July 3

Optioner – En introduktion till hur en option fungerar

Last Updated on 26 August, 2022 by Håkan Samuelsson

Vad är optioner? Optioner är alltså ett avtal mellan två parter om en affär i framtiden. Priset avgörs när optionen ställs ut men affären genomförs i framtiden. Köparen betalar en premie och får en rättighet, men inte en skyldighet, att utnyttja optionen. Säljaren får premien men blir skyldig att genomföra affären oavsett hur priset på den underliggande aktien utvecklas.

Genom att äga optioner har du möjlighet att vid ett framtida datum välja hur vida du vill genomföra en transaktion till ett förutbestämt pris. Det finns två olika typer av optioner, dessa är köpoptioner samt säljoptioner.

Denna artikel syftar till att ge en introduktion till vad optioner faktiskt är, samt en genomgång av varför det kan vara intressant att överväga att investera i aktieoptioner som ett komplement till andra investeringar.

Att spara och investera pengar i aktier och fonder är något som många svenskar introduceras till via sin bankman eller sina anhöriga vid en relativt tidig ålder. Det är inte ovanligt att föräldrar börjar fondspara åt sina barn på månadsbasis, och således är fonder i stor utsträckning den första finansiella produkt som kommer till gemene mans kännedom.

När ett intresse för privatekonomi väcks till liv brukar vanligtvis aktier vara den värdehandling som får mest uppmärksamhet, detta då du som privatperson ges en möjlighet att köpa andelar i främst börsnoterade företag och bli aktieägare. Som aktieägare har du rätt att ta del av framtida vinst från företaget i form av vinst, eller återinvesteringar som avser att öka företagets värde ytterligare. Men det finns mängder med andra finansiella produkter för den som är intresserad, och optioner är en av dessa.

Vad är optioner för något?

Ordet aktieoptioner definieras som ”Företrädesrätt att välja mellan olika möjligheter” av Svenska Akademin och det är just vad en aktieoption, eller andra finansiella optioner är. De kategoriseras som ett derivatinstrument. Genom att äga optioner har du möjlighet att vid ett framtida datum välja hur vida du vill genomföra en transaktion till ett förutbestämt pris.

Det finns två olika typer av aktieoptioner, dessa är köp optioner samt sälj optioner. En köpoption benämns ofta som Call option och en sälj optioner som Put option. Med andra ord, för varje aktieoption finns det två involverade parter, ägaren av rätten att i framtiden köpa en underliggande tillgång till det förutbestämda priset och motparten. Motparten är säljaren, som är ansvarig för att sälja den underliggande tillgången, givet att köparen beslutar sig för att utnyttja möjligheten han köpt sig rätten att använda via optionen. Köparen av optionen betalar en premie till säljaren för denna rätt och det är denna premie som motiverar säljaren att anförtro sig risken att sälja den underliggande produkten till köparen vid ett framtida datum.

Aktieoptioner handlas av investerare och tradersbörsen. De kan användas för att spekulera i en underliggande tillgångs värdeutveckling. Ibland används de som hedge i en investering.
Dessutom används optionen i olika typer av incitamentsprogram hos företag. De fungerar då som motivation för de anställda för att de ska göra sitt bästa för företaget.
Grundpositioner i optioner

  • Man kan köpa en köpoption
  • Man kan utfärda (sälja) en köpoption
  • Man kan köpa en säljoption
  • Man kan utfärda (sälja) en säljoption

Köpoption

Köpoption ger dig rätt att vid en bestämd tidpunkt och till ett bestämt pris köpa aktier i ett visst aktiebolag.
En köpoption ger alltså innehavaren rättigheten att köpa en aktie. Utfärdaren av köpoptionen har däremot skyldigheten att sälja aktien om innehavaren av köpoptionen önskar det.

Priset för en köpoption kallas premie. Innehavaren av en köpoption betalar en premie, utfärdaren av köpoptionen erhåller en premie
Motsatsen till köp optioner är sälj optioner. En säljoption ger innehavaren rätt att sälja den underliggande varan på motsvarande villkor.
Så här skriver skatteverket om köp optioner.

