blir några vinster) samt ökad känslighet vid nedgångar är de främsta riskerna med att investera i småbolag.

Investeringar i småbolagsaktier kräver aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning är en förutsättning för att kunna lyckas med aktier överlag – inte minst när det kommer till småbolagsaktier eftersom dessa som regel är underanalyserade.

Är du intresserad av att köpa aktier i mindre bolag bör du ha tillräckligt med tid, intresse och engagemang att lägga på förvaltning av dina innehav. Bevakar du aktivt utvecklingen på börsen och i de bolag du har investerat, har du betydligt bättre chanser att kunna parera eventuella motgångar och dippar längs vägen.

Småbolagsfonder kan vara ett bra alternativ

För dig som gärna vill investera i mindre bolag men inte själv har den tid eller kanske den kunskap som krävs för den aktiva förvaltning som aktier kräver, kan en småbolagsfond vara ett attraktivt alternativ.

En småbolagsfond investerar i många olika småbolag på en specifik marknad – till exempel i Sverige, Norden, USA eller globalt. De många olika innehaven i fonden ger dig som investerare en bred exponering på ditt kapital – vilket i sin tur innebär en bra riskspridning och en lägre risk överlag jämfört med aktier.

När du placerar pengar i en fond behöver du heller inte själv ansvara för att förvalta ditt innehav. Det sköts istället av en professionell fondförvaltare, i utbyte mot en årlig fondförvaltningsavgift (vilken kan variera mycket mellan olika fonder, men som för svenska aktiva fonder snittar på omkring 1%).

Givet den lägre risken och det faktum att en fond kräver både mindre tid och mindre kunskap av dig själv, kan en småbolagsfond passa bra för investerare som föredrar lite mer trygghet och som gärna överlåter förvaltningen åt någon annan.

3 populära småbolagsfonder hos Avanza:

Hitta de bästa småbolagsaktierna för ditt sparande

Att veta vilka aktier man ska köpa är alltid svårt – kanske i synnerhet när det kommer till just småbolagsaktier eftersom de är mindre etablerade och osäkerheten är större.

Rent praktiskt är det enkelt att hitta och filtrera fram småbolagsaktier och sortera dem utifrån olika kriterier hos så gott som alla seriösa mäklare. Har du till exempel konto hos Avanza eller Nordnet kan du med hjälp av smidiga rullistor få fram småbolagsaktier – det vill säga sådana med ett börsvärde på max 150 miljoner euro – på såväl den svenska börsen, som de övriga nordiska samt flera utländska marknader.

Precis som när du investerar i större företag eller köper andelar i fonder är det viktigaste att fatta egna, medvetna och genomtänka beslut. Inspiration kan hämtas från topplistor likt den som finns i början av den här artikeln, samt från analyser och tips från olika experter – men beslutet måste alltid vara ditt eget. Satsa på bolag du tror på, med affärsmodeller du förstår dig på och verksamheter som är lätta att få insyn i.

Vidare är det också viktigt att tänka på diversifieringen. Undvik att satsa allt på ett och samma kort och försök istället att sprida riskerna så mycket som möjligt. Vill du till exempel komplettera ditt portföljinnehav med ett par-tre olika småbolagsaktier är det klokt att satsa på olika bolag inom olika branscher.

Köper du till exempel aktier i tre små teknikbolag blir du väldigt sårbar om teknikmarknaden plötsligt börjar svaja och alla dina aktier dyker. Ju bättre diversifiering du har i din portfölj desto bättre rustad är du mot större förluster vid oväntad volatilitet.

Summa summarum:

 • Satsa på småbolagsaktier på marknader och inom branscher du själv tror på
 • Inspireras gärna av hur andra handlar och ta råd från analytiker och experter – men välj alltid aktier utifrån egna, väl genomtänkta beslut
 • Lär dig analysera aktier
 • Tänk på att diversifiera ditt innehav

Tips: Titta på nordiska småbolag

Ett mer konkret tips är att sikta in dig på de nordiska marknaderna och titta på Small Cap-bolag listade på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Köpenhamnsbörsen och Helsingforsbörsen. Även NASDAQ Reykjavik kan förstås vara intressant.

