Friskrivning – All handel med finansiella instrument är förknippad med hög risk

Samtliga besökare av webbsidan, samuelssonsrapport.se samt medlemmar, förutsätts ha tagit del av följande information:

Materialet på sidan och medlemskapen samt information i tjänsten utgör inte tillhandahållande av individuell personlig investeringsrådgivning från Samuelssons Rapport enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet på Samuelssons Rapport (medlemskapen) eller information på Samuelssons Rapport (medlemskapen)  skall inte i något fall uppfattas som individuella personliga investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Samuelssons Rapport utarbetar eller sprider individuella personliga investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser.

All handel med finansiella instrument är förknippad med hög risk. Det är upp till dig som abonnent att själv göra en bedömning av lämpligheten för handel utifrån din egen finansiella situation. Företaget Squawk Box AB inkluderande webbsajten https://samuelssonsrapport.se ansvarar varken direkt eller indirekt för förluster eller uteblivna vinster, av vilket slag än må vara som kan kopplas till våra webbsidor och publikationer. Innehållet på våra webbsidor och i våra publikationer kan ej garanteras vara korrekt. Det är upp till dig som kund att verifiera riktigheten i mottaget material. Våra publikationer och webbsidor skall ses som en allmän diskussion och inte som en rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument. Historiska resultat för en viss produkt eller analysmodell innebär ingen garanti för framtida resultat. Transaktioner som nämns är oftast inte genomförda i verkligheten och kan inte användas som mer än ett teoretiskt värde och som underlag till en diskussion. Du som köper ett abonnemang eller produkt eller läser något på våra publikationer eller webbsidor bekräftar att du har förstått riskerna med handel av finansiella instrument samt accepterar denna friskrivning.

Kunder utanför Sverige

Materialet som finns på Samuelssons Rapport eller signaler distribuerade via medlemskapen/tjänsten riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Om rekommendationerna och potentiella intressekonflikter

Rekommendationerna/informationen på Samuelssons Rapport är generella samt standardiserade och utgör inte individuell personlig rådgivning.

Samuelssons Rapport har antagit en instruktion (Instructions for Handling Conflicts of Interest) med syfte att hantera potentiella intressekonflikter. För bolagets ledamöter, dess anställda, dess moder- och/eller dotterbolag eller dess närstående personer hos Bolaget kan ingen del av dess eventuella ersättning direkt eller indirekt hänföras till ett enskilt uppdrag eller en specifik rekommendation.

Risker

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Kundens investerade kapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att kunden får tillbaka det investerade kapitalet. Läsaren av eventuella rekommendationer uppmanas att informera sig om, sätta sig in i och beakta dessa risker vid investeringsbeslut.

Ansvarsbegränsning

Rekommendationen har sammanställts utifrån källor och använder teknik som Samuelssons Rapport bedömt som tillförlitliga. Samuelssons Rapport svarar dock inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna eller för felaktigheter eller brister i bearbetningen därav. Mottagaren uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna rekommendation och att basera sina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt.

Samuelssons Rapport svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av den generella och standardiserade rekommendationen eller dess innehåll.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Samuelssons Rapport:s medgivande. Rekommendationerna får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Information avseende aktier och värdepapper

Samuelssons Rapports generella och standardiserade tjänster och rekommendationer är både manuellt och automatiskt genererade och metoden för framtagande bygger på så kallad kvantitativ analys vilket utförs på ett konsekvent och dokumenterat sätt utifrån uppsatta regelverk för respektive modell, detta gäller både urval och daglig bevakning. Regelverket består av äganderättsligt skyddade modeller där underliggande data har sammanställts från källor som Samuelssons Rapport har bedömt som tillförlitliga.

Historik och resultat för Samuelssons Rapports medlemskap

Historik för Samuelssons Rapports medlemskap finns under respektive flik i menyn.

Potentiella intressekonflikter avseende aktier

Alla signaler produceras av Samuelssons Rapport. Alla generella investeringsrekommendationer baseras på publikt tillgänglig information. Observera att det kan förekomma att Samuelssons Rapport, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, i de bolag/finansiella instrument som nämns i investeringsrekommendationen. Ingen av Samuelssons Rapport ledamöter, dess anställda, dess moder- och/eller dotterbolag eller dess närstående personer har insyn i de analyserade bolagen på ett sådant sätt att en potentiell intressekonflikt kan uppstå. Ingen av ovan har heller positioner, långa eller korta, som överstiger 0,5 procent, i enlighet med metoden för beräkning av positioner (EU) nr 236/2012 och kapitlen III och IV i förordning (EU) nr 918 212,  av det utestående aktiekapitalet i de analyserade bolagen.

Information och analyser

Den information och de analyser som ni finner på Samuelssons Rapport tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingenting på Samuelssons Rapport skall tolkas som personlig investeringsrådgivning. Under inga omständigheter skall denna information ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla något värdepapper. Samuelssons Rapport kan heller inte garantera att något av den information som du hittar på denna webbplats är korrekt, och att något skrivet här bör eller kan bli föremål för oberoende kontroll. Du, och du ensam, är ansvarig för eventuella investeringsbeslut du gör. De idéer och strategier som finns på webbplatsen ska aldrig användas utan att du först bedömer din egen personliga och ekonomiska situation, eller att du rådfrågar en professionell finansiell rådgivare.

Mina tankar och åsikter kommer också att ändras från tid till annan allteftersom som jag lär och samlar på mig mer kunskap. Samuelssons Rapport står inte under Finansinspektionens tillsyn. Artiklarna, medlemskapen eller, tjänsterna ska inte betraktas som en personlig rekommendation. All användning av tjänsten på Samuelssons Rapport sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls på Samuelssons Rapport utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

Samuelssons Rapport står inte under Finansinspektionens tillsyn. Medlemskapen och tjänsterna ska inte betraktas som en personlig rekommendation. All användning av tjänsten sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. För ytterligare information se också prenumerationsvillkor.

 

vill du lära dig mer?

Fler Artiklar Nedan

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Läs Mer
Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Läs Mer
Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Läs Mer
En daytraders lön? – Vad tjänar man på en dag? | Hur mycket tjänar man på daytrading?

Blanka OMX index – strategi

Läs Mer
Blanka OMX index – strategi