Visste du att… Köpoption heter på engelska call option.

Säljoption

En säljoption innebär en rättighet (men inte skyldighet) att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt. En säljoption ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande tillgången till bestämt pris.

En säljoption är ett finansiellt kontrakt mellan två parter varav den ena är utfärdaren (säljaren) och innehavaren (köparen) av en option.
Utfärdaren av en säljoption förbinder sig att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris.

Den underliggande varan i en säljoption kan i princip vara vad som helst: ett fartyg, en fastighet, ett företag, en aktie, ett aktieindex, guld, nickel, sojabönor etc.
Motsatsen till säljoptioner är köpoptioner. En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande varan på motsvarande villkor.
Priset styrs av den underliggande varan. Säljoption heter på engelska Put Option.

Teckningsoption

Teckningsoption ger dig rätt att till ett bestämt pris teckna nyemitterade aktier i det bolag som gett ut optionen. De gäller under en viss tidsperiod.
En teckningsoption ger innehavaren rätt att i framtiden teckna sig för nya aktier i aktiebolaget mot betalning i pengar.
Optionen är en möjlighet för ett aktiebolag att öka sitt aktiekapital.

Information om en teckningsoption finns i bolagens prospekt och eller pressmeddelande. En teckningsoption kan även användas som ett belöningssystem. Arbetare i företag kan ges rätt att under vissa förutsättningar teckna aktier i framtiden.

Så här skriver skatteverket om dessa. På engelska heter det warrant.

Aktieoption

Aktieoption, är en vanlig option där den underliggande varan är en aktie.
Aktieoption heter på engelska equity option. En aktieoption är ett avtal mellan två parter om en framtida affär.
En aktieoption ger innehavaren rätten men inte skyldigheten att när som helst under löptiden köpa eller sälja aktier till ett på förhand bestämt lösenpris.

vad är en option
vad är en option

Ingen garanti från köparen?

Eftersom det inte är garanterat att köparen kommer att nyttja rätten att faktiskt köpa produkten från säljaren i framtiden, finns chansen för säljaren att tjäna pengar från köparen på premien samtidigt som han får behålla sin underliggande tillgång för ytterligare framtida avkastning. Risken för säljaren ligger i att den underliggande tillgångens värde kan utveckla sig i en för honom negativ riktning, vilket skulle innebära att han måste sälja sin tillgång till ett lägre pris än det av marknaden uppskattade priset vid slutdagen. Slutdagen är den på förhand bestämda dagen för optionens utgångsdatum eller som det heter, löptidens slut. Premien är det pris du som köpare av en option betalar för att erhålla rättigheten att köpa eller sälja de underliggande aktierna eller indexet till en viss kurs, det vill säga lösenpriset.

Det är viktigt att ha i åtanke att det finns en skillnad mellan Europeiska och Amerikanska. Denna skillnad återfinns i att en Amerikansk optionsägare har rätten att bruka sina optioner när som helst under aktieoptionens löptid, medans en Europeisk option inte kan brukas fören datumet för slutdagen.

Varför handlar man med värdepapper som optioner?

Beroende på hur du tror att marknaden eller en specifik tillgång kommer att utveckla sig i framtiden kan du använda dessa värdepapper för att öka din avkastning. Om din marknadstro är positiv kan du komplettera din aktieportfölj med köpoptioner, eller som vi nämnde ovan, Call options. Detta eftersom du ges möjligheten att i framtiden köpa en tillgång till ett förhoppningsvis lägre pris än vad den faktiskt är värd och på så sätt öka värdet på din portfölj.

Fördelen med att köpa call optionen istället för att köpa den faktiska underliggande tillgången är att om din marknadstro visar sig vara felaktig, förlorar du bara den premie du har betalat till motparten. Hade du istället köpt den underliggande tillgången och den minskat i värde, hade du riskerat en bottenlös förlust.

Men om du istället har en negativ marknadstro och vill hedga, eller skydda, din portfölj kan du köpa säljoptioner. Detta då du vid lösendagen kan sälja dina tillgångar till ett högre pris än vad de faktiskt är värda, givet att marknaden fallit som du förutspådde. På så sätt kan du genom att köpa säljoptioner minska din exponering mot värdeminskningar av din portfölj vid börsfall.

