Köpoption

Köpoption ger dig rätt att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa aktier i ett visst aktiebolag.

En köpoption ger alltså innehavaren rättigheten att köpa en aktie. Utfärdaren av köptoptionen har däremot skyldigheten att sälja aktien om innehavaren av köpoptionen önskar det.

Priset för en köpoption kallas premie. Innehavaren av en köpoption betalar en premie, utfärdaren av köpoptionen erhåller en premie

Motsatsen till köpoptioner är säljoptioner. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande varan på motsvarande villkor.

Så här skriver skatteverket om köpoptioner.

Köpoption heter på engelska call option.

Här kan du läsa mer om optioner.

Här är en bra video som förklarar vad en köpoption är.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.