Nordiska aktier har historiskt sett ofta gått starkare än såväl amerikanska aktier, övriga europeiska aktier och utländska aktier överlag – såväl Large Cap som Mid Cap och Small Cap.

På de nordiska Small Cap-marknaderna finns gott om bolag som kan vara intressanta investeringsalternativ. Tack vare rika tillgångar på värdefulla naturresurser, stabila ekonomier och såväl ett samhälls- som ett bolagsklimat som är starkt präglat av innovation, är de nordiska aktiemarknaderna mycket gynnsamma för god tillväxt och på sikt bra avkastning.

Att Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island dessutom är mycket små marknader i förhållande till många andra länder, gör att nordiska bolag överlag är mycket duktiga på att expandera och ta sina verksamheter utomlands. Jättebolag som IKEA, H&M, Jotun, Spotify, Nokia, Ericsson och Volvo är alla företag som en gång i tiden började som mindre start up-verksamheter uppe i Norden, för att sedan växa till de globala succéer de är idag.

Vidare är de nordiska ländernas stabiltet och anseende högt rankade internationellt. Danmark toppar till exempel listan över världens minst korrumperande länder, Finland har utsetts till det land med bäst skola och utbildning, Norge har tredje högst BNP per capita och Sverige klassas som ett av världens mest innovativa länder.

Industri, teknik, life science, naturresurser och finans är alla brancher inom vilka såväl Sverige som våra nordiska grannländer är framstående. Att köpa aktier i nordiska småbolag verksamma inom dessa områden kan mycket väl visa sig lönsamt över tid med en avkastning som överstiger genomsnittet.

Analys småbolag
Lär dig analysera småbolag

Fördelar & nackdelar med småbolagsaktier

Fördelar

 • Bättre tillväxtmöjligheter – småbolag har historiskt sett nästan alltid givit bättre avkastning än stora bolag
 • Bättre riskjusterad avkastning
 • Lättare att få bra insyn i mindre bolag
 • Mindre bolag återhämtar sig oftast snabbare från tillfälliga dippar

Nackdelar

 • Mer volatilitet, bristande likviditet samt större osäkerhet ger högre risk än i stora bolag
 • Småbolagsaktier tenderar att falla mer än storbolagsaktier vid en nedgång på börsen
 • Många småbolag är underanalyserade, vilket ställer högre krav på dig som vill investera att själv göra ordentliga analyser

Sammanfattning

Främsta anledningen till varför man bör investera i småbolagsaktier är den avsevärt bättre tillväxten som i regel finns hos just mindre bolag. Småbolagsaktier har historiskt sett alltid givit en betydligt högre avkastning än aktier i stora och mellanstora bolag.

På grund av högre volatilitet, mer osäkerhet, sämre likviditet och det faktum att småbolagsaktier ofta drabbas hårdare vid börsfall, innebär en investering i dessa en högre risk. Den riskjusterade avkastningen har dock visat sig vara bättre i mindre bolag, eftersom volatiliteten över tid endast är något högre – men avkastningen betydligt bättre.

Vill man investera i småbolagsaktier är de nordiska marknaderna utmärkta att titta. Sverige, Norge, Danmark och Finland är alla länder kända för ekonomisk stabilitet, driftighet och marknadsklimat gynnsamma för mindre tillväxtbolag. Här finns gott om mindre bolag med potential att utvecklas till rejäla pengamaskiner längre fram.

Precis som vid köp av alla slags aktier är det viktigt att välja sina småbolagsaktier utifrån vilka marknader, branscher och bolag man själv tror på och förstår. Man ska också tänka på att göra sig mindre sårbar för eventuella nedgångar genom att sprida riskerna på olika bolag, olika marknader och inom olika branscher.

Här kan du läsa mer om småbolagsaktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?