Hur beskattas optionen?

Hur beskattas optionen? En option beskattas olika beroende på vilken typ av option det är. Optioner på investeringssparkonto schablonbeskattas. Om de ligger på en aktiedepå beskattas eventuell reavinst. Dessutom beskattas optioner som är del av incitamentsprogram olika beroende på hur de utformats.

Beskattning av olika typer av optioner

  • Köpoptioner och säljoptioner: När de handlas på ett investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas de precis som andra värdepapper. På en aktiedepå beskattas reavinst som inkomst av kapital.
  • Personaloptioner: När personaloptionerna löses tjänstebeskattas företaget, som även får betala sociala avgifter. Den anställde beskattas först när hen köper de underliggande aktierna.
  • Kvalificerade personaloptioner: Vinst beskattas när den anställde säljer den underliggande aktien.
  • Köpoptioner och teckningsoptioner som personalincitament: Förmånsbeskattas om priset på optionen är lägre än marknadspriset när optionsrätten ställs ut. De kapitalinkomstbeskattas vid försäljning om vinst gjorts.
  • Syntetiska optioner: Beskattas som inkomst av kapital vid utbetalning. Vid försäljning till underpris blir det även fråga om skatt på inkomst av tjänst. Syntetiska optioner ger ingen rätt att köpa aktier i bolaget.

Vad kostar det att handla med optioner?

När man vill handla med optioner måste man betala courtage till mäklaren. Utöver courtage betalar man även en så kallad clearingavgift till börsen. Courtaget och clearingavgiften betalas både vid köp och sälj av optioner. Priset varierat bland olika mäklare. Det är därför viktigt att du kollar runt ordentligt innan du bestämmer dig var du vill handla med optioner.

Vad kostar optionen? – Premien

Premien är det du betalar när du köper optionen och det är premien du erhåller om du utfärdar optioner. Premien är priset för optionen som består av 2 komponenter. Det är tidsvärde och realvärde.

Sammanfattning

Optionen beskattas olika beroende på om de används som investering på ett ISK eller en aktiedepå. På en ISK schablonbeskattas de. På en aktiedepå beskattas reavinsten som inkomst av kapital. Vid personalförmåner är det olika regler beroende på om det handlar om personaloptioner, kvalificerade personaloptioner, köp-, teckningsoptioner eller syntetiska optioner.

Övriga fördelar med optioner

Som nämnt ovan är det mindre riskfyllt att köpa call options än att köpa den faktiska aktien. Detta eftersom du vid börsfall inte riskerar att förlora mer än den premie du betalat för rätten att vid det framtida datumet köpa den underliggande tillgången.

Dessutom ökar värdet i en optionsplacering mer än vad värdet av en likvärdig aktieplacering i procentuella termer. Därutöver behöver du som investerare inte binda upp lika mycket av ditt kapital, och där ge dig ökad likviditet att använda när andra möjligheter visar sig, när du handlar istället för att köpa de underliggande tillgångarna.

Utöver dessa anledningar till att äga optioner kan du även säkra tidigare erlagda värdeökningar av dina innehav som du trots allt vill fortsätta att äga även framöver. Detta genom att köpa Put options vilket ger dig möjlighet att sälja på den givna nivån, mot en liten premie, samtidigt som du fortsätter att äga de underliggande tillgångarna. Således kan du i sälja dina underliggande tillgångar till det pris som anges i optionen ifall tillgången skulle minska i värde samtidigt som du behåller rätten till värdeökningar och, om du äger aktier, framtida utdelningar från företagen.

Summering av optioner

Optioner är ett derivatinstrument och är ett värdepapper som ger den som har optionerna rätten, men inte skyldigheten, att vid en bestämd tidpunkt köpa eller sälja en aktier till bestämt pris.

Related Posts

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Väljer du det röda eller blåa pillret inom trading? –

Vad är sektorrotation?

Vad är sektorrotation?